Tài liệu G530-doanh thu va chi phi tai chinh

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 166 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY G530 1/2 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: A. DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 MỤC TIÊU Đảm bảo rằng các khoản doanh thu và chi phí hoạt động tài chính là có thực; được ghi nhận chính xác, đầy đủ, đúng kỳ và được trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. B. RỦI RO SAI SÓT TRỌNG YẾU CỦA KHOẢN MỤC Các rủi ro trọng yếu Thủ tục kiểm toán Người thực hiện Tham chiếu Người thực hiện Tham chiếu Người Tham C. THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT Thủ tục I. Các thủ tục chung 1 Kiểm tra các nguyên tắc kế toán áp dụng nhất quán với năm trước và phù hợp với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. 2 Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số năm trước. Đối chiếu các số liệu trên bảng số liệu tổng hợp với Bảng CĐPS và giấy tờ làm việc của kiểm toán năm trước (nếu có). II. Kiểm tra phân tích So sánh doanh thu, chi phí hoạt động tài chính năm nay với năm trước, đánh giá tính hợp lý của các biến động lớn. III. Kiểm tra chi tiết 1 Thu thập bảng tổng hợp doanh thu và chi phí hoạt động tài chính trong năm, đối chiếu với Sổ Cái. 2 Đối với các khoản mục doanh thu/chi phí đã được kiểm tra: Tham chiếu đến các phần hành kiểm toán đã thực hiện (tiền, đầu tư tài chính, vay và nợ, chi phí phải trả) 3 Đối với các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm: Chọn mẫu các nghiệp vụ để kiểm tra lại cách tính toán. 4 Đối với các khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện: Tham chiếu đến các phần hành liên quan (công nợ phải thu, phải trả, vay…), so sánh với số liệu đã ghi nhận trên sổ và giải thích các chênh lệch, nếu có. 5 Kiểm tra chọn mẫu tới chứng từ gốc đối với các giao dịch doanh thu/chi phí hoạt động tài chính khác. 6 Kiểm tra việc trình bày về doanh thu và chi phí tài chính trên BCTC. STT Thủ tục Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY G530 2/2 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 thực hiện chiếu IV. Thủ tục kiểm toán khác D. KẾT LUẬN Theo ý kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn đề sau: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chữ ký của người thực hiện:__________________ Kết luận khác của Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm toán (nếu có): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -