Tài liệu Ga phuongtiengt(lan)

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Trêng mÇm non ®«ng h¬ng Líp mÉu gi¸o hoa phîng Gi¸o ¸n Chñ ®Ò : GIAo th«Ng Thêi gian thùc hiÖn: 3 tuÇn (Tõ ngµy 24/2 ®Õn 14/3/2014) Gi¸o viªn: Do·n ThÞ Lan N¨m häc: 2013 – 2014 TuÇn 1: Chñ ®Ò nhánh : Mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng ( Tõ ngµy 24/ 2 ®Õn 28/2/ 2014) ĐÓN TRÎ 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ niÒm në,vui t¬i chµo ®ãn bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Õn líp. 2 ChuÈn bÞ: -Phßng nhãm s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ t©m thÕ cho trÎ bíc vµo ngµy häc. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®iÓm ph¬ng tiÖn giao th«ng . - Nh¾c trÎ ®¨ng kÝ gãc ch¬i, ph¸t hiÖn ra c¸c b¹n nghØ häc trong ngµy. - ch¬i tù do ë c¸c gãc. THÓ DỤC SÁNG 1.Môc ®Ých yªu cÇu: Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kÜ n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy 2.ChuÈn bÞ :S©n tÆp cê ,bãng b¨ng ®Üa... 3.Híng d½n: *Khëi ®éng:TrÎ lµm ®oµn tµu kÕt hîp c¸c kiÓu ®i sau ®ã vÒ hµng ngang ®Î tËp BTPTC. *Träng ®éng:TËp kÕt hîp bµi: §u quay. 1.§éng t¸c h« hÊp: M¸y bay cÊt c¸nh. 2. §éng t¸c tay vai: - §éng t¸c 4: §¸nh chÐo 2 tay ra 2 phÝa tríc, sau. §øng th¼ng, 2 tay th¶ xu«i. + §a tay ph¶i vÒ phÝa tríc, tay tr¸i phÝa sau. + §a tay tr¸i vÒ phÝa tríc, tay ph¶i vÒ phÝa sau. + §a 2 tay llªn cao ngang vai. + H¹ 2 tay xuèng. 3. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ lng- bông -§éng t¸c 4: Cói ngêi vÒ tríc, ngöa ra sau §øng th¼ng, tay chèng h«ng. + Cói ngêi vÒ tríc. + §øng th¼ng. + Ngöa ngêi vÒ sau. + §øng th¼ng. 4. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ ch©n - §éng t¸c 4: N©ng cao ch©n, bËt gèi §øng 2 ch©n ngang vai. + Ch©n ph¶i lµm trô, ch©n tr¸i n©ng cao ®ïi, gËp ®Çu gèi + H¹ ch©n tr¸i xuèng, ®øng th¼ng. + Ch©n tr¸i lµm trô, ch©n ph¶i n©ng cao ®ïi, g©p ®Çu gèi. + H¹ ch©n ph¶i xuèng, ®øng th¼ng. 5. BËt: BËt lªn xuèng. HOẠT ĐỘNG GÓC Tªn gãc Néi dung Yªu cÇu ChuÈn bÞ pp tiÕn hµnh Gãc ph©n vai -§ãng vai chó c¶nh s¸t giao th«ng(hoÆc ngêi ®iÒu khiÓn PTGT ë ®Þa ph¬ng), ngêi b¸n vÐ, hµnh kh¸ch ®i tµu, ®i « t« m¸y bay, chiªu ®·i viªn hµng kh«ng. XD- L¾p ghÐp c¸c nhµ ga bÕn xe, xÕp « t«, tµu ho¶, l¾p r¸p « t«, m¸y bay. - TrÎ biÕt ph©n vai ch¬i, thÓ hiÖn dîc hµnh ®éng cña c¸c vai. - §å dïng , dông cô trß cña chñ ®iÓm nh vÐ, chuyÖn vÒ 1 sè m« h×nh c¸c ph- chñ ®Ò ¬ng tiÖn giao th«ng - Gîi ý ®Ó trÎ nhËp vai ch¬i. -Hµng rµo, c©y hoa, - Quan s¸t th¶m cá, sái ®¸, híng -§å ch¬i l¾p ghÐp. dÉn,thao -C¸c lo¹i khèi t¸c mÉu. - TrÎ biÕt sö dông c¸c Gãc nguyªn liÖu cã x©y s½n, phÕ liÖu, ®å ch¬i ®Ó l¾p dùngghÐp, x©y dùng L¾p s¸ng t¹o thµnh ghÐp c¸c nhµ ga , bÕn xe... - XÐ d¸n, trang trÝ - Bót s¸p, giÊy c¸c ph¬ng tiÖn giao mµu, ®Êt nÆn, th«ng, ®Ìn tÝn hiÖu - H×nh mÉu giao th«ng, gËy chØ Gãc huy giao th«ng, t« t¹o hiÖu giao h×nh biÓn th«ng. - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng ®· häc ®Ó t«, vÏ, thµnh nh÷ng bøc tranh ®Ñp. H¸t hoặc biÓu diÔn - ThÓ hiÖn bµi - Bé dông cô ©m h¸t mét c¸ch tù nh¹c, ®µi , ®µn… c¸c bµi h¸t đã thuéc nhiªn, m¹nh về chñ ®Ò víi c¸c d¹n, s¸ng t¹o. Gãc dông cô ©m nh¹c, vµ - Sö dông c¸c ©m nh¹c ph©n biÖt c¸c ©m nh¹c cô ©m thanh kh¸c nhau. nh¹c thµnh th¹o. Gãc thiªn nhiªn Gãc häc tËps¸ch Gãc khoa häc to¸n §o thÓ tÝch, dung tÝch b»ng c¸t(hoÆc cèc), ch¬i l« t« vÒ ph¬ng tiÖn giao th«ng. T« mµu tranh, ch¬i l« t«, xem s¸ch tranh… - BiÕt thÓ hiÖn ý - Bét mÇu, tëng cña m×nh phÔu, chai lä qua viÖc cña trÎ.. - Híng dÉn c¸ nh©n §éng viªn khuyÕn khÝch. - Híng dÉn kÜ n¨ng riªng. - NhËn xÐt tuyªn ¬ng. d- ca, - T« mµu tranh Tranh,¶nh,l« ®Ñp ®óng,biÕt t«,s¸ch c¸c lo¹i vÒ chän ®óng c¸c PTGT… PTGT… Nèi sè ®óng c¸c sè - BiÕt nèi, g¾n - Tranh c¸c lo¹i lîng PTGT, c¾t d¸n ®óng c¸c PTGT PTGT, b×a c¸c h×nh g¾n ®óng c¸c sè tc¸c PTGT ¬ng øng víi c¸c PTGT KÕ Ho¹ch Ngµy Thø 2 ngµy 24/2/2014 I. Ho¹t ®éng học cã chñ định: ThÓ Dôc : - H§C: Bß dÝch d¾c b»ng bµn tay, bµn ch©n qua 5-6 hép. - H§KH: ¢m nh¹c ,MTXQ. 1.Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ biÕt tªn bµi tËp vµ rÌn sù khÐo lÐo nhanh nhÑn cho trÎ. - Kü n¨ng: TrÎ biÕt phèi hîp ch©n tay nhÞp nhµng tËp. - Th¸i ®é: TrÎ thêng xuyªn luyÖn t©pTDTT cho c¬ thÎ khoÎ m¹nh. 2. ChuÈn bÞ: - GhÕ, s©n b·i s¹ch sÏ. - 5-10 hép 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§ * H§1: æn ®Þnh tæ chøc * H§2:Khëi ®éng * H§3 : Träng ®éng. Ho¹t ®éng cña trÎ *C¶ líp * Cho trÎ vui h¸t bµi :BÐ khoÎ, bÐ ngoan. + Trß chuyÖn víi trÎ nh÷ng g× cÇn cho sc khoÎ cña trÎ. cïng vui + Cho trÎ lµm ®oµn tµu vµo c«ng viªn kÕt hîp c¸c kiÓu h¸t. ®i + Võa ®i b»ng PT g×? Tµu ho¶ ch¹y ë ®©u? + Lµ PTGTg×? Ngoµi tµu ho¶ ra ai cßn biÕt cã nh÷ng lo¹i PTGT nµo? GD trÎ khi tham gia GT ®i ®óng phÇn ®êng vµ ®óng qui ®Þnh ATGT sau ®ã cho trÎ vÒ 3 hµng däc tËp BTPTC * TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung : * TrÎ tËp + Tay:§T3:Tay ®a ngang gËp khuûu tay. c¸c ®éng t¸c trong bµi tËp + Ch©n§T4:Bíc khuþu 1 ch©n ra tríc ch©n sau th¼ng. ph¸t triÓn chung. + Lên §T6:Ngåi duçi ch©n quay ngêi sang 2 bªn. + BËt §T2 :T¸ch khÐp ch©n. * Sau ®ã cho trÎ dån thµnh 2 hµng ngang ®Ó tËp vËn ®éng c¬ b¶n - V§CB: Bß dÝch d¾c b»ng 2 bµn tay vµ 2 bµn ch©n qua 5- 6 hép. - C« giíi thiÖu tªn vËn ®éng .Sau ®ã thùc hiÖn mÉu cho trÎ quan s¸t. - LÇn 1:Lµm mÉu toµn phÇn. - LÇn 2:Lµm mÉu kÕt hîp gi¶ thÝch: - Cho 1-2 trÎ lªn thùc hiÖn vµ nh¹n xÐt. - C« cho lÇn lît c¶ líp lªn thùc hiÖn.trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn c« më nh¹c cho trÎ høng thó. - C« cho 2 ®éi thi ®ua . * Nªu bµi häc GD cho trÎ thu dän dông cô. * H§4: * TrÎ lµm m¸y bay bay nhÑ nhµng. Håi tÜnh. * ChuyÓn ho¹t ®éng. - Nghe c« giíi thiÖu tªn vËn ®éng c¬ b¶n vµ quan s¸t c« thùc hiÖn mÉu. -2 tæ thi ®ua nhau. *TrÎ lµm m¸y bay bay nhÑ nhµng. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t:C©y hoa hång a. M§YC: TrÎ biÕt gäi tªn nªu ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña c©y. b. §µm tho¹i: + Ai biÕt c©y g× ®©y? + AI biÕt g× vÒ c©y hoa hång? + B¹n nµo cã ý kiÕn kh¸c? c Gi¸o dôc: Gi¸o dôc trÎ ch¨m sãc b¶o vÖ c©y. 2. Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng:L¸i « t«. * M§YC: RÌn luyÖn kü n¨ng ch¹y, søc m¹nh kh¶ n¨ng ®Þnh híng, gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, t¸c phong nhanh nhÑn khÈn tr¬ng. - C¸ch ch¬i: Khi cã hiÖu lÖnh cña gi¸o viªn, c¸c ch¸u cÇm vßng xoay ®i xoay l¹i ®ång thêi ch¹y theo ®êng kÎ ngoµn ngÌo c¸ch ®Òu 0,4- 0,5m ( gi¶ lµm ®êng « t«) måm gi¶ lµm tiÕng ®éng c¬ « t« khi ch¹y ®Õn ®o¹n ®êng cong trÎ lµm ®éng t¸c nghiªng ngêi gi¶ lµm « t« vßng theo ®êng. Ch¹y hÕt ®êng giao vßng cho ®éi kh¸c. Trß ch¬i cø tiÕp tôc nh vËy cho ®Õn hÕt líp. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. III. Ho¹t ®éng gãc: 1.Gãc ph©n vai:§ãng vai chó c¶nh s¸t GT, Hµnh kh¸ch ®i tµu,®i « t«,m¸y bay... 2.Gãc XD- LG: nhµ ga, bÕn xe, xÕp « t«, tµu ho¶... 3.Gãc t¹o h×nh: XÐ d¸n, trang trÝ PTGT, ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng, gËy chØ huy GT... 4. Gãc thiªn nhiªn: §o thÓ tÝch dung tÝch b»ng b¸t, ch¬i l« t« vÒ PTGT 5. Gãc ©m nh¹c: h¸t móa ®äc th¬ kÓ chuyÖn vÒ PTGT. *M§YC: - TrÎ x©y dùng ®îc c«ng tr×nh ®Ñp s¸ng t¹o theo ý tëng cña trÎ. - TrÎ nhËp ®îc vai ch¬i tèt vµ thÓ hiÖn ®îc hµnh ®éng cña vai. - TrÎ t« tranh ®Ñp vµ gÐp ®îc tranh - TrÎ tíi c©y,in h×nh trªn c¸t, trÎ biÕt ®ong ®o c¸t. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Hoµn thµnh bµi trong vë tËp t«. - VÖ sinh r¨ng miÖng, tr¶ trÎ. *§¸nh gi¸:............................................................................................................ ............................................................................................................................. Thø 3 ngµy 25/2/2014 I.h o¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: ¢M NH¹C : H§C: - H¸t -V§ : Em tËp l¸i « t« ( Méng L©n) - Nghe h¸t: Anh phi c«ng ¬i. ( Xu©n Giao) - TC¢N: Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt. H§KH: MTXQ, v¨n häc, trß ch¬i. 1.M§YC: * KiÕn thøc: - TrÎ thuéc bµi h¸t, nhí tªn t¸c gi¶, tªn bµi h¸t, h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t , thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m qua bµi h¸t, høng thó nghe c« h¸t vµ h¸t cïng c«. ThÝch ch¬i trß ch¬i. *Kü n¨ng: - TrÎ biÕt h¸t ®óng theo giai ®iÖu bµi h¸t. TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng víi lêi, giai ®iÖu bµi h¸t. - Ph¸t triÓn tai nghe ©m nh¹c. *Th¸i ®é :- TrÎ biÕt yªu quý kÝnh träng ngêi l¸i xe. - Høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng. 2. ChuÈn bÞ: - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t. - §Üa cã bµi: Anh phi c«ng ¬i. - Vßng thÓ dôc, ph¸ch s¾c x«. 3. C¸ch tiÕn hµnh: Néi dung H§ *H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« * Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh Vên ¬m tµi n¨ng nhÝ. - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i.( §éi xe t¾c xi vµ ®éi xe buýt) + Cho trÎ xem 1 ®o¹n phim vÒ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng ®ang tham gia. + Trß chuyÖn víi trÎ vÒ néi dung cña ®o¹n phim. + C« hái trÎ vÒ c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn mµ trÎ - DÉn d¾t vµo bµi h¸t: “ Em tËp l¸i « t«”. * C« d¹o nh¹c cho trÎ nghe 1 ®o¹n bµi h¸t “Em tËp l¸i *H§2: H¸t – « t«”vµ hái trÎ khóc nh¹c võa råi n»m trong bµi h¸t V§ “Em nµo? tËp l¸i « + C« cïng trÎ h¸t 1 lÇn. Hái trÎ tªn bµi h¸t vµ tªn t¸c gi¶. t«” - Gi¶ng ND: C¸c b¹n nhá rÊt thÝch tËp l¸i xe « t« ®Ó sau nµy lín lªn lµm nghÒ l¸i xe chë c« gi¸o cña m×nh ®i kh¾p mäi n¬i. + Lêi bµi h¸t cßn hay h¬n khi c« cã nh÷ng ®éng t¸c móa minh ho¹ cho bµi h¸t nµy n÷a ®Êy (líp ®øng thµnh 2 vßng trßn vËn ®éng ). + LÇn lît tõng tæ h¸t vµ V§ + C¸c ®éi cö ®¹i diÖn lªn giao lu . + Mêi 1 thµnh viªn cña ®éi lªn biÓu diÔn tµi n¨ng cña m×nh . + C¸c ®éi V§ theo ý tëng + C« ®a ra ý tëng riªng võa h¸t võa sö dông b»ng dông cô ©m nh¹c. * Nghe h¸t : Anh phi c«ng ¬i.( Xu©n Giao) + C« h¸t lÇn 1 : ThÓ hiÖn cö chØ ®iÖu bé + Gi¶ng néi dung bµi h¸t : + LÇn 2 : H¸t móa theo b¨ng ®µi cïng trÎ . + LÇn 3 : Nghe giai ®iÖu bµi h¸t . * Trß ch¬i:Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt: *H§4: C« nªu tªn trß ch¬i, luËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i . Cho trÎ Trß ch¬i + ch¬i 3- 4 lÇn . “Nghe GD : TrÎ chÊp hµnh ®óng luËt lÖ giao th«ng. tiÕt tÊu + + KÕt thóc :Cïng ®i d¹o ch¬i ngoµi s©n trêng . t×m ®å vËt ” LQCC: - H§C: LQC: l, h, k. - H§KH: TD, MTXQ, TO¸N. *H§3: Nghe h¸t: “ Anh phi c«ng ¬i.” Ho¹t ®éng cña trÎ +TrÎ q/s vµ ®µm tho¹i cïng c«. * Em tËp l¸i « t«” + C¶ líp h¸t 2 lÇn. + C¸c ®éi lÇn lît lªn h¸t vµ V§. + C¸c ®éi vËn ®éng theo ý tëng cña trÎ. + TrÎ h¸t vËn ®éng theo ý tëng cña c« *Nghe h¸t vµ hëng øng theo. * TrÎ ch¬i 3, 4 lÇn + TrÎ ra ngoµi cïng c« . 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ch÷ c¸i l, h, k. - Kü n¨ng: TrÎ ph©n biÖt ®îc ch÷ c¸i l, h, k qua c¸c trß ch¬i. - Th¸i ®é: Gi¸o dôc trÎ tÝch cùc tho¶ thuËn cïng tham gia ho¹t ®éng. 2. ChuÈn bÞ: * Cho trÎ: c¸c nÐt mãc, c¸c nÐt trßn, c¸c nÐt ngang ®ñ sè lîng trÎ. *Cho c«: M«i trêng ho¹t ®éng cã tranh vµ tõ l, h, k (viÕt c¸c kiÓu ch÷ in thêng, viÕt thêng). + Tranh có hình ảnh và từ: “ xích lô”, “ đèn hiệu giao thông”, “ kính coong” vµ c¸c tõ t¬ng øng. + Nh÷ng h×nh ¶nh ®å vËt b¾t ®Çu b»ng ch÷ l, h, k. 3. TiÕn hµnh: N/D hoạt Hoạt động của cô Hoạt động động của trẻ * C« cïng trÎ ch¬i trß ch¬i: ChÌo thuyÒn Líp * Hoạt động ch¬i 2 lÇn 1: G©y høng +Hái trÎ võa ch¬i trß ch¬i g×.? +TrÎ tr¶ thó +ThuyÒn ch¹y ë ®©u? Lµ PTGT nµo? Dïng ®Ó mµ g×? lêi c¸c + Khi tham gia GT trªn thuyÒn cÇn lµm g× ®Ó b¶o ®¶m c©u hái ATGT? ( Lång GDBVMT) cña c« - C« giíi thiÖu b¹n thá tr¾ng ®Õn th¨m líp vµ tÆng c¸c theo suy bøc tranh. Cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ Nh÷ng ®iÒu kú diÖu”. nghÜ cña trÎ. - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i( Đội xe lu và đội xe ca) - Giíi thiÖu c¸c vßng ch¬i. * Vßng1: T×m ®iÒu bÝ mËt. * Lµm quen ch÷ l, h,k: - C« g¾n tranh“ xích lô” “ đèn hiệu giao thông”,“ kính * H§ 2: Lµmquen ch÷ coong” cho trÎ ®äc tõ trong tranh. - Cho trÎ thi ghÐp tõ trong tranh. - TrÎ ®äc c¸i l,h,k - NhËn xÐt c¸ch ghÐp cña 2 ®éi. 2 lÇn. - Cho trÎ t×m ch÷ c¸i ®· häc trong tõ võa ghÐp. -TrÎ lªn * Vßng2: Kh¸m ph¸ ®iÒu bÝ mËt. ghÐp ch÷ * Lµm quen ch÷ l: vµ n/x. - C« giíi thiÖu vµ ph¸t ©m mÉu. - TrÎ q/s - Cho trÎ ph¸t ©m. vµ l¾ng - Ph©n tÝch ch÷ l. nghe - Cho trÎ q/s vµn/x ch÷ l viÕt thêng - C¶ líp, - C« g¾n nÐt rêi t¹o thµnh ch÷ l. tæ.. - Cho trÎ ph¸t ©m l¹i. * Lµm quen ch÷ h: ( Trèn c« ) - C« giíi thiÖu ch÷ h. - Cho trÎ ph¸t ©m. *( T¬ng - Ph©n tÝch ch÷ h. tù) - Cho trÎ q/s n/x ch÷ h viÕt thêng. * Làm quen chữ k.( Tương tự cách làm quen chữ l,h) - C« g¾n nÐt rêi t¹o thµnh ch÷ l,h. - C« cho trÎ lªn g¾n ch÷ l, h b»ng nÐt rêi * C« cho trÎ so s¸nh ch÷ l,h, k. - Ch÷ l: Gåm 1 nÐt th¼ng cßn ch÷ h gåm 1 nÐt th¼ng vµ 1 nÐt mãc xu«i, ch÷ k gåm 1net th¼ng vµ 2 nÐt xiªn tr¸i, *TrÎ xiªn ph¶i( §ã lµ sù kh¸c nhau cña 3 ch÷) cïng c« * Vßng 3: Ch¬i trß ch¬i víi nh÷ng ®iÒu kú diÖu. * Ho¹t ®éng -Trß ch¬i 1: §äc vµ g¹ch ch©n bµi th¬: “ KiÕn tha so s¸nh ch÷. måi”sau ®ã viÕt sè t¬ng øng 3: Trß ch¬i * TrÎ - Trß ch¬i 2: “¤ t« chë hµng vµo bÕn” C¸ch ch¬i: Chia trÎ lµm 2 ®éi l,h,k trÎ ®éi nµo l¸i xe tham gia vËn chuyÓn g¹ch ®éi ®ã vµo bÕn. ch¬i - LuËt ch¬i:§éi nµo vËn chuyÓn nhiÒu h¬n vµ ®óng ch÷ ®éi m×nh lµ th¾ng cuéc. * TrÎ - GD trÎ khi tham gia GT ph¶i ®óng luËt. høng thó tham gia trß ch¬i. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Ho¹t ®éng cã môc ®Ých: Quan s¸t: C©y thuyÕt méc lan. - Môc ®Ých : TrÎ gäi tªn nªu ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña c©y. - §µm tho¹i: + §©y lµ c©y g×? + Ai biÕt g× vÒ c©y thuyÕt méc lan? + Cßn ai biÕt g× n÷a? + Gi¸o dôc trÎ ch¨m sãc b¶o vÖ c©y. 2. Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng : « t« vÒ bÕn 3. Ch¬i tù do :: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.NhÆt l¸ rông lµm ®å ch¬i. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: §ãng vai chó c¶nh s¸t giao th«ng, ngêi b¸n vÐ, xÐ vÐ trªn « t«, hµnh kh¸ch ®i tµu. . 2.Gãc XD- LG: XD nhµ ga, bÕn xe, xÕp « t« , tµu ho¶, l¾p r¸p « t«, m¸y bay 3.Gãc ©m nh¹c: H¸t hoÆc biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· thuéc trong chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau. 4.Gãc thiªn nhiªn: §o thÓ tÝch, dung tich b¸t(cèc), ch¬i l« t« vÒ PTGT. 5.Gãc häc tËp - s¸ch: T« mµu tranh, ch¬i l« t«, xem s¸ch tranh, nèi sè theo tranh. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - LQ bµi míi : To¸n: §Õm ®Õn 9 nhËn biÕt c¸c nhãm cã 9 ®èi tîng - VÖ sinh r¨ng miÖng ,tr¶ trÎ. *§¸nh gi¸: .......................................................................................................... Thø 4 ngµy/26/2/2014 I. Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh: TO¸N : H§C: §Õm ®Õn 9. NhËn biÕt sè 9 H§KH: Âm nhac . Khám phá khoa học 1.KiÕn thøc:TrÎ biÕt ®Õm ®Õn9,nhËn biÕt c¸c nhãm ®å vËt cã 9 ®èi tîng.NhËn biÕt sè 9. 2.Kü n¨ng: Ph¸t triÓn kü n¨ng so s¸nh, chó ý cã chñ ®Ých. BiÕt l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái . 3.Th¸i ®é: TrÎ biÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c luËt giao th«ng, nh¨c nhë mäi ngêi tham gia giao th«ng an toµn ®óng luËt... 2. ChuÈn bÞ: * §å dïng cña trÎ: - Mçi trÎ 9 c¸i « t«, 9 b¸c tµi xÕ c¸i tñ l¹nh, 2 thÎ sè 9.. * §å dïng cña c«: - Gi¸ b¸n hµng. Lµn ®i chî. - Mét sè nhãm ®å dïng g/® trong ph¹m vi 8 : 6 c¸i mò b¶o hiÓm, 7 c¸i biÓn b¸o,8 c¸i xe ®¹p.... - C¸c ng«i nhµ cã sè 6,7,8,9 . - Que tÝnh. B¶ng gµi . L« t« c¸c ®å dïng ph¬ng tiÖn giao th«ng cã sè lîng lµ 9.Bµi h¸t, bµi th¬ cã trong chñ ®iÓm….. 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *H§1: G©y høng thó.¤n sè lîng trong ph¹m vi 8. * Ch¬i trß ch¬i: “ L¸i xe” * Trß ch¬i: BÐ tinh m¾t h¬n. - C¸ch ch¬i: TrÎ t×m xung quanh líp, nh×n trªn mµn h×nh ti vi c¸c ®å dïng, ®å ch¬i cã sè lîng trong p/v 8, ®Õm vµ ®Æt sè t¬ng øng. * Ch¬i: T¹o nhãm PTGT - C¸ch ch¬i:TrÎ võa ®i võa h¸t, khi cã tÝn hiÖu cña c« th× ®øng l¹i cïng nhau t¹o thµnh c¸c nhãm PTGT cã sè lîng trong ph¹m vi 8. * DÉn d¾t trÎ ho¹t ®éng theo néi dung c©u truyÖn “ L¸i xe *H§2: an toµn giao th«ng” T¹o nhãm ®å - Cho trÎ xem tranh vÒ trêng häc thi l¸i xe. Giíi thiÖu Bè vËt cã sè cña bÐ An lµm nghÒ l¸i xe, chÝnh v× vËy h«m nay bè vµ c¸c b¹n l¸i xe quyÕt ®Þnh sÏ ®i tham gia héi thi l¸i xe lîng ATGT. Mêi c¸c b¹n cïng ®i thi l¸i xe ATGT víi bè bÐ An trong ph¹m vi - Cho trÎ ®i lÈy ræ ®å dïng vÒ chç ngåi. - TiÕp tôc t×nh tiÕt c©u chuyÖn:...BiÕt bè bÐ An vµ c¸c b¸c 9 tµi xÕ h«m nay sÏ ®i thi l¸i xe ATGT, nªn c¬ quan n¬i bè bÐ An lµm viÖc ®· tÆng cho bè bÐ An vµ c¸c b¸c nhiÒu chiÕc xe ®Ñp ®Ó thi... (LÇn lît xuÊt hiÖn c¸c xe « t«) - Cho trÎ ®Õm « t« trªn papoi. - Cho trÎ xÕp vµ ®Õm sè « t« trong ræ cña trÎ ra theo hµng ngang. - « t« ®· ®îc l¸i ra ®óng vÞ trÝ råi, cïng lóc nµy cã 8 b¸c tµi xÕ ra ®Ó l¸i xe ( Cho lÇn lît xuÊt hiÖn 8 b¸c tµi). - Cho trÎ xÕp vµ ®Õm 8 b¸c tµi theo t¬ng øng 1-1 víi « t«. - §Õm sè « t«, sè tµi xÕ trªn mµn h×nh cña c«. - - §Õm sè « t«, sè tµi xÕ trªn ®å dïng cña trÎ. + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ 2 nhãm nµy? V× sao con biÕt? + Lµm c¸ch nµo ®Ó 2 nhãm b»ng nhau? - Thªm 1 b¸c tµi xÕ trªn ®å dïng cña c«, cña trÎ - §Õm « t«, sè tµi xÕ trªn ®å dïng cña c«, cña trÎ. - 9 « t«, 9 b¸c tµi xÕ t¬ng øng víi sè 9. C« t×m sè9, ®Æt sè 9, mêi c¶ líp ( tæ, c¸ nh©n...) ®äc sè. - Cho trÎ chän sè, gi¬ sè, ®äc sè, ®Æt sè 9 trªn nhãm ®å dïng cña trÎ. - Ph©n tÝch sè 9. - H·y tëng tîng xem nh×n sè 9 gièng h×nh g×? - Cho trÎ cÊt sè 9 ë nhãm « t« vµ t¸i xÕ. CÊt dÇn sè « t« vµ tµi xÕ, sau mçi lÇn cÊt ®Õm vµ ®äc sè t¬ng øng ( cÊt tõ ph¶i qua tr¸i). Héi thi kÕt thóc ban tæ chøc ®· chÊm vµ thëng cho c¸c b¸c tµi xÕ vµ bè bÐ An nh÷ng tÊm huy ch¬ng vµng v× ®· l¸i xe ®óng luËt ATGT. H¸t tÆng c¸c b¸c bµi h¸t” PÝ po pÝ po” * Trß ch¬i: T¹o h×nh sè 9. *H§3: C¸ch ch¬i: §äc c©u ®è, t¶ vÒ sè 9 LuyÖn ®Õm ®Õn Cho trÎ biÕt sè 9 cã xung quanh chóng ta. * Trß ch¬i 1: ¤ h×nh kú diÖu. 9. - C¸ch ch¬i: Cã c¸c « h×nh c¸c mµu. TrÎ lÇn lît chän c¸c «, më « vµ ®Õm sè lîng ®å dïng vµ tr¶ lêi c¸c c©u hëi theo yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh. + LuËt ch¬i: - Ai tr¶ lêi ®óng : tÆng 1 trµng ph¸o tay. - Ai tr¶ lêi sai: LÆc lß cß. ( C¸c ®å dïng cã trong c¸c « h×nh: 9 xe ®¹p, 9 xe m¸y , 9 c¸i thuyÒn, 9 m¸y bay). - C©u hái : + H·y ®Õm sè lîng PTGT? Chän sè, ®Æt sè t¬ng øng? + PTGT nµy dïng ®Ó lµm g×? *ch¬i theo yªu cÇu cña c« * Xem tranh vµ trß chuyÖn vÒ cuéc thi l¸i xe cña bè bÐ An. - Quan s¸t mµn h×nh vµ ®Õm sè « t«. - XÕp theo hµng ngang vµ ®Òm sè « t«. + NhËn xÐt sè lîng 2 nhãm., ®a ra c¸ch gi¶ quyÕt Líp (tæ, nhãm...) ®äc sè TrÎ t×m, ®Õm vµ chän ch÷ sè ®Æt vµo. - Nghe c« m« t¶ ch÷ sè 9. - TrÎ cÊt vµ ®Æt sè t¬ng øng sau mçi lÇn bít. * TrÎ høng thó tham gia trß ch¬i. * Ch¬i theo y/c cña c«. II- Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t : xe ®¹p. - M§YC: TrÎ biÕt ®îc tªn nªu ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña xe . - §µm tho¹i: + §©y lµ xe g×? + Ai biÕt g× vÒ xe ®¹p? + Ai biÕt g× n÷a? - Gi¸o dôc: TrÎ chÊp hµnh luËt giao th«ng. 2. TCV§: ChÌo thuyÒn. - RÌn luyÖn sù nhÞp nhµng, linh ho¹t mÒm dÎo cña lng, ®Æc biÖt lµ cét sèng: gi¸o dôc trÎ tinh thÇn tËp thÓ tÝnh tæ chøc kü luËt. - C¸ch ch¬i: Khi cã hiÖu lÖnh cuargiaos viªn c¸c ch¸u lµm ®éng t¸c ng· ngêi ra sau råi h¬i cói ngêi vÒ tríc råi l¹i tiÕp tôc nh vËy. ®äng t¸c ph¶i nhÞp nhµng vµ ¨n khíp víi nhau.C« nªn cho 1 ®éi lµm ®éng t¸c ng· ngêi ra sau, ®éi kh¸c lµm ®éng t¸c cói ngêi vÒ tríc cho trß ch¬i thªm sinh ®éng. 3.Ch¬i tù do: NhÆt l¸ c©y dông. III.Ho¹t ®éng gãc: 1.Gãc ph©n vai: §ãng vai chó c¶nh s¸t giao th«ng, ngêi b¸n vÐ, xÐ vÐ trªn « t«, hµnh kh¸ch ®i tµu. . 2.Gãc XD- LG: XD nhµ ga, bÕn xe, xÕp « t« , tµu ho¶, l¾p r¸p « t«, m¸y bay 3. Gãc ©m nh¹c: H¸t hoÆc biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· thuéc trong chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau. 4. Gãc thiªn nhiªn: §o thÓ tÝch, dung tich b¸t(cèc), ch¬i l« t« vÒ PTGT 5. Gãc häc tËp - s¸ch: T« mµu tranh, ch¬i l« t«, xem s¸ch tranh, nèi sè theo tranh. IV.Ho¹t ®éng chiÒu: - Ch¬i tù do ë c¸c gãc: X©y dùng, ph©n vai. - VÖ sinh tay,tr¶ trÎ. *§¸nh gi¸:............................................................................................................. ............................................................................................................................... Thø 5 ngµy 27/2 /2014 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: MTXQ: - H§C: Mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng phæ biÕn. - H§KH: ¢m nh¹c, v¨n häc. Trß ch¬i . 1. Môc ®Ých yªu cÇu: * KiÕn thøc: - TrÎ gäi tªn nhËn biÕt c¸c lo¹i PTGT, c¸ch di chuyÓn ®éng. * Kü n¨ng: - TrÎ ph©n biÖt ®îc c¸c lo¹i PTGTqua ®Æc ®iÓm - LuyÖn kÜ n¨ng tr¶ lêi m¹ch l¹c, râ rµng. * Th¸i ®é: - TrÎ biÕt chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng. 2. ChuÈn bÞ: - Xe ®¹p, xe m¸y, m¸y bay, tµu ho¶, « t«... - GiÊy vÏ, s¸p mµu, Tranh l« t« c¸c PTGT 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§ * H§1: Trß * Cho trÎ ch¬i trß ch¬i: Trêi tèi, trêi s¸ng. chuyÖn giíi * Cho trÎ lµm ®oµn tµu kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vµ cïng ra s©n bay tham quan. thiÖu. - C¸c con tíi s©n bay b»ng PT g×? * H§2 : * C« treo tranh tµu ho¶ ra cho trÎ quan s¸t Quan s¸t - Con biÕt g× vÒ tµu ho¶? Ai cã ý kiÕn kh¸c ? tranh nhËn - TiÕng cßi tµu kªu NTN? n¬i ho¹t Ho¹t ®éng cña trÎ *TrÎ ch¬i +TrÎ nèi ®u«i nhau. + TrÎ ®o¸n vµ n/x. xÐt. - V× sao tµu ch¹y ®îc? +TrÎ ®Æt - §· ®Õn s©n bay råi chóng m×nh quan s¸t s©n bay cã c¸c c©u hái. g×? *TrÎ cïng * Cho trÎ quan s¸t m¸y bay q/s. - M¸y bay bay ë ®©u? -TrÎ tù tr¶ - Ai cã ý kiÕn kh¸c ? lêi theo suy - M¸y bay lµ PTGT ®êng gÞ? nghØ. - Ngêi l¸i bay gäi lµ g×? - M¸y bay kªu NTN? - Cho trÎ kÓ tªn PTGT ®êng hµng kh«ng? - M¸y bay bay nhanh hay chËm? - §Êt níc ta cã rÊt nhiÒu s©n bay lµ n¬i cho m¸y bay cÊt c¸nh vµ h¹ c¸nh - Cho trÎ lµm m¸y bay bay ï ï. - L»ng nghe, l¾ng nghe * C« ®äc c©u ®è vÒ xe m¸y ®Ó ®è trÎ * ( T¬ng - Cho trÎ quan s¸t xe m¸y tù). - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ xe m¸y? - Xe ®i ®îc cÇn cã g×? - Xe m¸y ®i vÒ phÇn ®êng bªn nµo? - Cho trÎ lµm ngêi l¸i xe m¸y, h¸t bai”§êng em ®i”ngoµi xe m¸y ra cßn PT nµo ®i trªn ®êng bé n÷a? * Ho¹t * So s¸nh: * TrÎ so sanh nªu + Xe m¸y víi tµu ho¶: ®éng3 : Kh¸m ph¸ - Gièng nhau:Lµ ®éng c¬, lµ PT ®Ó chë ngêi chë hµng nh÷ng ®Æc ®iÓm cßn qua sù hiÓu cã ngêi l¸i - Kh¸c nhau: Xe m¸y:nhá, chë Ýt ngêi Ýt hµng, ®i trªn thiÕu ë mçi biÕt. tranh. ®êng bé. Tµu ho¶: Cã toa, dµi, ch¹y trªn ®êng s¾t, chë nhiÒu + TrÎ rót ra ý tæng qu¸t. ngêi, nhiÒu hµng. §o¸n xem, ®o¸n xem * C« ®a tµu thuû ra cho trÎ gäi tªn - Con cã nhËn xÐt g× vÒ tµu thuû? + TrÎ kÓ. - Ai cã ý kiÕn kh¸c ? - Ngêi l¸i tµu ®îc gäi lµ g×? + Cho trÎ so s¸nh tµu thuû víi m¸y bay. - Gièng nhau: Chë ngêi chë hµng, cã ngêi l¸i - Kh¸c nhau: M¸y bay: Lµ PTGT ®êng hµng kh«ng, bay ë trªn trêi, bay nhanh cã 2 b¸nh cã b¸nh xe. Tµu thuû: Lµ PTGT®êng thuû, ®i díi níc cã buåm. * Ho¹t ®éng * Trß ch¬i: T×m nhanh c¸c PTGt theo hiÖu lÖnh. * TrÎ høng 4: Trß ch¬i - Gi¬ c¸c PTGt theo tiÕng kªu, ®Æc ®iÓm. thó tham - VÏ c¸c PT, ®Æt sè PTGt vÏ ®îc. gia trß ch¬i. Gi¸o dôc trÎ chÊp hµnh LLGT. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1.Quan s¸t: Bån hoa. - M§YC:TrÎ nªu lªn nhËn xÐt cña bån hoa,t¸c dông cña nã. - §µm tho¹i:+ Con cã nhËn xÐt g× vÒ bån hoa cña líp m×nh? + Ai cã ý kiÕn kh¸c?+ Gi¸o dôc trÎ ch¨m sãc vµ b¶o vÖ m«i trêng 2. Ch¬i vËn ®én: ¤ t« vÒ bÕn. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.NhÆt l¸ rông lµm ®å ch¬i. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: §ãng vai chó c¶nh s¸t giao th«ng, ngêi b¸n vÐ, xÐ vÐ trªn « t«, hµnh kh¸ch ®i tµu. . 2. Gãc XD- LG: XD nhµ ga, bÕn xe, xÕp « t« , tµu ho¶, l¾p r¸p « t«, m¸y bay 3. Gãc ©m nh¹c: H¸t hoÆc biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· thuéc trong chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau. 4. Gãc thiªn nhiªn: §o thÓ tÝch, dung tich b¸t(cèc), ch¬i l« t« vÒ PTGT. 5.Gãc t¹o h×nh: XÐ d¸n, trang trÝ PTGT, ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng, gËy chØ huy GT... * M§YC:- TrÎ ch¬i ngoan ph¶n ¸nh ®îc n«i dung cña vai ch¬i, trÎ linh ho¹t trong khi ch¬i vµ t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm ®Ñp, s¸ng t¹o. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Hoµn thµnh bµi trong vë bÐ lµm quen víi to¸n. - Ch¬i ë c¸c gãc:Thiªn nhiªn, nghÖ thuËt. *§¸nh gi¸: ............................................................................................................ ................................................................................................................................. Thø 6 ngµy 28/2/2014 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: LQVH H§C: Truyện :Thá con ®i häc H§KH: Âm nhạc , Toán , MTXQ 1. Mục đích - yêu cầu. * Kiến thức: -Trẻ hiểu được nội dung, ý nghĩa câu truyện..Biết được trình tự diễn biến câu truyện. - Biết chú ý lắng nghe và bộc lộ cảm xúc cá nhân 1 cách chân thành hồn nhiên. * Kỹ năng: - Trẻ kể được truyện, đóng vai các nhân vật trong truyện 1 cách mạnh dạn tự tin. - Phát triển khả năng chú ý,sáng tạo phán đoán,tưởng tượng,Phát triển ngôn ngữ ở trẻ. *Thái độ: -Trẻ thể hiện tình cảm yêu quí con vật.Mạnh dạn, tự tin,tích cực hoạt động nhóm.Thông qua truyện g/d trẻ biết chÊp hµnh ®óng luËt giao th«ng . 2. Chuẩn bị * Cho cô: -H×nh ¶nh papoi minh ho¹ truyÖn - Bộ tranh minh hoạ truyện, Sa bàn,Tranh ghép hình - Bài hát có nội dung nói về PTGT - Que chỉ, hộp quà, hoa. * Cho trẻ: - Tổ chức cho trẻ q/s con thá. - Mũ thá, chã, gÊu 3 . Cách tiến hành. N/D hoạt động Hoạt động của cô *Hoạt * Cho trÎ h¸t : Em tËp l¸i « t«. động 1. Gây + Vừa hát bài gì? hứng thú. + Ô tô là phương tiệngiao thông nào? Dùng để làm gì? + Ngoài ô tô là phương tiện giao thông ra ai còn biết có những phương tiện giao thông nào nữa? + Khi tham gia GT chúng ta cần làm gì để đảm bảo ATGT? ( lồng GD BVMT ) - Cho trẻ làm đoàn tàu đi thăm Vườn cổ tích.( Lồng GDATGT) Giới thiệu chương trình “ Vườn cổ tích”. * Giới thiệu 2 đội chơi.( Đội xe buýt và đội tắc xi) Hoạt động của trẻ * Trẻ h¸t kÕt hîp ®éng t¸c. + Trẻ kể về các phương tiện gt theo suy nghĩ của trẻ. - Trẻ nối đuôi nhau đi theo các kiểu.... * Giới thiệu các trò chơi. *Hoạt * Vòng1: Tìm đề tài. động: 2 - Cho trẻ thi ghép tranh( con thá) Giúp trẻ Luật chơi trong 2 phút đội nào ghép đẹp, đúng sẽ là hiểu nd người thắng cuộc. câu - Nhận xét cách ghép và cho trẻ đọc từ(Con thá ) truyện. Dẫn dắt vào nội dung câu truyện. * Cô kể lần1 diễn cảm + sa bàn. + Vừa nghe kể truyện gì? - Lần2 xem tranh minh hoạ( Pai poi) * Giảng nội dung truyện:Câu truyện nói về thá con lu«n nghe lêi bè mÑ vµ c« gi¸o thùc hiÖn ®óng qui ®Þnh vÒ ATGT.Cßn chã con kh«ng nghe lêi b¹n thá con nªn bÞ tai n¹n, sau ®ã lµ chã con ®· nhËn ra lçi cña m×nh vµ 2 b¹n cïng ch¬i vui vÏ bªn nhau . * Trích dẫn làm rõ ý theo tranh + Giảng từ khó. + Nhµ bËn nªn thá con xin bè ®i häc 1 m×nh. ( Từ đầu... Thá con ®îc ®i häc 1 m×nh) + Thá con nghe lêi bè mÑ kh«ng ch¬i bãng víi b¹n chã díi lßng ®êng nÖn kh«ng bÞ tai n¹n, cßn chã con kh«ng nghe lêi nªn xuýt bÞ tai n¹n. (Tiếp theo...NghØ ®Õn lêi mÑ dÆn tríc lóc ®i häc) +Sau khi nghe bác gấu căn dặn hai b¹n c¶m ¬n ®i ®Õn trêng vµ cßn ®îc c« gi¸o d¹y nªn 2 b¹n ®· nghe lêi vµ kh«ng ch¬i bãng díi lßng ®êng n÷a. (TiÕp theo ...®Õn hÕt) - Từ khó: “bËn rén”: Ý nói c«ng viÖc nhiÒu,ph¶i lµm rÊt nhiÒu c«ng viÖc nªn bè mÑ kh«ng cã thêi gian ®a thá ®i häc. * Vòng 2: Vượt qua thử thách. - Cho trẻ lên hái hoa trả lời câu hỏi. *Hoạt + Thá mÑ dÆn thá con nh÷ng g×? động:3 +Trªn ®êng ®i häc thá con gÆp ai ? Vì sao Thá con Đàm l¹i kh«ng ®¸ bãng víi chó con? thoại + Cßn chã con cã nghe lêi b¹n thá con kh«ng? theo ND + Cuèi cïng chã con ®· nh thÕ nµo? c©u +Vµ sau ®ã chã con vµ thá con ntn? chuyÖn + Trong truyện con học nhân vật nào? + Trong câu truyện con thích đoạn truyện nào nhất? - Giáo dục: Chóng ta kh«ng ®îc ch¬i díi lßng ®êng v× rÊt hay x¶y ra tai n¹n ph¶i biÕt chÊp hµnh luËt giao th«ng. * Vòng 3: Tập làm nghệ sỹ. * C« lµm ngêi dÉn chuyÖn cho trÎ tËp kÓ c¸c ®o¹n ®èi tho¹i c¸c nh©n v¹t trong chuþÖn( C« nh¾c cho *Hoạt trÎ ho¹c kÓ cïng trÎ). đông:4 KÓ - Kết thúc: Hát: Em tËp l¸i « t«. chuyÖn II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t : xe ®¹p. - M§YC: TrÎ biÕt ®îc tªn nªu ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña xe . - 2 đội cung nhau lên ghép tranh - Trẻ đọc 2 lần * Trẻ lắng nghe cô kể. *Trẻ lắng nghe,q/s và hưởng ứng theo lời giảng giải của cô về ND câu truyện. - Trẻ nghe cô. * Trẻ nghe cô phổ biến luật chơi sau đó cử đại diện lên bắt thăm và trả lời câu hỏi. * Cả lớp cùng kể. - Hát ra chơi. - §µm tho¹i:+ §©y lµ xe g×? + Ai biÕt g× vÒ xe ®¹p? + Ai biÕt g× n÷a? - Gi¸o dôc: TrÎ chÊp hµnh luËt giao th«ng. 2. TCV§: M¸y bay bay. * M§YC: RÌn luyÖn kü n¨ng ch¹y, kh¶ n¨ng th¨ng b»ng søc nhanh, sù phèi hîp nhÞp nhµng khÐo lÐo; gi¸o dôc tinh thÇn tËp thÓ, ®oµn kÕt t¸c phong nhanh nhÑn khÈn tr¬ng. - C¸ch ch¬i: Theo hiÖu lªnh trÎ dïng måm gi¶ lµm tiÕng ®éng c¬ m¸y bay khëi ®éng. Sau ®ã trÎ ch¹y tõng ®oµn theo t thÕ 2 tay dang ngang, måm ï ï ï… khi gi¶ lµm m¸y bay trÎ cã thÓ nghiªng c¸nh sang ph¶i ngiªng c¸nh sang tr¸i. 3.Ch¬i tù do: NhÆt l¸ c©y dông. III. Ho¹t ®éng gãc: 1.Gãc ph©n vai: §ãng vai chó c¶nh s¸t giao th«ng, ngêi b¸n vÐ, xÐ vÐ trªn « t«, hµnh kh¸ch ®i tµu. . 2. Gãc XD- LG: XD nhµ ga, bÕn xe, xÕp « t« , tµu ho¶, l¾p r¸p « t«, m¸y bay 3. Gãc ©m nh¹c: H¸t hoÆc biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· thuéc trong chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau. 4. Gãc khoa häc to¸n: C¾t, g¾n c¸c sè lîng PTGT t¬ng øng. 5. Gãc thiªn nhiªn: §o thÓ tÝch, dung tÝch b¸t(cèc), ch¬i l« t« vÒ PTGT IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - V¨n nghÖ, nªu g¬ng cuèi tuÇn. - H§ ë c¸c gãc: Ph©n vai, x©y dùng. *§¸nh gi¸: ...................................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................ TuÇn 2: Chñ ®Ò : Mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng ( Tõ ngµy 3 ®Õn 7/ 3/ 2014) ĐÓN TRÎ 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ niÒm në,vui t¬i chµo ®ãn bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Õn líp. 2 ChuÈn bÞ: -Phßng nhãm s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ t©m thÕ cho trÎ bíc vµo ngµy häc. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®iÓm ph¬ng tiÖn giao th«ng . - Nh¾c trÎ ®¨ng kÝ gãc ch¬i, ph¸t hiÖn ra c¸c b¹n nghØ häc trong ngµy. - ch¬i tù do ë c¸c gãc. THÓ DỤC SÁNG 1.Môc ®Ých yªu cÇu: Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kÜ n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy 2.ChuÈn bÞ :S©n tÆp cê ,bãng b¨ng ®Üa... 3.Híng d½n: *Khëi ®éng:TrÎ lµm ®oµn tµu kÕt hîp c¸c kiÓu ®i sau ®ã vÒ hµng ngang ®Î tËp BTPTC. *Träng ®éng:TËp kÕt hîp bµi: §u quay. 1.§éng t¸c h« hÊp: M¸y bay cÊt c¸nh. 2. §éng t¸c tay vai: - §éng t¸c 4: §¸nh chÐo 2 tay ra 2 phÝa tríc, sau. §øng th¼ng, 2 tay th¶ xu«i. + §a tay ph¶i vÒ phÝa tríc, tay tr¸i phÝa sau. + §a tay tr¸i vÒ phÝa tríc, tay ph¶i vÒ phÝa sau. + §a 2 tay llªn cao ngang vai. + H¹ 2 tay xuèng. 3. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ lng- bông -§éng t¸c 4: Cói ngêi vÒ tríc, ngöa ra sau §øng th¼ng, tay chèng h«ng. + Cói ngêi vÒ tríc. + §øng th¼ng. + Ngöa ngêi vÒ sau. + §øng th¼ng. 4. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ ch©n - §éng t¸c 4: N©ng cao ch©n, bËt gèi §øng 2 ch©n ngang vai. + Ch©n ph¶i lµm trô, ch©n tr¸i n©ng cao ®ïi, gËp ®Çu gèi + H¹ ch©n tr¸i xuèng, ®øng th¼ng. + Ch©n tr¸i lµm trô, ch©n ph¶i n©ng cao ®ïi, g©p ®Çu gèi. + H¹ ch©n ph¶i xuèng, ®øng th¼ng. 5. BËt: BËt lªn xuèng. HOẠT ĐỘNG GÓC Tªn gãc Gãc ph©n vai Néi dung -§ãng vai chó c¶nh s¸t giao th«ng(hoÆc ngêi ®iÒu khiÓn PTGT ë ®Þa ph¬ng), ngêi b¸n vÐ, hµnh kh¸ch ®i tµu, ®i « t« m¸y bay, chiªu ®·i viªn hµng kh«ng. XD- L¾p ghÐp c¸c nhµ ga bÕn xe, xÕp « t«, tµu ho¶, l¾p r¸p « t«, m¸y bay. Yªu cÇu - TrÎ biÕt ph©n vai ch¬i, thÓ hiÖn dîc hµnh ®éng cña c¸c vai. - TrÎ biÕt sö dông c¸c Gãc nguyªn liÖu cã x©y s½n, phÕ liÖu, ®å ch¬i ®Ó l¾p dùngghÐp, x©y dùng L¾p s¸ng t¹o thµnh ghÐp c¸c nhµ ga , bÕn xe... - XÐ d¸n, trang trÝ - Bót s¸p, giÊy Gãc c¸c ph¬ng tiÖn giao mµu, ®Êt nÆn, t¹o h×nh th«ng, ®Ìn tÝn hiÖu - H×nh mÉu giao th«ng, gËy chØ huy giao th«ng, t« biÓn hiÖu giao th«ng. - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng ®· häc ®Ó t«, vÏ, thµnh nh÷ng bøc tranh ®Ñp. ChuÈn bÞ - §å dïng , dông cô cña chñ ®iÓm nh vÐ, 1 sè m« h×nh c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng pp tiÕn hµnh trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò - Gîi ý ®Ó trÎ nhËp vai ch¬i. -Hµng rµo, c©y hoa, - Quan s¸t th¶m cá, sái ®¸, híng -§å ch¬i l¾p ghÐp. dÉn,thao -C¸c lo¹i khèi t¸c mÉu. - dÉn nh©n