Tài liệu Fuzzy với plc s7-300

  • Số trang: 129 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 102 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP Chöông 1 1.1. GVHD : BUØI THANH HUYEÀN GIÔÙI THIEÄU PLC S7_300 Giôùi thieäu chung veà PLC S7_300 1.1.1 Caáu truùc chung cuûa moät PLC PLC laø thieát bò ñieàu khieån logic khaû trình (Program Logic Control), laø loaïi thieát bò cho pheùp thöïc hieän linh hoaït caùc thuaät toaùn ñieàu khieån soá thoâng qua 1 ngoân ngöõ laäp trình, thay cho vieäc phaûi theå hieän thuaät toaùn ñoù baèng maïch soá. Cuõng nhö caùc thieát bò laäp trình khaùc, heä thoáng laäp trình cô baûn cuûa PLC bao goàm 2 phaàn: khoái xöû lyù trung taâm (CPU:Central Processing Unit) vaø heä thoáng giao tieáp vaøo/ra (I/O) nhö sô ñoà khoái: INPUT OUTPUT PROCESSING UNIT OUTPUT OUTPUT Hình1.1: Sô ñoà khoái cuûa heä thoáng ñieàu khieån laäp trình Khoái ñieàu khieån trung taâm (CPU) goàm 3 phaàn: boä xöû lyù, heä thoáng boä nhôù vaø heä thoáng nguoàn cung caáp. Processor Memory Power Supply Hình1.2: Sô ñoà khoái toång quaùt cuûa CPU SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : BUØI THANH HUYEÀN 1.1.2 Caáu truùc, chöùc naêng PLC S7_300 Caùc khoái chöùc naêng : ° Khoái tín hieäu (SM:singnal module) - Khoái ngoõ vaøo digital: 24VDC, 120/230VAC - Khoái ngoõ ra digital: 24VDC - Khoái ngoõ vaøo analog: AÙp, doøng, ñieän trôû, thermocouple ° Khoái giao tieáp (IM): Khoái IM360/IM365 duøng ñeå noái nhieàu caáu hình. Chuùng ñieàu khieån nhieàu thanh ghi cuûa heä thoáng. ° Khoái giaû laäp (DM): Khoái giaû laäp DM370 döï phoøng caùc khoái tín hieäu chöa ñöôïc chæ ñònh. ° ° Khoái chöùc naêng (FM): theå hieän nhöõng chöùc naêng ñaëc bieät sau: - Ñeám - Ñònh vò - Ñieàu khieån hoài tieáp Xöû lyù lieân laïc ( CP): - Noái ñieåm-ñieåm - Maïng PROFIBUS - Ethernet coâng nghieäp 1.1.3 Module CPU Module CPU laø loaïi module coù chöùa boä vi xöû lyù, heä ñieàu haønh, boä nhôù, caùc boä thôøi gian, boä ñeám, coång truyeàn thoâng (RS485)… vaø coù theå coù 1 vaøi coång vaøo ra soá. Caùc coång vaøo ra soá coù treân module CPU ñöôïc goïi laø coång vaøo/ra onboard. PLC S7_300 coù nhieàu loaïi module CPU khaùc nhau. Chuùng ñöôïc ñaët teân theo boä vi xöû lyù coù trong noù nhö module CPU312, module CPU314, module CPU315… Nhöõng module cuøng söû duïng 1 loaïi boä vi xöû lyù, nhöng khaùc nhau veà coång vaøo/ra onboard cuõng nhö caùc khoái haøm ñaëc bieät ñöôïc tích hôïp saün trong thö vieän cuûa heä ñieàu haønh phuïc vuï vieäc söû duïng caùc coång vaøo/ra onboard naøy seõ ñöôïc phaân bieät vôùi nhau trong teân goïi baèng theâm SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : BUØI THANH HUYEÀN cuïm chöõ IFM(Intergrated Function Module). Ví duï nhö Module CPU312 IFM, Module CPU314 IFM… Ngoaøi ra coøn coù caùc loaïi module CPU vôùi 2 coång truyeàn thoâng, trong ñoù coång truyeàn thoâng thöù hai coù chöùc naêng chính laø phuïc vuï vieäc noái maïng phaân taùn. Caùc loaïi module naøy phaân bieät vôùi caùc loaïi module khaùc baèng cuïm töø DP (Distributed Port) nhö laø module CPU315-DP. Trong luaän vaên söû duïng loaïi module 314 IFM seõ ñöôïc giôùi thieäu kó ôû phaàn sau. 1.1.4 Module môû roäng Caùc module môû roäng ñöôïc chia thaønh 5 loaïi chính: 1.1.4.1- PS (Power supply): Module nguoàn nuoâi. Coù 3 loaïi:2A, 5A, 10A. 1.1.4.2- SM (Signal module): Module môû roäng coång tín hieäu vaøo/ra, bao goàm: a-DI (Digital input): Module môû roäng caùc coång vaøo soá. Soá caùc coång vaøo soá môû roäng coù theå laø 8, 16, 32 tuyø töøng loaïi module. b-DO (Digital output): Module môû roäng caùc coång ra soá. . Soá caùc coång ra soá môû roäng coù theå laø 8, 16, 32 tuyø töøng loaïi module. c-DI/DO (Digital input/ Digital output): Module môû roäng caùc coång vaøo/ra soá.. Soá caùc coång vaøo/ra soá môû roäng coù theå laø 8 vaøo/8ra hoaëc 16 vaøo/ 16 ra tuyø töøng loaïi module. d-AI (Analog input): Module môû roäng caùc coång vaøo töông töï. Soá caùc coång vaøo töông töï coù theå laø 2, 4, 8 tuyø töøng loaïi module. e-AO (Analog output): Module môû roäng caùc coång ra töông töï. Soá caùc coång ra töông töï coù theå laø 2, 4 tuyø töøng loaïi module. f-AI/AO (Analog input/ Analog output): Module môû roäng caùc coång vaøo/ra töông töï. Soá caùc coång vaøo/ra töông töï coù theå laø 4 vaøo/2 ra hay 4 vaøo/4 ra tuyø töøng loaïi module. 1.1.4.3- IM (Interface module): Module gheùp noái, noái caùc module môû roäng alò vôùi nhau thaønh 1 khoái vaø ñöôïc quaûn lyù chung bôûi 1 module CPU. Thoâng thöôøng caùc module môû roäng ñöôïc gaù lieàn vôùi nhau treân 1 thanh ñôõ goïi laø rack. Treân moãi rack coù theå gaùn nhieàu nhaát laø 8 SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : BUØI THANH HUYEÀN module môû roäng (khoâng keå module CPU, module nguoàn nuoâi. Moät module CPU S7_300 coù theå laøm vieäc tröïc tieáp vôùi nhieàu nhaát 4 racks vaø caùc racks naøy phaûi ñöôïc noái vôùi nhau baèng module IM. 1.1.4.4- FM (Function module): Module coù chuùc naêng ñieàu khieån rieâng. Ví duï nhö module PID, module ñieàu khieån ñoäng cô böôùc… 1.1.4.5- CP (Communication module): Module phuïc vuï truyeàn thoâng trong maïng giöøa caùc PLC vôùi nhau hoaëc giöõa PLC vôùi maùy tính. 1.1.5 Ngoân ngöõ laäp trình PLC S7_300 coù 3 ngoân ngöõ laäp trình cô baûn sau: ° Ngoân ngöõ “lieät keâ leänh”, kyù hieäu laø STL (Statement List). Ñaây laø daïng ngoân ngöõ laäp trình thoâng thöôøng cuûa maùy tính. Moät chöông trình ñöôïc gheùp bôûi nhieàu caâu leänh theo 1 thuaät toaùn nhaát ñònh, moãi leänh chieám 1 haøng vaø ñeàu coù caáu truùc chung laø “teân leänh”+”toaùn haïng”. Ví duï: ° Ngoân ngöõ “hình thang”, kyù hieäu laø LAD (Ladder Logic). Ñaây laø daïng ngoân ngöõ ñoà hoaï thích hôïp vôùi nhöõng ngöôøi quen thieát keá maïch ñieàu khieån logic. Ví duï: ° Ngoân ngöõ “hình khoái”, kyù hieäu laø FBD (Function Block Diagram). Ñaây laø daïng ngoân ngöõ ñoà hoaï thích hôïp vôùi nhöõng ngöôøi quen thieát keá maïch ñieàu khieån soá. Ví duï: SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : BUØI THANH HUYEÀN Ñeå thuaän tieän trong vieäc laäp trình, trong luaän vaên naøy chuùng em choïn ngoân ngöõ LAD ñeå laäp trình. 1.2. Giôùi thieäu PLC S7_300 CPU314IFM 1.2.1 Caáu truùc boä nhôù Boä nhôù goàm 48KB RAM, 48KB ROM, khoâng coù khaû naêng môû roäng vaø toác ñoä xöû lyù gaàn 0.3ms treân 1000 leänh nhò phaân, boä nhôù ñöôïc chia treân caùc vuøng: + Vuøng chöùa chöông trình öùng duïng: - OB (Organisation block):Mieàn chöùa chöông trình toå chöùc, trong ñoù: Khoái OB1: Khoái toå chöùc chính, maëc ñònh, thöïc thi laëp voøng. Noù ñöôïc baét ñaàu khi quaù trình khôûi ñoäng hoaøn thaønh vaø baét ñaàu trôû laïi khi noù keát thuùc. Khoái OB10 (Time of day interrupt): ñöôïc thöïc hieän khi coù tín hieäu ngaét thôøi gian. Khoái OB20 (Time delay interrupt): ñöôïc thöïc hieän sau 1 khoaûng thôøi gian ñaët tröôùc. Khoái OB35 (Cyclic Interrupt): khoái ngaét theo chu kì ñònh tröôùc Khoái OB40 (Hardware Interrupt): ñöôïc thöïc hieän khi tín hieäu ngaét cöùng xuaát hieän ôû ngoõ vaøo I124.0…I124.3 - FC (Function): Mieàn chöùa chöông trình con ñöôïc toå chöùc thaønh haøm coù bieán hình thöùc ñeå trao ñoåi döõ lieäu vôùi chöông trình ñaõ goïi noù, ñöôïc phaân bieät bôûi caùc soá nguyeân. Ví duï: FC1, FC7, FC30…ngoaøi ra coøn coù caùc haøm SFC laø caùc haøm ñaõ ñöôïc tích hôïp saün trong heä ñieàu haønh. SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP - GVHD : BUØI THANH HUYEÀN FB (Function Block): töông töï nhö FC, FB coøn phaûi xaây döïng 1khoái döõ lieäu rieâng goïi laø DB (Data Block) vaø cuõng coù caùc haøm SFB laø caùc haøm tích hôïp saün trong heä ñieàu haønh. + Vuøng chöùa caùc tham soá heä ñieàu haønh vaø chöông trình öùng duïng: - I (Process image input): Mieàn boä ñeäm döõ lieäu caùc ngoõ vaøo soá. Tröôùc khi baét ñaàu thöïc hieän chöông trình, PLC seõ ñoïc taát caû giaù trò logic cuûa caùc coång vaøo roài caát giöõ chuùng trong vuøng I. khi thöïc hieän chöông trình CPU seõ söû duïng caùc giaù trò trong vuøng I maø khoâng ñoïc tröïc tieáp töø ngoõ vaøo soá. - Q (Process image output): töông töï vuøng I, mieàn Q laø boä ñeäm döõ lieäu coång ra soá. Khi keát thuùc chöông trình, PLC seõ chuyeån giaù trò logic cuûa boä ñeäm Q tôùi caùc coång ra soá. - M (Memory): Mieàn caùc bieán côø. Do vuøng nhôù naøy khoâng maát sau moãi chu kì queùt neân chöông trìng öùng duïng seõ söû duïng vuøng nhôù naøy ñeå löu giöõ caùc tham soá caàn thieát. Coù theå truy nhaäp noù theo bit (M), byte (MB), theo töø (MW) hay töø keùp (MD). - T (Timer): Mieàn nhôù phuïc vuï boä thôøi gian bao goàm vieäc löu tröõ caùc giaù trò ñaët tröôùc (PV-Preset Value), caùc giaù trò töùc thôøi (CV-Current Value) cuõng nhö caùc giaù trò logic ñaàu ra cuûa Timer. - C (Counter): Mieàn nhôù phuïc vuï boä ñeám bao goàm vieäc löu giöõ caùc giaù trò ñaët tröôùc (PV-Preset Value), caùc giaù trò töùc thôøi (CVCurrent Value) cuõng nhö caùc giaù trò logic ñaàu ra cuûa Counter. - PI: Mieàn ñòa chæ coång vaøo cuûa caùc module töông töï (I/O External input)ï. Caùc giaù trò töông töï taïi coång vaøo cuûa module töông töï seõ ñöôïc module ñoïc vaø chuyeån töï ñoäng theo nhöõng ñòa chæ. Chöông trình öùng duïng coù theå truy caäp mieàn nhôù PI theo töøng byte (PIB), töøng töø (PIW) hoaëc theo töøng töø keùp (PID). - PQ: Mieàn ñòa chæ coång ra cuûa caùc module töông töï (I/O External output)ï. Caùc giaù trò töông töï taïi coång vaøo cuûa module töông töï seõ ñöôïc module ñoïc vaø chuyeån töï ñoäng theo nhöõng ñòa chæ. Chöông trình öùng duïng coù theå truy caäp mieàn nhôù PI theo töøng byte (PQB), töøng töø (PQW) hoaëc theo töøng töø keùp (PQD). + Vuøng chöùa caùc khoái döõ lieäu, ñöôïc chia thaønh 2 loaïi: SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : BUØI THANH HUYEÀN - DB (Data block): Mieàn chöùa caùc döõ lieäu ñöôïc toå chuùc thaønh khoái. Kích thöôùc hay soá löôïng khoái do ngöôøi söû duïng qui ñònh. Coù theå truy nhaäp mieàn naøy theo töøng bit (DBX), byte( DBB), töøng töø (DBW), töø keùp (DBD). - L (Local data block): Mieàn döõ lieäu ñòa phöông, ñöôïc caùc khoái chöông trình OB, FC, FB toå chöùc vaø söû duïngcho caùc bieán nhaùp töùc thôøi vaø trao ñoåi döõ lieäu cuûa bieán hình thöùc vôùi nhöõng khoái ñaõ goïi noù. Toaøn boä vuøng nhôù seõ bò xoaù sau khi khoái thöïc hieän xong. Coù theå truy nhaäp theo töøng bit (L), byte (LB), töø (LW), hoaëc töø keùp (LD). 1.2.2 Caùc ngoõ vaøo ra + 20 ngoõ vaøo soá ñöôïc ñònh ñòa chæ töø I124.0 ñeán I126.3 trong ñoù: o Caùc ngoõ vaøo töø I124.0 ñeán I124.3 laø caùc ngoõ vaøo ñaëc bieät coù theå ñöôïc duøng laøm boä ñeám toác ñoä cao (high speed counter) ñeán 10Khz hoaëc ngaét ngoaøi. + Caùc ngoõ ra soá töø Q124.0 ñeán Q125.7 coù möùc ñieän aùp laø 24VDC vaø doøng toái ña laø 0.5A (16 ngoõ ra soá) + Coù 4 ngoõ vaøo Analog coù ñòa chæ töø PIW128 ñeán PIW134 vaø 1ngoõ ra töông töï coù ñòa chæ laø PQW128 vôùi tín hieäu doøng 20mA hoaëc aùp 10V coù ñoä phaân giaûi 11 bit vaø 1 bit daáu. Caùc ngoõ vaøo töông töï coù ñaëc ñieåm laø chæ ñöôïc truy caäp baèng töø (PIW) Hình1.3 :Caáu taïo cuûa PLC S7_300 CPU314IFM SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : BUØI THANH HUYEÀN 1.2.3 Taäp leänh (söû duïng daïng LAD) 1.2.3.1Caùc leänh cô baûn 1.2.3.1.1 Nhoùm leänh logic tieáp ñieåm a. Leänh GAÙN Ví duï: Khi ngoõ vaøo I0.0 leân möùc 1 thì ngoõ ra Q0.0 ON b. Leänh AND Ví duï: Khi I0.0 vaø I0.1 ñoàng thôøi leân möùc 1 thì ngoõ ra Q0.0 ON c. Leänh OR Ví duï: Khi 1 trong 2 ngoõ vaøo I0.0 hoaëc I0.1 leân möùc 1 thì ngoõ ra Q0.0 ON d. Leänh AND NOT Ví duï: Khi I0.0 leân möùc 1 vaø I0.1 ôû möùc 0 thì Q0.0 ON SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : BUØI THANH HUYEÀN e. Leänh OR NOT Ví duï: Khi I0.0 möùc 1 hay I0.1 möùc 0 thì Q0.0 ON f. Leänh GAÙN coù ñieàu kieän ° Leänh gaùn giaù trò 1 Ví duï: ° Leänh gaùn giaù trò 0 Ví duï: 1.2.3.2. * Nhoùm leänh so saùnh vôùi soá nguyeân vaø soá thöïc Vôùi soá nguyeân a. So saùnh baèng Ví duï: SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : BUØI THANH HUYEÀN b. So saùnh lôùn hôn Ví duï: c. So saùnh lôùn hôn hoaëc baèng Ví duï: d. So saùnh beù hôn Ví duï: Soá nguyeân 16 bits Soá nguyeân 32 bits e. So saùnh beù hôn hoaëc baèng Ví duï: SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP * a- GVHD : BUØI THANH HUYEÀN Vôùi soá thöïc So saùnh baèng b- So saùnh khaùc So saùnh lôùn hôn d- So saùnh lôùn hôn hoaëc baèng So saùnh lôùn hôn f- So saùnh beù hôn hoaëc baèng Ví duï: cVí duï: eVí duï: SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : BUØI THANH HUYEÀN 1.2.3.3. Caùc leänh toaùn hoïc * Vôùi soá nguyeân a. Leänh coäng soá nguyeân Ví duï: Soá nguyeân 16 bits b- Soá nguyeân 32 bits Leänh tröø soá nguyeân Ví duï: Soá nguyeân 16 bits c- Soá nguyeân 32 bits Leänh nhaân soá nguyeân Ví duï: Soá nguyeân 16 bits d- Soá nguyeân 32 bits Leänh chia soá nguyeân Ví duï: SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : BUØI THANH HUYEÀN Soá nguyeân 16 bits Soá nguyeân 32 bits * Vôùi soá thöïc a- Leänh coäng soá thöïc b- Leänh tröø soá thöïc Leänh nhaân soá thöïc d- Leänh chia soá thöïc Ví duï: cVí duï: SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : BUØI THANH HUYEÀN 1.2.3.4. Leänh ñoåi kieåu döõ lieäu Caùc leänh chuyeån: a-Soá BCD  soá nguyeân 16 bits b- Soá BCD  soá nguyeân 32 bits Ví duï: c-Soá nguyeân 16 bits  BCD d- Soá nguyeân32 bits  BCD Ví duï: e- Soá nguyeân16 bits  soá nguyeân32bits Ví duï: f- Soá nguyeân 32bits  soá thöïc Ví duï: SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP g- GVHD : BUØI THANH HUYEÀN Leänh laøm troøn soá (soá thöïc  soá nguyeân 32 bits) Ví duï: 1.2.3.5. Boä thôøi gian (Timer) Boä thôøi gian laø boä taïo thôøi gian treã t mong muoán giöõa tín hieäu logic ñaàu vaøo u(t) vaø tín hieäu logic ñaàu ra y(t). S7_300 coù 5 loaïi Timer khaùc nhau. Thôøi gian treã t mong muoán ñöôïc khai baùo vôùi Timer baèng 1 giaù trò 16 bits trong ñoù 2 bits cao nhaát khoâng söû duïng, 2bits cao keá tieáp laø ñoä phaân giaûi cuûa Timer, 12 bits thaáp laø 1 soá nguyeân BCD trong khoaûng 0 999 ñöôïc goïi laø PV(Preset Value). Thôøi gian treã t chính laø tích: t=Ñoä phaân giaûi*PV SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP 15 14 13 12 11 10 GVHD : BUØI THANH HUYEÀN 9 8 Khoâng söû duïng 7 6 5 4 3 2 1 0 Giaù trò PV döôùi daïng maõ BCD 0 PV 999 Ñoä phaân giaûi 0 0 10ms 0 1 100ms 1 0 1s 1 1 10s Thôøi gian coù theå ñöôïc khai baùo döôùi daïng baèng kieåu S5T Ví duï: S5T#3s Trong luaän vaên söû duïng loaïi Timer SD laø loaïi Timer treã theo söôøn leân khoâng coù nhôù (On Delay Timer):Ngoõ ra leân möùc 1 khi ngoõ vaøo EN=1 vaø giaù trò CV (Current Value)=0. Ví duï: Khi ngoõ vaøo I0.0 leân möùc 1 thì sau 2s T1 seõ ON 1.2.3.6Boä ñeám (Counter) Counter laø boä ñeám coù chöùc naêng ñeám söôøn xung cuûa tín hieäu ñaàu vaøo. Coù toái ña 256 Counter ñöôïc kí hieäu töø C0 C255 Ví duï: Loaïi Counter ñeám leân vaø ñeám xuoáng SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : BUØI THANH HUYEÀN - CU : tín hieäu ñeám leân (BOOL) - CD : tín hieäu ñeám (BOOL) - S : tín hieäu ñaët (BOOL), khi coù söôøn leân thì giaù trò ñaët ñöôïc naïp cho CV - PV - R : tín hieäu xoaù (BOOL), khi coù söôøn leân thì giaù trò CV ñöôïc xoaù veà 0. - Q : ngoõ ra - CV : giaù trò hieän taïi cuûa boä ñeám daïng Integer - CV_BCD : giaù trò hieän taïi cuûa boä ñeám daïng BCD : giaù trò ñaët (WORD) Loaïi Counter ñeám leân Gioáng loaïi Counter treân nhöng khoâng coù chaân kích ñeám xuoáng. SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : BUØI THANH HUYEÀN 1.3. Giaûi phaùp maïng Maïng coâng nghieäp laø heä thoáng ño löôøng vaø ñieàu khieån hieän ñaïi bao goàm maùy tính, PLC, vi xöû lyù gheùp noái vôùi caûm bieán vaø chaáp haønh, thoâng thöôøng caùc thieát bò naøy khoâng taäp trung maø phaân taùn, vieäc trao ñoåi thoâng tin ñöôïc thöïc hieän döôùi daïng soá vaø truyeàn noái tieáp. Maïng coâng nghieäp thöôøng goàm 7 lôùp: Lôùp vaät lyù, lôùp lieân keát döõ lieäu, lôùp maïng, lôùp vaän chuyeån, lôùp phieân, lôùp trình vaø lôùp öùng duïng. Tuy nhieân coù 1 soá maïng ngöôøi ta chæ thieát keá treân hai hoaëc ba lôùp cô baûn, tuyø vaøo moãi haõng maø coù caùc maïng khaùc nhau. Sau ñaây laø 1 soá maïng coâng nghieäp ñaõ ñöôïc söû duïng roäng raõi: - Maïng Ethernet - Foundation FieldBus, MPI, Profibus - Can - DiviceNet - ModBus - SDS (Smart distributed System) - InterBus-S - AS-Interface (Actuaator Sensor Interface) - Combobus-S, Combobus-D Trong luaän vaên naøy chæ giôùi thieäu moät soá maïng coâng nghieäp ñang ñöôïc söû duïng vaø ñi saâu vaøo tìm hieåu söï hoã trôï cuûa PLC S7_300 vaøo keát noái maïng vaø giao tieáp vôùi maùy tính. Hieän nay, ñeå giao tieáp giöõa PLC vôùi maùy tính, ñôn giaûn nhaát laø söû duïng phaàn meàm WinCC ñöôïc caøi ñaët treân maùy tính cuøng vôùi caùp chuyeån ñoåi PPI hoaëc MPI (Neáu muoán keát noái nhieàu PLC) chuyeån ñoåi tín hieäu RS485 sang RS232 truyeàn sang maùy tính vaøo coång Com RS232. WinCC laø phaàn meàm töông ñoái maïnh bao goàm caùc thö vieän ñöôïc vieát saün tuy nhieân WinCC chöa phaûi laø 1 ngoân ngöõ laäp trình höôùng ñoái töôïng hoaøn chænh nhö C++, Delphi hay Visual Basic maø laø phaàn meàm ñoùng goùi caùc thao taùc, öùng duïng, hoaït ñoäng thoâng duïng trong coâng nghieäp döïa treân ngoân ngöõ laäp trình C. Vì theá seõ ñôõ maát coâng söùc raát nhieàu ñeå laäp trình treân PLC vaø treân maùy tính khi söû duïng phaàn meàm WinCC vaø ngöôïc laïi, neáu duøng caùc ngoân ngöõ laäp trình nhö C++, Delphi hay Visual Basic, khi SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : BUØI THANH HUYEÀN ñoù ta phaûi laäp trình maïng cho heä thoáng vaø phaûi döïa vaøo caùc haøm laäp saün cho Module truyeàn thoâng cuûa PLC S7_300. Khoâng phaûi moïi CPU ñeàu coù Module truyeàn thoâng CP (Communication Processor), CP coù öu ñieåm laø coù söï hoã trôï maïnhveà haøm thö vieän vaø tính naêng vöôït troäi nhö toác ñoä, soá Byte döõ lieäu vaø söï töông thích cao. Tuy nhieân haàu heát caùc CPU ñeàu coù ít nhaát 1 coång MPI laø coång COM RS485 duøng ñeå ñoå chöông trình vaøo ROM cuûa PLC, giao tieáp vaø noái maïng. Moät soá haøm ñöôïc laäp trình saün ñeå phuïc vuï cho coång COM: - SFC60”GD_SND” (global data send): gôûi döõ lieäu döôùi daïng goùi GD, goùi GD phaûi ñöôc taïo tröôùc baèng phaàn meàm STEP7 (seõ ñöôïc trình baøy kó ôû trong chöông truyeàn thoâng baèng MPI). - SFC61”GD_RCV” (global data receive): nhaän döõ lieäu döôùi daïng goùi GD. - SFC65”X_SEND”: gôûi döõ lieäu ñeán ñoái taùc truyeàn thoâng khaùc. - SFC66”X_RCV” : nhaän döõ lieäu töø ñoái taùc truyeàn thoâng khaùc. SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP Chöông 2 : GVHD : BUØI THANH HUYEÀN THÖ VIEÄN HAØM S7 300 THOÂNG DUÏNG 2.1. Boä ñeám toác ñoä cao 2.2. Haøm chuyeån ñoåi SCALE FC105 Ñeå vieäc chuyeån ñoåi thuaän tieän, ta coù theå söû duïng caùc haøm thö vieän. Haøm thö vieän FC105 (Thö vieän Standard, muïc TI-S7 converting blocks) coù coâng duïng chuyeån ñoåi döõ lieäu ñaàu vaøo PIW cuûa module Analog daïng INT sang daïng ñaïi löôïng caàn ño. Noù laø haøm tuyeán tính: OUT= HI _ LIM  LO _ LIM ( IN  K1 )  LO _ LIM K 2  K1 Trong ñoù: OUT: giaù trò ñaïi löôïng ño, daïng soá thöïc. IN : soá ño töø PIW (ngoõ vaøo Analog), daïng soá nguyeân K2 : giaù trò soá nguyeân giôùi haïn treân ôû ñaàu vaøo PIW (27648) K1 : giaù trò soá nguyeân giôùi haïn döôùi ôû ñaàu vaøo PIW - vôùi ñaàu vaøo Bipolar : -27648 - Vôùi ñaàu vaøo Unipolar: 0 HI_LIM : giôùi haïn treân ñaïi löôïng ño. LO_LIM: giôùi haïn döôùi ñaïi löôïng ño. Bieán ñoåi naøy coù theå minh hoïa qua ñoà thò OUT HI_LIM K1 K2 IN LO_LIM Hình :Ñoà thò bieán ñoåi FC105 SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN LEÂ ANH VAÊN
- Xem thêm -