Tài liệu [FILE WORD] 13. tuyển chọn bài tập trắc nghiệm chuyên đề mũ logarit

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 618 |
  • Lượt tải: 0
bachkhoatailieu

Tham gia: 31/07/2016

Mô tả:

Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098 1|Page Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098 MỤC LỤC MỤC LỤC.................................................................................................................................................2 LŨY THỪA..............................................................................................................................................3 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT...............................................................................................................3 B - BÀI TẬP.........................................................................................................................................3 C - ĐÁP ÁN..........................................................................................................................................6 HÀM SỐ LŨY THỪA..............................................................................................................................7 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT...............................................................................................................7 B - BÀI TẬP.........................................................................................................................................7 C - ĐÁP ÁN........................................................................................................................................12 LÔGARIT...............................................................................................................................................13 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT.............................................................................................................13 B - BÀI TẬP.......................................................................................................................................13 C - ĐÁP ÁN........................................................................................................................................18 HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT......................................................................................................19 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT.............................................................................................................19 B - BÀI TẬP.......................................................................................................................................20 C - ĐÁP ÁN........................................................................................................................................31 PHƯƠNG TRÌNH MŨ...........................................................................................................................32 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT.............................................................................................................32 B - BÀI TẬP.......................................................................................................................................32 C - ĐÁP ÁN........................................................................................................................................38 PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT................................................................................................................39 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT.............................................................................................................39 B - BÀI TẬP.......................................................................................................................................39 C. ĐÁP ÁN.........................................................................................................................................44 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ..................................................................................................................45 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT.................................................................................................................45 B - BÀI TẬP.......................................................................................................................................45 C - ĐÁP ÁN........................................................................................................................................52 BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT.......................................................................................................53 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT.............................................................................................................53 B - BÀI TẬP.......................................................................................................................................53 C - ĐÁP ÁN:.......................................................................................................................................57 HỆ MŨ-LÔGARIT.................................................................................................................................58 A – PHƯƠNG PHÁP CHUNG...........................................................................................................58 B – BÀI TẬP.......................................................................................................................................58 C - ĐÁP ÁN........................................................................................................................................60 CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ............................................................................................61 A – PHƯƠNG PHÁP CHUNG...........................................................................................................61 B - BÀI TẬP.......................................................................................................................................61 C - ĐÁP ÁN........................................................................................................................................63 2|Page Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098 LŨY THỪA A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1. Định nghĩa luỹ thừa Số mũ  Cơ số a   n  N* 0 aR a0    n ( n  N* ) a0 a   a n  a0 a   a n  n a m ( n a  b  b n  a) a0 a   lim a rn m (m  Z, n  N* ) n   lim rn (rn  Q, n  N* )   Luỹ thừa a a   a n  a.a......a (n thừa số a) a  a0  1 1 an m 2. Tính chất của luỹ thừa  Với mọi a > 0, b > 0 ta có:  a a a      .    a .a  a ; a ; (a )  a ; (ab)  a .b ;     a b b       a > 1 : a  a    ; 0 < a < 1 : a a    Với 0 < a < b ta có: a m  bm  m  0 ; a m  bm  m  0 Chú ý: + Khi xét luỹ thừa với số mũ 0 và số mũ nguyên âm thì cơ số a phải khác 0. + Khi xét luỹ thừa với số mũ không nguyên thì cơ số a phải dương.    3. Định nghĩa và tính chất của căn thức n  Căn bậc n của a là số b sao cho b  a .  Với a, b  0, m, n  N*, p, q  Z ta có: a na n p  (b  0) n p n a   n a  (a  0) ; ab  n a. n b ; b n b ; p q Neáu  thì n a p  m a q (a  0) mn m n n m ; Đặc biệt a  a m n a  mn a anb. n n Nếu n là số nguyên dương chẵn và 0 < a < b thì a  b . Chú ý:  Nếu n là số nguyên dương lẻ và a < b thì n n + Khi n lẻ, mỗi số thực a chỉ có một căn bậc n. Kí hiệu a . + Khi n chẵn, mỗi số thực dương a có đúng hai căn bậc n là hai số đối nhau. B - BÀI TẬP Câu 1: Cho x, y là hai số thực dương và m, n là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai ? m n mn A. x .x  x xy B.   n  x n .y n x  C. n m  x nm D. x m .y n   xy  2  Câu 2: Nếu m là số nguyên dương, biểu thức nào theo sau đây không bằng với 2 . 2  4 . 2  A. 4 B. C. D. 2 4 m 2m m 3m m 3|Page m 4m ? mn Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098 23 3 : 27 2 Câu 3: Giá trị của biểu thức A  9 4 5 3 A. 9 B. 3 A Câu 4: Giá trị của biểu thức A. 9 B. 9 Câu 5: Tính: A. 10  0,5 4 là: 10 3 :10 2   0,1 1  1  625   2   4 B. 11 2 A 2 3 1 2 là: C. 10  19.  3  Câu 7: Tính: 115 A. 16 1 3 0, 001 3   2  .64 2  8 2 3  1 1 3 1   1 3  1        125   32  79  B. 27 81 Câu 8: Tính: 80  A. 27 Câu 9: Trục căn thức ở mẫu biểu thức 3 25  3 10  3 4 3 3 3 A. B. 5  2  Câu 10: Rút gọn : A. a2 b 4 a 3 .b2 3  3  là: C. 2  1 3   90  109 B. 16 0,75 kết quả là: C. 12  1 2 3  22 3  23 24 3  2 D. 10 3 B. 2  1  3 0 3 A. 1 4 12 D. 3 C. 81 23.21  53.54 0,25 Câu 6: Giá trị của biểu thức 3 D. 13 D. 1 2 kết quả là: 1873  16 C. 111 D. 16 3 5 kết quả là: 80 C. 27 3 352 D. 27 1 5  3 2 ta được: C. 3 75  3 15  3 4 D. 5 3 4 3 4 a12 .b 6 ta được : B. ab2 C. a2 b2 D. Ab      a  1 a  a  1 a  1    ta được : Câu 11: Rút gọn :  2 3 1 3 2 9 2 9 4 3 A. a  1 4 3 B. a  1 a Câu 12: Rút gọn : A. a3 4 9 2 2  1  .   2 1  a  B. a2 1 3 C. a  1 D. a  1 C. a D. a4 2 1 ta được : Câu 13: Với giá trị thực nào của a thì A. a  0 B. a  1 a. 3 a. 4 a  24 25 . 1 21 ? C. a  2 4|Page D. a  3 Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098  ab  T3  3 ab  : 3  a b  Câu 14: Rút gọn biểu thức A. 2 B. 1 5 2 Câu 15: Kết quả a 3 a3b  2 C. 3 D. 1  a  0  là biểu thức rút gọn của phép tính nào sau đây ? 3 a. 5 a A.  B. 4 3 a7 . a 3 a 4 5 C. a . a 1 3 D. a5 a 1 2  b A 2 . 1  2 3   a 3 2  a 3  3 a  2 ab  4b 3  Câu 16: Rút gọn được kết quả: A. 1 B. a + b C. 0 a  8a b D. 2a – b 3  3 a 2  b2 ab A  1 1  ab  a 2  b2  Câu 17: Giả sử với biểu thức A có nghĩa, giá trị của biểu thức A. 1 B. 1 C. 2 D. 3 B Câu 18: Giả sử với biểu thức B có nghĩa, Rút gọn biểu thức A. 2 B. a  b C. a  b 1 4 9 4 1 4 5 4 a a a a  b  1 2 1 2 b b b B 3 2 1 2 ta được: a 2  b2 D. 7 Câu 19: Cho hai số thực a  0, b  0, a  1, b  1 , Rút gọn biểu thức A. 2 B. a  b C. a  b   . a  b  ab   là: 1 4 3 1 3 a3  a3 a a 5  b3  b 2 b3  b D. a  b 2  1 3  1 3 ta được: 2 1 1   1 a2  2 a 2  2  a 2 1 M  . 1 1    a  2a 2  1 a  1  a 2   Câu 20: Rút gọn biểu thức (với điều kiê n M có nghĩa) ta được: ê a 1 2 3 a A. B. 2 C. a  1 D. 3( a  1) 1  3. 5  x 1 2x  25 x 1 2 x Câu 21: Cho biểu thức T = 5 . Khi 2  7 thì giá trị của biểu thức T là: 9 7 5 7 9 A. 2 B. 2 C. 2 D. 3 7 1   a  a    1 Câu 22: Nếu 2 thì giá trị của  là: A. 3 B. 2 C. 1 D. 0   x  4 x 1 Câu 23: Rút gọn biểu thức K = A. x2 + 1 B. x2 + x + 1   x  4 x 1 x  x 1 2 C. x - x + 1 ta được: D. x2 – 1 4 2 4 Câu 24: Rút gọn biểu thức x x : x (x > 0), ta được: A. 4 x B. 3 x C. 5|Page x  D. x 2 Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098 Câu 25: Biểu thức A. x x x x x x 31 32 B. x  x  0 được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là: 15 8 7 15 C. x 8 D. x 16 11 16 A  x x x x : x ,  x  0 Câu 26: Rút gọn biểu thức: ta được: 8 6 4 A. x B. x C. x Câu 27: Cho f(x) = x 3 x2  13    6 x . Khi đó f  10  bằng: 11 B. 10 A. 1 Câu 28: Mệnh đề nào sau đây là đúng ?  3  2   3  2 A.  2 2   2 2 C. 4 3 13 C. 10 D. 4  11  2    11  2  B.  4 2   4 2 D.  6 4 x D. 3  4 Câu 29: Các kết luận sau, kết luận nào sai 3 2 1  1      3  2  III. 4 5  4 7 IV. 4 13  5 23 I. 17  28 II.  3  A. II và III B. III C. I Câu 30: Cho a  1 . Mệnh đề nào sau đây là đúng ? A. a 3  1 a 1 1 3 B. a  a 5 1 1 2016 C. a 2  D. II và IV a 2017 2 3   a  1 D. a2 1 a 3 3 3 2 4 Câu 31: Cho a, b > 0 thỏa mãn: a  a , b  b Khi đó: A. a  1, b  1 B. a > 1, 0 < b < 1 C. 0  a  1, b  1  a  1 Câu 32: Biết 3 1 D. 0  a  1, 0  b  1 3 2 . Khi đó ta có thể kết luận về a là: C. 1  a  2 D. 0  a  1 Câu 33: Cho 2 số thực a, b thỏa mãn a  0, a  1, b  0, b  1 . Chọn đáp án đúng. a  b a  b  a n  bn  a n  bn   m n m n A. a  a  m  n B. a  a  m  n C.  n  0 D.  n  0 A. a  2 B. a  1 x x x x Câu 34: Biết 2  2  m với m  2 . Tính giá trị của M  4  4 : 2 A. M  m  2 B. M  m  2 C. M  m  2 2 D. M  m  2 C - ĐÁP ÁN 1D, 2C, 3C, 4C, 5A, 6B, 7C, 8D, 9A, 10D, 11C, 12A, 13C, 14B, 15B, 16C, 17A, 18C, 19B, 20C, 21D, 22D, 23B, 24C, 25A, 26C, 27C, 28D, 29D, 30A, 31B, 32A, 33C, 34C. 6|Page Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098 HÀM SỐ LŨY THỪA A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1. Khái niệm  a) Hàm số luỹ thừa y  x ( là hằng số) Số mũ   Hàm số y  x Tập xác định D  = n (n nguyên dương) y  xn D= R  = n (n nguyên âm hoặc n = 0) y  xn D = R \{0}  là số thực không nguyên y  x D = (0; +) 1 xn n Chú ý: Hàm số y  không đồng nhất với hàm số y  x (n  N *) . 2. Đạo hàm  x     x 1 ( x  0) ;  u     u 1.u  i u n  n x    1  v��x  0 ne� n cha�  v� x  0 ne� n le�  n � i u  n x n1  Chú ý: .  n u    u n n u n1 B - BÀI TẬP Câu 1: Hàm số nào sau đây có tập xác định là R ? 3 A. y   x2  4 0,1 B. y   x  4 x2 y   x  C.  4x Câu 3: Hàm số y = A. R Câu 4: Hàm số y = A. R 2  1 D. R  1 1  ;  C. R \  2 2 3 2 Câu 2: Hàm số y = 1  x có tập xác định là: A. [-1; 1] B. (-; -1]  [1; +) D. C. R\{-1; 1} 1/ 2  1 1  ;  D.  2 2  y   x 2  2x  3 4 có tập xác định là: B. (0; +)) x    x 2  1 e có tập xác định là: B. (1; +) C. (-1; 1) Câu 5: Tâ p xác định D của hàm số ê D  R \  1, 4 A. D   1; 4  C. y   x 2  3x  4  3 B. D.  Câu 6: Tâ p xác định D của hàm số ê y   3x  5  3 D. R \{-1; 1} là tập: 7|Page D    ; 1   4;  D   1; 4   2 Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098 A. 5   ;   3  B.   2;   5   3 ;    C.   5 R\   3 D. 1 y   x 3  3x 2  2x  4 Câu 7: Tâ êp xác định D của hàm số R \  0,1, 2  0;1   2;   A. B. Câu 8: Gọi D là tập xác định của hàm số  3  D  3  D A. B. Câu 9: Tâ êp xác định D của hàm số A.  3;   y   6xx y   2x  3  3 4 Câu 11: Tập xác định của hàm số  3   ;3 C.  2   y  2x  x  3  3   ;3 D.  2  2016 B. là: D   3;   3  D    ;     1;  4  D. y   2x 2  x  6   5 là: A. D  R  3  D   ; 2  2  C. Câu 12: Cho hàm số 2  2  D    ;     ;  3  3  A.  2 2 D   ;   3 3 C.     y   x 2  1  2 , tập xác định của hàm số là  D    ;    B.  D  R \   D. y   2  x Câu 13: Tập xác định của hàm số D  R \  2 D   2;   A. B. Câu 14: Hàm số  0;   A. 1 2 3 3  D  R \  2;   2  B. 3  D    ;     2;  2  D. y   3x 2  2    ;0    2;    9  x2 3  2 Câu 10: Tập xác định của hàm số D   3;   A. 3  D  R \ 1;   4  C. D. . Chọn đáp án đúng: D   2;3  3; 2   D C. D.  3;3 \   B.   ;0    1; 2  C. 2  2    ;  3  3     2  3 3 là: D    ; 2 C. D    ; 2  D. C.  0;   \  1 D. R là: D   3;5  D. x B. xác định trên:  0;   3 y   x  3 2  4 5  x Câu 15: Tập xác định của hàm số D   3;   \  5 D   3;  A. B. Câu 16: Tập xác định của hàm số   C. y  5x  3x  6  2017 8|Page là: D   3;5 Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098 A.  2;   B.  2;   C. R D. R \  2  4 Câu 17: Cho hàm số y  x , các kết luận sau, kết luận nào sai: D   0;   A. Tập xác định B. Hàm số luôn luôn đồng biến với mọi x thuộc tập xác định M  1;1 C. Hàm số luôn đi qua điểm D. Hàm số không có tiệm cận  3 4 Câu 18: Cho hàm số y  x . Khẳng định nào sau đây sai ?  0;   A. Là hàm số nghịch biến trên B. Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm tiệm cận ngang. C. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm tiệm cận đứng. O  0;0  D. Đồ thị hàm số luôn đi qua gốc tọa độ . 3 Câu 19: Cho hàm số y   x 2  3x  4 . Khẳng định nào sau đây sai ? D    ;0    3;   A. Hàm số xác định trên tập B. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó. 3  2x  3 y'  . 4 4 x 2  3x C. Hàm số có đạo hàm là:  3;   và nghịch biến trên khoảng   ; 0  . D. Hàm số đồng biến trên khoảng Câu 20: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên các khoảng nó xác định ? A. y = x B. y = x -4 Câu 21: Cho hàm số y  3  x  1 Câu 23: Hàm số y = A. R Câu 24: Hàm số y = bx 3 3 A. y’ = 3 a  bx 3 4 C. y = x4 3 x  D. D  R \  1 3 2 5  4x  có tập xác định là: B. (-: 2]  [2; +) x    x 2  1 C. R D. R \{-1; 1} e có tập xác định là: B. (1; +) C. (-1; 1) 3 a  bx 3 có đạo hàm là: bx 2 3 B. y’ =  a  bx  3 2 23 3 C. y’ = 3bx a  bx 1 7 8 7 6 A. 7 sin x B. 7 sin x Câu 26: Hàm số nào dưới đây là hàm số lũy thừa: D. R \{-1; 1} 3bx 2 7 Câu 25: Đạo hàm của hàm số y  cos x là:  sin x sin x 7 6 C. 7 sin x 1 3 A. y  x (x  0) D. y = 5 , tập xác định của hàm số là D    ;1 D   1;  B. C. A. D  R Câu 22: Hàm số y = A. [-2; 2]  3 B. y  x 9|Page 3 3 D. y’ = 2 a  bx  sin x 7 6 D. 7 sin x Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098 1 C. y  x (x  0) D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng 3 Câu 27: Hàm số y = x 2  1 2 4x A. y’ = 3 x  1 3 2 có đạo hàm là: 4x B. y’ = 3 Câu 28: Hàm số y = 1  A. 3 3 bx 2 C. y’ = 2x x  1 3 4 2x  x 2 . Đạo hàm f’(x) có tập xác định là: B. (0; 2) C. (-;0)  (2; +) 3 B. y’ =  a  bx  3 2 23 2 Câu 31: Cho f(x) = x x . Đạo hàm f’(1) bằng: 3 8 A. 8 B. 3 Câu 32: Cho f(x) = D. y’ = 4x 3  x 2  1 D. 4 D. R \{0; 2} a  bx 3 có đạo hàm là: bx 2 3 3 A. y’ = 3 a  bx 3 2 2x 2  x  1 có đạo hàm f’(0) là: 1 B. 3 C. 2 Câu 29: Cho hàm số y = A. R Câu 30: Hàm số y = 3 3  x 2  1 3bx 2 23 3 C. y’ = 3bx a  bx 3 3 D. y’ = 2 a  bx C. 2 D. 4 x2 x  1 . Đạo hàm f’(0) bằng: 1 3 B. 4 3 A. 1 C. 2 D. 4 Câu 33: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên các khoảng nó xác định ? B. y = x A. y = x-4 Câu 34: Cho hàm số y = A. y” + 2y = 0  x  2  3 4 C. y = x4 D. y = 3 x 2 . Hệ thức giữa y và y” không phụ thuộc vào x là: B. y” - 6y2 = 0 C. 2y” - 3y = 0 D. (y”)2 - 4y = 0 1 3 Câu 35: Cho hàm số y  x , Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai A. Hàm số đồng biến trên tập xác định O  0;0  B. Hàm số nhận làm tâm đối xứng   ;0  và lồi  0;   C. Hàm số lõm D. Hàm số có đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng Câu 36: Cho hàm số y = x-4. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: A. Đồ thị hàm số có một trục đối xứng. B. Đồ thị hàm số đi qua điểm (1; 1) C. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận D. Đồ thị hàm số có một tâm đối xứng 1 Câu 37: Cho hàm số y x3 , Các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai 1 3 lim f  x    x  A. B. Hàm số có đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng C. Hàm số không có đạo hàm tại x  0 10 | P a g e 2 Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098  0;  và nghịch biến    Câu 38: Cho các hàm số lũy thừa y  x , y  x , y  x có đồ thị như hình vẽ. Chọn đáp án đúng: D. Hàm số đồng biến trên   ;0  A.      B.      C.       D.      1 x. 4 x là: Câu 39: Đạo hàm của hàm số 5 1 y'   y'  2 4 x . x 4 4 x9 A. B. y C. 3 2 3 Câu 40: Đạo hàm của hàm số y  x . x là: 7 y'  6 x 9 6 A. y '  x B. 5 3 Câu 41: Đạo hàm của hàm số y  x  8 là: 3x 2 y'  3x 3 6 y'  5 x3  8 5   2 5 x3  8 A. B. C. y'  54 x 4 y'  43 x 3 y'  C. 3x y'   D. D. y'  2 5 x 8 5 3 y'  D. 1 4 4 x5 6 7 7 x 3x 2 5 5  x 3  8 5 3 Câu 42: Đạo hàm của hàm số y  2x  5x  2 là: 6x 2  5 6x 2 y'  y'  5 5 (2x 3  5x  2) 4 5 5 2x 3  5x  2 A. B. 6x 2  5 6x 2  5 y'  y'  5 5 2x 3  5x  2 2 5 2x 3  5x  2 C. D. 3 Câu 43: Cho f(x) = A. 1 x2 x  1 . Đạo hàm f’(0) bằng: 1 3 B. 4 3  1 x  x  Câu 44: Đạo hàm của hàm số 5 5 y '  1   y '  1  3 3 A. B. Câu 45: Cho hàm số 5 2 D. 4 1 y f  x  3 C. 2 5 tại điểm x  1 là: C. y '  1  1 x 1 x  1 . Kết quả f '  0  là: 11 | P a g e D. y '  1  1 4 Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098 A. f ' 0  1 5 B. f ' 0   1 5 C. Câu 46: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng 1 4 A. y  x f ' 0  2 5 D.  2 5  0;   ? x 6 y x C. 2 B. y  x f ' 0   6 D. y  x 2 1 Câu 47: Trên đồ thị của hàm số y = x 2 lấy điểm M0 có hoành độ x0 = 2  . Tiếp tuyến của (C) tại điểm M0 có hệ số góc bằng: A.  + 2 B. 2 C. 2 - 1 D. 3  Câu 48: Trên đồ thị (C) của hàm số y = x 2 lấy điểm M0 có hoành độ x0 = 1. Tiếp tuyến của (C) tại điểm M0 có phương trình là:      x 1 x  1  x  1 2 2 A. y = 2 B. y = 2 C. y = x    1 D. y = 2  2 1 Câu 49: Trên đồ thị của hàm số y = x 2 lấy điểm M0 có hoành độ x0 = 2  . Tiếp tuyến của (C) tại điểm M0 có hệ số góc bằng: A.  + 2 B. 2 C. 2 - 1 D. 3 C - ĐÁP ÁN 1A, 2D, 3C, 4B, 5A, 6C, 7A, 8C, 9C, 10A, 11B, 12D, 13C, 14D, 15C, 16A, 17B, 18A, 19B, 20C, 21D, 22A, 23B, 24B, 25D, 26B, 27A, 28A, 29D, 30B, 31B, 32B, 33C, 34D, 35A, 36D, 37D, 38C, 39D, 40B, 41D, 42A, 43B, 44A, 45C, 46B, 47A, 48B, 49A. --------------------------------------- 12 | P a g e Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098 LÔGARIT A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1. Định nghĩa   Với a > 0, a  1, b > 0 ta có: log a b    a  b  a  0, a  1  Chú ý: log a b có nghĩa khi  b  0 lg b  log b  log10 b  Logarit thập phân: n  Logarit tự nhiên (logarit Nepe): 2. Tính chất log a a  1 ;  log a 1  0 ;  1 e  lim 1    2, 718281 ln b  log e b (với  n ) log a a b  b ; a loga b  b (b  0)  Cho a > 0, a  1, b, c > 0. Khi đó: + Nếu a > 1 thì log a b  log a c  b  c + Nếu 0 < a < 1 thì log a b  log a c  b  c 3. Các qui tắc tính logarit Với a > 0, a  1, b, c > 0, ta có: b log a    log a b  log a c  log a (bc)  log a b  log a c  c   log a b   log a b 4. Đổi cơ số Với a, b, c > 0 và a, b  1, ta có: log a c log b c  log a b hay log a b.log b c  log a c   log a b  1 log b a  log a  c  1 log a c (  0)  B - BÀI TẬP Câu 1: Giá trị của A. 8 P 25log5 6  49log7 8  3 31log9 4  42 log 2 3  5log125 27 là: B. 9 Câu 4: 1 A. 2 log 4 4 8 B. 4200 C. 4000 D. 3800 C. 50 D. 75 3 B. 8 Câu 3: 4 A. 25 1 log 2 3 3log8 5 2 D. 12 B. 45 2  2lg 7 Câu 2: 10 bằng: A. 4900 C. 10 5 C. 4 D. 2 bằng: bằng: 3log 2  log 4 16   log 1 2 2 Câu 5: bằng: A. 2 B. 3 C. 4 Câu 6: Cho a > 0 và a  1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 13 | P a g e D. 5 Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098 A. log a x có nghĩa với x B. loga1 = a và logaa = 0 n D. log a x  n log a x (x > 0,n  0) C. logaxy = logax. logay Câu 7: Cho a > 0 và a  1, x và y là hai số dương. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: x log a x 1 1 log a  log a  y log a y x log a x A. B. log a  x  y   log a x  log a y C. Câu 8: Khẳng định nào đúng: 2 2 log 3 a 2  2 log 2 a log3 a 2  4 log 2 a 3 3 A. B. Câu 9: Giá trị của 3 A. 2 log a3 a log a log 1    Câu 11: Giá trị của  a  2 A. 3 Câu 12: 7 A. - 3 a a 2  log 8log a2 với  a  0, a  1 4  B. 3  a2 3 a2 5 a4 log a   15 a 7  Câu 14: A. 3 7 với 2 D. 3 C. 4 D. 2 là: 3 D. 4 5 C. 3 D. 4 8 C. 7 16 D. 7 9 C. 5 D. 2 1 C. 2 1 D. 4 là: 4     bằng: 12 B. 5 5 3 Câu 15: Giá trị của log a a a a a là: 3 13 A. 10 B. 10 A  log a Câu 16: Cho số thực a  0, a  1 . Giá trị của biểu thức 193 103 73 A. 60 B. 60 C. 60  a Câu 17: Giá trị của A. 3 loga 4  log 2 log 3 a 2  2 log 2 a 3 4 C. 3  a  0, a  1 B. 7 D. 9 a2 (a > 0, a  1) bằng: 2 B. 3 Câu 13: Giá trị của a 2 A. 7 2 log 3 a 2  4 log 2 a 3 1 C. 6  a  0, a  1 là: với B. 8 4 C. là: B. 6 Câu 10: Giá trị của a A. 16 log 1 3 a 7  a  0, a  1 với D. log b x  log b a.log a x a3 8 với B. 2 2  a  0, a  1 a 2 . a. 3 a 2 . 5 a 4 4 a3 43 D. 60 là: C. 14 | P a g e 2 D. 8 Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098 Câu 18: Cho các số thực dương a, b và a  1 . Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau: 1 1 log a a 2 b   log a b log a a 2 b  4 log a b 4 2 A. B. 1 1 log a a 2 b   log a b log a a 2 b  4  log a b 4 4 C. D.         