Tài liệu Gia công bánh răng trụ răng thẳng

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 357 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Tham gia: 14/02/2015

Mô tả:

gia công bánh răng trụ răng thẳng
Baøi 12 Gia coâng baùnh raêng truï thaúng Baèng phöông phaùp phay ñònh hình treân maùy phay ngang vaïn naêng Phay baùnh raêng truï thaúng  Khaùi nieäm veà baùnh raêng     caùc loaïi baùnh raêng truï ñöôøng cong söôøn raêng thoâng soá baùnh raêng caùc phöông phaùp cheá taïo  phöông phaùp phay ñònh hình  dao phay  trình töï phay  caùc tröôøng hôïp sai hoûng  caùc tröôøng hôïp sai hoûng  kieåm tra baùnh raêng  Truyeàn ñoäng vôùi baùnh raêng truï Raêng thaúng Raêng xoaén Raêng muõi teân Ñöôøng cong söôøn raêng Döôøng cong Zykloide Döôøng cong Evolvente Duøng cho baùnh raêng trong ngaønh cheá taïo maùy Duøng cho baùnh raêng trong trong kyõ ngheä ñoàng hoà Thoâng soá baùnh raêng Modul m Böôùc p Khe hôû c pc d  π z p  m .π m c  0,1 m ... 0,3 m (CTM  0,167 m) Chieàu cao ñaàu raêng hd  m Chieàu cao chaân raêng hc  m  c Chieàu cao raêng h Φ voøng chia d h 2 m c d m .z Φ ñaàu raêng d d d d  d  2m d d  m(z  2) Φ chaân raêng d c d c  d - 2(m  c) Khoaûng caùch taâm truïc a a Soá raêng z Goùc aên khôùp d1  d 2 2 d d - 2m z  d m m o   20 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG BAÙNH RAÊNG Xoïc raêng Laên raêng Phay ñònh hình Dao phay raêng modul Boä 8 dao (m < 9) Soá dao 1 2 3 4 5 6 7 8 Duøng cho soá raêng 12 -13 14 -16 17 -20 21 -25 26 34 36 -54 Boä 15 dao (m > 9) 11/2 2 21/2 3 31/2 4 41/2 21 -22 23 25 55 135 -134 -  Soá dao 1 Duøng cho soá raêng 12 13 14 15 -16 17 -18 19 -20 Soá dao 5 51/2 6 61/2 7 71/2 8 Duøng cho soá raêng 26 -29 30 -34 35 -41 42 -54 55 -80 81 -134 135 - Trình töï phay baùnh raêng truï thaúng Caên maãu Trình töï Duïng cuï Laép vaø ñieàu chænh ñaàu phaân ñoä vaø uï ñoäng leân baøn maùy phay Ñaàu phaân ñoä, uï ñoäng, ñoàng hoà so Laép dao phay modul leân truïc gaù dao vaø kieåm tra ñoä ñoàng taâm Laép chi tieát giöõa 2 chuoâi nhoïn vaø chænh cho ngay taâm dao phay Ñieàu chænh keùo chia ñaàu phaân ñoä Dao phay modul, truïc gaù dao phay EÂ-ke, Caên maãu Ñieàu chænh soá voøng quay vaø löôïng chay dao Cho dao quay, naâng baøn cho dao chaïm vaøo chi tieát Quay baøn doïc cho dao ra khoûi chi tieát; naâng baøn leân ñuùng chieàu saâu raêng Phay raêng thöù nhaát Quay baøn cho dao ra khoûi chi tieát, sang moät böôùc raêng, phay tieáp raêng keá Tieáp tuïc nhö treân cho ñeán raêng cuoái Caùc daïng sai hoûng khi phay baùnh raêng truï thaúng °Raêng khoâng ñeàu: Do thao taùc phaân ñoä sai: °Queân di chuyeån keùo theo caây ghim °Laøm xeâ dòch keùo chia khi phaân ñoä °Khoâng xoaù ñoä rô trong uï chia °Raêng ñeàu nhöng raêng cuoái bò to hoaëc leùp °Tính khoaûng chia sai, dö hoaëc thieáu 1 loã °Sieát khoâng chaët keùo chia, khi chia bò roäng ra hoaëc heïp laïi °Raêng bò leäch °Raø dao khoâng ñuùng taâm chi tieát °Laép uÏ chia vaø uï ñoäng khoâng song song vôùi taâm baøn maùy °Bieân daïng raêng khoâng ñuùng °Choïn dao sai: module hoaëc soá hieäu dao °Caét chieàu saâu raêng khoâng ñuùng °Raêng ñeàu, nhöng ñænh raêng phía to phía leùp °Laép chi tieát leäch taâm: °Maâm caëp khoâng chính xaùc °Chi tieát vaø truïc gaù khoâng ñoàng taâm °Söôøn raêng bò traày söôùt, coù ñoä boùng thaáp °Dao moøn °Choïn thoâng soá caét goït khoâng ñuùng °Laép dao bò ñaûo °Chi tieát bò rung Kieåm tra baùnh raêng  Kieåm tra beà daày raêng Daây cung E Thöôùc ño raêng Beà daày raêng Döôùi ñaây laø baûng tra heä soá E vaø H Baûng tra heä soá H vaø E Z H E Z H E Z H E 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1,06155 1,05599 1,05136 1,04739 1,04410 1,04110 1,03856 1,03630 1,03429 1,03249 1,0308 1,0293 1,0281 1,0268 1,5643 1,5654 1,5663 1,5669 1,5674 1,5679 1,5682 1,5685 1,5688 1,5690 1,5692 1,5693 1,5694 1,5695 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36 38 40 42 1,0257 1,0246 1,0237 1,0228 1,0221 1,0212 1,0206 1,0192 1,0182 1,0176 1,0171 1,0162 1,0154 1,0146 1,5696 1,5697 1,5697 1,5698 1,5699 1,6700 1,5700 1,5701 1,5702 1,5702 1,5703 1,5703 1,5704 1,5704 44 45 46 48 50 55 60 70 80 97 127 135  1,0141 1,0137 1,0134 1,0128 1,0123 1,0112 1,01029 1,0088 1,0077 1,0064 1,0063 1,0045 1,0000 1,5704 1,5704 1,5705 1,5706 1,5707 1,5707 1,5708 1,5708 1,5708 1,5708 1,5708 1,5708 1,5708 Theo soá raêng Z tra heä soá H vaø E xong nhaân vôùi module Coâng thöùc kieåm tra Kieåm tra baùnh raêng Kích thöôùc W ñöôïc xaùc ñònh nhu sau:  Kieåm tra phaùp tuyeán chung (Vôùi raêng coù goùc aên khôùp = 20o) W=m(1,476065k + 0,013996Z) Trong ñoù: W- Kích thöôùc phaùp tuyeán chung m- Module cuûa raêng k- Heä soá tra baûng (ÔÛ ñoù n laø soá raêng ño) Z- Soá raêng cuûa baùnh raêng Z 12 19 28 37 – – – – 18 27 36 45 n k 2 3 4 5 3 5 7 9 Z 46 55 64 73 – – – – 54 63 72 81 n k 6 7 8 9 11 13 15 17 Baûng tra heä soá k (n = soá raêng ño) Kieåm tra baùnh raêng  Kieåm tra ñoä song song cuûa raêng  Kieåm tra ñoä ñaûo cuûa baùnh raêng Diametral Pitch Diametral Pitch laø raêng heä Anh coù caùc khaùc bieät so vôùi raêng module heä Phaùp nhö sau:  Goùc aên khôùp  = 14o 30‘  Caùc kích thöôùc tính theo Inch module (1 inch = 25,4 mm) 25,4 mm : pitch = töông ñöông côõ raêng module  Boä dao pitch cuõng goàm 8 dao nhöng soá 1 caét töø 135 Z ñeán thanh raêng vaø soá 8 caét 12 ñeán 13 raêng pitch
- Xem thêm -