Tài liệu Full bài giảng cơ sở dữ liệu

  • Số trang: 216 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 188 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

full bài giảng cơ sở dữ liệu
Chương 1: TỔNG QUAN SQL SERVER Giảng viên: Ths. Phạm Thị Lan Anh Bộ môn: HTTT Nội dung bài học     SQL Server là gì SQL Server Integration SQL Server Database SQL Server Security PHẠM THỊ LAN ANH - 2010 2 SQL Server là gì     Giới thiệu SQL Server Client-Server Component Client-Server Communication SQL Server Services PHẠM THỊ LAN ANH - 2010 3 Giới thiệu SQL Server (1) Online Transaction processing (OLTP) database và Online Analytical processing (OLAP) database PHẠM THỊ LAN ANH - 2010 4 Giới thiệu SQL Server (2)   Thực hiện các transaction processing, lưu trữ, phân tích và xây dựng các ứng dụng Là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ    Quản lý kho dữ liệu đối với các transaction và analysis Trả lời các request của client application Dùng Transact-SQL, XML, Multidimendional expression (MDX) hoặc SQL distribute management Object (SQL – DMO) để gởi các request giữa client với SQL Server PHẠM THỊ LAN ANH - 2010 5 Giới thiệu SQL Server (3)  Relational Database Management System  RDBMS của SQL Server có nhiệm vụ:  Duy trì các quan hệ giữa các dữ liệu trong database.  Bảo đảm dữ liệu được lưu trữ đúng và hợp lệ theo các qui tắc đã đưa ra.  Phục hồi tất cả các dữ liệu khi cần PHẠM THỊ LAN ANH - 2010 6 Giới thiệu SQL Server (4)  OLTP database:    Dữ liệu được lưu trong các table có quan hệ -> giảm dư thừa dữ liệu và tăng tốc độ cập nhật. Cho phép một số lượng lớn user thực hiện các transaction một cách đồng thời OLAP Databases:  Hổ trợ phân tích viên đưa ra các giải pháp, các mô hình dữ liệu PHẠM THỊ LAN ANH - 2010 7 Giới thiệu SQL Server (5)  Client Application: là những chương trình mà Users dùng để truy xuất dữ liệu trong DBMS. Chúng sử dụng:       Transact-SQL là SQL và ngôn ngữ lập trình mà SQL Server sử dụng XML MDX OLE DB(Object Linking and Embedding, Database) và ODBC APIs ADO English Query 8 THỊ LAN ANH - 2010 PHẠM 8 Client-Server components (1) PHẠM THỊ LAN ANH - 2010 9 Client-Server components (2)  Client-Server Architecture   Client đóng vai trò business logic và presenting data cho user. Có thể chạy trên một hoặc nhiều máy hoặc chạy trên cùng máy với server SQL Server quản lý database và cấp phát tài nguyên PHẠM THỊ LAN ANH - 2010 1 0 Client-Server Communication PHẠM THỊ LAN ANH - 2010 1 1 SQL Server Services (1) PHẠM THỊ LAN ANH - 2010 1 2 SQL Server Services (2)  MSSQL Server Services    Cấp phát tài nguyên máy tính cho nhiều user đồng thời. Ngăn chặn các logic problems ví dụ như timing requests Bảo đảm tính ổn định và ràng buộc dữ liệu. PHẠM THỊ LAN ANH - 2010 1 3 SQL Server Services (3)  SQLServerAgent Services    Cảnh báo về trạng thái của một process ví dụ như một công việc này đó được hoàn thành hoặc xãy ra lỗi. Tạo ra một công việc mới và lập thời khoá để tự động hoá các nhiệm vụ. Gởi email hoặc khởi động một ứng dụng khác khi một thông báo xãy ra. PHẠM THỊ LAN ANH - 2010 1 4 SQL Server Services (4)  Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC)   Cho phép các clients gom nhiều nguồn dữ liệu khác nhau trong một transaction. Microsoft Search  là một full-text engine hoạt động như một dịch vụ trong Windows 2000. PHẠM THỊ LAN ANH - 2010 1 5 SQL Server Integration   SQL Server tích hợp với các OS SQL Server tích hợp với các M_Server khác PHẠM THỊ LAN ANH - 2010 1 6 SQL Server tích hợp với các OS PHẠM THỊ LAN ANH - 2010 1 7 SQL Server tích hợp với… PHẠM THỊ LAN ANH - 2010 1 8 SQL Server Database      Các loại Databases Các đối tượng Database Tham chiếu đến đối tượng SQL Server Các table hệ thống (System Tables) ! Metadata Retrieval PHẠM THỊ LAN ANH - 2010 1 9 Các loại Database (1) PHẠM THỊ LAN ANH - 2010 2 0
- Xem thêm -