Tài liệu Ga chu de ban than canh tuàn 1

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Trêng mÇm non QUẢNG PHÚ Líp mÉu gi¸o A1 CHỦ ĐIỂM B¶N TH¢n Thêi gian thùc hiÖn: 3 tuÇn (Tõ ngµy 28/9 ®Õn 15/10/2015) N¨m häc: 2015 - 2016 KẾ HOẠCH TUẦN TUẦN I :TÔI LÀ AI (Từ ngày 28/9 đến 02/ 10/ 2015) I.ĐÓN TRẺ 1.Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ niÒm në,vui t¬i chµo ®ãn bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Õn líp. 2 ChuÈn bÞ: -Phßng nhãm s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ t©m thÕ cho trÎ bíc vµo ngµy häc. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®iÓm B¶n th©n. - Nh¾c trÎ ®¨ng kÝ gãc ch¬i, ph¸t hiÖn ra c¸c b¹n nghØ häc trong ngµy. - ch¬i tù do ë c¸c gãc. II.THỂ DỤC S¸ng 1.Môc ®Ých yªu cÇu: Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kÜ n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy - Trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ trong ngày nghỉ cuối tuần, trò chuyện về đặc điểm, giới tính, sở thích, ngày sinh nhật của trẻ...gắn tranh theo chủ đề. - Chơi tự do ở các góc. 2.Chuẩn bị: Sân tập, cờ ,bóng, gậy, nơ, băng đĩa... 3.Hướng dẫn:  Khởi động: Cho trẻ đi, chạy vòng tron kết hợp các kiểu đi sau đó về 4 hàng để tập các bài BTPTC.  Trọng động: Tập kết hợp với bài “ Nắng sớn”. - Hô hấp: - Lng- bông: §éng t¸c 2: §øng quay ngêi sang 2 bªn §øng th¼ng tay chèng h«ng - Ch©n: §éng t¸c 2: BËt ®a ch©n sang ngang - BËt nh¶y: BËt vÒ phÝa sau III. HOẠT ĐỘNG GÓC Tên góc N/D hoạt động - Của hàng ăn uống, cửa hàng T Góc phân P. Phòng khám nhi. vai - Siêu thị - Gia đình - XD nhà cho cho bé, lắp ghép “ Bé Góc xây tập thể dục”. Xây dựng dựng khu công viên giải trí. Góc tạo hình - Trẻ có kỹ năng - Cắt dán, tô cắt dán, tô màu, xé màu, xé: dán., nặn... Làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé, những thứ bé thích “ Bé tập thể dục” Góc sách - Trẻ biết làm sách - Làm sách tranh về bản thân. truyện về 1 Có kỹ năng dở số đặc điểm, sách., xem sách. hình dáng bên ngoài của bản thân., xem sách tranh. Góc âm - Trẻ có kỹ năng nhạc biểu diễn tự nhiên, - Hát múa hồn nhiên bài hát. “Ồ sao bé Chơi dụng cụ ÂN không lắc”; thành thạo.Biết chơi với các phân biệt âm thanh dụng cụ ÂNvà phân biệt các âm thanh khác nhau. Yêu cầu Chuẩn bị - Trẻ biết phân vai chơi và nhập vai chơi tốt. - Đồ chơi ở góc nấu ăn, góc bác sĩ. - Trẻ có kỹ năng khéo léo để XD nhà cho bé, LG “ bé tập TD”. - Hồ dán, giấy màu, bút màu, giấy trắng , đất nặn ...để trẻ thực hiện. - Các khối gỗ, thảm cỏ, đất nặn, hoa và các nguyên vật liệu sẵn có. P/P tiến hành - Trò chuyện với trẻ về chủ đề. - Trẻ tự chọn góc chơi - Về các góc bàn bạc và nêu lên ý tưởng chơi - Quan sát, gợi mở, - Thao tác mẫu - Hướng dẫn - Một số sách về đặc điểm cơ thể của trẻ. Tranh ảnh trẻ. Sách tranh. cá nhân, động viên, khuyến khích trẻ. - Gợi ý để trẻ chơi. - Giải quyết - Những bài hát trẻ đẵ thuộc về chủ đề .Một số dụng cụ AN.... tình huống khi chơi. - Nhận xét kỹ năng chơi ở từng góc. Góc khoa - Làm biểu đồ học Toán chiều cao, cân nặng, phân nhòm gộp và đếm nhóm bạn trai, bạn gái, GÓc thiên nhiên. Tập đong đo cát nước, lau lá cây, chăm sóc cây.... Chăm sóc, tưới cây… Trẻ biết gióng biểu đồ chiêù cao cân - Một số cây con ở góc Biểu đồ sức khoẻ, tranh ảnh về nhóm bạn trai, bạn gái. Trẻ biết tưới cây, lau lá, tỉa lá thành thạo. KẾ HOẠCH NGÀY Thø 2/28/9/2015. I. Hoạt động học có chủ định. THỂ DỤC : Hoạt động chính: Đi trên ghế thể dục Trò chơi :kéo cưa lừa xẻ 1 . Mụcđích yêu cầu : - Kiến thức: Trẻ biết đi trên ghế thể dục một cách nhanh nhẹn, linh hoạt, biết chơi trò chơi TrÎ biÕt phèi hîp thùc hiÖn ®éng t¸c mét c¸ch nhÞp nhµng, thuÇn thôc - Kỹ năng: Củng cố và rèn luyện kỹ năng đi trên ghế TD.Phát triển khả năng giữ thăng bằng. Rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin. Biết phản ứng theo hiệu lệnh của cô. - Thái độ: Có tinh thần đoàn kết, trẻ hứng thú tham gia vận động, giáo dục trẻ tính nhanh nhẹn. 2 .Chuẩn bị: - 2 ghế thể dục. - 10 quả bóng. - 2 bàn để quần áo giành cho trẻ trai và trẻ gái. 3 . Cách tiến hành. Néi dung * H§ 1: Trß chuyÖn * H§ 2 Khëi ®éng Ho¹t ®éng cña c« * Trß chuyÖn về trẻ, về các bạn trong lớp. - Hái c¸c trÎ về bạn của mình. + Con biết gì về bạn của mình? ThÊy b¹n nh thÕ nµo? + Cã g× kh¸c víi b¹n nµy? - DÉn d¾t vµo ho¹t ®éng träng t©m. - cho trÎ xÕp thµnh ®éi h×nh vßng trßn và ®i c¸c kiÓu ®i. * TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung: + Tay:§T3. Tay ®ua ra ngang gËp tríc ngùc Ho¹t ®éng cña trÎ * Trß chuyÖn cïng c«. - TrÎ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña c«. * TËp c¸c ®éng t¸c trong bµi tËp ph¸t triÓn chung. ( 2 x8) + Ch©n:§T3.Hai tay ra ngang ngåi khuþu gèi +Lên:§T3.Tay lªn cao ch¹m ngãn ch©n + BËt:§T3.T¸ch vµ khÐp ch©n - Sau ®ã cho trÎ dµn thµnh 2 hµng ngang *H§3:Träng ®Ó tËp V§CB * V§CB: §i trªn ghÕ thÓ dôc. ®éng - C« giíi thiÖu tªn vËn ®éng. Sau ®ã thùc hiÖn mÉu cho trÎ quan s¸t. + LÇn1: lµm mÉu toµn phÇn. + LÇn 2: Lµm mÉu kÕt hîp gi¶i thÝch: - Hai tay chèng h«ng ®øng tríc ghÕ, bíc ch©n ph¶i lªn ghÕ, sau ®ã bíc tiÕp ch©n tr¸i lªn ghÕ, l¹i bíc tiÕp ch©n ph¶i lªn phÝa tríc. Cø nh vËy c« ®i ®Õn hÕt ghÕ. - Cho 1-2 trÎ lªn thùc hiÖn. - Sau ®ã cho lÇn lît c¶ líp lªn thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn c« më nh¹c cho trÎ høng thó. - Cho trÎ thu dän dông cô. Sau ®ã cho trÎ ngåi tõng ®«i mét ch¬i “ KÐo ca lõa xΔ. *HĐ4:håi * Cho trÎ lµm m¸y bay bay lîn nhÑ nhµng 1-2 vßng s©n tÜnh ( 4 x8 ) (2x8) (2 x 8 ) - ChuyÓn ho¹t ®éng * Nghe c« giíi thiÖu tªn V§CB vµ quan s¸t c« thùc hiÖn mÉu. - Quan s¸t b¹n lªn thùc hiÖn. Sau ®ã lÇn lît lªn thùc hiÖn. - Thu dän ®å dïng cïng c«. - Sau ®ã ch¬i kÐo ca lõa xÎ. * TrÎ lµm m¸y bay ch¬i 1-2 vßng s©n. II.Hoạt động ngoài trời 1.Quan sát: Trò chuyện về bản thân trẻ: - Yêu cầu: trẻ có những hiểu biết về bản thân trẻ, biết giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ. - Đàm thoại: + con biết gì về cơ thể mình? +ai phát hiện ra gì khác nữa? +ai muốn kể nữa? Vẽ phấn trên khuôn mặt bạn trai. - Cô cùng trẻ ra sân trường , cho trẻ vẽ khuôn mặt bạn trai bằng phấn trên sân trường - Cô vẽ mẫu cho trẻ, sau đó hướng dẫn trẻ vẽ. - Cô giúp đỡ trẻ khi cần thiết. - Nhận xét khi hết giờ. 2. Chơi vận động: Trò chơi 1:Rồng rắn lên mây - Luật chơi : Số trẻ chơi có thể từ 8 - 10 trẻ, một trẻ làm "thầy thuốc" đứng đối diện (hoặc ngồi) với những người làm "rồng rắn". -Cách chơi : Các trẻ khác túm đuôi áo nhau (hoặc tay ôm lưng nhau) thành " rồng rắn", tư thế này giúp trẻ cảm nhận các hướng của người khác. Trẻ đứng đầu chọn cháu lớn nhất, khoẻ nhất trong nhóm, " rồng rắn" đi lượn vòng vèo, vừa đi vừa đọc đồng dao: "Thầy thuốc" đuổi bắt "rồng rắn", trẻ đứng đầu dang tay cản "thầy thuốc", " Thầy thuốc" tìm mọi cách để bắt được " khúc đuôi" (trẻ cuối cùng). Nếu thầy thuốc bắt được khúc đuôi thì bạn khúc đuôi bị loại khỏi cuộc chơi.Trò chơi lại bắt đầu từ đầu nhưng lúc này rồng rắn chỉ còn 7 bạn chơi, cứ chơi như thế đến khi rồng rắn ngắn dần vì mất bạn chơi. Nếu " rồng rắn" bị đứt khuc hoặc bị ngã thì cũng bị thua. +Trò chơi 2 :thi xem ai nói nhanh Cách chơi:chơi tập thể cả lớp hay theo nhóm 5-7 cháu.Trẻ ngồi thành hình vòng cung.Cô chỉ vào bộ phận của cơ thể,trẻ nới nhanh tên của các bộ phận đó, 3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường. Chơi theo ý thích. III.Hoạt động góc 1. Phân vai: - Gia đình, , phòng khám nhi. Siêu thị cửa hàng thực phẩm. 2. Xây dựng: - Lắp ghép “ bé đang tập thể dục - XD khu nhà của bé. 3. Tạo hình: Cắt dán tô màu, xé: làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé. Những thứ bé thích. 4. Âm nhạc: Hát múa “Ồ sao bé không lắc”, chơi với các dụng cụ âm nhạc. 5. Góc sách: Làm sách tranh truyện về mình đặc diểm, hình dáng bên ngoài của bản thân, xem sách tranh liên quan đến chủ đề. IV. Hoạt động chiều. - Làm quen bai mới:chữ cái a,ă,â - Xếp hột hạt các số 1, 2, 3. Thứ 3/29/9/ 2015 I. LQCC : Hoạt động học có chủ định. Lµm quen ch÷ c¸i a, ă , â. HĐKH: Thơ “ chiếc bóng ” 1. Môc ®Ých yªu cÇu: -KiÕn thøc: H×nh thµnh cho trÎ biÓu tîng vÒ ch÷ c¸i a,¨ © TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng , chÝnh x¸c ch÷ a, ă, © NhËn ra ch÷ a, ¨, © trong tõ, tiÕng trän vÑn thÓ hiÖn néi dung cña chñ ®iÓm b¶n th©n. - Kü n¨ng: Ph¸t triÓn trÝ nhí, trÝ tëng tîng, t duy. Ph¸t triÓn thÝnh gi¸c, thÞ gi¸c Ph¸t triÓn ng«n ng÷, vèn tõ Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng h×nh thµnh mèi liªn hÖ t¬ng øng 1:1 gi÷a ©m thanh vµ tõ. - Th¸i ®é: TrÎ cã nÒ nÕp trong häc tËp, say sa, høng thó trong khi häc. 2. ChuÈn bÞ: -C¸c h×nh ¶nh trªn paopoi. - Tranh ¶nh vÒ mét sè bé phËn trªn c¬ thÓ: “ tai”, “ m¾t”, “ bµn ch©n”. -ThÎ ch÷ c¸i a,¨,© cho c« vµ trÎ. - 3 tÊm ¶nh cã h×nh b¹n trai, b¹n g¸i. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * H§1: æn -Cô và trẻ chơi trò chơi mắt mồm tai ®Þnh tæ -Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c bé phËn trªn chøc c¬ thÓ cña trÎ. + Con h·y kÓ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ cña m×nh? *H§2: Cho trÎ lµm quen víi ch÷ a, ă, â. *H§3 : Chơi trò chơi cũng cố * Kết thúc + Cßn ai muèn kÓ n÷a? * C« treo tranh ¶nh vÒ mét sè bé phËn trªn c¬ thÓ: “ tai”, “ m¾t”, “ bµn ch©n”. - Cho trÎ ®äc tõ díi tranh - Cho trÎ ghÐp tõ gièng tõ trong tranh. - Ch¬i “ trêi tèi, trêi s¸ng”, cÊt ch÷, cßn l¹i c¸c ch÷ a,¨,©. * C« giíi thiÖu ch÷ a ( in thêng) - C« ph¸t ©m mÉu + nãi cÊu t¹o cña ch÷. + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ ch÷ a? - C« nh¾c l¹i ch÷ a viÕt thêng. - Cho trÎ ghÐp c¸c nÐt rêi thµnh ch÷ a * C« giíi thiÖu ch÷ ¨,©( t¬ng tù gièng ch÷ a). - So s¸nh: a- ¨; ¨-©. + Ai ph¸t hiÖn ®iÒu g× gi÷a 2 ch÷ nµy? + Cßn ai tinh m¾t n÷a?... * Trß ch¬i: Ai giái nhÊt. Thi xÕp ch÷ Tim bạn thân Đọc thơ và gạch chân chữ a, ă, â C« phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i * Sau ®ã cho trÎ khëi ®éng: TD thÕ nµy. * TrÎ h¸t cïng c« §µm tho¹i cïng c«. * Quan s¸t tranh vµ ®äc tõ díi tranh - TrÎ ghÐp tõ gièng tõ díi tranh. * TrÎ ®äc ch÷, nghe c« ph©n tÝch ch÷, nh¾c l¹i c¸ch cÊu t¹o ch÷. - trÎ ghÐp vµ ®äc ch÷ a -TrÎ so s¸nh ch÷. *Ch¬i trß ch¬i Nhận biết đúng các chữ trong trò chơi *Khëi ®éng cïng c« Tiết 2 TẠO HÌNH : Hoạt động chính: Vẽ bạn trai, bạn gái. ( đề tài) Hoạt động k/ h : Âm nhạc “ Bạn có biết tên tôi”, MTXQ. 1. Mục đích yêu cầu. - Kiến thức: - Trẻ biết thể hiện những hiểu biết của mình về bản thân, kiểu tóc , vóc dáng, áo quần...qua nét vẽ - Trẻ vẽ được đặc điểm riêng của bạn gái, bạn trai thể hiện các chi tiết như: nét mặt, mái tóc, nụ cười.... - Kỹ năng: - Luyện cách sử dụng màu hợp lý để vẽ và tô. Biết bố cục bức tranh hợp lý. - Thái độ: - Trẻ biết giữ gìn sản phẩm do mình làm ra. - Tự hào về bản thân mình, yêu quí các bạn. 2.Chuẩn bị. - Tranh mẫu của cô: (về cô, về 3 bạn trai, 3- 4 tranh về các bạn gái)Đoạn phim videoclip về hình ảnh các bạn trai, gái. - Bút, giấy màu cho cô và trẻ. 3. Cách tiến hành. N/D hoạt động Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ *Hoạt động 1: Gây hứng thú. * Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: Tôi vui tôi buồn. - Giới thiệu chương trình “Vui cùng sắc màu” - Giới thiệu 2 đội chơi (tay thơm và miệng xinh) - Giới thiệu chủ đề chơi. Bé làm họa sỹ. - Giới thiệu các vòng chơi: * Vòng 1: Tìm đề tài - Cho trẻ cùng xem và thảo luận về hình ảnh các bạn trai,gái quađoạn phim vi deo clips. * C« vµ trÎ cïng th¶o luËn néi dung, mµu s¾c, bè côc cña tõng bøc tranh: + Tranh vÏ vÒ b¹n g¸i . + Tranh vÏ vÒ b¹n trai. + Tranh vÏ mét sè b¹n g¸i, bạn trai ®ang ch¬i... + Tranh vÏ mét sè bạn trai ®ang ch¬i... - Trên gương mặt bạn có những đặc điểm gì? - Ai cã ý kiÕn g× ? * Cô lần lượt đàm thoại từng tranh cho trẻ xem. * Cho trÎ nªu ý tëng vÏ cña m×nh Con cã thÝch vÏ về bạn gái hay bạn trai cña m×nh kh«ng? + Con vÏ nh thÕ nµo? - Cho trÎ vÒ gãc häc tËp lÊy ®å dïng vÒ n¬i vÏ. * Vßng 2: ThÓ hiÖn tµi n¨ng - C« gîi ý ®Ó trÎ nh¾c l¹i t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót... * Trẻ cùng cô chơi 2 lần *Hoạt động 2: Trẻ quan sát tranh mẫu. * Hoạt động 3: Thăm dò ý kiến trẻ. * Hoạt động 4: * Trẻ quan sát và nêu lện nhận xét - Bạn gái. Bạn trai - Các bạn gái, bạn trai đang chơi trò chơi... - Trẻ qs tranh. Nhận xét. * Trẻ đưa ra ý tưởng của mình.. * Trẻ thực hiện. Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn, c« më nh¹c kh«ng lêi, kÕt hîp quan s¸t, gîi ý më réng néi dung, ý tëng c¸ch phèi mµu cho bøc tranh. dễ hiểu. * Vßng 3: B×nh chän vµ trao gi¶i. Cô treo bài của trẻ lên giá và cho các * Trẻ nhận xét bài bạn nhận xét bài của bạn. * Hoạt động 5: của bạn. Nhận xét sản phẩm. + Con thích bài nào nhất? Vì sao con thích? + Cho 1 trÎ nªu vÒ bµi vÏ cña m×nh cho c¶ líp q/s. - Kết thúc: Cho trẻ hát bài “ Cái mũi” Trẻ thực hiện. - Cả lớp hát 1 lần. II. Hoạt động ngoài trời. 1.Quan sát: Trò chuyện về những ng ười chăm sóc dạy dỗ, nuôi dưỡng trẻ, tình cảm của bố mẹ và những người thân. - Trẻ biết kể về những ng ười chăm sóc dạy dỗ, nuôi dưỡng trẻ, tình cảm của bố mẹ và những người thân đối với trẻ. - §µm tho¹i : - Con hãy kể về những ng ười đã chăm sóc dạy dỗ, nuôi dưỡng con?. - Tình cảm của bố mẹ và những người thân đối với con ntn?..... 2 Trò chơi vận động : TRò chơi 1: Chuyền bóng bằng 2 chân. Luật chơi:dùng 2 bàn chân lấy bóng Cách chơi:Chia trẻ làm 2 đôi hình hàng dọc.trẻ nọ cách trẻ kia0,5-0,6m.Khi có hiệu lệnh bắt dầu,tất cả trẻ đều nằm xuống.TRẻ dầu tiên dùng 2 bàn chân cắp lấy quả bóng rồi chuyền bóng qua đầucho bạn nằm sau.Những trẻ nằm sau dùng bàn chângiữ bóng và chuyển tiếp cho tới hết.trẻ cuối cung lấy bóng dùng 2 tay cầm bóng và chạy đứng lên phía đầu hàng.Đội nào xong trước là thắng cuộc + Trò chơi 2: Mèo đuổi chuột.. Cáchchơi: Cô hướng dẫn cho trẻ xếp thànhh vòng tròn rộng và giơ tay cao để làm hang. Chọn ra hai bạn, một bạn làm mèo, một bạn làm chuột. Ban đầu để mèo và chuột đứng cách nhau một khoảng 2m. Khi nghe hiệu lệnh “đuổi bắt” thì chuột lo chạy luồn lách qua lổ hổng 3. Chơi tự do: Chơi theo ý thích... III. Hoạt động góc 1. Phân vai: - Gia đình, phòng khám nhi.Siêu thị cửa hàng thực phẩm. 2. Xây dựng: - Lắp ghép “ bé đang tập thể dục” XD khu nhà của bé. 3. Tạo hình: Cắt dán tô màu, xé: làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé. Những thứ bé thích. 4 Âm nhạc: Hát hoặc biểu diễn bằng các dụng cụ âm nhạc. 5. Góc khoa học, thiên nhiên: Làm biểu đồ, chiều cao, cân nặng, tập đong đo cát, nước, lau lá cây, chăm sóc cây.... * MĐYC: - Trẻ thể hiện đúng hành động vai chơi, phản ánh vai chơi sát thực. Đoàn kết cùng nhau chơi.Biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau tạo thành nhiều sản phẩm đẹp. hóm bạn trai, bạn gái, tập đong đo cát, nước, lau lá cây. IV. Hoạt động chiều. - ¤n bµi h¸t” ThËt ®¸ng chª”. - Chơi tự chọn ở các góc.Phân vai,góc xây dựng. *Đánh giá:................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Thứ 4/30/09/2015 I. Hoạt động học có chủ định LQVH: Hoạt động chính: Truyện “ Cậu bé mũi dµi ” Hoạt động k/hợp: Âm nhạc “ H·y l¾ng nghe”, MTXQ 1.Mục đích yêu cầu. - Kiến thức: Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu được nội dung câu truyện. - Kỹ năng: Trẻ thuộc 1 vài lời thoại dễ trong câu truyện. Phát triển khả năng chú ý, tưởng tượng và khả năng sáng tạo. - Thái độ: Trẻ hứng thú nghe cô kể chuyện. Mạnh dạn, tự tin, tích cực hoạt động nhóm.. 2. Chuẩn bị * Cho cô: - Bộ tranh minh hoạ truyện. - Que chỉ, đàn, 1 số bài hát thuộc chủ đề. * Cho trẻ: - Tâm thế thoải mái khi tham gia hoạt động 3 . Cách tiến hành. Hoạt động của cô N/D hoạt động Hoạt động của trẻ * Hoạt động 1. Gây hứng thú. *Hoạt động 2. Cô kể chuyện. *Hoạt động 3. Giúp trẻ hiểu nd câu truyện. *Hoạt động 4. Cô kể tóm tắt truyện. *Hoạt động 5 Kết thúc *Cô đàm thoại cùng trẻ về bản th©n trÎ, c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ trÎ. - Cô có 1 câu chuyện rất hay nói về mét cËu bÐ mòi dµi. Các con có muốn nghe không? * L1: Cô kể diễn cảm + cử chỉ điệu bộ. - L2: Cô kể diễn cảm + Tranh minh hoạ. * Gi¶ng nội dung, trích dẫn làm rõ ý, giảng từ khó. + Đàm thoại: - Cô vừa kể cho các con nghe chuyện gì? - Câu chuyện nói về ai? - Câu chuyện có những nhân vật nào? - C©u bÐ mòi dµi là người như thế nào? - Các con học tập được ở Cậu bÐ mòi dµi những điều gì? * Cô kể kèm theo tranh minh hoạ. * Trẻ hưng thú đàm thoại cùng cô. - Có ạ. * Cô cùng trẻ hát, vận động bài “ Cái mũi” * Hát và vận động. * Trẻ chú ý lắng nghe. - Trẻ lắng nghe và qs tranh. * Trẻ nghe cô. + Tìm hiểu về nội dung truyện. * Trẻ nghe cô. II. Hoạt động ngoài trời. 1. Quan sát: khuôn mặt cười, mếu. - Yêu cầu: Trẻ quan/s và biết n/ xét các nét trên khuôn mặt để chỉ ra khuôn mặt cười mếu - Đàm thoại: + Con n /xét gì về khuôn mặt này? + Vì sao con biết? + Ai có ý kiến khác nữa?... 2. Chơi vận động: Trò chơi 1: Bắt chước tạo dáng. Trò chơi 2:nu na nu nống - Cách chơi : - Ðám trẻ ngồi thành hàng ngang, duỗi hai chân ra trước. Một đứa ngồi đối diện, lấy tay đập vào từng bàn chân theo nhịp từng từ một của bài hát trên. Dứt bài, từ “rụt” đúng vào chân em nào thì phải rụt nhanh. Nếu bị tay của cái đập vào chân thì em đó thua cuộc: ra làm cái ván chơi kế tiếp, hoặc chịu hình phạt (nhảy lò cò một vòng, trồng chuối…) hay phải đứng ra làm cái cho một trò chơi khác (bịt mắt bắt dê, ú tìm, cá sấu lên bờ…) 3. Chơi tự do: Chơi theo ý thích. Chơi với đồ chơi ngoài sân trường. III. Hoạt động góc 1. Phân vai: - Gia đình, , phòng khám nhi. Siêu thị cửa hàng thực phẩm. 2. Xây dựng: - Lắp ghép “ bé đang tập thể dục”.XD khu nhà của bé. 3 Tạo hình: Cắt dán tô màu, xé: làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé. Những thứ bé thích. 4 Âm nhạc: Hát hoặc biểu diễn bằng các dụng cụ âm nhạc,phân biệt các âm thanh khác nhau. 5. Góc sách: làm sách tranh truyện về một số đặc điểm, hình dáng bên ngoài của bản thân, xêm sách tranh liên quan đến chủ đề. IV. Hoạt động chiều. - Tạo khuôn mặt bé bằng bìa , chơi theo ý thích ở các góc . - Vui văn nghệ hát các bài về chủ điểm, nêu gương bé ngoan. *Đánh giá:.................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Thứ 5/02/10/2015. I. Hoạt động học có chủ định: LQVT: HĐC: Ôn số lượng 5, nhận biết số 5. Âm nhạc “ Hát: Năm ngón tay ngoan “, HĐKH: 1. Mục đích yêu cầu. - Kiến thức: Trẻ biết đếm đến 5, nhận biết số lượng trong phạm vi 5, nhận biết chữ số 5. Biết thêm bớt trong phạm vi 5. - Kỹ năng: Trẻ nhận biết được các nhóm đối tượng Biết đếm xuôi , ngược tư 1-5 và ngược lại. Biết so sánh 2 nhóm đối tượng nhiều hơn và ít hơn. Ôn kỹ năng xếp tương ứng 1-1. Phát triển tu duy, ngôn ngữ , vận động ...thông qua trò chơi. - Thái độ Có tinh thần học tập, trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi. 2. Chuẩn bị * Của trẻ: - Mỗi trẻ 5 cái quần, 5 cái mũ. ( bằng bìa) * Của cô: - Đồ dùng của cô giống của trẻ nhưng kích thước phù hợp. - 1 cơ thể người có đầy đủ các bộ phận.Các thẻ số từ 1-5. Các chấm tròn tượng trưng cho số. - Các nhóm dồ dùng giành cho trẻ như: kem đánh răng, bát, thìa, có số lượng 1, 2, 3, 4, để xung quanh lớp. - Mô hình ngôi nhà có số lượng người trong phạm vi . - Đàn óc gan. 3. Cách tiến hành. N/D hoạt động Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * Hoạt động 1 Gây hứng thú * Hoạt đông 2 Ôn số lượng trong phạm vi 5. * Cô cùng trẻ hát bài hát “ Tập đếm”. * Trẻ hát, vận động và đi về chỗ ngồi. * Cho trẻ tìm các nhóm đồ dùng cá * Trẻ đếm và tìm nhân có số lượng trong phạm vi 5 ở được nhóm kem đánh xung quanh lớp. răng, bát, thìa, trong phạm vi 5. - Cho trẻ tìm đếm các bộ phận trên cơ - Trẻ thực hiện theo thể trẻ có số lượng là 5( ngón tay, yêu cầu của cô. chân ...). - Cho trẻ v/đ trên cơ thể có số lượng 5 ( Vỗ tay, dậm chân) * Hoạt động 3. * Trời lạnh , mẹ đi chợ mua 1số đồ * Trẻ lấy 5 cái áo màu Đếm số lượng trong dùng phục vụ cho bản thân. Cùng vàng ra trước mặt. phạm vi 5, nhận kiểm tra. biết chữ số 5. - Cho trẻ xếp ra 4 cái áo, và đếm số áo. Trẻ đếm và nêu k/q là - Thêm 1 cái áo mới được mua. 4. - Trẻ đếm số áo và - Hãy xếp cho mỗi cái áo với 1 cái nêu k/q là 5. quần so sánh số lượng áo và quần - Trẻ thực hiện, ko như thế nào? Vì sao? bằng nhau, vì có 1 cái - Muốn số áo và số quần bằng nhau áo ko có quần. và bằng 5 phải làm sao? - Thêm 1 cái quần vào 1 cái áo - Trẻ lấy Cho trẻ lấy thêm 1 cái quần đặt tương thêm 1 cái quần đặt ứng với 1 cái áo. vào. - Con nhận xét gì về số quần và số áo - Bằng nhau. bây giờ ? Có số lượng bằng mấy? Cho tất cả trẻ đếm lại - Bằng 5. - Sẽ t/ ư với thẻ mấy chấm tròn. - Trẻ đếm và nêu k/q - Cô đưa thẻ 5 chấm tròn ra. là 5 cái áo, 5 cái quần. - Nếu chọn số thì ta sẽ chọn số mấy - Thẻ 5 chấm tròn. đặt tương ứng với thẻ 5 chấm tròn? - Trẻ tìm thẻ số 5 - Cô đưa thẻ số 5 ra, cho cả lớp đọc chấm tròn và đặt vào số 5. 2 nhóm áo, quần. Tổ đọc, nhóm đọc, cá nhân đọc. - Thẻ só 5. - Cô cho trẻ nói về số 5. - Trẻ T/H theo yêu cầu của cô. - Trẻ tự nêu, nhận xét. * Hoạt động 4. * Trò chơi 1: Con số bí mật. *Trẻ chơi trò chơi Luyện tập, nhận - Trò chơi 2: Nặn các số trong pv 5. theo y/c của cô. biết số lượng có 5 - Tìm nhóm bạn thân đối tượng. II. Hoạt động ngoài trời. 1. Quan sát: Trò chuyện về nhu cầu cần thiết cho sự lớn lên của trẻ. - Yêu cầu: Trẻ biết được 4 nhóm dinh dưỡng cần thiết cho sự lơn lên của trẻ. - Đàm thoại: + Con biết những nhóm thực phẩm nào cần thiết cho sự lớn lên của cơ thể ?+ Ai có ý kiến khác?... 2. Trò chơi vận động: Trò chơi 1 Bit mắt bắt dê  Cách chơi: Cô chọn 1 bạn lên làm người bắt dê, cô sẽ lấy khăn bịt mắt bạn đó lại, các bạn khác sẽ làm dê đi vòng quanh người bắt dê và nhiệm vụ của người bắt dê sẽ phải bắt được 1 con dê, khi người bắt dê đã bắt được dê thì trò chơi đó sẽ kết thúc và người bị bắt sẽ phải làm người bắt dê, trò chơi lặp lại . tro chơi 2: nu na nu nống .. - Cách chơi : - Ðám trẻ ngồi thành hàng ngang, duỗi hai chân ra trước. Một đứa ngồi đối diện, lấy tay đập vào từng bàn chân theo nhịp từng từ một của bài hát trên. Dứt bài, từ “rụt” đúng vào chân em nào thì phải rụt nhanh. Nếu bị tay của cái đập vào chân thì em đó thua cuộc: ra làm cái ván chơi kế tiếp, hoặc chịu hình phạt (nhảy lò cò một vòng, trồng chuối…) hay phải đứng ra làm cái cho một trò chơi khác (bịt mắt bắt dê, ú tìm, cá sấu lên bờ… 3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường. Chơi theo ý thích. III. Hoạt động góc 1. Phân vai: - Gia đình,phòng khám nha khoa. Siêu thị cửa hàng thực phẩm 2. Xây dựng: - Lắp ghép “ bé và bạn đang tập thể dục”.XD khu công viên giải trí, vườn hoa. 3. Tạo hình: Cắt dán tô màu, xé: Cắt dán quá trình lớn lên của bé; các loại thực phẩm, đồ dùng cần thiết cho cơ thể. 4. Âm nhạc: Hát hoặc biểu diễn những bài hát: Mời bạn ăn, Quả, Thật đáng chê. 5. Góc khoa học, thiên nhiên: Làm biểu đồ, chiều cao, cân nặng, tập đong đo cát, nước, lau lá cây, chăm sóc cây.... IV. Hoạt động chiều. - Làm quen bài mới: hát vận động: - cho trẻ chơi tự do. *Đánh giá:..................................................................................................... ........................................................................................................................ Thứ 6/2/10/2015 I. Ho¹t ®éng học cã chñ định: ÂM NHẠC Hoạt động chính: Dạy hát “Cái mũi ” Nghe hát “Bàn tay mẹ” Trò chơi: Tai ai tinh. Hoạt động k/ h: MTXQ, văn học. 1.Mục đích yêu cầu: - Kiến thức Trẻ thuộc bài hát, nhớ tên bài hát, tên tác giả. h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t. HiÓu néi dung bµi h¸t, h¸t hån nhiªn, vui t¬i - Kü n¨ng: TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng víi lêi, giai ®iÖu bµi h¸t. BiÕt h¸t theo c¸c kü n¨ng: h¸t to- nhá, cao - thÊp.... - Thái độ: Trẻ biết giữ gìn cơ thể và yêu quý bản thân mình - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t .2.Chuẩn bị. - Đàn oóc gan. - 1 số bài thơ - Mũ múa. - Đài cát xéc. 3.Cách tiến hành N/D hoạt động. Hoạt động của cô. *Hoạt động 1. Gây hứng thú. * Cô có bức tranh khuôn mặt. - Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên khuôn mặt. - đọc câu đố về cái mũi *DÉn d¾t vµo bµi h¸t: “ Cái mũi’’ - C« h¸t 1-2 lÇn cho trÎ nghe. - Cho c¶ líp h¸t 2 lÇn. - C« ®µn h¸t cïng trÎ. - C¶ líp h¸t díi nhiÒu h×nh thøc: h¸t to - nhá; h¸t cao- thÊp; h¸t nèi tiÕp gi÷a c¸c tæ…. - Thi ®ua gi÷a c¸c tæ, nhãm. - C¸ nh©n trÎ biÓu diÔn... - Cho trÎ h¸t + vËn ®éng theo ý tëng cña trÎ. * Giíi thiÖu tªn bµi h¸t. giới thiệu về nội dung bài hát, giai điệu của bài hát. Sau ®ã më ®Üa cho trÎ nghe *Hoạt động 3: vµ khuyÕn khÝch trÎ h¸t theo (3-4 Nghe hát “ Bàn tay lÇn). * C« nªu tªn trß ch¬i, cho trÎ nh¾c mẹ”. l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. Sau ®ã c« cñng cè l¹i. - Cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn. *Hoạt động 4: - Lần 2: Cô múa hát minh hoạ Trò chơi “ Tai ai - Lần 3: Cô múa hát cùng 1 trẻ. tinh” - Lần 4: Cho trẻ nghe băng.. * Hoạt động 2. Dạy hát “ Cái mũi”. Hoạt động của trẻ. * Trẻ đàm thoại cùng cô, - Trẻ chú ý lắng nghe và đưa ra câu trả lời. * Trẻ lắng nghe và q/s. - Cả lớp hát 2 lần. - Tổ hát 1 lần. - 2 – 3 nhóm lên hát. - 2- 3 trẻ hát. - TrÎ h¸t vµ vËn ®éng theo ý tëng. * Trẻ chú ý lắng nghe.Hưởng ứng theo giai điệu bài hát. * Trẻ chơi 3- 4 lần. II:Hoạt động ngoài trời .Quan sát: Sự thay đổi thời tiết. Cách ăn mặc phù hợp với thời tiết. + Yêu cầu: Trẻ biết nhận xét về thời tiết ngày hôm nay, biết cách ăn mặc để bảo vệ sức khoẻ của mình. + Đàm Thoại : + Cô cho trẻ ra sân trường qs thời tiết ngày hôm nay. + Thời tiết hôm nay như thế nào? + Trời mưa và hơi lạnh các con phải ăn mặc như thế nào? + Nếu đi học ko mặc áo mưa và áo ấm sẽ bị làm sao? + Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiết của 4 mùa: Xuân, hạ, thu, đông. + Cách ăn mặc ở mỗi mùa sao cho phù hợp vơi thời tiết. 2. Chơi vận động: + Trò chơi 1: Mèo đuổi chuột.. Luậtchơi Chuột chạy,mèo đuổi bắt. Nếu chuốt chạy được hai vòng mà mèo chưa bắt được làmèothuacuộc. Cáchchơi: Cô hướng dẫn cho trẻ xếp thànhh vòng tròn rộng và giơ tay cao để làm hang. Chọn ra hai bạn, một bạn làm mèo, một bạn làm chuột. Ban đầu để mèo và chuột đứng cách nhau một khoảng 2m. Khi nghe hiệu lệnh “đuổi bắt” thì chuột lo chạy luồn lách qua lổ hổng +Trò chơi 2 :thi xem ai nói nhanh Cách chơi:chơi tập thể cả lớp hay theo nhóm 5-7 cháu.Trẻ ngồi thành hình vòng cung.Cô chỉ vào bộ phận của cơ thể,trẻ nới nhanh tên của các bộ phận đó, 3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường. Chơi theo ý thích. III. HOẠT ĐỘNG GÓC 1. Phân vai: - Gia đình, , phòng khám nhi. Siêu thị cửa hàng thực phẩm. 2. Xây dựng: - Lắp ghép “ bé đang tập thể dục - XD khu nhà của bé. 3. Tạo hình: Cắt dán tô màu, xé: làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé. Những thứ bé thích. 4. Âm nhạc: Hát múa “Ồ sao bé không lắc”, chơi với các dụng cụ âm nhạc. 5. Góc sách: Làm sách tranh truyện về mình đặc diểm, hình dáng bên ngoài của bản thân, xem sách tranh liên quan đến chủ đề. IV. Hoạt động chiều. - Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng - Chơi tự chọn ở các góc. Âm nhạc, góc học tập. - Chơi chạm ngón tay. *Đánh giá:.................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ------------OOO------------ Chủ đề tuần 2: CƠ THỂ TÔI (Từ ngày 30/ 9 – 4/ 10 / 2013) I. ĐÓN TRẺ 1.Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ niÒm në,vui t¬i chµo ®ãn bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Õn líp. 2 ChuÈn bÞ: -Phßng nhãm s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ t©m thÕ cho trÎ bíc vµo ngµy häc. - Trß chuyÖn, trò chuyện về đặc điểm, giới tính, sở thích của trẻ, cách chăm sóc các bộ phận trên cơ thể, gắn tranh theo chủ đề. B¶n th©n - Nh¾c trÎ ®¨ng kÝ gãc ch¬i, ph¸t hiÖn ra c¸c b¹n nghØ häc trong ngµy. - ch¬i tù do ë c¸c gãc. - Chơi tự do ở các góc II. THÓ DỤC SÁNG. 1.Môc ®Ých y/c: Gi¸o dục phát triển vận động nhằm giúp trẻ khoẻ mạnh và có kĩ năng vận động trong các hoạt động hàng ngày. 2.Chuẩn bị: Sân tập, cờ ,bóng, băng đĩa... 3.Hướng dẫn: * Khởi động: Cho trẻ đi, chạy vòng tron kết hợp các kiểu đi sau đó về 4 hàng để tập các bài BTPTC. * Trọng động: Tập kết hợp với bài “ Nắng sớm”. - Hô hấp: §éng t¸c 2: §a ra phÝa tríc, sang ngang §øng th¼ng, 2 ch©n b»ng vai, 2 tay dang ngang b»ng vai + 2 tay ®a ra phÝa tríc. +2 tay ®a sang ngang. + H¹ 2 tay xuèng. - Lng- bông: §éng t¸c 2: §øng quay ngêi sang 2 bªn §øng th¼ng tay chèng h«ng + Quay ngêi sang ph¶i. + ®øng th¼ng. + Quay ngêi sang tr¸i. + §øng th¼ng. - Ch©n: §éng t¸c 2: BËt ®a ch©n sang ngang §øng th¼ng, 2 tay th¶ xu«i. + BËt lªn, ®a 2 ch©n sang ngang, kÕt hîp ®a 2 tay dang ngang. - BËt nh¶y: BËt vÒ phÝa sau. III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Tên góc - Trẻ có kỹ năng khéo léo để XD nhà cho bé, LG “ bé tập TD”.- Các khối gỗ, thảm cỏ, đất nặn, hoa và các nguyên vật liệu sẵn có.Góc phân vai Góc tạo hìnhXD nhà cho cho bé, lắp ghép “ Bé tập thể dục”. Xây dựng khu công viên giải trí. - Cắt dán, tô màu, xé: Làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn ĐD của bé, những thứ bé thích “ Bé tập thể dục” Góc xây dựng N/D hoạt động - Của hàng ăn uống, Phòng khám nhi. - Siêu thị, cửa hàng TP Yêu cầu - Trẻ biết phân vai chơi và nhập vai chơi tốt. Chuẩn bị - Đồ chơi ở góc nấu ăn, góc bác sĩ. P/P tiến hành - Trò chuyện với trẻ về chủ đề. - Trẻ tự chọn góc chơi - Về các góc bàn bạc và nêu lên ý tưởng chơi - Trẻ có kỹ năng cắt dán, tô màu, xé dán., nặn... - Hồ dán, giấy màu, bút màu, giấy trắng , đất nặn ...để trẻ thực hiện. - Cô Quan sát, gợi mở, - Thao tác mẫu - Hướng dẫn cá nhân, động viên, khuyến khích trẻ. - Gợi ý để trẻ chơi. - Giải quyết tình huống khi chơi. Góc sách - Làm sách truyện về 1 số đặc điểm, hình dáng bên ngoài của bản thân., xem sách tranh về chủ đề. Góc âm nhạc - Hát múa “Ồ sao bé không lắc”; chơi với các dụng cụ âm nhạc và phân biệt các ÂT khác nhau. Góc khoa học Toán. - Trẻ biết làm sách tranh về bản thân. Có kỹ năng dở sách., xêm sách. - Một số sách về đặc điểm cơ thể của trẻ. Tranh ảnh trẻ. Sách tranh. - Trẻ có kỹ năng biểu diễn tự nhiên, hồn nhiên bài hát. Chơi dụng cụ ÂN thành thạo.Biết phân biệt ÂT.... - Những bài hát trẻ đẵ thuộc về chủ đề .Một số dụng cụ AN.... Trẻ biết gióng biểu đồ chiêù cao cân n, - Một số cây con ở góc Biểu đồ sức khoẻ, tranh ảnh về nhóm bạn trai, - Nhận xét kỹ năng chơi ở từng góc. - Làm biểu đồ chiều cao, cân nặng, phân nhòm gộp và đếm nhóm bạn trai, bạn gái, Góc thiên nhiên. tập đong đo cát nước, chăm sóc cây.... bạn gái, trẻ chăm sóc, tưới cây… biết tưới cây, lau lá, tỉa lá thành thạo. KẾ HOẠCH NGÀY Thứ 2/30/9/ 2013 I.Hoạt động học có chủ định: THỂ DỤC : Tung bãng lªn cao vµ b¾t bãng 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ biÕt tung bãng lªn cao vµ b¾t bãng TrÎ biÕt phèi hîp thùc hiÖn ®éng t¸c mét c¸ch nhÞp nhµng, thuÇn thôc. - Kü n¨ng: TrÎ biÕt tung bãng lªn cao ngang tÇm vµ b¾t bãng, kh«ng ®Ó r¬i bãng xuèng ®Êt Ph¸t triÓn sù khÐo lÐo vµ nhanh nhÑn cña ®«i bµn tay. - Th¸i ®é: TrÎ høng thó ho¹t ®éng, cã nÒ nÕp trong häc tËp. 2.ChuÈn bÞ: - 20 qu¶ bãng nhùa - C¸c c©u ®è vÒ trêng mÇm non. - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non. - X¾c x«. 3.TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * Trß chuyÖn cïng *H§1: trß * Trß chuyÖn vÒ b¶n th©n trÎ. + Con sÏ gi÷ g×n v/s c¬ thÓ ntn? c«. chuyÖn + Con sÏ lµm g× ®Ó b¶o vÖ søc khoẻ cña - Thường xuyên b¶n th©n m×nh? tập luyện TDTT + Ai cã ý kiÕn kh¸c? - DÉn d¾t vµo ho¹t ®éng träng t©m. *H§2: Khëi * cho trÎ xÕp thµnh ®éi h×nh vßng trßn vµ * TËp c¸c ®éng t¸c ®éng ®i c¸c kiÓu ®i. trong bµi tËp ph¸t +)TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung: triÓn chung. + Tay §T3 Tay gËp tríc ngùc quay c¼ng tay + Ch©n:§T3 Ch©n ®a phÝa tríc lªn cao +Lên: Ngåi xæm ®øng lªn liªn tôc + BËt: TiÕn vÒ phÝa tríc *H§3:Träng * Sau ®ã cho trÎ dµn thµnh 2 hµng ngang ®éng ®Ó tËp V§CB +) V§CB: tung bãng lªn cao vµ b¾t bãng - C« giíi thiÖu tªn vËn ®éng. Sau ®ã thùc hiÖn mÉu cho trÎ quan s¸t. + LÇn1: lµm mÉu toµn phÇn. + LÇn 2: Lµm mÉu kÕt hîp gi¶i thÝch: - Hai tay c« cÇm bãng, ch©n ®ngs réng b»ng vai, tung bãng lªn cao ngang tÇm m¾t,m¾t nh×n theo bãng, khi bãng r¬i xu«ng ®a hai tay ra b¾t bãng sao cho bãng kh«ng bÞ r¬i xuèng ®Êt. - Cho 1-2 trÎ lªn thùc hiÖn. - Cho lÇn lît c¶ líp lªn thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn c« më nh¹c cho trÎ høng thó. +)Cho trÎ ch¬i vận động :“ KÐo ca lõa *H§4:Håi xΔ. tÜnh * Cho trÎ lµm m¸y bay bay lîn nhÑ nhµng 1-2 vßng s©n * Nghe c« giíi thiÖu tªn V§CB vµ quan s¸t c« thùc hiÖn mÉu. - Quan s¸t b¹n lªn thùc hiÖn. Sau ®ã lÇn lît lªn thùc hiÖn. Ch¬i kÐo ca lõa xÎ. * TrÎ lµm m¸y bay ch¬i 1-2 vßng s©n. II. Hoạt động ngoài trời. 1. Quan sát: Vẽ phấn trên khuôn mặt bạn trai, bạn gái. -Yêu cầu: Trẻ biết vẽ các đặc điểm thể hiện rõ khuôn mặt bạn trai, bạn gái. - Đàm thoại: + Con sẽ vẽ khưôn mặt bạn trai, bạn gái ntn? Ai vẽ ntn nữa? Ai có ý kiến khác?...
- Xem thêm -