Tài liệu F330-nguon kinh phi va quy khac

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY F330 1/3 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC A. Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 MỤC TIÊU Đảm bảo rằng nguồn kinh phí và quỹ khác là có thực; thuộc quyền sở hữu của DN; đã được hạch toán chính xác, đầy đủ và được trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành. B. RỦI RO SAI SÓT TRỌNG YẾU CỦA KHOẢN MỤC Các rủi ro trọng yếu C. Thủ tục kiểm toán Người thực hiện Tham chiếu Người thực hiện Tham chiếu THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT Thủ tục I. Các thủ tục chung 1 Kiểm tra các nguy ên tắc kế toán áp dụng nhất quán với năm trướ c và phù hợp với quy định của chuẩ n mực và chế độ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY F330 2/3 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 kế toán hiện hành . 2 Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số dư cuối năm trước. Đối chiếu các số dư trên bảng số liệu tổng hợp với Bảng CĐPS và giấy tờ làm việc của kiểm toán năm trước (nếu có). II. Kiểm tra phân tích So sánh, phân tích biến động của nguồn kinh phí và quỹ khác năm nay so với năm trước. III. Kiểm tra chi tiết 1 Thu thập bảng tổng hợp tình hình tăng, giảm của nguồn kinh phí và quỹ khác trong năm, đối chiếu với Sổ Cái. 2 Đối chiếu các khoản trích lập quỹ với các quyết định phê duyệt của HĐQT, BGĐ. 3 Kiểm tra chi tiết các khoản chi quỹ lớn, đối chiếu với các quy chế chi tiêu quỹ của DN. 4 Đối chiếu các khoản trích tăng/giảm nguồn kinh phí với nguồn hình thành trên cơ sở kiểm tra các quyết định phê duyệt tương ứng của cấp có thẩm quyền và chứng từ liên quan. 5 Kiểm tra tính trình bày nguồn kinh phí và quỹ khác trên BCTC. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) F330 3/2 STT Thủ tục Người thực hiện Tham chiếu IV. Thủ tục kiểm toán khác D. KẾT LUẬN Theo ý kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn đề sau: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... Chữ ký của người thực hiện:__________________ Kết luận khác của Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm toán (nếu có): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -