Tài liệu [fdtu_k15cmu]suc_manh_cua_tri_tuong_tuong

 • Số trang: 8 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 333 |
 • Lượt tải: 0
sushinguyen

Tham gia: 09/08/2017

Mô tả:

“TrÝ t−ëng t−îng Søc m¹nh m¹nh h¬n trÝ t−ëng t−îng c¶ tri thøc” Nội dung Khái niệm chung Tưởng tượng là gì? Sức mạnh của trí tưởng tượng Phát huy quyền năng trí tưởng tượng 1 Khái niệm Xây dựng trong tâm trí những ñiều chưa bao giờ xảy ra Trải nghiệm cuộc sống bên trong suy nghĩ Tiếp nhận sự vật một cách tổng thể T¸c ®éng TÊt cả gi¸c quan Không gian, thời gian T×nh c¶m Kh«ng gièng nhau Con mắt thứ 3 video Liệu có tai thứ 3? Tưởng tượng là gì? 2 Nội dung Tăng khả năng Sáng tạo Khái niệm chung Sức mạnh của trí tưởng tượng Phát huy quyền năng trí tưởng tượng 3 Tăng khả năng kết nối Mọi giác quan Quá khứ - Hiện tại - Tương lai Các ý tưởng ðơn giản cuộc sống Ánh sáng, bản nhạc, triết lý T Ghi nhớ Giải quyết vấn ñề C¶m gi¸c b×nh an Không có gì tốt hay xấu chỉ có suy nghĩ mới làm nó trở nên tốt hoặc xấu -Hamlet- 4 Cảm giác thành công Napoleon Colonel George Hall C¸i thùc & C¸i cho lµ thùc Sức mạnh của trí tưởng tượng 1. Tăng khả năng kết nối 2. Tăng khả năng sáng tạo 3. ðơn giản cuộc sống 4. Tr¶i nghiÖm cuéc sèng bªn trong suy nghÜ 5. Cảm giác thành công 6. Biến cái không thể thành có thể Nội dung Khái niệm chung Sức mạnh của trí tưởng tượng Khó hay Phát huy quyền năng trí tưởng tượng dễ? Khó 5 Mơ mộng & Không thực tế Nuôi dưỡng niềm tin Niềm tin & cảm xúc C¶m nhËn Bạn nghĩ bạn làm ñược hay không làm ñược, QuyÕt ®Þnh Suy nghÜ cã ý thøc Liªn hÖ bạn ñều ñúng -Henry Ford- ð¸nh gi¸ 6 Bn thit k & Thấy mục tiêu Nhng viên gch Hoạch ñịnh Tầm nhìn chung Ở ñâu? Làm gì? ðến ñâu? TËp trung cao ®é Tưởng tượng ñể thành công Mục tiêu Tập trung Tập trung Cảm xúc cao ñộ Trạng thái anpha Tư duy hệ thống 7 Tạo ra một hình ảnh Gợi nhớ một hình ảnh 8
- Xem thêm -