Híng c¸ - §éng viªn khuyÕn khÝch. - Híng dÉn kÜ n¨ng riªng. H¸t hoặc biÓu diÔn c¸c bµi h¸t đã thuéc Gãc về chñ ®Ò víi c¸c ©m nh¹c dông cô ©m nh¹c, vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau. §o thÓ tÝch, dung tÝch b»ng c¸t(hoÆc Gãc thiªn cèc), ch¬i l« t« vÒ nhiªn ph¬ng tiÖn giao th«ng. Gãc häc tËps¸ch Gãc khoa häc to¸n - ThÓ hiÖn bµi h¸t mét c¸ch tù nhiªn, m¹nh d¹n, s¸ng t¹o. - Sö dông c¸c nh¹c cô ©m nh¹c thµnh th¹o. - BiÕt thÓ hiÖn ý tëng cña m×nh qua viÖc cña trÎ.. - Bé dông cô ©m nh¹c, ®µi , ®µn… - NhËn xÐt tuyªn d¬ng. - Bét mÇu, ca, phÔu, chai lä T« mµu tranh, ch¬i - T« mµu tranh Tranh,¶nh,l« t«,s¸ch l« t«, xem s¸ch ®Ñp ®óng,biÕt c¸c lo¹i vÒ PTGT… tranh… chän ®óng c¸c PTGT Nèi sè ®óng c¸c sè - Tranh c¸c lo¹i lîng PTGT, c¾t d¸n PTGT, b×a c¸c g¾n ®óng c¸c sè t- h×nh c¸c PTGT ¬ng øng víi c¸c PTGT - BiÕt nèi, g¾n ®óng c¸c PTGT KÕ Ho¹ch Ngµy Thø 2 ngµy 03/3/2014 I. Ho¹t ®éng học cã chñ định: ThÓ Dôc : - H§C: NÐm tróng ®Ých th¼ng ®øng - H§KH: ¢m nh¹c ,MTXQ. 1.Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ biÕt nÐm m¹nh, th¼ng híng, nÐm tróng ®Ých. - Kü n¨ng: TrÎ biÕt phèi hîp ch©n tay nhÞp nhµng thµnh th¹o . - Th¸i ®é: TrÎ thêng xuyªn luyÖn t©pTDTT cho c¬ thÎ khoÎ m¹nh. 2. ChuÈn bÞ: - Tói c¸t 40-45 tói,®Ých nÐm cét cao 1m cã ®êng kÝnh 0,4cm. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§ * H§1: æn * Cho trÎ vui h¸t bµi :BÐ khoÎ, bÐ ngoan. ®Þnh tæ + Trß chuyÖn víi trÎ nh÷ng g× cÇn cho sc khoÎ cña chøc trÎ. * * Cho trÎ lµm l¸i xevµo c«ng viªn kÕt hîp c¸c kiÓu ®i H§2:Khëi + Võa ®i b»ng PT g×? ¤ t« dïng ®Ó lµm g×? ®éng + Lµ PTGTg×? Ngoµi ¤ t« ra ai cßn biÕt cã nh÷ng lo¹i PTGT nµo? GD trÎ khi tham gia GT ®i ®óng phÇn ®êng vµ ®óng qui ®Þnh ATGT sau ®ã cho trÎ vÒ 3 hµng däc tËp BTPTC * H§3 : * TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung : Träng + Tay:§T3:Tay ®a ra phÝa tríc ®a lªn cao. ®éng. + Ch©n§T4:Bíc khuþu 1 ch©n ra tríc ch©n sau th¼ng. + Lên §T6:Ngåi duçi ch©n quay ngêi sang 2 bªn. Ho¹t ®éng cña trÎ *C¶ líp cïng vui h¸t. * TrÎ tËp c¸c ®éng t¸c trong bµi tËp ph¸t triÓn chung. + BËt §T2 :T¸ch khÐp ch©n. * Sau ®ã cho trÎ dån thµnh 2 hµng ngang ®Ó tËp vËn ®éng c¬ b¶n - C« giíi thiÖu tªn vËn ®éng .Sau ®ã thùc hiÖn mÉu cho trÎ quan s¸t. - LÇn 1:Lµm mÉu toµn phÇn. - LÇn 2:Lµm mÉu kÕt hîp gi¶ thÝch: - Cho 1-2 trÎ lªn thùc hiÖn vµ nh¹n xÐt. - C« cho lÇn lît c¶ líp lªn thùc hiÖn.trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn c« më nh¹c cho trÎ høng thó. * H§4: Håi - C« cho 2 ®éi thi ®ua . * Trß ch¬i vËn ®éng: C¸o vµ thá tÜnh. - C« nªu luËt ch¬i, c¸ch ch¬i cho trÎ ch¬i * TrÎ lµm m¸y bay bay nhÑ nhµng. * ChuyÓn ho¹t ®éng. - Nghe c« giíi thiÖu tªn vËn ®éng c¬ b¶n vµ quan s¸t c« thùc hiÖn mÉu. -2 tæ thi ®ua nhau. *TrÎ lµm m¸y bay bay nhÑ nhµng. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t:C©y hoa hång a. M§YC: TrÎ biÕt gäi tªn nªu ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña c©y. b. §µm tho¹i: + Ai biÕt c©y g× ®©y? + AI biÕt g× vÒ c©y hoa hång? + B¹n nµo cã ý kiÕn kh¸c? c Gi¸o dôc: Gi¸o dôc trÎ ch¨m sãc b¶o vÖ c©y. 2. Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng:L¸i « t«. * M§YC: RÌn luyÖn kü n¨ng ch¹y, søc m¹nh kh¶ n¨ng ®Þnh híng, gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, t¸c phong nhanh nhÑn khÈn tr¬ng. - C¸ch ch¬i: Khi cã hiÖu lÖnh cña gi¸o viªn, c¸c ch¸u cÇm vßng xoay ®i xoay l¹i ®ång thêi ch¹y theo ®êng kÎ ngoµn ngÌo c¸ch ®Òu 0,4- 0,5m (gi¶ lµm ®êng « t«) måm gi¶ lµm tiÕng ®éng c¬ « t« khi ch¹y ®Õn ®o¹n ®êng cong trÎ lµm ®éng t¸c nghiªng ngêi gi¶ lµm « t« vßng theo ®êng. Ch¹y hÕt ®êng giao vßng cho ®éi kh¸c. Trß ch¬i cø tiÕp tôc nh vËy cho ®Õn hÕt líp. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. III. Ho¹t ®éng gãc: 1.Gãc ph©n vai:§ãng vai chó c¶nh s¸t giao th«ng,Hµnh kh¸ch ®i tµu,®i « t«,m¸y bay... 2.Gãc XD- LG: nhµ ga, bÕn xe, xÕp « t«, tµu ho¶... 3.Gãc t¹o h×nh: XÐ d¸n, trang trÝ PTGT, ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng, gËy chØ huy giao th«ng... 4. Gãc thiªn nhiªn: §o thÓ tÝch dung tÝch b»ng b¸t, ch¬i l« t« vÒ PTGT 5. Gãc ©m nh¹c: h¸t móa ®äc th¬ kÓ chuyÖn vÒ PTGT. *M§YC: - TrÎ x©y dùng ®îc c«ng tr×nh ®Ñp s¸ng t¹o theo ý tëng cña trÎ. - TrÎ nhËp ®îc vai ch¬i tèt vµ thÓ hiÖn ®îc hµnh ®éng cña vai. - TrÎ t« tranh ®Ñp vµ gÐp ®îc tranh - TrÎ tíi c©y,in h×nh trªn c¸t, trÎ biÕt ®ong ®o c¸t. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Hoµn thµnh bµi trong vë tËp t«. - VÖ sinh r¨ng miÖng, tr¶ trÎ. *§¸nh gi¸:...................................................................................................................... ................................................................................................................................. ........ ................................................................................................................................. ....... Thø 3 ngµy 4/3/2014 I.h o¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: ¢M NH¹C : H§C: - H¸t -V§ : §êng em ®i (Ng« Quèc TÝnh) - Nghe h¸t: Anh phi c«ng ¬i. ( Xu©n Giao) - TC¢N: Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt. H§KH: MTXQ, v¨n häc, trß ch¬i. 1.M§YC: * KiÕn thøc: - TrÎ thuéc bµi h¸t, nhí tªn t¸c gi¶, tªn bµi h¸t, h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t , thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m qua bµi h¸t, høng thó nghe c« h¸t vµ h¸t cïng c«. ThÝch ch¬i trß ch¬i. *Kü n¨ng: - TrÎ biÕt h¸t ®óng theo giai ®iÖu bµi h¸t. TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng víi lêi, giai ®iÖu bµi h¸t. - Ph¸t triÓn tai nghe ©m nh¹c. *Th¸i ®é :- TrÎ biÕt yªu quý kÝnh träng ngêi l¸i xe. - Høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng. 2. ChuÈn bÞ: - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t. - §Üa cã bµi: Anh phi c«ng ¬i. - Vßng thÓ dôc, ph¸ch s¾c x«. 