Tài liệu F230-co phieu quy

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY F230 1/3 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: CỔ PHIẾU QUỸ A. Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 MỤC TIÊU Đảm bảo các cổ phiếu quỹ là có thực, thuộc sở hữu của DN; được hạch toán đầy đủ, chính xác và được phân loại, trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. B. RỦI RO SAI SÓT TRỌNG YẾU CỦA KHOẢN MỤC Các rủi ro trọng yếu Thủ tục kiểm toán C. Người thực hiện Tham chiếu THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT Thủ tục Người thực hiện Tham chiếu I. Các thủ tục chung 1 Kiểm tra các nguy ên tắc kế toán áp dụng nhất quán với năm trướ c và phù hợp với quy định của chuẩ n mực và chế độ kế toán hiện hành Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY F230 2/3 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: CỔ PHIẾU QUỸ Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 . 2 Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số dư cuối năm trước. Đối chiếu các số dư trên bảng số liệu tổng hợp với Bảng CĐPS và giấy tờ làm việc của kiểm toán năm trước (nếu có). II. Kiểm tra phân tích So sánh số dư cổ phiếu quỹ năm nay với năm trước, phân tích gắn với những thay đổi trong hoạt động huy động vốn của DN, thu thập giải trình BGĐ đối với những biến động lớn. III. Kiểm tra chi tiết 1. Thu thập bảng tổng hợp biến động cổ phiếu quỹ trong năm, đối chiếu với Sổ Cái. Chọn mẫu các nghiệp vụ tăng giảm cổ phiếu quỹ để kiểm tra chứng từ gốc, xem xét việc xử lý kế toán với từng loại nghiệp vụ, trong đó lưu ý: 2 3 - Cơ sở xác định giá thị trường của cổ phiếu quỹ tại ngày phát sinh giao dịch và đánh giá tính hợp lý; - Quyết định của HĐQT cho các nghiệp vụ tăng, giảm cổ phiếu quỹ; - Tính tuân thủ các qui định của pháp luật chứng khoán đối với việc mua lại và sử dụng cổ phiếu quỹ; - Các bút toán ghi chép tăng/giảm cổ phiếu quỹ trên sổ sách kế toán. Xem xét các biên bản họp HĐQT, giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh sửa đổi, tìm hiểu và đánh giá về mục đích sử dụng đối với các cổ phiếu quỹ tại ngày lập bảng CĐKT. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) F230 3/3 STT 4 Thủ tục Người thực hiện Tham chiếu Kiểm tra tính trình bày cổ phiếu quỹ trên BCTC. IV. Thủ tục kiểm toán khác D. KẾT LUẬN Theo ý kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn đề sau: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chữ ký của người thực hiện:__________________ Kết luận khác của Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm toán (nếu có): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -