Tài liệu Ga truong tieu hoc(lan)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chủ đề nhánh :TuÇn 3:Trêng tiÓu häc ( Tõ ngµy 9 - 13 / 5 / 2011). I. Mục tiêu. 1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - Thùc hiªn c¸c vËn ®«ng c¬ b¶n: nÐm chóng ®Ých, chuyÒn bãng vµ ch¹y vît qua chíng ng¹i vËt thµnh th¹o. Phèi hîp nhÞp nhµng c¸c vËn ®éng. - TrÎ tù gi¸c tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng, rÌn luyÖn søc khoÎ cña ®«i bµn tay th«ng qua rÌn luyÖn c¸c gi¸c quan viÖc sö dông vµ t×m hiÓu vÒ quª h¬ng, ®Êt níc, B¸c Hå c¸c ho¹t ®éng vÒ trêng tiÓu häc. 2. Ph¸t triÓn nhËn thøc: -TrÎ cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ mét sè ®Þa danh gÇn gòi ®èi víi trÎ,tham gia kh¸m ph¸ t×m hiÓu vÒ c¸c ®Þa danh cña QH- §N. - TrÎ biÕt B¸c Hå vµ biÕt B¸c Hå lµ vÞ l·nh tô cña d©n téc ViÖt Nam - NhËn biÕt vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña chñ ®Ò - TrÎ hiÓu biÕt vÒ QH lµ n¬i chóng ta sinh ra vµ lín lªn, ë ®ã cã lµng xãm, phè phêng, cã nh÷ng ngêi hä hµng ruét thÞt. - TrÎ hiÓu biÕt vÒ trêng tiÓu häc , c¸c ho¹t ®éng trong nhµ trêng. 3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - Më réng kü n¨ng giao tiÕp nh trß truyÖn, th¶o luËn, kÓ truyÖn vÒ QH- §N- BH- Trêng tÓu häc. - HiÓu ý nghÜa cña 1 sè tõ míi, ph¸t ©m ®óng kh«ng nãi ngäng, m¹nh d¹n giao tiÕp b»ng lêi víi nh÷ng ngêi xung quanh. TrÎ biÕt trao ®æi, nãi lªn nh÷ng hiÓu biÕt , thÓ hiÖn nhu cÇu, suy nghØ cña b¶n th©n, nghe vµ hiÓu néi dung ngêi kh¸c nãi. - TrÎ kÓ vÒ QH- §N-BH- trêng tiÓu häc qua hiÓu biÕt cña trÎ. H¸t, ®äc th¬, kÓ truyÖn diÔn c¶m vÒ chñ ®Ò. - TrÎ kÓ vÒ trêng tiÓu häc qua hiÓu biÕt cña trÎ, h¸t ®äc th¬, kÎ chuyÖn diÔn c¶m vÒ chñ ®Ò. 4. Ph¸t triÓn t×nh c¶m , kÜ n¨ng - X· héi: - TrÎ biÕt yªu quª h¬ng, ®Êt níc m×nh - KÝnh yªu B¸c Hå , ThÓ hiÖn râ t×nh c¶m yªu quÝ B¸c qua lêi ca tiÕng h¸t. - BiÕt BH lµ ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt cña nh©n d©n VN, lµ ngêi cã c«ng lín l·nh ®¹o nh©n d©n VN x©y dùng cuéc sèng t¬i ®Ñp ngµy nay. Mäi ngêi lu«n nhí ¬n BH... - TrÎ thÓ hiÖn t©m thÕ ph¸n khëi chuÈn bÞ ®îc vµo trêng tiÓu häc. BiÕt tªn trêng tiÓu häc mµ m×nh s¾p ®îc häc. 5. Ph¸t triÓn thÈm mÜ : - TrÎ biÕt yªu thÝch c¸i ®Ñp vµ sù ®a d¹ng phong phó kh¸c nhau phï hîp khi nghe, xem c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt - C¶m nhËn ®îc vµ biÓu lé c¶m xóc tríc c¸i ®Ñp cña quª h¬ng ®Êt níc. ThÓ hiÖn ®îc niÒm mong muèn ®îc ®Õn trêng tiÓu häc ®Ó häc. - BiÕt h¸t ®óng nh¹c bµi h¸t thÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m cña bµi h¸t , V§ nhÞp nhµng, høng thó nghe h¸t, h¸t trän vÑn c¸c bµi h¸t vÒ QH- §N- BH. NhËn ra s¾c th¸i giai ®iÖu. BiÕt vç tay vµ V§ theo bµi h¸t b¶n nh¹c. - ThÝch thó ®îc t¹o ra s¶n phÈm t¹o h×nh vÒ c¸c c¶nh ®Ñp cña quª h¬ng mµ trÎ thÝch. - Hµo høng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm vÒ Trêng tiÓu häc nh bót,s¸ch, vë... II. Chuẩn bị. 1. Của cô: - Chuẩn bị cho cô những kiến thức vÒ chñ ®iÓm . - Tranh ảnh, học liệu cho các tiết học. 2. Của trẻ: - Su tÇm tranh ¶nh vÒ chñ ®iÓm mang ®Õn líp. - Đồ dùng, đồ chơi , vật liệu sẵn có. - III. Cách tiến hành. ĐÓN TRÎ - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®iÓm QH- §N- BH. - Nh¾c trÎ ®¨ng kÝ gãc ch¬i, ph¸t hiÖn ra c¸c b¹n nghØ häc trong ngµy. - ch¬i tù do ë c¸c gãc. THÓ DỤC SÁNG 1. Môc ®Ých yªu cÇu: Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kÜ n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy 2.ChuÈn bÞ :S©n tÆp cê ,bãng b¨ng ®Üa... 3.Híng d½n: *.Khëi ®éng:TrÎ lµm ®oµn tµu kÕt hîp c¸c kiÓu ®i sau ®ã vÒ hµng ngang ®Î tËp BTPTC. *Träng ®éng:TËp kÕt hîp bµi: N¾ng sím. 1.§éng t¸c h« hÊp: M¸y bay cÊt c¸nh. 2. §éng t¸c tay vai: - §éng t¸c 3:Tay ®a ngang gËp khuûu tay ngãn tay ®Ó vai +§øng th¼ng khÐp ch©n tay ®Ó däc th©n. +Bíc ch©n tr¸i lªn 1 bíc nhá, ch©n ph¶i kiÓng gãt tay ®a ngang lßng bµn tay ng÷a. +GËp khuûu tay ngãn tay ch¹m vai. +Nh nhÞp 1. +§a 2 tay ra ngang ( gièng nhÞp 1). 3. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ ch©n - §éng t¸c 4: Bíc khuþu 1 ch©n ra tríc ch©n sau th¼ng. +§øng th¼ng tay th¶ xu«i. +Tay chèng h«ng bíc ch©n tr¸i ra tríc ch©n sau th¼ng. +Khuþu ch©n tr¸i ch©n ph¶i th¼ng tay ®a ngang lßng bµn tay sÊp. + H¹ ch©n ph¶i xuèng, ®øng th¼ng. 4. §éng t¸c bông lên. - §éng t¸c5: Ngåi duçi ch©n 2 tay chèng sau, 2 ch©n thay nhau ®a th¼ng lªn cao. + Ngåi duçi ch©n 2 tay chèng phÝa sau lng. + Thùc hiÖn: 2 ch©n thay nhau ®a th¼ng lªn cao theo nhÞp ®Õm 1, 2 thùc hiÖn mçi lÇn 8 nhÞp ®Çu kh«ng cói. 5. BËt: BËt t¸ch vµ khÐp ch©n. HOẠT ĐỘNG GÓC Tªn gãc Néi dung Yªu cÇu ChuÈn bÞ pp hµnh tiÕn - Cöa hµng lu - TrÎ biÕt ph©n vai niÖm, Gia ®×nh ®i ch¬i, thÓ hiÖn ®îc th¨m l¨ng B¸c... hµnh ®éng cña c¸c vai. - trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò - Gîi ý ®Ó trÎ nhËp vai ch¬i. - Quan s¸t híng dÉn,thao t¸c mÉu. - §å dïng , dông cô cña chñ ®iÓm.Cöa hµng - Híng dÉn c¸ nh©n b¸n c¸c lo¹i ®å dïng, ®å ch¬i.... - §éng viªn khuyÕn Gãc ph©n vai khÝch. - trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò - Gîi ý ®Ó trÎ nhËp vai ch¬i. - Quan s¸t híng dÉn,thao t¸c mÉu. - XÕp h×nh l¨ng - TrÎ biÕt sö dông B¸c, b¶o tµng Hå c¸c nguyªn liÖu cã s½n, phÕ liÖu, Gãc x©y Chi Minh. ®å ch¬i ®Ó l¾p dùngghÐp, x©y dùng L¾p ghÐp s¸ng t¹o thµnh b¶o tµng Hå ChÝ Minh, xÕp h×nh l¨ng B¸c. -Hµng rµo, c©y hoa, th¶m cá, sái ®¸, giÊy, kÐo,... -§å ch¬i l¾p ghÐp. -C¸c lo¹i khèi -VÏ , t« mµu, in, Gãc t¹o xÐ d¸n vên hoa nhµ sµn cña B¸c h×nh lµm cê.... - Bót s¸p, giÊy mµu, ®Êt nÆn, - H×nh mÉu Gãc nh¹c -H¸t biÓu diÔn c¸c bµi h¸t, ®äc th¬, kÓ ©m chuyÖn vÒ chñ ®Ò. Gãc thiªn nhiªn Gãc s¸ch - Ch¨m sãc c©y con, tíi níc, tØa lau l¸, ch¬i víi c¸t vµ níc. - xem tranh ¶nh trß truyÖn vÒ 1 sè lÔ héi hoÆc c¶nh ®Ñp cña ®Êt níc VN, xem s¸ch tranh liªn quan ®Õn chñ ®Ò... - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng ®· häc ®Ó t«, vÏ, thµnh nh÷ng bøc tranh ®Ñp. - ThÓ hiÖn bµi h¸t mét c¸ch tù nhiªn, m¹nh d¹n, s¸ng t¹o. - Sö dông c¸c nh¹c cô ©m nh¹c thµnh th¹o. - BiÕt thÓ hiÖn ý tëng cña m×nh qua viÖc lµm cña trÎ.. - Bé dông cô ©m nh¹c, ®µi , ®µn… - Kh¨n lau, b×nh tíi, kÐo x« níc... - TrÎ cïng nhau - tranh ¶nh vµ 1 sè xem vµ th¶o luËn s¸ch liªn quan vÒ chñ vÒ nh÷ng h×nh ¶nh ®Ò... liªn quan ®Õn chñ ®Ò mµ trÎ ®ang xem. - Híng dÉn c¸ nh©n - §éng viªn khuyÕn khÝch. - Ph©n biÖt c¸c h×nh, khèi cÇu, Gãc khèi trô, t¸ch gép Khoa c¸c nhãm ®èi thäc to¸n. îng. - TrÎ biÕt ph©n biÖt c¸c h×nh, khèi t¸ch vµ gép c¸c nhãm ®èi tîng thµnh nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. - C¸c h×nh , c¸c khèi, c¸c nhãm ®å dïng, ®å ch¬i cã sè lîng trong ph¹m vi 10. KÕ Ho¹ch Ngµy - Híng dÉn kÜ n¨ng riªng. -NhËn xÐt tuyªn d¬ng. Thø 2 ngµy 2/5/2011 I. Ho¹t ®éng học cã chñ định: LQVH Hoạt động chính: Th¬ : C« gi¸o cña em ( §øc Long) Hoạt động k/hợp: Âm nhạc , Toán , MTXQ 1. Mục đích - yêu cầu. * Kiến thức: -Trẻ hiÓu được nội dung, ý nghĩa bµi th¬. Nói về sự dạy dỗ của cô giáo ở trường, và công ơn của bạn nhỏ đối với cô giáo . - Biết chú ý lắng nghe và bộc lộ cảm xúc cá nhân 1 cách chân thành hồn nhiên. * Kỹ năng: - Trẻ ®äc thuéc th¬,đúng nhịp điệu thÓ hiÖn c¶m xóc qua bµi th¬.C¶m nhËn t×nh th¬ng yªu cña c« gi¸o ®èi víi m×nh vµ lßng biÕt ¬n cña m×nh ®èi víi c« gi¸o. - Phát triển khả năng chú ý sáng tạo phán đoán tưởng tượng Phát triển ngôn ngữ ở trẻ. *Thái độ: - TrÎ kÝnh träng c« gi¸o biÕt ®îc t×nh c¶m cña c« giµnh cho m×nh cã ý thøc gi÷ g×n vµ BVMT.BiÕt tiÕt kiÖm vµ sö dông c¸c nguån n¨ng lîng1 c¸ch cã hiÖu qu¶ 2. Chuẩn bị : - Bộ tranh minh hoạ bµi th¬ :Cô giáo, 2 tranh vẽ cô giáo cắt rời để trẻ ghép,Tranh chữ to. - Bài hát có nội dung nói về Cô giáo . Cô và mẹ,Mẹ của em ở trường. - Que chỉ, hộp quà, hoa. 3. TiÕn hµnh: N/D động hoạt Hoạt động của cô * Hoạt động 1. Gây hứng thú. - Giới thiệu chương trình “ Vườn thơ” * Giới thiệu 2 đội chơi.( Hoa Hồng và Hoa Sen) * Giới thiệu các vòng chơi. * Vòng1: Tìm đề tài. - Cho trẻ thi ghép tranh cô giáo. Luật chơi trong 2 phút đội nào ghép đẹp, sẽ là người thắng. - Nhận xét cách ghép và cho trẻ đọc từ “ Cô giáo của em”. - Đề tài của chúng ta hôm nay nói về Cô giáo. Dẫn dắt vào nội dung bµi th¬. Nhà thơ Đức Long khi còn nhỏ được cô giáo dạy dỗ yêu thương c/s nên rất yêu quí cô giáo của mình và đã viết 1 bài thơ rất hay về cô giáo *Hoạt động 2 * Cô đọc lần1 diễn cảm Giúp trẻ hiểu + Vừa nghe đọc bài thơ gì? sáng tác của ai? nd bài thơ. Hoạt động của trẻ + - 2 đội thi nhau lên ghép tranh - Trẻ đọc 2 lần * Trẻ lắng nghe cô ®äc. - Lần2 xem tranh minh hoạ( Pai poi) * Trẻ lắng * Giảng nội dung bµi th¬: Bµi th¬ nãi vÒ sù d¹y dç cña c« nghe,q/s và gi¸o ë trêng ®èi víi b¹n nhá vµ t×nh c¶m cña b¹n hưởng ứng nhágiµnh cho c« gi¸o cña m×nh. theo lời giảng * Trích dẫn làm rõ ý theo tranh + Giảng từ khó. giải của cô về - Më ®Çu bµi th¬ nhà thơ giới thiệu cho chúng ta biết sự ND bµi th¬ vµ dạy dỗ của cô giáo ở trường đối với bạn nhỏ. gi¶ng tõ khã. (N¨m tríc em... ch÷ o h×nh c¸nh cong) - Từ khó: “Cánh cong” ở đây ý nói cô giáo dạy bạn nhỏ viết chữ o tròn như cánh hoa rất đẹp - Kết thúc bài thơ là tình cảm của bạn nhỏ giành cho cô giáo của mình. ( Em yêu cô giáo thế..... yêu mẹ của em) - Cho trẻ hát “ Cô và mẹ”. * Trẻ nghe cô * Hoạt động 3: * Vòng 2: Vượt qua thử thách. phổ biến luật Đàm thoại theo - Cho trẻ lên hái hoa trả lời câu hỏi. chơi sau đó ND bài thơ. + Vừa nghe đọc bài trhơ gì? Sáng tác của ai? cử đại diện + B¹n nhá thÊy c« gi¸o cña m×nh ntn? lên bắt thăm +C« gi¸o d¹y b¹n nhá nh÷ng g×? +T×nh c¶m cña c« gi¸o ®èi víi b¹n nhá ntn? và trả lời câu + Trong bài thơ con thích c©u th¬ nào nhất? hỏi. - Giáo dục: Bạn nhỏ yêu quí cô giáo của mình như yêu mẹ, thế còn các con có yêu quí cô giáo của mình không? Cần làm gì để toả lòng kính trọng của mình đôi với cô *Hoạt đông4: giáo?.... * Vòng 3: Tập làm nghệ sỹ. * Cả lớp cïng §äc th¬ ®äc Phần1: Cùng nhau ®äc nh÷ng vÇn th¬ hay. - Nhãm ®äc Phần 2:Giao lưu truyÒn c¶m. - C¸ nh©n ®äc Phần 3: Đọc thơ theo tranh chữ viết. - Líp h¸t. - Kết thúc: Hát: Mẹ của em ở trường. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Ho¹t ®éng cã môc ®Ých: Quan s¸t : Gãc thiªn nhiªn cña líp Hoa sen a. M§YC: TrÎ biÕt gäi tªn nªu ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña c¸c c©y trong gãc thiªn nhiªn. b. §µm tho¹i:+ Ai biÕt gãc thiªn nhiªn cña líp HS cã nh÷ng c©y g× ? + Ai biÕt g× vÒ c©y cau th¸i? + B¹n nµo cã ý kiÕn kh¸c? c Gi¸o dôc: Gi¸o dôc trÎ ch¨m sãc b¶o vÖ c©y. 2. Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng: Thi ai ch¹y nhanh. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i vÏ phÊn theo ý thÝch trªn s©n trêng. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: Cöa hµng b¸n s¸ch vµ ®å dïng tiÓu häc, gia ®×nh , líp 1 tiÓu häc. 2. Gãc XD- LG: X©y dùng trêng tiÓu häc. 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ, in, xÐ c¾t d¸n, t« mµu vµ trang trÝ ®å dïng häc tËp vÒ trêng TH. 4. Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y con, tíi níc, tØa lau l¸, ch¬i víi c¸t vµ níc. 5. Gãc ©m nh¹c: h¸t, móa c¸c bµi h¸t trong chñ ®Ò. *M§YC:- TrÎ x©y dùng ®îc c«ng tr×nh ®Ñp s¸ng t¹o theo ý tëng cña trÎ. - TrÎ nhËp ®îc vai ch¬i tèt vµ thÓ hiÖn ®îc hµnh ®éng cña vai. - TrÎ t« tranh ®Ñp vµ vÏ , in, xÐ d¸n c¸c bøc tranh ®Ñp. - TrÎ tíi c©y, vµ ch¬i víi c¸t vµ níc IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - §äc «n bµi th¬ ¶nh B¸c - Lµm quen bµi míi:H¸t “Nhí ¬n B¸c” - VÖ sinh r¨ng miÖng, tr¶ trÎ. *§¸nh gi¸:...................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Thø 3 ngµy 10 / 5 / 2011 I.h o¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: ¢M NH¹C :H§C: - H¸t - Gâ ®Öm theo tiÕt tÊu nhanh bµi: Ch¸u vÉn nhí trêng MÇm non (Hoµng L©n) - Nghe h¸t : §i häc ( Bïi ®×nh Th¶o). - TC¢N: Nghe ©m thanh ®o¸n tªn ®å dïng häc tËp. H§KH: MTXQ, v¨n häc, trß ch¬i. 1.Môc ®Ých yªu cÇu: * KiÕn thøc: - TrÎ thuéc bµi h¸t, nhí tªn t¸c gi¶, tªn bµi h¸t, h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t , thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m qua bµi h¸t, høng thó nghe c« h¸t vµ h¸t cïng c«. ThÝch ch¬i trß ch¬i. * Kü n¨ng: - TrÎ biÕt h¸t ®óng theo giai ®iÖu bµi h¸t.TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng víi lêi, giai ®iÖu bµi h¸t. - Ph¸t triÓn tai nghe ©m nh¹c. * Th¸i ®é : - TrÎ biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m lu luyÕn trêng MN chuÈn bÞ vµo trêng tiÓu häc. - Høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng. 2. ChuÈn bÞ: - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t. - §Üa cã bµi: §i häc. - Mét sè ®å dïng cña häc sinh tiÓu häc, ph¸ch, s¾c x«, mò móa 3. TiÕn hµnh: Néi Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ dung H§ *Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh vên ©m nh¹c tuæi th¬ *H§1: æn ®Þnh Hoa Phîng...... - Ch¬i trß ch¬i “Lén cÇu vång” - TrÎ ch¬i cïng c« vµ tæ chøc + §è c¸c con trêng c/ ta mang tªn g×? + Ai cã ®µm tho¹i cïng c«. n/ x vÒ trêng m×nh? + N¨m nay c¸c con mÊy tuæi? C¸c con 6 tuæi s¾p ®îc lªn líp 1 trêng t/h råi chia tay trêng Mn c¸c con cã nhí kh«ng? - DÉn d¾t vµo bµi h¸t: “Ch¸u vÉn nhí trêng Mn”. + Cho trÎ xem ®o¹n vi « clÝp vÒ ho¹t ®éng cña +TrÎ q/s vµ ®µm tho¹i c¸c b¹n MG lín ®ang lµm ®Ó chuÈn bÞ chia tay trêng MN. C¸c b¹n MG lín khi chia tay trêng MN vµo líp 1 th× nhí cá c©y bµn ghÕ, b¹n bÌ c« gi¸o n¬i ®· tõng c/s d¹y dç m×nh kh«n lín. HiÓu ®îc ®iÒu ®ã Nh¹c sü Hoµng L©n ®· s¸ng t¸c 1 bµi h¸t rÊt *H§2: H¸t, V§ hay thay cho t/ c cña c¸c b¹n ®èi víi trêng MN mµ h«m nay ch¬ng tr×nh sÏ giµnh tÆng c¸c bÐ. “Ch¸u vÉn nhí * C« d¹o nh¹c cho trÎ nghe 1 ®o¹n bµi h¸t “Ch¸u vÉn nhí trêng MN”vµ hái trÎ khóc nh¹c * Ch¸u vÉn nhí trêng trêng MN ” võa råi n»m trong bµi h¸t nµo? MN” + C« cïng trÎ h¸t 2 lÇn. Hái trÎ tªn bµi h¸t vµ + C¶ líp h¸t 2 lÇn, ®o¸n tªn t¸c gi¶. * Gi¶ng ND: C¸c b¹n MG lín s¾p chia tay tr- tªn bµi, tªn t/g. êng mn vµo líp 1 th× nh¬ trêng MN n¬i ®· tõng * TrÎ l¾ng nghe c/s d¹y dç m×nh. Kh«ng quªn ®îc trêng mn. + C¸c con c¶m nhËn bµi h¸t nµy ntn? + Lêi bµi h¸t cßn hay h¬n khi c« cã nh÷ng ®éng t¸c móa minh ho¹ cho bµi h¸t nµy n÷a + RÊt hay. + C¶ líp h¸t, v/®. ®Êy (líp ®øng thµnh 2 vßng trßn vËn ®éng ). - ThÊy c¸c bÐ h¸t hay v/® ®Ñp ch¬ng tr×nh quyÕt ®Þnh më cuéc thi h¸t hay, v/® ®Ñp ®Ó h«m sau chia tay trêng MN. - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i. + LÇn lît tõng tæ h¸t v/®. + C¸c ®éi cö ®¹i diÖn lªn giao lu .( Nhãm) ( C« lång to¸n) + Mêi 1 thµnh viªn cña ®éi lªn biÓu diÔn tµi n¨ng cña m×nh . + C¸c ®éi V§ theo ý tëng ( dËm ch©n, ®¸nh m«ng, vç tay ) *H§3: + C« ®a ra ý tëng riªng võa h¸t võa sö dông Nghe h¸t: “§i b»ng dông cô ©m nh¹c. * Nghe h¸t : §i häc ( Bïi ®×nh Th¶o). häc” + C« h¸t lÇn 1 : ThÓ hiÖn cö chØ ®iÖu bé + Gi¶ng néi dung bµi h¸t :Hµng ngµy c¸c con ®îc «ng, bµ, bè, mÑ... ®a ®Õn trêng ®i häc. Cßn c¸c b¹n ë MN ph¶i tù ®i häc 1 m×nh, ë ®Êy phong c¶nh thiªn nhiªn rÊt ®Ñp cã suèi níc trong, cã h¬ng rõng th¬m, cã cä xoÌ « che n¾ng...®iÒu ®îc nh¹c sü Bïi ®×nh Th¶o viÕt thµnh bµi h¸t “ §i häc” + LÇn 2 : H¸t móa theo b¨ng ®µi cïng trÎ . + LÇn 3 : Nghe giai ®iÖu bµi h¸t . * Trß ch¬i: Nghe ©m thanh ®o¸n tªn ®å *H§4: Trß ch¬i dïng häc tËp. + C« nªu tªn trß ch¬i, luËt ch¬i, c¸ch ch¬i. Cho “Nghe ©m thanh trÎ ch¬i ®o¸n tªn + GD : TrÎ yªu thÝch ®îc ®Õn trêng tiÓu häc ®å dïng mong íc m×nh cã ®îc nh÷ng ®å dïng cña h/s häc tËp ” tiÓu häc gi÷ g×n vµ BVMT. + KÕt thóc :Cïng ®i d¹o ch¬i ngoµi s©n trêng . +C¸c ®éi lÇn lît lªn biÓu diÔn. + nhãm 3,4 trÎ hat+ V§ + C¸ nh©n + C¸c ®éi vËn ®éng theo ý tëng cña trÎ. +TrÎ h¸t v/® theo ý tëng cña c« *Nghe h¸t vµ hëng øng theo. * TrÎ ch¬i 3, 4 lÇn + TrÎ ra ngoµi - H§C: LQC: ¤n tËp. - H§KH: TD, MTXQ, TO¸N. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ thuéc c¸c ch÷ c¸i trong chñ ®iÓm. - Kü n¨ng: Th«ng qua trß ch¬i trÎ nhËn biÕt nhanh, ®óng c¸c ch÷ c¸i c« yªu cÇu. - Th¸i ®é: Gi¸o dôc trÎ yªu quÝ QH - §N m×nh gi÷ g×n BVMT s¹ch ®Ñp. 2. ChuÈn bÞ: * Cho trÎ: ThÎ ch÷ cho c« vµ trÎ. * Cho c«: C©y hoa chøa ch÷ v, r, c¸c ®å dïng cña h/s tiÓu häc®îc g¾n ch÷ v,r ®Ó trÎ t×m. - Bµi th¬ “ Con vái, con voi, R× rµ, r× rµ”. 3. TiÕn hµnh: LQCC: N/D hoạt Hoạt động của cô động Hoạt động của trẻ * Hoạt động 1: G©y høng thó * H§ 2: ¤n ch÷ c¸i v,r th«ng qua c¸c trß ch¬i. *Trẻ lắng nghe *Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh: Nh÷ng ®iÒu bÝ mËt - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i(§éi voi con vµ ®éi rïa vµng) - Giíi thiÖu c¸c trß ch¬i. * Trß ch¬i t×m ®óng ch÷ c¸i - C¸ch ch¬i mçi trÎ 2 thÎ ch÷ rêi. C« ®äc tõ nµo trÎ nh×n khÊu h×nh c« lùa chän ch÷ c¸i ®ang cÇm gi¬ lªn vµ ph¸t ©m l¹i. + VD: C« ®äc rau xanh Qu¶ v¶i... * Trß ch¬i Ai nhanh m¾t - Cho trÎ ®äc bµi ®ång dao ( con vái, con voi vµ r× rµ r× rµ) sau ®ã 2 ®éi sÏ cïng th¶o luËn vµ mçi ®éi cö ra 4 b¹n t×m vµ g¹ch ch©n ch÷ v,r sau ®ã viÕt sè t¬ng øng. + TrÎ t×m ch÷ r gi¬ lªn vµ ®äc... - TrÎ ®äc 2 lÇn sau ®ã lªn t×m,g¹ch ch©n vµ viÕt sè t¬ng øng. + KiÓm tra kÕt qu¶ cña2 ®éi. * Trß ch¬i BÐ khÐo tay - TrÎ bËt qua 3 vßng lªn h¸i hoa t¹o h×nh b»ng c¸c con ch÷.TrÎ ch¬i theo nhãm xÕp, ghÐp c¸c ch÷ v,r b»ng c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau. + VD: Nh÷ng trÎ h¸i ®¬c hoa ch÷ r th× vÒ 1 nhãm xÕp ch÷ r b»ng cóc ¸o, trÎ h¸i hoa ch÷ v chän h¹t na, h¹t gÊc xÕp ch÷ v.... * Trß ch¬i NhËn hä , nhËn hµng. - Y/c trÎ nhËn biÕt nhanh ph¸t ©m ®óng ch÷ c¸iv,r - C¸ch ch¬i: Mçi trÎ chän cho m×nh 1 h×nh cã tõ t¬ng øng( hoÆc ) c¸c ®« vËt cã chøa ch÷ v,r nghe hiÖu lÖnh th× trÎ t×m vÒ ®óng h×nh cã ch÷ gièng ch÷ cña m×nh. - H¸t: Quª h¬ng t¬i ®Ñp. * GD: Gi÷ g×n vµ BVMT yªu quª h¬ng ®Êt níc. + TrÎ q/s vµ n/x. - TrÎ bËt qua c¸c vßng lªn h¸i hoa vµ vÒ nhãm ghÐp, xÕp c¸c ch theo y/c. - TrÎ ch¬i 2-3 lÇn. *Ho¹t®éng3: KÕt thóc. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Ho¹t ®éng cã môc ®Ých: Quan s¸t: C©y thiÕt méc lan. - Môc ®Ých : TrÎ nªu ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña c©y. - §µm tho¹i: + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y. + Ai cã ý kiÕn kh¸c . + Cßn ai biÕt g× n÷a? + Gi¸o dôc trÎ yªu quÝ ch¨m sãc b¶o vÖ c©y. 2. Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng : BÞt m¾t b¾t dª 3. Ch¬i tù do :: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.VÏ phÊn trªn s©n trêng. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai:Gia ®×nh,Líp 1 tiÓu häc, c« gi¸o, cöa hµng b¸n s¸ch vµ ®å/d tiÓu häc 2. Gãc XD- LG: X©y dùng trêng tiÓu häc. 3. Gãc s¸ch: Xem s¸ch vµ lµm s¸ch vÒ trêng tiÓu häc, kÓ vÒ trêng tiÓu häc 4. Gãc khoa häc to¸n: D¸n c¸c h×nh theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh, ph©n nhãm ®å dïng c¸ nh©n vµ ®å dïng häc tËp chän ®óng ch÷ c¸i vµo tõ thÝch hîp. 5. Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y con tíi níc, tØa lau l¸ ch¬i víi c¸t vµ níc IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - LQ bµi míi : ThÓ dôc. NÐm xa b»ng 2 tay – nh¶y lß cß - Hoµn thµnh c¸c bµi cßn thiÕu ë vë tËp t«. *§¸nh gi¸:................................................................................................... ...................................................................................................................... Thø 4/11/5/ 2011. I. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých. THÓ DôC: - H§C: NÐm xa b»ng 2 tay - nh¶y lß cß. - H§K H: MTXQ,v¨n häc. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: + Kiến thức: - TrÎ nhí tªn bµi tËp, thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c nÐm xa b»ng 2 tay, tËp lÇn lît c¸c bµi tËp. - TrÎ biÕt nÐm xa , biÕt co ch©n nh¶y lß cß, nh¶y 1 c¸ch nhÞp nhµng. - Kü n¨ng: TrÎ biÕt nÐm thi ®ua, nÐm m¹nh d¹n tù tin. Ph¸t triÓn tè chÊt vËn ®éng, nhanh nhÑn khÐo lÐo, chÝnh x¸c. - Th¸i ®é: TrÎ høng thó ho¹t ®éng, cã nÒ nÕp trong häc tËp. TrÎ cã tinh thÇn ®ång ®éi vµ trËt tù, trÎ b¶o vÖ ®å dïng ®å ch¬i, BVMT. 2. ChuÈn bÞ - 15- 20 tói c¸t. - PhÊn vÏ, ®Ých n»m ngang 1,5m. - S©n tËp s¹ch sÏ. 3. TiÕn hµnh: N/D hoạt động Hoạt động của cô * Hoạt động *TrÎ tham gia ch¬i. 1: Khëi ®éng * Cïng ch¬i. * Nghe c« giíi thiÖu tªn trß ch¬i. (4 x 8) *H§ 2 Träng ®éng. Trß ch¬i “ Cïng thi tµi ”. (4 x 8) (2 x 8 ) (2 x8) *Nghe c« híng dÉn tªn vËn ®éng c¬ b¶n vµ quan s¸t c« thùc hiÖn mÉu. * HĐ3: Thực hiện bài tập vận động cơ bản. * H§ 4. Håi tÜnh * Cho trÎ ch¬i: L¸i xe pÝ po pÝ po ®i tham trêng tiÓu häc ®i theo c¸c kiÓu nhanh chËm... ( GD BVMT vµ ATGT) * TrÎ thu dän ®å dïng dông cô vµ ra ch¬i. Hoạt động của trẻ *TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung: - H«m nay trêng tiÓu häc ®ang t/c cho c¸c anh chÞ ch¬i nhiÒu trß ch¬i thó vÞ, chóng m×nh cïng tham gia nhÐ tríc khi vµo tham gia ch¬i m×nh cïng tËp thÓ dôc cho ngêi khoÎ m¹nh nhÐ. + Tay§T 2:Tay ®a ra phÝa tríc ®a lªn cao + Ch©n§T 3:§øng ®a ch©n ra phÝa tríc lªn cao + Lên:§T1: §øng cói gËp ngêi vÒ phÝa tríc tay ch¹m ngãn ch©n. + BËt §T2: BËt t¸ch khÐp ch©n. - Sau ®ã cho trÎ ®øng thµnh 3 hµng ngang ®Ó cïng tËp bµi tËp vËn ®éng c¬ b¶n. * Trß ch¬i 1: Cïng thi tµi. - §a c¸c ®å dïng, dông cô cña trß ch¬i hái trÎ. + Víi dông cô nµy c¸c con sÏ ®o¸n xem m×nh sÏ thi m«n g×? -Thèng nhÊt ý kiÕn trß ch¬i: NÐm xa b»ng 2 tay- nh¶y lß cß. - C« lµm mÉu : + LÇn 1: Kh«ng ph©n tÝch. + lÇn 2: Ph©n tÝch ®éng t¸c. ( C« cÇm tói c¸t b»ng 2 tay , ®øng ch©n ph¶i tríc, ch©n tr¸i sau, m¾t nh×n th¼ng vÒ phÝa tríc, 2 tay ®a lªn phÝa trªn sau ®ã dïng lùc cña m×nh nÐm thËt m¹nh vÒ phÝa tríc.) - Mêi 1- 2 trÎ lªn ch¬i - C« nhÊn m¹nh kü n¨ng nÐm vµ nh¶y lß cß. - Cho 3 ®éi lÇn lît thùc hiÖn (C« söa sai cho trÎ). *KÕt thóc :C« nªu bµi häc gi¸o dôc vµ cho trÎ ®i nhÑ 1- 2 vßng * Cho trÎ ®i tham quan s©n trêng. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1.Ho¹t ®éng cã môc ®Ých: : * Quan s¸t c©y c¶nh, c/s c©y c¶nh trong sân trường. - Môc ®Ých: TrÎ cã thªm hiÓu biÕt vÒ mét sè lo¹i c©y c¶nh trong gia ®×nh, biÕt c¸ch ch¨m sãc c©y c¶nh trong gia ®×nh. - §µm tho¹i: + Trong gia ®×nh con cã nh÷ng c©y g×? + §©y lµ c©y g×? + Con biÕt g× vÒ c©y nµy? + C©y nµy cã t¸c dông g×? + Trong gia ®×nh cßn c©y g× n÷a? + §Ó c©y c¶nh lu«n ®Ñp th× chóng ta ph¶i lµm g×? - Gi¸o dôc : trÎ ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y xanh, b/v m«i trêng 2. Ch¬i vËn ®éng: Thi ai nhanh nhÊt. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. NhÆt l¸ rông lµm ®å ch¬i. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai:Gia ®×nh,Líp 1 tiÓu häc, c« gi¸o, cöa hµng b¸n s¸ch vµ ®å/d tiÓu häc 2. Gãc XD- LG: X©y dùng trêng tiÓu häc. 3. Gãc s¸ch: Xem s¸ch vµ lµm s¸ch vÒ trêng tiÓu häc, kÓ vÒ trêng tiÓu häc 4. Gãc khoa häc to¸n: D¸n c¸c h×nh theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh, ph©n nhãm ®å dïng c¸ nh©n vµ ®å dïng häc tËp chän ®óng ch÷ c¸i vµo tõ thÝch hîp. 5. Gãc t¹o h×nh:Lµm ®å ch¬i gÊp bµn ghÕ hoÆc vÏ, nÆn, c¾t xÐ d¸n, t« mµu vµ trang trÝ ®å dïng häc tËp vÒ trêng tiÓu häc. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Hoµn thµnh bµi trong vë bÐ lµm quen víi to¸n. - Ch¬i ë c¸c gãc:Thiªn nhiªn, nghÖ thuËt. * §¸nh gi¸:..................................................................................................................... ........................................................................................................................................ Thø 5/12/5/ 2011. I. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých. MTXQ: - H§C: Tham quan trêng tiÓu häc. - H§KH: ¢m nh¹c, v¨n häc, trß ch¬i . 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: Trẻ biết ở trường tiểu học có các lớp 1-2-3-4-5. Học hết lớp mẫu giáo lớn sẽ đi học lớp 1 ở trường tiểu học. Trẻ biết ở trường tiểu học cũng có các thầy, cô giáo và các bạn, cũng được học tập, vui chơi. Trẻ làm quen một số đồ dùng học tập của các anh, chị trong trường tiểu học và nề nếp thói quen học tập. - Kü n¨ng: Ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng t duy, ãc q/s , chó ý cã chñ ®Þnh. Phát triển ngôn ngữ ở trẻ. LuyÖn kÜ n¨ng tr¶ lêi m¹ch l¹c, râ rµng. - Th¸i ®é: Tạo tâm thế hào hứng, mong ước mau lớn để đi học lớp 1 trường tiểu học. 2. ChuÈn bÞ: - Cô gợi ý cho trẻ tham quan trường tiểu học ở địa phương cùng cha mẹ, anh chị trước khi học. - 1 số tranh ảnh, mô hình trường tiểu học. - Video clip vÒ các hoạt động của trường tiểu học.. - Bµi th¬, c©u ®è, bµi h¸t nói vÒ trường tiểu học. - Một số đồ dùng: sách vở cặp , hộp bút… 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *TrÎ tham gia * H§1: æn ®Þnh * Trò chuyện: tæ chøc. G©y trò chuyện. + Con häc ë líp nµo, trêng nµo ? høng thó. - Cho trÎ biÕt khi nµo häc xong líp mÉu gi¸o lín , trÎ sÏ lªn häc líp 1 ë trêng tiÓu häc. * H§2: Tham * Cho trÎ biÕt kÕ ho¹ch ngµy h«m nay sÏ ®i th¨m trquan trêng tiÓu êng tiÓu häc §«ng h¬ng. häc. - DÆn dß trÎ nhí thùc hiÖn LLATGT khi trªn ®êng ®Õn tham quan trêng, khi ®Õn trêng ph¶i chó ý l¾ng nghe b¸c trong Ban gi¸m hiÖu giíi thiÖu vÒ trêng xem trêng tiÓu häc cã nh÷ng g× ? Trong trêng tiÓu häc cã nh÷ng líp g× ? C¸c anh chÞ häc ntn vµ c¸c anh cã nh÷ng ®å dïng g× ?... - §Õn trêng tiÓu häc, c« nh¾c trÎ chµo c¸c thÇy c«. Nh¾c trÎ l¾ng nghe c¸c thÇy c« giíi thiÖu vÒ trêng - TrÎ tham quan vµ l¾ng tiÓu häc §«ng h¬ng. nghe c¸c thÇy - Giíi thiÖu c¸c thÇy c« d¹y ë c¸c m«n häc. c« giíi thiÖu… + Con nh×n thÊy ë trêng tiÓu häc cã nh÷ng g× nµo ? + Cßn ai ph¸t hiÖn cã nh÷ng g× kh¸c ë trêng mÉu + Trả lời theo sự hiểu biết gi¸o ? * Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. To¸n: - Cho trÎ ®i tham quan líp 1. - Giíi thiÖu tªn líp, m«n häc mµ líp ®ang ho¹t ®éng, c¸c m«n häc cña líp 1... + C¸c con thÊy trong líp häc cã nh÷ng ai ? + C¸c anh chi ®ang lµm g× ? + Trong líp 1 cña c¸c anh chÞ cã nh÷ng g× ? + Trªn bµn häc c¸c con thÊy nh÷ng g× ? - C« vµ trÎ cïng đọc thơ tÆng c¸c anh chÞ bµi : ‘.....’. - DÉn trÎ ®i tham quan phßng truyÒn thèng : quang c¶nh trêng, tranh ¶nh cña c¸c anh chÞ vÏ ®Ñp, häc giái... - Cïng h¸t móa tÆng c¸c thÇy c« trong trêng tiÓu häc bµi ‘ Trêng em’. C¶m ¬n c¸c thÇy c« trong trêng tiÓu häc vµ ra vÒ. * §µm tho¹i víi trÎ vÒ nh÷ng g× trÎ thÊy trong buæi ®i tham quan. + Trêng tiÓu häc cã nh÷ng g× kh¸c víi trêng mÉu gi¸o ? + Trong líp 1 cã nh÷ng ai ? + KÓ tªn nh÷ng ®å dïng häc tËp mµ con biÕt ? + CÆp s¸ch dïng ®Ó lµm g× ? + Bót (s¸ch, vë ...) dïng ®Ó lµm g× ? + Giê häc cña c¸c anh chÞ ntn ? * GD : + C¸c con cã thÝch ®îc ®i häc líp 1 ë trêng tiÓu häc kh«ng ? + Muèn ®îc ®i häc líp 1 ë trêng tiÓu häc con sÏ lµm g× ? - Cïng h¸t bµi ‘ T¹m biÖt trêng mÉu gi¸o th©n yªu’ + Khi xa trêng mÉu gi¸o c¸c con cã nhí c¸c c«- c¸c b¹n vµ trêng kh«ng ? - DÆn dß trÎ nÕu cã dÞp nhí quay vÒ th¨m l¹i trêng mÉu gi¸o... cña mình.- + Kể về nh÷ng g× trÎ nh×n thÊy… - Xem tranh, ¶nh vµ trß chuyÖn vÒ c¸c bøc tranh... * Cïng trß chuyÖn vÒ nh÷ng g× trÎ quan s¸t ®îc ë trêng tiÓu häc... - TrÎ cïng quan s¸t, tr¶ lêi theo suy nghÜ. - H§C: NBPB khèi cÇu, khèi trô, khèi vu«ng, khèi ch÷ nhËt. - H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, trß ch¬i 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt, ph©n biÖt ®óng khèi cÇu víi khèi trô, khèi vu«ng víi khèi ch÷ nhËt. - Kü n¨ng: Ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng chó ý, q/s cã chñ ®Þnh, sù nh¹y c¶m cña ®«I bµn tay. - Th¸i ®é: TrÎ cã nÒ nÕp trong häc tËp. BiÕt yªu quª h¬ng ®Êt níc,gi÷ g×n vµ BVMT. 2. ChuÈn bÞ: * §å dïng cña c«: khèi cÇu, khèi trô, khèi vu«ng, khèi ch÷ nhËt. - Mét sè ®å vËt cã d¹ng khèi cÇu, khèi trô, khèi vu«ng, khèi ch÷ nhËt. * §å dïng cña trÎ: Mçi trÎ 1 khèi cÇu, khèi trô, khèi vu«ng, khèi ch÷ nhËt - 4 tói v¶i sÉm mµu ®ùng sè khèi trªn. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña H§ trÎ * Trß ch¬i: XÕp c¸c khèi. * Tham gia ch¬i * H§1 : C¸ch ch¬i: Cho mçi trÎ 5 khèi. §è trÎ cã c¸ch nµo trß ch¬i. LuyÖn tËp xÕp chång 4 khèi lªn nhau mµ kh«ng ®æ. nhËn biÕt, + H×nh con võa xÕp xong gièng h×nh g×? + Q/s, nhËn gäi tªn 4 + Gäi tªn c¸c h×nh khèi mµ con võa xÕp? xÐt… lo¹i khèi. + C¸ch nµo xÕp dÔ? C¸ch nµo xÕp khã? V× sao? + Con ph¸t hiÖn ®iÒu g× gi÷a khèi vu«ng víi khèi ch÷ nhËt?( T¬ng tù víi khèi cÇu vµ khèi trô). * Trß ch¬i: ChiÕc tói kú l¹. * Ch¬I theo y/c * H§2: - C¸ch ch¬i: Gäi tõng tèp 4 trÎ lªn lªn ch¬I, chän khèi cña c«. NhËn biÕt, theo y/c cña c«. ph©n biÖt - Chän khèi theo tªn gäi. c¸c khèi. - Chän khèi cã 6 mÆt. - Chän khèi cã 6 mÆt trong ®ã cã mÆt lµ HCN. - Chän khèi kh«ng cã mÆt ph¼ng. * Trß ch¬i: §éi nµo nhanh h¬n. * TrÎ chia ®éi vµ - C¸ch ch¬i: Chia trÎ lµn 2 ®éi theo tªn gäi cña khèi. ch¬i. Trong vßng 2 phót ch¹y lªn chän khèi, gäi khèi theo tªn gäi cña ®éi m×nh. * H§3: * Cho trÎ dïng c¸c khèi xÕp h×nh mµ trÎ thÝch( Cho trÎ * Dïng khèi xÕp h×nh mµ trÎ LuyÖn tËp ch¬i theo nhãm ®Ó cã nhiÒu khèi xÕp h×nh). thÝch. nhËn biÕt vµ - Cïng ®i d¹o ch¬i ngoµi s©n trêng. sö dông c¸c khèi. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: 1. Quan s¸t: C©y ë xung quanh trêng. - Môc ®Ých yªu cÇu: TrÎ biÕt ®Æc ®iÓm cña mét sè c©y ë xung quanh trêng TrÎ biÕt cã c¸c lo¹i c©y kh¸c nhau,biÕt lîi Ých cña c©y xanh. - §µm tho¹i: + C¸c con thÊy c©y nµy nh thÕ nµo? + §Ó cho c©y ®îc xanh tèt th× chóng ta ph¶i lµm g×? - Gi¸o dôc: trÎ biÕt c/s b/v c©y, b/v MT. 2. Trß ch¬i vËn ®éng: Trêi n¾ng trêi ma. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. NhÆt l¸ rông lµm ®å ch¬i. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai:Gia ®×nh,Líp 1 tiÓu häc, c« gi¸o, cöa hµng b¸n s¸ch vµ ®å/d tiÓu häc 2. Gãc XD- LG: X©y dùng trêng tiÓu häc. 3. Gãc s¸ch: Xem s¸ch vµ lµm s¸ch vÒ trêng tiÓu häc, kÓ vÒ trêng tiÓu häc 4. Gãc khoa häc to¸n: D¸n c¸c h×nh theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh, ph©n nhãm ®å dïng c¸ nh©n vµ ®å dïng häc tËp chän ®óng ch÷ c¸i vµo tõ thÝch hîp. 5. Gãc t¹o h×nh: Lµm ®å ch¬i c¾t bµn ghÐ hoÆc vÏ, n¨n, c¾t xÐ, d¸n t« mµu vµ trang trÝ ®å dïng häc t¹p vÒ trêng tiÓu häc. * M§YC:- TrÎ ch¬i ngoan ph¶n ¸nh ®îc n«i dung cña vai ch¬i, biÝet giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ cña ngêi lín, trÎ linh ho¹t trong khi ch¬i vµ t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm ®Ñp, s¸ng t¹o. BiÕt cÊt lÊy ®å dïng, ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n c¸c c©u chuyÖn, bµi th¬ trong chñ ®Ò. - Cïng c« lµm tranh cho gãc nghÖ thuËt. *§¸nhgi¸: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… Thø 6/6/5/ 2011 I. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých. T¹o h×nh: - H§C: VÏ trêng tiÓu häc (§Ò tµi) - H§KH: ¢N, MTXQ. 1. Môc ®Ých- yªu cÇu. - KiÕn thøc: TrÎ biÕt vÏ vÒ trêng tiÓu häc víi quang c¶nh ng«i trêng, c¸c ho¹t ®éng ®å dïng cña trêng tiÓu häc, víi phßng häc, l¸ cê, bµn ghÕ.... TrÎ biÕt phèi hîp c¸c nÐt vÏ, c¸c h×nh c¬ b¶n c¬ b¶n ®Ó t¹o nªn bøc tranh cã c¸c néi dung, chi tiÕt nãi vÒ trêng tiÓu häc ®Ñp theo ý tëng cña trÎ. - Kü n¨ng: TrÎ biÕt sö dông kÕt hîp c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm ®Ñp. LuyÖn c¸ch bè côc tranh vµ sö dông mµu hîp lý. - Th¸i ®é:: TrÎ høng thó ho¹t ®éng. Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý trêng líp gi÷ g×n vÑ sinh trêng líp s¹ch ®Ñp. 2. ChuÈn bÞ: - C« chuÈn bÞ 3-4 tranh mÉu vÏ vÒ trêng tiÓu häc - Video clip vÒ các ho¹t động vÒ trêng tiÓu häc , 1 sè ®å dïng cña h/s tiÓu häc. - Bµi th¬ (c©u ®è, bµi h¸t…) vÒ trêng tiÓu häc…. - Gi¸ trng bµy s¶n phÈm. - Bót mµu, vë t¹o h×nh. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *H§1: Trß * Chµo mõng c¸c bÐ ®Õn víi ch¬ng tr×nh :vui chuyÖn giíi cïng s¾c mµu..... + Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i( Hoa th¬m vµ L¸ xanh) + TrÎ vç tay thiÖu. + Chñ ®Ò ch¬i h«m nay ®ã lµ:BÐ lµm ho¹ sÜ. + C« giíi thiÖu c¸c vßng ch¬i: + TrÎ l¾ng nghe vµ q/s - T×m ®Ò tµi. - ThÓ hiÖn tµi n¨ng - B×nh chän vµ trao gi¶i. *H§2: §µm *Vßng 1:T×m ®Ò tµi. tho¹i vÒ - Trong vßng 2 phót 2 ®éi cïng thÓ hiÖn 1 bµi h¸t vµ tr¶ lêi c©u hái cña ch¬ng tr×nh ®a ra. tranh . * TrÎ cïng h¸t. * H¸t “Em yªu trêng em”. + Lêi bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×? - Cïng ®i ch¬i gãc nghÖ thuËt, xem phim vÒ trêng tiÓu häc. - Trß chuyÖn vÒ néi dung ®o¹n phim võa xem. - Tham quan phßng tranh vÏ vÒ trêng tiÓu häc. NhËn xÐt vÒ c¸ch vÏ c¸c bøc tranh. *Tranh 1:VÏ vÒ c¸c ®å dïng cña h/s tiÓu häc * Quan s¸t, vµ ®µm tho¹i vÒ tranh mÉu. ( cÆp s¸ch, thíc bót, b¶ng phÊn....) + C¸c con cã nhËn xÐt g× vÒ tranh nµy? + Ai cã ý kiÕn kh¸c? * Tranh 2: VÏ c¶nh trêng tiÓu häc cã 2 tÇng cã ngêi, cét cê, cã c©y... + Cßn bøc tranh vÏ nµy cã g× kh¸c so víi tranh võa xem? + Con cã nhËn xÐt g× vÒ tranh nµy? + C¸ch vÏ ë gÇn vµ ë xa ntn? * Tranh3, tranh4 ( t¬ng tù) + Ai cã ý kiÕn kh¸c? *H§3: Th¨m + C¸ch s¾p xÕp cña c¸c bøc tranh nµy thÕ nµo? - §Ò tµi cña chóng ta h«m nay nãi vÒ g×? dß ý ®Þnh . * §a ra ý tëng cña m×nh. *Vßng 2: ThÓ hiÖn tµi n¨ng.. - Trß chuyÖn hái ý tëng cña trÎ. Trêng tiÓu häc lµ n¬i tiÕp tôc d¹y c¸c con sau nµy, s¾p chia tay trêng MNvµo líp 1 trêng t/h, c¸c con h·y lµm ho¹ sü nhÝ khÐo tay vÏ nh÷ng bøc tranh thËt ®Ñp vÒ trêng t/h. + Con sÏ vÏ nh÷ng g× vÒ trêng tiÓu häc? + Con dù ®Þnh vÏ g× vÒ trêng t/h ®Ó kh¸c víi b¹n? + Bøc tranh vÏ vÒ trêng t/h cña con sÏ vÏ nh * TrÎ cïng thc hiÖn bµi vÏ thÕ nµo ®Ó hÊp dÉn mäi ngêi? cña m×nh. + ThÕ cßn con th× vÏ nh÷ng g×?... * Trß ch¬i:Nh÷ng ho¹ sÜ tÝ hon. - C¸ch ch¬i: Mçi bÐ vÏ 1 bøc tranh vÒ trêng * H§4: TrÎ t/h. - Cho trÎ ®i lÊy ®å dïng vÒ chç. thùc hiÖn. * TrÎ thùc hiÖn: Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn, c« quan s¸t, híng dÉn, gîi ý trÎ s¸ng t¹o vµ * NhËn xÐt s¶n phÈm cña gióp ®ì mét sè trÎ cha thùc hiÖn ®îc, kÕt hîp m×nh vµ cña b¹n. më nh¹c kh«ng lêi cho trÎ høng thó ho¹t ®éng. - Khi gÇn hÕt giê c« th«ng b¸o ®Õn trÎ, ®Ó trÎ *H§5: Trng cè g¾ng hoµn thµnh xong s¶n phÈm. bµy, nhËn xÐt *Vßng 3: B×nh chän vµ trao gi¶i. s¶n phÈm - KÕt thóc, gîi ý cho trÎ nhËn xÐt. + Con thÊy tranh nµo ®Ñp? §Ñp ë chç nµo? + Con thÝch bøc tranh nµo? V× sao? + Con nghÜ xem víi nh÷ng t¸c phÈm nµy m×nh sÏ lµm g×? §a vµo gãc ch¬i nµo? * GD: Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý trêng líp, giò g×n vµ BVMT s¹ch ®Ñp. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Ho¹t ®éng cã chủ ®ịnh. * Quan s¸t: thêi tiÕt trong ngµy. - Yªu cÇu: trÎ q/s vµ nhËn xÐt vÒ thêi tiÕt h«m nay ntn. BiÕt cÇn pjh¶i lµm g× ®Ó b/v s/k cña m×nh. - §µm tho¹i: + Con n/x g× vÒ thêi tÕt h«m nay? + Ai cã ý kiÕn kh¸c?... GD: + CÇn lµm g× ®Ó b/v s/k cña m×nh? 2. Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng: ChuyÒn bãng 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai:Gia ®×nh,Líp 1 tiÓu häc, c« gi¸o, cöa hµng b¸n s¸ch vµ ®å/d tiÓu häc 2. Gãc XD- LG: X©y dùng trêng tiÓu häc. 3. Gãc s¸ch: Xem s¸ch vµ lµm s¸ch vÒ trêng tiÓu häc, kÓ vÒ trêng tiÓu häc 4. Gãc khoa häc to¸n: D¸n c¸c h×nh theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh, ph©n nhãm ®å dïng c¸ nh©n vµ ®å dïng häc tËp chän ®óng ch÷ c¸i vµo tõ thÝch hîp. 5. Gãc t¹o h×nh: Lµm ®å ch¬i c¾t bµn ghÐ hoÆc vÏ, n¨n, c¾t xÐ, d¸n t« mµu vµ trang trÝ ®å dïng häc t¹p vÒ trêng tiÓu häc. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - V¨n nghÖ chiÒu thø 6. - Ch¬i tù chän. *§¸nh gi¸:..................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................
- Xem thêm -