Tài liệu Fiscal policy and growth evidence from oecd countries

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Fiscal policy and growth: evidence from OECD countries Nhóm 11: Lê Trung Hiếu Nguyễn Thị Diễm Nguyễn Thị Tường Vi Lê Vĩnh Hằng Nguyễn Thị Hào I.Giới Thiệu  Hướng nghiên cứu : sử dụng mô hình tăng trưởng nội sinh nhằm xác định ◦ Tác động cấu trúc thuế và chi tiêu CP lên tăng trưởng ◦ Chỉ ra sai sót của các nghiên cứu trước và khắc phục ◦ Kiểm tra tính ổn mô hình bằng cách chia nhỏ các mục thuế và chi tiêu Giới Thiệu  Dữ liệu : 22 quốc gia OECD trong khung thời gian 1970-1995  Kết quả: ◦ (i) :Phù hợp với kết quả của Barro về ảnh hưởng của cấu trúc thuế và chi tiêu lên tăng trưởng ◦ (ii) : Sai thông số trong ràng buộc ngân sách dẫn tới các kết quả rất khác nhau, không ổn định ◦ (iii): Thay đổi cách phân loại dữ liệu thì mô hình của tác giả vẫn ổn II.Dự Đoán Theo Lý Thuyết Thuế gây biến dạng ảnh hưởng đến tăng trưởng - Thuế không gây biến dạng không ảnh hưởng tăng trưởng. - Chi tiêu sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng - - Chi tiêu phi sản xuất không ảnh hưởng đến tăng trưởng ổn định II.Dự Đoán Theo Lý Thuyết       Chuyển thu nhập từ thuế gây biến dạng sang thuế không gây biến dạng sẽ làm cải thiên tăng trưởng Chuyển chi tiêu sản xuất sang phi sản xuất sẽ làm giảm tăng trưởng Dùng thuế không gây biến dạng tài trợ cho chi tiêu sản xuất tăng thêm thì tác động thuận lên tỉ lệ tăng trưởng Dùng thuế gây biến dạng tài trợ chi tiêu sản xuất thì tác động không rõ ràng lên tăng trưởng Dùng thuế gây biến dạng tài trợ cho chi tiêu phi sản xuất thì có tác động nghịch lên tăng trưởng Dùng thuế không gây biến dạng tài trợ cho chi tiêu phi sản xuất thỉ không ảnh hưởng gì lên tăng trưởng Mô hình hồi quy Mô hình gốc (1): Mô hình sau khi lượt bỏ biến để tránh đa cộng tuyến (3)-Mô hình chính Dữ liệu và phương pháp Dữ liệu và phương pháp Kết quả Sai thông số trong ràng buộc ngân sách Kiểm tra độ ổn của mô hình  Sẽ kiểm tra độ ổn bằng 4 cách sau 1/ Lượt bỏ GDP chưa điều chỉnh 2/ Thay đổi cách chọn kỳ 5 năm liên tiếp 3/ Ược lượng biến công cụ 4/ Phân loại lại dữ liệu Bỏ biến GDP chưa điều chỉnh Thay cách chọn kỳ 5 năm  Cách chọn bản 3 : 0-4 và 5-9 ( vd 19701974 và 1975-1979)  Cách chọn mới : 1-5 và 6-0, 2-6 và 7-1, 37 và 8-2.  Kết quả ( unreported): gần như tương tự bảng 3, tuy nhiên hệ số có dịch chuyển 1 ít Ược lượng bằng biến công cụ Phân loại lại biến tài chính New fiscal variables Income taxation Other distortionary taxation Consumption taxation Other revenues Productive flows Productive stocks Health expenditure Social security and welfare expenditure Other expenditure Functional classification Taxation of income and profit Social security contributions Taxation on payroll and manpower Taxation on property Taxation on domestic goods and services Taxation on international trade Non-tax revenues Other tax revenues General public services expenditure Defence expenditure Educational expenditure Housing expenditure Transport and communication expenditure Health expenditure Social security and welfare expenditure Expenditure on recreation Expenditure on economic services Old fiscal variables Distortionary taxation Distortionary taxation Distortionary taxation Other expenditure Other expenditures Distortionary taxation Non-distortionary taxation Other revenues Other revenues Other revenues Productive expenditures Productive expenditures Productive expenditures Productive expenditures Productive expenditures Productive expenditures Unproductive expenditures Unproductive expenditures Unproductive expenditures Phân loại lại biến tài chính Kết Luận Lý thuyết dự đoán : ảnh hưởng của chính sách tài khóa lên tăng trưởng phụ thuộc vào cấu trúc thuế và chi tiêu.  Sau khi kiểm định thực nghiệm với dự liệu 22 nc OECD trong khung 1970-1995. Kết quả chúng tôi thu về là :  ◦ nonDT và nonPE đều không ảnh hưởng đến tăng trưởng. ◦ Khi có sự kết hợp tài trợ từ nonDT và non PE tăng thêm nhiều cho PE thì sẽ dẫn đến cải thiện tăng trưởng, còn nếu tăng DT thì lại giảm tăng trưởng
- Xem thêm -