Tài liệu Family and friends alphabet book

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 153 |
  • Lượt tải: 1
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

OXFORD 1JNIVERSITY PRESS Cc Ff Gg KK li Mm Lo o k o t t h e o l p h o be t. Aa Bb .: .. l; \., L Dd Pp ,:;:,, ..i;' Vv Xr Zz Bb Cc Dd E e Ff G 9 li rj KK L! Mm Jo in t h e l e t t e r sA o-Z z. Who's blowingthe bubbles? o '5\.- q, -d € ?A s_-l o o o o C a o ('9 E;/ )!.; D ' da. E a F Xr ZL-' H .I Y Xr w'={--. L 8:. U. V T' .S Nn O o P p Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Point ond sog the l e tte r n o me s you know. e'c r D ' d rEe rFf ,Jj rk rL r[ rM 'K O q 'Rr Ss W*w sogt h e le t t e r n o m e s .Wh o t is gour nome? Find ond ci r c l et h e b "g i n n i n gletterin gour nomg. s s B b Lt Ddn rp Yg H h Tt R r Kk \,-- C Oo Ee Qq JJ r. Ao JL Z v v Nn X x Go- rr rr lltji: Ao Bb , t tl-i.i- --:- Cc Dd Ee Ff - :.'r'1n:.- G9 sogs -9.:,iir-j+--41F,E5-.€F:ffi.es1Fffirr+-r:-! -+':i::- Hh li Jj '-l:1!.1!::-Er Kk Ll Mrn cot. Troce coPy l oppIe. coP Y rr LA -o- T -_o* -r-* --r -T-* coPg T h e c ot's g o t o n o p p l e . Circlegour bestp ond Nn Pp Q q Rr S s T t Oo ::. sogs n r Vl l l :: Uu Vv Xx Yy Zz Ww orqn9e. rn Troce coPg o -' aa 'a a coPU e99. sous e in Y, Troce coPy a #@ oo o O Here's onoronge o n do n e g g . Put o * nextto gour bestp ond p. a Ai : Bb C c Dd E e Ff G 9 li Jj Kk L l Mm Cho o s e ond ti c k . I co tI oppt.f @ oppt.I oronge f ffi oro n g Ie e 99 r eggl) c atI oro.nge I e99l) c otI oppt .I e99v c o tI op p t.I or onge I Mot c h o n d w r i t e . c PPIE o 99 o ro n ge e co t How monglg_ls con gou find n .- rD r,-\ J * Ss Yt Vv Xx Cir cle t h e w o r ds b r g i nn i ng w i th th e l e tte r Fi nd ond c i r c l et h e s o me l e tte r. c c o o e co o t o c o o e o rm o c o o e one e c a o e eve H ow mong ] el s con gou fi nd? 7z 'T5.---. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh li Jj Kk Ll Mm o & so g sm i n i nk. Troce coPU "L i6 lion. s ous l, r n ;li' J Troce lt! t: t: .*."" i.k - 's:- coPg coPg on 3-"--..5* ;;'. 'r.:"-,'. .:'--" -t t* L_ T h e l i o n 'sg o t so me i n k. Circlegour bestf ond [. Nn Oo Pp Qq r:-"**.- Rr Ss T t sous[ff in Uu Vv Ww Xx te d dg . Troce coPg coPg :1 . SOUS T ' I n J i_ **_ : Troce coPU coPU The teddg'rgot o fig. CirclegourbestQ ondffi. Yg Zz &m Bb C c Dd Ee Ff Gg L€h ri Jj Kk Ll Mm Cir c leon d c o l o u r t he co rre ctIetter. Er nOttr o I o Irtr o Ittr I Ittr I Mo t c h o n d w r i t e . i lnoers I en t e9s f -- "it t:' i W rc ffi i ce creom --., ,lJf.; @ Whot other words do gou know beginningwith [_f.r Nn Oo Pp Qq Rr S s T t Uu Vv Itl' llt Yy 7 z Xx i-r i ' Mo t c h o n d w r i t e .-t i or =:-1.""i en i,ve our 10 tw o Find ond c i r c l e . a t sfu pht b i ke fingers e h e[ [ o Uetlow ru bb e r t.g t bl u e pen ci [ app[ e p vzzl,e wln d o w dog dot t n ose ei g h t cot te o ch e r hat bog o r o n ge bot t h ond Whot otherwordsdo gou know beginningwith E? :..-'-i ' Ao Bb Cc Dd tre 1 :. s ou s r I In J [ _____: Ff G9 Hh li Jj Kk Ll Mm ro b b i t. Troce coPg --o -- 't coPg ..".*. sogsi!iin n ur s g . Troce coPy coPU T h e n u r s e h o s g o t o ro b b i t. Circlethe @ s ond f s in the sentenc Nn t--- -\z- Pp Oo Lf q Ss Tt Kr Uu Ww Xx Yg ll tjJ_Wsouslrltj in - q. ?...--.....'... : Q.r.....r'., v' I i:: i' i 1 :: i' i ::: mu m. ....:....'i : - o.....''..,....'...u:...:.....'.1 -'?.."..,...,-i -a....*I....."-. j j' : : : : :' I ;.' :' i' i' ::: ::: ::: ::: : .""'. :..""' . i",L:,P--:--:-':..."-".:.'*.i--',.--'::--'l'.."",.." coPg soysth j in Troce , LZ -\ l'-^*"'--* Troce Vv ho t. !!a!t!rt Y : : : : :: iv"'f v : : : : " : : :::::: : : t : : : : :,, ::::: :- :..""' . *: :.""". -.:----'--*. :.."" . :.,"". --: coPg coPy T h i s i s h i s mu m's h o t. Circlegour best@ ond [. Ao Bb Cc Dd E e Ff Gg soys D ' r n lo t Y Troce Hh li Jj Kk L l Mm b i rd . ? ;. J". i't '.: I :-:'..2-- coPU r!a coPy soys T *-*-*O lf OCg r/iF*'. v'" in -*'*. ; .-1-*-*__--? r" : Pen. :.' coPg coPg -P T h e p e n i s o n th e b o o k. Put o * next to gour bestI ond fl. i''. i ,' Oo Pp Qq Rr Ss T t Vv Ww Xx Y u 7z Ci rcleo n d c o l o u r t h e co rre ctl e tte r. Ri6 b IP vIh PI b h Iv nro[ru Cho os e o n d ti c k . 6!i fr & # book I rubber Y mon I hondtr nos e I penci[tr rul er I nl ne I How mong@ s con gou find? Bb Cc ::r, Ff Gq li KK Mm C irc let h e w o r d s o e g rn n rn 9w i th b . lo . ffi / O rd er the l etter s on d w r i t e t h e w o r d s . /trtrtrtrtrtr trtrtrtrtr o aO ffitrtrtrtr : trtrtrtrtrtrt C on gou spell 'f ir em on' ::_ Nn O o P p ' Qq Rr Ss Tt s ogsn i in Uu Vv Ww Xx Y g Zz queen. Troce coPU coPU -"-."-- (gtL so9si9 : rn :l goot. ,-) *u- Troce coPg coPU l The queenhos got o goot. Put o * next to gour bestT ond p.
- Xem thêm -