Câu 19: Cho ba số thực dượng a, b, c khác 1 thỏa log a b  log c b  log a 2016.log c b . Khẳng định nào sau đây là đúng ? A. ab  2016 B. bc  2016 C. abc  2016 D. ac  2016 3 2log a b Câu 20: a 3 2 A. a b (a > 0, a  1, b > 0) bằng: 3 B. a b 2 3 C. a b Câu 21: Nếu log x 243  5 thì x bằng: A. 2 B. 3 C. 4 1 log a x  log a 9  log a 5  log a 2 2 Câu 22: Nếu (a > 0, a  1) thì x bằng: 2 3 6 A. 5 B. 5 C. 5 2 D. ab D. 5 D. 3 1 log a x  (log a 9  3log a 4) 2 Câu 23: Nếu (a > 0, a  1) thì x bằng: 3 A. 2 2 B. 2 C. 8 D. 16 Câu 24: Nếu log 2 x  5log 2 a  4 log 2 b (a, b > 0) thì x bằng: 5 4 4 5 A. a b B. a b C. 5a + 4b D. 4a + 5b Câu 25: Nếu log 7 x  8log 7 ab  2 log 7 a b (a, b > 0) thì x bằng: 4 6 2 14 6 12 A. a b B. a b C. a b 8 14 D. a b 2 3 Câu 26: Cho lg2 = a. Tính lg25 theo a? A. 2 + a B. 2(2 + 3a) 1 lg Câu 27: Cho lg5 = a. Tính 64 theo a? A. 2 + 5a B. 1 - 6a 125 Câu 28: Cho lg2 = a. Tính lg 4 theo a? A. 3 - 5a B. 2(a + 5) Câu 29: Nếu log12 6  a;log12 7  b thì log 3 7  ? C. 2(1 - a) D. 3(5 - 2a) C. 4 - 3a D. 6(a - 1) C. 4(1 + a) D. 6 + 7a 3a  1 A. ab  1 3a  1 3ab  b B. ab  b C. a  1 Câu 30: Cho log 2 5  a . Khi đó log 4 500 tính theo a là: 1  3a  2  A. 3a + 2 B. 2 C. 2(5a + 4) Câu 31: Cho log 2 6  a . Khi đó log318 tính theo a là: 2a  1 1 A. a  1 B. a  b C. 2a + 3 15 | P a g e D. Đáp án khác D. 6a – 2 D. 2 - 3a Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098 Câu 32: Nếu log 3  a thì log 9000 bằng: 2 A. a  3 B. 2a  3 3 C. 2a 49 8 theo  và  log 3 5 Câu 33: Cho log 7 25 = a và log 2 5 = b . Tính 12b  9a 12b  9a ab ab A. B. C. 12b  9a  ab Câu 34: Cho log 2 5  a, log 3 5  b . Khi đó log 6 5 tính theo a và b là: 1 ab A. a  b B. a  b C. a + b log 3 50  ? Câu 35: Cho a  log 3 15, b  log 3 10 vậy 3  a  b  1 4  a  b  1 A. B. C. a  b  1 Câu 36: Cho log 27 5  a, log 8 7  b, lo g 2 3  c .Tính log12 35 bằng: 3b  3ac A. c  2 3b  2ac B. c  2 3b  2ac C. c  3 Câu 37: Cho log a x  2, log b x  3, log c x  4 . Tính giá trị của biểu thức: 6 24 1 A. 13 B. 35 C. 9 3 D. a 4b  3a D. 3ab 2 2 D. a  b D. 2  a  b  1 3b  3ac D. c  1 log a 2 b c x 12 D. 13 Câu 38: Cho x2 + 4y2 = 12xy x > 0, y > 0. Khẳng định đúng là: log  x  2y   2 log 2  1  log x  log y  2 A. log x  log y  log12 B. 2 2 log x  log y  log  12xy  C. D. 2 log x  2 log y  log12  log xy 2 2 Câu 39: Cho a  0; b  0 và a  b  7ab . Đẳng thức nào sau đây là đúng? ab 1 ab 1 log 7   log 7 a  log 7 b  log3   log 3 a  log 3 b  3 2 2 7 A. B. ab 1 ab 1 log 3   log 3 a  log 3 b  log 7   log 7 a  log 7 b  7 2 2 3 C. D. 2 2 Câu 40: Cho x  9y  10xy, x  0, y  0 . Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:  x  3y  1 log     log x  log y  log  x  3y   log x  log y  4  2 A. B. C. 2 log  x  3y   1  log x  log y Câu 41: Với giá trị nào của x thì biểu thức A. 0 < x < 2 B. x > 2 D. 2 log  x  3y   log  4xy  log 6  2x  x 2  có nghĩa? C. -1 < x < 1 log 5  x  x  2x  3 Câu 42: Tập hợp các giá trị của x để biểu thức A. (0; 1) B. (1; +) D. x < 3 2 có nghĩa là: C. (-1; 0)  (2; +) D. (-; -1)     M M  log 2  2sin   log 2  cos  , N  log 1  log 3 4.log 2 3  T 12    12  N 4 Câu 43: Cho hai biểu thức . Tính 3 T 2 A. B. T  2 C. T  3 D. T  1 16 | P a g e Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098 1 2x  3. 3  9  x 1 Câu 44: Cho biểu thức A = 3 A. 2  log 3 2 Câu 45: Cho 2 A. 2 B. 1  2 log 3 2 log 2 x  2 x 1 2 . Tìm x biết log 9 A  2 243 log 3 17 C. D. 3  log 2 3 A  log 2 x 2  log 1 x 3  log 4 x . Tính giá trị của biểu thức 2  2 B. C. 2 D.  2 2  Câu 46: Cho a  0, b  0;a  1, b  1, n  R , một học sinh tính biểu thức 1 1 1 P   ......  log a b log a 2 b log a n b theo các bước sau 2 n I. P  log b a  log b a  ...  log b a 2 n II. P  log b a.a ...a 1 2  3... n III. P  log b a P  n  n  1 log b a IV. Bạn học sinh trên đã giải sai ở bước nào A. I B. II C. III D. IV 1 1 1 M   ...  . log a x log a 2 x log a k x Câu 47: Cho: M thỏa mãn biểu thức nào trong các biểu thức sau: k(k  1) 4k(k  1) k(k  1) k(k  1) M M M M log a x log a x 2 log a x 3log a x A. B. C. D. 1 1 1 1 A    ....  log 2 x log3 x log 4 x log 2011 x Câu 48: A. logx2012! B. logx1002! C. logx2011! D. logx2011 1 1 1 1 120    ...   log 2 x log 22 x log 23 x log 2n x log 2 x Câu 49: Tìm giá trị của n biết luôn đúng với mọi x  0 . A. 20 B. 10 C. 5 D. 15 log 0,2 x  log 0,2 y Câu 50: Cho . Chọn khẳng định đúng: yx 0 A. B. x  y  0 C. x  y  0 D. y  x  0 17 15     log b 2  5  log b 2  3 3 8 Câu 51: Nếu a  a và thì a  1, b  1 0  a 1, b 1 a  1, 0  b  1 A. B. C. D. 0  a  1 , 0  b  1 Câu 52: Cho 3 số thực a, b, c thỏa mãn a  0, a  1, b  0, c  0 . Chọn đáp án đúng. A. log a b  log a c  b  c C. log a b  log a c  b  c B. log a b  log a c  b  c D. Cả 3 đáp án trên đều sai. Câu 53: Chọn khẳng định đúng. A. ln x  0  x  1 C. log 2 x  0  0  x  1 B. log 1 b  log 1 c  0  b  c 2 2 D. log b  log c  b  c 17 | P a g e Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098 2 Câu 54: Cho a, b là 2 số thự dương khác 1 thỏa: đây là đúng ? A. 0  a  1; b  1 B. a  1; b  1 4 a 3  a 5 , log b 7 4  log b 5 3 . Khi đó khẳng định nào sau C. 0  a  1; 0  b  1 D. a  1;0  b  1 Câu 55: Trong các mê nh đề sau,mê nh đề nào sai? ê ê log a M  log a N  M  N  0 A. Nếu a  1 thì B. Nếu 0  a  1 thì log a M  log a N  0  M  N log a  M.N   log a M.log a N C. Nếu M, N  0 và 0  a  1 thì D. Nếu 0  a  1 thì log a 2007  log a 2008 C - ĐÁP ÁN 1B, 2A, 3D, 4B, 5A, 6D, 7D, 8B, 9C, 10A, 11D, 12B, 13A, 14A, 15B, 16A, 17B, 18C, 19D, 20A, 21B, 22C, 23C, 24A, 25B, 26C, 27D, 28A, 29D, 30B, 31A, 32B, 33B, 34B, 35D, 36A, 37B, 38B, 39A, 40B, 41A, 42C, 43B, 44C, 45B, 46D, 47C, 48C, 49D, 50D, 51D, 52C, 53B, 54B, 55C. ----------------------------------------------- 18 | P a g e Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098 HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1) Hàm số mũ y  a (a > 0, a  1).  Tập xác định: D = R.  Tập giá trị: T = (0; +).  Khi a > 1 hàm số đồng biến, khi 0 < a < 1 hàm số nghịch biến.  Nhận trục hoành làm tiệm cận ngang.  Đồ thị: x 1 1 2) Hàm số logarit y  log a x (a > 0, a  1)  Tập xác định: D = (0; +).  Tập giá trị: T = R.  Khi a > 1 hàm số đồng biến, khi 0 < a < 1 hàm số nghịch biến.  Nhận trục tung làm tiệm cận đứng.  Đồ thị: O O 3) Giới hạn đặc biệt x 1 x  1 lim(1  x)  lim 1    e x 0 x    x   ln(1  x) 1 0 x lim x 4) Đạo hàm x  x   a   a ln a ;  ex    ex ;   log a x     ln x    1 1 x ln a ; x (x > 0);  a u    a u ln a.u  eu    e u .u u u ln a  ln u    u u  loga u    19 | P a g e  ex 1 1 0 x lim x Mua trọn bộ file word Toán liên hệ Tài Liệu File Word hoặc SĐT: 0168.528.1098 B - BÀI TẬP Câu 1: Tâ êp xác định D của hàm số D   1;3 A. D   1;3 C. Câu 2: Hàm số y = A. (2; 6) Câu 3: Hàm số y = A. (6; +) y  log 2  x 2  2x  3   D    ; 1   3;   D. B. log 5  4x  x 2  log 5 D    ; 1   3;  có tập xác định là: B. (0; 4) C. (0; +) 1 6  x có tập xác định là: B. (0; +) C. (-; 6) Câu 4: Gọi tập D là tập xác định của hàm số D   3; 2  D   2;5 A. B. y y   x  2  3 4  log 2 D. R D. R 5 x x  3 . Khẳng định nào đúng? C.  3; 2   C. Câu 8: Hàm số y = A. (0; +) ln   x 2  5x  6  có tập xác định là: B. (-; 0) C. (2; 3) 1 Câu 9: Hàm số y = 1  ln x có tập xác định là: A. (0; +)\ {e} B. (0; +) ln  Câu 10: Hàm số y = A. (-; -2) C. (-; -2)  (2; +) x2  x  2  x C. R  có tập xác định là: D   1;   \  2 D 1  D   ;   2  D. C. D  R 2 Câu 7: Tâ êp xác định của hàm số y  log 3 x  x  12   ; 4   3;   C.   ; 4    3;   4;3 A. B.  2;5  D. D   0;   \  2 2x  1 3x  9 Câu 5: Tâ êp xác định D của hàm số D   0;   \  2 D   1;   \  2 A. B. x2 y 4x  2 Câu 6: Tâ êp xác định D của hàm số 1 1   D   ;   D    ;  2 2   A. B. D. D  D.  4;3 D. (-; 2)  (3; +) D. (0; e) B. (1; +) D. (-2; 2) y  log 0,8 Câu 11: Tâ êp xác định D của hàm số 1   1 5 D   5;   D   ;  2   2 2 A. B. Câu 12: Tâ êp xác định D của hàm số 2x  1 1 x 5 5  D   ;5  3  C. y  log 1  x  2   1 2 20 | P a g e 5  D   5;  3  D.
- Xem thêm -