Tài liệu G330-chi phi ban hang

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY G330 1/ 5 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: A. Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 CHI PHÍ BÁN HÀNG MỤC TIÊU Đảm bảo rằng các khoản chi phí bán hàng là có thực; được ghi nhận chính xác, đầy đủ, đúng kỳ và được trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. B. RỦI RO SAI SÓT TRỌNG YẾU CỦA KHOẢN MỤC Các rủi ro trọng yếu Thủ tục kiểm toán Người thực hiện Tham chiếu Người thực hiện Tham chiếu C. THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT Thủ tục I. Các thủ tục chung 1 Kiểm tra các nguy ên tắc kế toán áp dụng nhất quán với năm trướ c và phù hợp với quy định của chuẩ n mực và chế độ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY G330 2/ 5 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: CHI PHÍ BÁN HÀNG Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 kế toán hiện hành . 2 Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số năm trước. Đối chiếu các số liệu trên bảng số liệu tổng hợp với Bảng CĐPS và giấy tờ làm việc của kiểm toán năm trước (nếu có). II. Kiểm tra phân tích 1 So sánh chi phí bán hàng năm nay với năm trước, kết hợp với biến động về doanh thu của DN, giải thích các biến động lớn, nếu có. 2 Phân tích chi phí bán hàng tháng trên cơ sở kết hợp với biến động doanh thu và giải thích các biến động lớn, nếu có. 3 Phân tích cơ cấu các khoản mục chi phí phát sinh trong năm và so sánh với năm trước, thu thập giải trình cho những biến động bất thường. 1 III. Kiểm tra chi tiết Lập bảng kê chi tiết các khoản mục chi phí bán hàng theo từng tháng trong năm, đánh giá tính hợp lý của việc trình bày đồng thời đối chiếu tổng chi phí với Sổ Cái. 2 Rà soát các khoả n mục chi phí có sự biến động bất thườ ng trong năm/ kỳ được xác định trong quá trình phân tích (số tiền lớn, giao dịch khác Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY G330 3/ 5 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: CHI PHÍ BÁN HÀNG Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 thườ ng, điều chỉnh giảm, …), tiến hành kiểm tra chứn g từ gốc để đảm bảo các khoả n chi phí này là có thực, được phân loại đúng và đánh giá tính hợp lý của việc ghi nhận. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) G330 4/5 STT Thủ tục 3 Đánh giá tính hợp lý của các tiêu thức phân bổ các khoản chi phí gián tiếp vừa thuộc về chi phí bán hàng vừa thuộc về chi phí quản lý, chi phí sản xuất. 4 Đối chiếu các khoản mục chi phí đã ghi nhận với các phần hành kiểm toán khác như: chi phí lương, chi phí nguyên vật liệu, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao, chi phí phải trả, chi phí trả trước, v.v… 5 Xây dựng ước tính độc lập với các khoản chi phí mang tính chất định kỳ, ít biến động hoặc gắn liền với doanh thu (các khoản tiền thuê, hoa hồng, phí bản quyền, v.v..) và so sánh với số chi phí đã ghi sổ, tìm hiểu các chênh lệch lớn (nếu có). Người thực hiện Tham chiếu 6 Chọn mẫu kiểm tra chứn g từ gốc đối với các khoả n mục chi phí bán hàng khác: kiểm tra hóa đơn hoặc yêu cầu thanh toán của nhà cung cấp, các bảng tính toán kèm theo, các phiếu chi, chứn g từ thanh toán qua ngân hàng cùng Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) G330 5/5 với các chứn g từ khác kèm theo (duyệ t chi của BGĐ, định mức chi ... ). 7 8 Đối chiếu quy định của văn bản nội bộ về định mức chi tiêu với các khoản chi tiêu thực tế tại DN. Xem xét tính hợp lý các chi phí liên quan có tính chất nhạy cảm như: chi phí tiền phạt, chi phi tư vấn pháp luật, tranh chấp, kiện tụng. 9 Kiểm tra tính đúng kỳ của chi phí: Đối chiếu đến phần hành kiểm toán chi phí phải trả và phần hành tiền. 10 Kiểm tra tính trình bày về chi phí bán hàng trên BCTC. IV. Thủ tục kiểm toán khác D. KẾT LUẬN Theo ý kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn đề sau: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chữ ký của người thực hiện:__________________ Kết luận khác của Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm toán (nếu có): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -