Tài liệu Gia phả họ nguyễn

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

SOÅ GIA PHAÛ HOÏ NGUYEÃN IA A GI PH AÛ HO Ï HO Ï HO Ï HO Ï NG EÃN IA UY G NG EÃN UY NG PH PH AÛ PH AÛ PH AÛ IA A AÛ PH IA G IA G IA G AÛ PH PH AÛ PH AÛ A GI ÃN YE GU ÏN HO ÃN YE GU ÏN HO ÃN YE GU ÏN HO PH ÃN YE GU ÏN HO IA G A GI A GI A GI Nguyeãn IA G A IA G ÛH PH A IA G OÏ NG A GI A GI A GI PH A ÛH PH A ÛH PH A OÏ OÏ IA G A GI IA G PH A OÏ NG G ÛH EÃN UY EÃN UY EÃN UY EÃN UY IA NG NG Hoï G IA GI A PH PH A ÛH NG ÏN OÏ UY A GI A GI PH AÛ PH AÛ HO Ï HO Ï EÃN UY NG EÃN UY EÃN UY NG EÃN GI A GI A GI A PH A PH A PH A ÛH ÛH ÛH OÏ OÏ OÏ NG NG NG UY UY A GI A GI AÛ PH AÛ PH AÛ ÃN YE GU ÏN HO ÃN YE GU ÏN HO ÃN YE GU ÏN HO A GI A GI OÏ OÏ OÏ ÛH PH A ÛH PH A ÛH EÃN UY EÃN UY EÃN UY NG NG NG GI A GI A PH A OÏ OÏ ÛH ÛH PH A NG EÃN EÃN EÃN EÃN UY UY NG ÃN EÃN YE UY GU PH AÛ HO ÏN AÛ G H UYEÃN OÏ GI A NG PH AÛ UY HO PH PH PH PH PH PH PH AÛ AÛ AÛ AÛ AÛ AÛ AÛ AÛ H H H H H H H H OÏ OÏ OÏ OÏ OÏ OÏ OÏ OÏ NG NG NG NG NG NG NG NG UY UTỴY NGUYỄN UY HẠUYNGUYỄN UYTHỜI UY UY UY NGUYỄN TRƯƠNG NGUYỄN NGUYỄN YÊN NGUYỄN THÀNH UÝNH ENGUYỄNE ÁNH EÃN ENGUYỄN E E E E ÃN ÃN ÃNNGUYỄNÃNĐIỀN ÃN ÃN ÃN NGUYỄN LỆ NGUYỄN LUẬT NGUYỄN PHONG A GI IA G A GI A ÑÔØI 1-5 GI EÃN EÃN UY NG IA G A PH PH PH PH PH PH PH AÛ AÛ AÛ AÛ AÛ AÛ AÛ AÛ H H H H H H H H OÏ OÏ OÏ OÏ OÏ OÏ OÏ OÏ NG NG NG NG NG NG NG NG UY UY UY UY UY UY UY UY EÃN EÃN EÃN EÃN EÃN EÃN EÃN EÃN PH UY NG IA THỜI NGUYỄN G HO Ï Û PH A HO ÁNH NGUYỄN PH AÛ G NGUYỄN HẠ IA G NGUYỄN TỴ PH A GI G IA TRƯƠNG NGUYỄN PH UY ÏN G ÃN NGUYỄN EĐIỀN G A GI AÛ HO UÝNH NGUYỄN ÏN G UY EÃN PHONG NGUYỄN GI NGUYỄN THÀNH NGUYỄN LUẬT GI AÛ HO YÊN NGUYỄN ÏN G UY ÃN NGUYỄN ELỆ Gia Phaû EÃ Nhöõng Tröôøng Hôïp Caám Keát Hoân: (Trích Luaät Hoân Nhaân vaø Gia Ñình naêm 2000; CHXH CN VIEÄT NAM) Ñieàu 10: Vieäc keát hoân bò caám trong nhöõng tröôøng hôïp sau ñaây: 1. Ngöôøi ñang coù vôï hoaëc choàng; 2. Ngöôøi maát naêng löïc haønh vi daân söï; 3. Giöõa nhöõng ngöôøi cuøng doøng maùu veà tröïc heä; giöõa nhöõng ngöôøi coù hoï trong phaïm vi ba ñôøi; 4. Giöõa cha meï nuoâi vôùi con nuoâi, giöõa ngöôøi ñaõ töøng laø cha, meï nuoâi vôùi con nuoâi, boá choàng vôùi con daâu, meï vôï vôùi con reå, boá döôïng vôùi con rieâng cuûa vôï, meï keá vôùi con rieâng cuûa choàng; Ñieàu 8: giaûi thích: Khoaûn 12: Nhöõng ngöôøi cuøng doøng maùu veà tröïc heä laø cha, meï ñoái vôùi con; oâng baø ñoái vôùi chaùu noäi vaø chaùu ngoaïi; Khoaûn 13:Nhöõng ngöôøi coù hoï trong phaïm vi ba ñôøi laø nhöõng ngöôøi cuøng moät goác sinh ra: cha meï laø ñôøi thöù nhaát; anh chò em cuøng cha meï, cuøng cha khaùc meï laø ñôøi thöù hai; anh chò em con chuù con baùc, con coâ con caäu, con dì laø ñôøi thöù ba; Theo Boä Giaùo Luaät Giaùo Hoäi Coâng Giaùo hieän haøn h (1983) Ñieàu 1091: 1. Hoân nhaân khoâng thaønh söï giöõa ngöôøi coù hoï maùu theo haøng doïc (tröïc heä), töø döôùi leân treân vaø töø treân xuoáng. 2. Hoân nhaân khoâng thaønh söï ôû haøng ngang cho ñeán heát baäc thöù boán. 3. Ngaên trôû hoï maùu khoâng nhaân leân. 4. Khoâng bao giôø ñöôïc pheùp keát hoân, neáu coøn hoà nghi hai beân coù hoï maùu vôùi nhau hay khoâng, ôû baäc naøo ñoù ôû haøng doïc hay ôû baäc hai thuoäc haøng ngang. Caùch tính baäc ñöôïc trình baøy ôû Giaùo Luaät ñieàu 108 nhö sau: 1. Hoï maùu tính theo haøng vaø baäc. 2. Trong haøng doïc, bao nhieâu ñôøi thì baáy nhieâu baäc, nghóa laø bao nhieâu ngöôøi baáy nhieâu baäc, tröø goác toå. 3. Trong haøng ngang, bao nhieâu ngöôøi tính chung caû hai haøng laø baáy nhieâu baäc tröø goác toå. Ông Đầu Đời 1 sinh ra Đời 2 Ông Nhất hai bậc Bà Một Đời 3 Chú Nhì bốn bậc Cô Hai Đời 4 Anh Tam sáu bậc Chị Ba SOÅ GIA PHAÛ DOØNG HOÏ NGUYEÃN -Trang 1- Môû Ñaàu Hoâm nay, ngaøy 06 thaùng 10 naêm 1998; ñöùng tröôùc baøn thôø Toå Tieân OÂng Baø Taïi nhaø anh Toäc Tröôûng:NGUYEÃN TRÖÔNG, aáp Traø Coå, xaõ Bình Minh,Huyeän Traûng Bom, tænh Ñoàng Nai Ñaïi dieän khaán vaùi xin Toå Tieân OÂng Baø, chuùng chaùu goàm coù: 1. Anh Toäc Tröôûng Phaùi 3: NGUYEÃN TRÖÔNG 2. Ñaïi Dieän Chi Phaùi 4: NGUYEÃN ÑIEÀN Ñoàng khaán vaùi vôùi chuû tröông tu boä Boä Gia Phaû vaø Phaû Ñoà ñeå caàu xin Toå Tieân OÂng Baø phuø hoä cho con chaùu an khang maïnh khoûe ñoàng thôøi cuõng ñöôïc höôûng phuùc thuaän hoøa aám eâm, sum vaày, ñoaøn keát, thöông yeâu nhau. Giöõ troïn caùc ñieàu OÂng Baø ñaõ truyeàn daïy ñeå xöùng ñaùng laø con chaùu cuûa Gioøng Toäc HOÏ NGUYEÃN. Boä Gia Phaû vaø Phaû Ñoà thöïc hieän kyø naày seõ in thaønh saùch ñeå tieän vieäc löu giöõ, phoå bieán vaø söû duïng sau naøy. Ñoàng thôøi cuõng ñeå con chaùu nhaän bieát nhau ñaây laø doøng toäc cuøng chung maùu huyeát, ñuøm boïc dìu daét cho nhau töø ñôøi naày sang ñôøi khaùc. Chuùng toâi xin chaân thaønh kính chaøo ñoaøn keát vôùi tình yeâu thöông traøn ñaày maõi maõi. TRUNG NAM BOÄ, ngaøy 06 thaùng 10 naêm 1998 ÑOÀNG PHUÏNG LAÄP SOÅ GIA PHAÛ DOØNG HOÏ NGUYEÃN -Trang 2- Vaøi Lôøi Ngoû Thöa baø con Noäi Ngoaïi, ñaây laø moät coâng lao troïng ñaïi ñoùng goùp trong quaù trình thu gom ñöôïc caùc taøi lieäu veà nguoàn goác töø ñôøi Toå Tieân ñeán nay, ñoàng tu boä vaø thaønh laäp Gia Phaû vaø Phaû Ñoà goàm coù: I. CHI TOÄC PHAÙI 3: 1. Nguyeãn Tröông 2. Nguyeãn Tî 3. Nguyeãn Haï 4. Nguyeãn Thôøi 5. Nguyeãn Yeân 6. Nguyeãn Thaønh 7. Nguyeãn Uyùnh(Caûnh) 8. Nguyeãn AÙnh(Thieát) II. CHI TOÄC PHAÙI 4: 1. Nguyeãn Leä 2. Nguyeãn Luaät 3. Nguyeãn Phong 4. Nguyeãn Ñieàn Sau nhöõng naêm daøi töø naêm 1992-1998 thu gom ñöôïc veà nguoàn goác Toå Tieân vaø baø con noäi ngoaïi ñaõ cheát