3. C¸ch tiÕn hµnh: Néi dung H§ *H§1: æn ®Þnh tæ chøc *H§2: H¸t – V§ “Em tËp l¸i « t«” *H§3: Nghe h¸t: “ Anh phi c«ng ¬i.” Ho¹t ®éng cña c« * Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh Vên ¬m tµi n¨ng nhÝ. - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i.( §éi xe t¾c xi vµ ®éi xe buýt) + Cho trÎ xem 1 ®o¹n phim vÒ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng ®ang tham gia. + Trß chuyÖn víi trÎ vÒ néi dung cña ®o¹n phim. + C« hái trÎ vÒ c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn mµ trÎ - DÉn d¾t vµo bµi h¸t: “§êng em ®i”. * C« d¹o nh¹c cho trÎ nghe 1 ®o¹n bµi h¸t “§êng em ®i”vµ hái trÎ khóc nh¹c võa råi n»m trong bµi h¸t nµo? + C« cïng trÎ h¸t 1 lÇn. Hái trÎ tªn bµi h¸t vµ tªn t¸c gi¶. - Gi¶ng ND: Con ®êng th©n yªu ®a chóng ta ®Õn trêng, ®i ch¬i, ®i kh¾p mäi n¬i chóng ta ®Òu ph¶i ®i bªn ph¶i phÇn ®êng dµnh cho m×nh cßn bªn tr¸i lµ chóng ta kh«ng ®îc ®i ®ã chÝnh lµ ND bµi h¸t. + Lêi bµi h¸t cßn hay h¬n khi c« cã nh÷ng ®éng t¸c minh ho¹ cho bµi h¸t nµy n÷a ®Êy (líp ®øng thµnh 2 vßng trßn vËn ®éng ). + LÇn lît tõng tæ h¸t vµ V§ + C¸c ®éi cö ®¹i diÖn lªn giao lu . + Mêi 1 thµnh viªn cña ®éi lªn biÓu diÔn tµi n¨ng cña m×nh . + C¸c ®éi V§ theo ý tëng + C« ®a ra ý tëng riªng võa h¸t võa sö dông b»ng dông cô ©m nh¹c. * Nghe h¸t : Anh phi c«ng ¬i.( Xu©n Giao) + C« h¸t lÇn 1 : ThÓ hiÖn cö chØ ®iÖu bé + Gi¶ng néi dung bµi h¸t : + LÇn 2 : H¸t móa theo b¨ng ®µi cïng trÎ . + LÇn 3 : Nghe giai ®iÖu bµi h¸t . * Trß ch¬i:Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt: + C« nªu tªn trß ch¬i, luËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i . Cho trÎ ch¬i 3- 4 lÇn . + GD : TrÎ chÊp hµnh ®óng luËt lÖ giao th«ng. + KÕt thóc :Cïng ®i d¹o ch¬i ngoµi s©n trêng . Ho¹t ®éng cña trÎ +TrÎ q/s vµ ®µm tho¹i cïng c«. * §êng em ®i + C¶ líp h¸t 2 lÇn. + C¸c ®éi lÇn lît lªn V§ + C¸c ®éi vËn ®éng theo ý tëng cña trÎ. + TrÎ h¸t vËn ®éng theo ý tëng cña c« *Nghe h¸t vµ hëng øng theo. * TrÎ ch¬i 3, 4 lÇn + TrÎ ra ngoµi cïng c« . *H§4: Trß ch¬i “Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt ” T¹o h×nh: - H§C: VÏ ph¬ng tiÖn giao th«ng (§Ò tµi) - H§KH: ¢N, MTXQ. 1.Môc ®Ých yªu cÇu: * KiÕn thøc: + TrÎ biÕt vẽ được nhiÒu lo¹i PTGT. + TrÎ biÕt phèi hîp c¸c nÐt vÏ và các hình c¬ b¶n ®Ó t¹o nªn c¸c PTGT, « t«, m¸y bay, tµu ... * Kü n¨ng: + TrÎ biÕt sö dông kÕt hîp c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm ®Ñp. * Th¸i ®é:: +TrÎ høng thó ho¹t ®éng. + Gi¸o dôc trÎ vÒ quy ®Þnh luËt giao th«ng. 2. ChuÈn bÞ: - §µn, gi¸ trng bµy s¶n phÈm. - Tranh mÉu cña c«. - Bót mµu, vë t¹o h×nh. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * TrÎ cïng * H§1: Trß * Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh. Vui cïng s¾c mµu. ch¬i chuyÖn giíi - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i. - TrÎ cïng xem thiÖu. - Giíi thiÖu c¸c vßng ch¬i : 1 ®o¹n phim vµ ®µm tho¹i . * H§2: - Giíi thiÖu chñ ®Ò ch¬i : BÐ lµm ho¹ sü. §µm tho¹i * Vßng1 : T×m ®Ò tµi. vÒ c¸c bøc - C« cïng trÎ ®i xem 1 ®o¹n phim nãi vÒ c¸c lo¹i tranh . PTGT. - Cho trÎ ®µm tho¹i vÒ ®o¹n phim. - GD trÎ chÊp hµnh ®óng các qui định về ATGT. - C« giíi thiÖu víi trÎ ®©y lµ tranh chôp c¸c h×nh ¶nh vÒ * Quan s¸t, vµ ®µm tho¹i vÒ PTGT * Cho trÎ cïng ®i xem héi triÓn l·m tranh vÒ tranh mÉu. ATGT(Gi¸o dôc trÎ luËt ATGT). - C« ®a tranh cho trÎ quan s¸t . Tranh 1: TrÎ quan s¸t tranh vµ nªu lªn nhËn xÐt cña bøc - TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái tranh. cña c«. - C¸c con cã nhËn xÐt g× vÒ tranh nµy? - C« gîi ý vµ híng dÉn cho trÎ 1 sè c¸ch vÏ vµ t« mµu. - TrÎ tr¶ lêi c¸c * Tranh 2: C¸c con h·y quan s¸t xem ®©y lµ PTGT g× ? c©u hái cña c«. - Theo con h×nh d¸ng c¸c lo¹i PT nµy nh thÕ nµo? + Ai cã ý kiÕn g× kh¸c ? * 3-4 trÎ nªu ý ( t¬ng tù víi c¸c tranh kh¸c ) tëng. + C¸c tranh vÏ trªn tuy bè côc kh¸c nhau nhng ®Òu thÓ *H§3: Th¨m dß ý hiÖn ý tëng vÒ c¸c lo¹i PTGT rÊt lµ ®Ñp. * Con sÏ vÏ PTGT g× ? ®Þnh . + Trß chuyÖn hái ý tëng cña trÎ + Con dù ®Þnh vÏ PT g×? + Xe m¸y cña con vẽ như thÕ nµo ®Ó hÊp dÉn mäi ngêi? + ThÕ cßn con th× vÏ nh÷ng g×? VËy các con h·y lµm c¸c ho¹ sü khÐo tay vÏ nhiÒu c¸c PTGT vµ c¸c ®Ìn giao th«ng råi bè côc cho ®Ñp nhÐ. + c« mong r»ng mçi b¹n sÏ cã 1 t¸c phÈm vÒ PTGT thËt s¾c hµi hoµ, cã nh÷ng chi tiÕt s¸ng t¹o, thËt * TrÎ cïng thc * H§4: TrÎ ®Ñp,mµu kh¸c víi b¹n cña m×nh nhÐ. hiÖn bµi vÏ cña thùc hiÖn. * Vßng 2: ThÓ hiÖn tµi n¨ng. m×nh. - Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn, c« quan s¸t, hưíng dÉn, vµ gióp ®ì mét sè trÎ cha thùc hiÖn ®îc, kÕt hîp më nh¹c kh«ng lêi cho trÎ høng thó ho¹t ®éng. *H§5: Tr- - Khi gÇn hÕt giê c« th«ng b¸o ®Õn trÎ, ®Ó trÎ cè g¾ng * NhËn xÐt s¶n phÈm cña ng bµy, hoµn thµnh xong s¶n phÈm. m×nh vµ cña * Vßng 3: B×nh chän vµ trao gi¶i. nhËn xÐt b¹n. KÕt thóc, gîi ý cho trÎ nhËn xÐt. s¶n phÈm - Sau ®ã, c« nhËn xÐt kh¸i qu¸t s¶n phÈm cña trÎ. - ChuyÓn ho¹t ®éng cho trÎ h¸t bµi “§êng em ®i”. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Ho¹t ®éng cã môc ®Ých: Quan s¸t: C©y thuyÕt méc lan. - Môc ®Ých : TrÎ gäi tªn nªu ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña c©y.
- Xem thêm -