cuõng nhö coøn soáng ôû khaép nôi vôùi döï tính in thaønh saùch KyÛ Yeáu Veà Gia Phaû vaø Phaû Ñoà Doøng Toäc HoÏ NGUYEÃN, trong ñoù trình baøy ñaày ñuû veà nguoàn goác Toå Tieân, nôi an nghæ cuûa ngöôøi ñaõ cheát, ñòa chæ cuûa ngöôøi ñang coøn soáng, ngaøy thaùng naêm sinh,ngaøy thaùng taï theá; ñeå baø con xa gaàn,nhaát laø con chaùu haäu theá bieát roõ coäi nguoàn OÂng Baø Toå Tieân, bieát baø con xa gaàn... Caùc tö lieäu naày cuõng taïm gaàn nhö ñaày ñuû, nhöng vaãn coøn thieáu soùt, phaûi caàn baø con tích cöïc, ñoùng goùp boå sung, môùi coù theå hoaøn chænh ñöôïc. Ñeå ñaùp öùng mong öôùc cuûa baø con, chuùng toâi taïm thôøi in ra 7 cuoán Gia Phaû vaø Phaû Ñoà keøm theo, cung caáp 7 chi toäc Tröôûng ñeå baø con xa gaàn tieän theo doõi, thaáy ñöôïc con ngöôøi huyeát thoáng cuûa mình. Ñeán hoâm nay coù ñöôïc nhö vaäy, nhöng vaãn coøn thieáu..... SOÅ GIA PHAÛ DOØNG HOÏ NGUYEÃN -Trang 3- Chuùng toâi mong öôùc baø con cung caáp tö lieäu veà con ngöôøi cuõng nhö vaät chaát kinh phí, ñeå chuùng toâi sôùm hoaøn thaønh taäp KYÛ YEÁU. Sau ñaây, chuùng toâi xin nhaéc nhôû baø con moät vaøi di huaán cuûa Gioøng Toäc chuùng ta haèng naêm laø ngaøy 15 thaùng 8 aâm lòch gioå toå taïi quyeâ nhaø Haø-UÙc.Rieâng con chaùu ôû phöông xa khoâng veà ñöôïc taïi Haø-UÙc neân toå chöùc taïi nôi cö truù ñeå hieäp yù daâng leã caàu nguyeän vaø taï ôn ñeå taïo baàu khoâng khí yeâu thöông. Chuùng toâi cuõng xin toå chöùc ñaïi hoäi nhoùm hoïp baø con, con chaùu cöù ba naêm moät laàn ñeå phoå caäp Gia Phaû ghi theâm con chaùu sinh ra, soáng cheát hoaëc thay ñoåi ñòa chæ môùi cho phuø hôïp trong Soå Gia Phaû. Cuõng toå chöùc taïi queâ nhaø hoaëc nôi naøo thuaän tieän nhaát theo yeâu caàu seõ thoâng baùo sau. Chuùng toâi xin chaân thaønh chaøo baø con vaø chuùc vaïn söï nhö yù. Xin lieân heä vôùi chuùng toâi qua thö hoaëc ñieän thoaïi neáu ngaøy ñaïi hoäi khoâng ñeán ñöôïc ñeå cung caáp thoâng tin veà teân tuoåi, sinh ñeû theâm, soáng cheát hoaëc di chuyeån nôi khaùc theo caùc ñòa chæ nhö sau: 1. NGUYEÃN TRÖÔNG: ÑT 0613 864177 AÁp Traø Coå, xaõ Bình Minh, Huyeän Traûng Bom, tænh Ñoàng Nai 2. NGUYEÃN LEÄ: ÑT 063 828193 65 Ña Phuù, Phöôøng 7, Thaønh Phoá Ñaø Laït NGUYEÃN KHAÁN ÑT: 063 821404; NGUYEÃN HÖÙA ÑT: 063 821373 3. NGUYEÃN TÎ: Ñoäi 5, Thoân Haø UÙc, xaõ Vinh An, Huyeän Phuù Vang, Thöøa Thieân Hueá 4. NGUYEÃN AÙNH: AÁp Hoøa Trung, xaõ Hoøa Thanh, tænh Minh Haûi, Caø Mau 5. NGUYEÃN THAØNH: Ñoäi 1, Thoân 1, xaõ Hoøa Tieán, Huyeän Kronpac, tænh Ñaéc Laéc 6. NGUYEÃN PHONG: ÑT 088 997035 / 064 859712 676 XVNT, P 25, Q Bình Thaïnh, TP HCM; Loâ 28 Phöôøng 2, Vuõng Taøu 7. NGUYEÃN ÑIEÀN: ÑT 088 966035 68A Nguyeãn Vaên Baù, P Bình Thoï, Quaän Thuû Ñöùc, TP HCM SOÅ GIA PHAÛ DOØNG HOÏ NGUYEÃN -Trang 4- MÖÔØI ÑIEÀU TAÂM NGUYEÄN CUÛA CON CHAÙU DOØNG TOÄC HOÏ NGUYEÃN 1. Duøng tình yeâu cuûa Chuùa Jeâsus laøm neàn taûng cho cuoäc soáng 2. Chaïp gioå haèng naêm ñeå kính nhôù coâng ôn OÂng Baø Toå Tieân. 3. Thöông yeâu vaø giuùp ñôõ ngöôøi trong doøng toäc khi gaëp hoaïn naïn, khoù khaên. 4. Luoân luoân ñoùng goùp coâng cuûavaø tinh thaàn ñeå duy trì vaø xaây döïng doøng toäc. 5. Chaêm chæ hoïc haønh, laøm vieäc vaø thaêng tieán trong cuoäc soáng ñeå laøm veû vang doøng toäc Hoï Nguyeãn. 6. Traùnh ñam meâ röôïu cheø côø baïc trai gaùi vaø nhöõng ñieàu khoâng toát, ñeå khoûi laøm toån thöông danh tieáng cuûa doøng toäc. 7. Khoâng lôïi duïng tình thöông cuûa OÂng Baø Toå Tieân vaø ngöôøi trong doøng toäc ñeå mang vuï lôïi caù nhaân. 8. Töï tin, töï haøo vaø haõnh dieän laø ngöôøi cuûa doøng toäc Hoï Nguyeãn. 9. Soáng vui veû, soáng khoûe maïnh, thaêm vieáng vaø ñoùn tieáp ngöôøi trong doøng toäc. 10. Xem doøng toäc nhö laø toå aám tình thöông, baø con trong doøng hoï nhö ngöôøi trong moät nhaø, moät ñaïi gia ñình vôùi phöông chaâm: “Moät gioït maùu ñaøo coøn hôn ao nöôùc laõ”. California, Muøa Xuaân 2012 Nguyeãn Bính NGUYEÃN VAÊN BAØNH Vôï LEÂ THÒ NUÙI NGUYEÃN VAÊN HEØN Vôï PHAÏM THÒ TRIEÀU Vôï 2 NGUYEÃN NGUYEÃN THÒ THÒ VÒ CUÛA Vôï NGUYEÃN VAÊN BAÀY C3a ôû Phuù An Choàng NGUYEÃN THÒ TOAØN C4a VOÂ TÖÏ NGUYEÃN VAÊN TRANG C5a C. ÑÔØI THÖÙ BA VOÂ TÖÏ NGUYEÃN VAÊN QUYEÀN C1b NGUYEÃN-THÒ-TROØN Trang 8-9 Vôï NGUYEÃN-VAÊN-CHÖ B2 LEÂ LAN Choàng NGUYEÃN THÒ LAÂU C2b C4b NGUYEÃN THOÂNG Choàng LEÂ TAÏO Choàng NGUYEÃN NGUYEÃN THÒ THÒ MAU LÖA C3b Vôï 2 Trang 18-19 ÑAËNG LEÂ THÒ THÒ PHÖÔÏNG NHUAÄN Vôï NGUYEÃN VAÊN ÑOAN C5b C. ÑÔØI THÖÙ BA C7b C8b VOÂ TÖÏ VOÂ TÖÏ Vôï 2 Trang 20-21 NGUYEÃN NGUYEÃN THÒ THÒ THÖÙ CHIEÄN Vôï NGUYEÃN NGUYEÃN NGUYEÃN VAÊN THÒ VAÊN SAO MIEÂU SOØNG C6b PHAÏM-THÒ-TAØI Trang 10-11 Vôï NGUYEÃN-VAÊN-BOØI B3 -Trang 5- Trang 12-13 Trang 14-15 Trang 16-17 C2a C1a NGUYEÃN-THÒ-TÍNH B1 B. ÑÔØI THÖÙ HAI Trang 6-7 NGUYEÃN-THÒ-DUYEÂN Vôï NGUYEÃN-VAÊN-HUÙY A1 Toå Phuï A. ÑÔØI THÖÙ NHAÁT SOÅ GIA PHAÛ DOØNG HOÏ NGUYEÃN -Trang 6- SOÅ GIA PHAÛ DOØNG HOÏ NGUYEÃN GIA ÑÌNH NGUYEÃN-VAÊN-HUÙY: TEÂN SINH NÔI SINH ÑÔØI THÖÙ NHAÁT CHOÃ ÔÛ HIEÄN NAY Khoâng roõ Quaõng Ngaõi cheát Khoâng roõ cheát Khoâng roõ Toå Maãu NGUYEÃN-THÒ-DUYEÂN Haø-UÙc A. ÑÔØI THÖÙ NHAÁT A1 Toå Phuï Toå Maãu Keát hoân cuøng Sanh haï NG-VAÊN-HUÙY NG-THÒ-DUYEÂN B. ÑÔØI THÖÙ HAI B1 NG-THÒ-TÍNH COÂNG DANH caän veä nhaø vua, khieâng kieäu Vua Gia Long töø 1/1 Teát AÂl Quaõng Ngaõi veà Hueá Toå Phuï NGUYEÃN-VAÊN-HUÙY TÖÛ B2 NG-VAÊN-CHÖ B3 NG-VAÊN-BOØI SOÅ GIA PHAÛ DOØNG HOÏ NGUYEÃN -Trang 7- GIA ÑÌNH NGUYEÃN-VAÊN-HUÙY: TEÂN Phuï NG-VAÊN-HUÙY SINH NÔI SINH CHOÃ ÔÛ HIEÄN NAY Khoâng roõ Quaõng Ngaõi cheát 1/1 AÂm lòch Moä taùng taïi Quaõng Ngaõi cheát Khoâng roõ Moä taùng taïi Giaùp Ñoâng,Haø UÙc cheát Khoâng roõ cheát Khoâng roõ cheát Khoâng roõ Maãu NG-THÒ-DUYEÂN Khoâng roõ Haø-UÙc,Vinh Loäc Thöøa Thieân Khoâng roõ Haø-UÙc,Vinh Loäc Thöøa Thieân Con thöù nhaát NG-THÒ-TÍNH ÑÔØI THÖÙ NHAÁT TÖÛ GHI CHUÙ Moä taùng taïi Giaùp Ñoâng,Haø UÙc VOÂ-TÖÏ Con thöù nhì Vôï NG-VAÊN-CHÖ Khoâng roõ NG-THÒ-TROØN Khoâng roõ Con thöù ba NG-VAÊN-BOØI Vôï PHAÏM-THÒ-TAØI Khoâng roõ Khoâng roõ Haø-UÙc,Vinh Loäc Thöøa Thieân Haø-UÙc,Vinh Loäc Thöøa Thieân Haø-UÙc,Vinh Loäc Thöøa Thieân Haø-UÙc,Vinh Loäc Thöøa Thieân cheát 14/5 cheát 21/10 Moä caûi taùng taïi nhaø thôø chi 4 giaùp Trung,Haø UÙc Moä caûi taùng taïi nhaø thôø chi 4 giaùp Trung,Haø UÙc -Trang 8- SOÅ GIA PHAÛ DOØNG HOÏ NGUYEÃN GIA ÑÌNH NGUYEÃN-VAÊN-CHÖ: TEÂN SINH Phuï NGUYEÃN-VAÊN-CHÖ Khoâng roõ ÑÔØI THÖÙ HAI CHOÃ ÔÛ HIEÄN NAY TÖÛ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ NÔI SINH COÂNG DANH Maãu NGUYEÃN-THÒ-TROØN Khoâng roõ Choã ôû hieän nay:................................................................................................................................ Soá Ñieän Thoaïi:................................................................................................................................. B. ÑÔØI THÖÙ HAI: B2 B2 NGUYEÃN-VAÊN CHÖ - con thöù 2 OÂng HUÙY sinh ra Phuï Maãu NG-VAÊN-CHÖ Keát hoân cuøng NG-THÒ-TROØN Sanh haï C. ÑÔØI THÖÙ BA C1a C2a NG-VAÊN-HEØN NG-VAÊN-BAØNH C4a C5a NG-THÒ-TOAØN NG-VAÊN-TRANG C3a NG-VAÊN-BAØY SOÅ GIA PHAÛ DOØNG HOÏ NGUYEÃN -Trang 9- GIA ÑÌNH NGUYEÃN-VAÊN-CHÖ: ÑÔØI THÖÙ HAI SINH NÔI SINH CHOÃ ÔÛ HIEÄN NAY Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ NG-VAÊN-HEØN Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Vôï PHAÏM THÒ TRIEÀU Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ NG-VAÊN-BAØNH Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Vôï LEÂ THÒ NUÙI Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ NG-VAÊN-BAÀY Khoâng roõ Haø-UÙc cheát 22/5 Vôï NG-THÒ-CUÛA Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Moä caûi taùng taïi khu nghóa ñòa hoï Nguyeãn giaùp Ñoâng,Haø UÙc Vôï 2 NG-THÒ-VÒ Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ caûi giaù theo choàng Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Moä caûi taùng taïi khu nghóa ñòa hoï Nguyeãn giaùp Ñoâng,Haø UÙc Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Moä caûi taùng taïi khu nghóa ñòa hoï Nguyeãn giaùp Ñoâng,Haø UÙc TEÂN TÖÛ GHI CHUÙ Phuï NG-VAÊN-CHÖ Maãu NG-THÒ-TROØN Con thöù nhaát Con thöù nhì Con thöù ba Con thöù tö NG-THÒ-TOAØN choàng khoâng roõ teân ôû Phuù An, cöûa Tö Hieàn Con thöù naêm NG-VAÊN-TRANG VOÂ TÖÏ Moä caûi taùng taïi nhaø thôø chi 4 giaùp Trung,Haø UÙc Moä caûi taùng taïi khu nghóa ñòa hoï Nguyeãn giaùp Ñoâng,Haø UÙc Moä caûi taùng taïi khu nghóa ñòa hoï Nguyeãn giaùp Ñoâng,Haø UÙc -Trang 10 - SOÅ GIA PHAÛ DOØNG HOÏ NGUYEÃN GIA ÑÌNH NGUYEÃN-VAÊN-BOØI TEÂN SINH Phuï NGUYEÃN-VAÊN-BOØ - I NÔI SINH ÑÔØI THÖÙ HAI CHOÃ ÔÛ HIEÄN NAY TÖÛ Khoâng roõ Haø-UÙc cheát 14/5 Khoâng roõ Haø-UÙc cheát 21/10 COÂNG DANH Maãu PHAÏM-THÒ-TAØI Choã ôû hieän nay:................................................................................................................................ Soá Ñieän Thoaïi:................................................................................................................................. B. ÑÔØI THÖÙ HAI: B3 B3 NGUYEÃN-VAÊN BOØI - con thöù 3 OÂng HUÙY sinh ra Phuï Maãu NG-VAÊN-BOØI Keát hoân cuøng PHAÏM-THÒ-TAØI Sanh haï C. ÑÔØI THÖÙ BA C1b NG-VAÊN-QUYEÀN C2b C3b NG-THÒ-LAÂU NG-THÒ-MAU C4b C5b C6b NG-THÒ-LÖA NG-VAÊN-ÑOAN NG-VAÊN-SAO C7b C8b NG-THÒ-MIEÂU NG-VAÊN-SOØNG SOÅ GIA PHAÛ DOØNG HOÏ NGUYEÃN -Trang 11- GIA ÑÌNH NGUYEÃN-VAÊN-BOØI: ÑÔØI THÖÙ HAI SINH NÔI SINH CHOÃ ÔÛ HIEÄN NAY TÖÛ GHI CHUÙ Khoâng roõ Haø-UÙc cheát 14/5 Khoâng roõ Haø-UÙc cheát 21/10 Moä caûi taùng taïi nhaø thôø chi 4 giaùp Trung,Haø UÙc Khoâng roõ Haø-UÙc cheát 12/10 Moä taùng taïi Haø UÙc NG-THÒ-LAÂU Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Theo choàng choàng: LEÂ-LANG Khoâng roõ Nam Hoøa, Hueá cheát Khoâng roõ Queâ quaùn: Phuù An, Tuaàn, Nam Hoøa, Hueá Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Theo choàng cheát Khoâng roõ Khoâng roõ ñòa chæ Theo choàng TEÂN Phuï NG-VAÊN-BOØI Maãu PHAÏM-THÒ-TAØI Con thöù nhaát NG-VAÊN-QUYEÀN VOÂ TÖÏ Con thöù nhì Con thöù ba NG-THÒ-MAU choàng: NGUYEÃN-THOÂNG Con thöù tö Khoâng roõ Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Khoâng roõ Dieâm Truï cheát 1/12 NG-VAÊN-ÑOAN Khoâng roõ Haø-UÙc cheát 12/9 Vôï: LEÂ-THÒ-PHÖÔÏNG Khoâng roõ Haø-UÙc cheát 5/6 Vôï2: ÑAËNG-THÒ-NHUAÄN Khoâng roõ An Baèng cheát Khoâng roõ Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Moä taùng taïi Haø UÙc Khoâng roõ Haø-UÙc cheát 1/12 Moä taùng taïi Haø UÙc Khoâng roõ Haø-UÙc cheát 26/12 Moä taùng taïi Haø UÙc Vôï: NG-THÒ-THÖÙ Khoâng roõ Haø-UÙc cheát 18/12 Moä taùng taïi Haø UÙc Vôï2: NG-THÒ-CHIEÄN Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Moä taùng taïi Haø UÙc NG-THÒ-LÖA choàng: LEÂ-TAÏO Con thöù naêm Con thöù saùu NG-VAÊN-SAO Queâ quaùn ôû Dieâm Truï, Phuù Thöù,Thöøa Thieân Moä taùng taïi ñaát thaùnh, giaùp Trung,Haø UÙc VOÂ TÖÏ Con thöù baûy NG-THÒ-MIEÂU VOÂ TÖÏ Con thöù taùm NG-VAÊN-SOØNG SOÅ GIA PHAÛ DOØNG HOÏ NGUYEÃN -Trang 12 - GIA ÑÌNH NGUYEÃN-VAÊN-HEØN TEÂN SINH Phuï NGUYEÃN-VAÊN--HEØN Khoâng roõ ÑÔØI THÖÙ BA CHOÃ ÔÛ HIEÄN NAY TÖÛ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ NÔI SINH COÂNG DANH Maãu PHAÏM-THÒ-TRIEÀU Khoâng roõ Choã ôû hieän nay:................................................................................................................................ Soá Ñieän Thoaïi:................................................................................................................................. C. ÑÔØI THÖÙ BA: C1a NGUYEÃN-VAÊN-HEØN - con thöù 1 OÂng CHÖ sinh ra C1a Phuï Maãu NG-VAÊN-HEØN Keát hoân cuøng PHAÏM-THÒ-TRIEÀU Sanh haï D. ÑÔØI THÖÙ TÖ D1a D2a NG-THÒ-CHÆ NG-THÒ-OAI NG-THÒ-CHÆ SOÅ GIA PHAÛ DOØNG HOÏ NGUYEÃN -Trang 13- GIA ÑÌNH NGUYEÃN-VAÊN-HEØN: TEÂN Phuï NG-VAÊN-HEØN SINH NÔI SINH CHOÃ ÔÛ HIEÄN NAY TÖÛ GHI CHUÙ Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Moä caûi taùng taïi khu nghóa ñòa hoï Nguyeãn giaùp Ñoâng,Haø UÙc Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Moä caûi taùng taïi khu nghóa ñòa hoï Nguyeãn giaùp Ñoâng,Haø UÙc Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Moä caûi taùng taïi khu nghóa ñòa hoï Nguyeãn giaùp Ñoâng,Haø UÙc Maãu PHAÏM-THÒ-TRIEÀU Con thöù nhaát NG-THÒ-OAI ÑÔØI THÖÙ BA VOÂ-TÖÏ Con thöù nhì NG-THÒ-CHÆ VOÂ-TÖÏ -Trang 14 - SOÅ GIA PHAÛ DOØNG HOÏ NGUYEÃN GIA ÑÌNH NGUYEÃN-VAÊN-BAØNH TEÂN SINH Phuï NGUYEÃN-VAÊN-BAØNH Khoâng roõ ÑÔØI THÖÙ BA CHOÃ ÔÛ HIEÄN NAY TÖÛ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ NÔI SINH COÂNG DANH Maãu Khoâng roõ LEÂ-THÒ-NUÙI Choã ôû hieän nay:................................................................................................................................ Soá Ñieän Thoaïi:................................................................................................................................. C. ÑÔØI THÖÙ BA: C2a NGUYEÃN-VAÊN-BAØNH - con thöù 2 OÂng CHÖ sinh ra C2a Phuï Maãu NG-VAÊN-BAØNH Keát hoân cuøng LEÂ-THÒ-NUÙI Sanh haï D. ÑÔØI THÖÙ TÖ D1b D2b D3b NG-THÒ-HOÀ NG-THÒ-TUAÀN NG-THÒ-BIEÄN D4b D5b NG-VAÊN-ÑOÂN NG-VAÊN-ÑUÙC SOÅ GIA PHAÛ DOØNG HOÏ NGUYEÃN -Trang 15 - GIA ÑÌNH NGUYEÃN-VAÊN-BAØNH: ÑÔØI THÖÙ BA SINH NÔI SINH CHOÃ ÔÛ HIEÄN NAY Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Moä caûi taùng taïi khu nghóa ñòa hoï Nguyeãn giaùp Ñoâng,Haø UÙc NG-THÒ-HOÀ Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Theo choàng Choàng TRAÀN XUAÂN Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Queâ quaùn Haø-UÙc NG-THÒ-TUAÀN Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Theo choàng Choàng NGUYEÃN-TAÂN Khoâng roõ Dieâm-Truï cheát Khoâng roõ Queâ quaùn Dieâm Truï Phuù Thöù, Thöøa Thieân Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Moä taùng taïi Haø UÙc NG-VAÊN-ÑOÂN Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Vôï NGUYEÃN-THÒ-BAØNH Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Moä caûi taùng taïi khu nghóa ñòa hoï Nguyeãn giaùp Ñoâng,Haø UÙc NG-VAÊN-ÑUÙC Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Vôï PHAÏM-THÒ-CHUOÄT (caûi giaù) Khoâng roõ Khoâng roõ Khoâng roõ TEÂN TÖÛ GHI CHUÙ Phuï NG-VAÊN-BAØNH Maãu LEÂ-THÒ-NUÙI Con thöù nhaát Con thöù nhì Con thöù ba NG-THÒ-BIEÄN VOÂ TÖÏ Con thöù tö Con thöù naêm 1975 Khoâng roõ Moä caûi taùng taïi khu nghóa ñòa hoï Nguyeãn giaùp Ñoâng,Haø UÙc Khoâng roõ -Trang 16 - SOÅ GIA PHAÛ DOØNG HOÏ NGUYEÃN GIA ÑÌNH NGUYEÃN-VAÊN-BAÀY TEÂN SINH Phuï NGUYEÃN-VAÊN-BAÀY Khoâng roõ NÔI SINH ÑÔØI THÖÙ BA CHOÃ ÔÛ HIEÄN NAY Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Haø-UÙc TÖÛ COÂNG DANH 22/5 Maãu NGUYEÃN-THÒ-CUÛA Khoâng roõ Keá Maãu NGUYEÃN-THÒ-VÒ Khoâng roõ Choã ôû hieän nay:................................................................................................................................ Soá Ñieän Thoaïi:................................................................................................................................. C. ÑÔØI THÖÙ BA: C3a NGUYEÃN-VAÊN-BAÀY - con thöù 3 OÂng CHÖ sinh ra C3a Phuï Maãu NG-VAÊN-BAÀY Keát hoân cuøng NG-THÒ-CUÛA Sanh haï Keá Maãu NG-THÒ-VÒ D. ÑÔØI THÖÙ TÖ D1c NG-THÒ-NHAÂM D4c NG-VAÊN-LONG D2c NG-THÒ-LAÄP D5c NG-THÒ-VÒ D3c NG-VAÊN-TRÖÔØNG (TÖÏ) D6c NG-VAÊN-THAÄP D7c KHOÂNG-TEÂN SOÅ GIA PHAÛ DOØNG HOÏ NGUYEÃN -Trang 17- GIA ÑÌNH NGUYEÃN-VAÊN-BAÀY: ÑÔØI THÖÙ BA SINH NÔI SINH CHOÃ ÔÛ HIEÄN NAY TÖÛ GHI CHUÙ Khoâng roõ Haø-UÙc cheát 22/5 Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Moä caûi taùng taïi khu nghóa ñòa hoï Nguyeãn giaùp Ñoâng,Haø UÙc Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ caûi giaù theo choàng Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Moä caûi taùng taïi khu nghóa ñòa hoï Nguyeãn giaùp Ñoâng,Haø UÙc Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Moä caûi taùng taïi khu nghóa ñòa hoï Nguyeãn giaùp Ñoâng,Haø UÙc Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Moä caûi taùng taïi khu nghóa ñòa hoï Nguyeãn giaùp Ñoâng,Haø UÙc Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Moä caûi taùng taïi khu nghóa ñòa hoï Nguyeãn giaùp Ñoâng,Haø UÙc Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Vôï 2 NGUYEÃN-THÒ-UÙT Khoâng roõ Haø-UÙc cheát Khoâng roõ Vôï 3 HOAØNG-THÒ-HOÄI Khoâng roõ Haø-UÙc cheát TEÂN Phuï NG-VAÊN-BAÀY Maãu NG-THÒ-CUÛA Keá Maãu NG-THÒ-VÒ Con thöù nhaát NG-THÒ-NHAÂM VOÂ TÖÏ Con thöù nhì NG-THÒ-LAÄP VOÂ TÖÏ Con thöù ba NG-VAÊN-TRÖÔØNG (TÖÏ) VOÂ TÖÏ Con thöù tö NG-VAÊN-LONG VOÂ TÖÏ Con thöù naêm NG-THÒ-VÒ 1975 VOÂ TÖÏ Moä caûi taùng taïi khu nghóa ñòa hoï Nguyeãn giaùp Ñoâng,Haø UÙc Con thöù saùu NG-VAÊN-THAÄP Vôï NG-THÒ-VÒ Con thöù 7/con keá maãu KHOÂNG TEÂN(VOÂ VÒ) 15/4 13/5 Moä taùng taïi giaùp Nam, Haø UÙc OÂng Baø coù laêng
- Xem thêm -