Tài liệu F130-nguon von chu so huu

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY F130 1/5 Tên khách hàng: Tên Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 Ngày khóa sổ: Nội dung: VỐN CHỦ SỞ HỮU A. MỤC TIÊU Đảm bảo rằng vốn chủ sở hữu, các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối là có thực; thuộc quyền sở hữu của DN; đã được hạch toán chính xác, đầy đủ và được trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành. B. RỦI RO SAI SÓT TRỌNG YẾU CỦA KHOẢN MỤC Các rủi ro trọng yếu Thủ tục kiểm toán Người thực hiện Tham chiếu C. THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT Thủ tục Người thực hiện Tham chiếu I. Thủ tục chung 1 Kiểm tra các nguyên tắc kế toán áp dụng nhất quán với năm trước và phù hợp với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. 2 Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số dư cuối năm trước. Đối chiếu các số dư trên bảng số liệu tổng hợp với Bảng CĐPS và giấy tờ làm việc của kiểm toán năm trước (nếu có). 1 II. Kiểm tra phân tích 2So sánh , phân tích biến động của vốn chủ sở hữu, các quỹ và lợi nhuậ n chưa Xác định tỉ lệ vốn đã góp so với vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh và tỷ trọng vốn kinh doanh so với tổng tài sản, giải thích các biến động (nếu có). Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY F130 2/5 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: VỐN CHỦ SỞ HỮU Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 phân phối năm nay so với năm trướ c. III. Kiể m tra chi tiết 1 2Thu thập bảng tổng hợp tình hình tăng, giảm của tài khoả n vốn chủ sở hữu, các quỹ và lợi nhuậ n chưa phân phối trong năm, đối chiế u với Sổ Cái. 2.1 Vốn chủ sở hữu: Đối chiếu số phát sinh tăng/giảm vốn với các chứng từ, tài liệu pháp lý có liên quan. Trong trường hợp góp vốn bằng tài sản, kiểm tra các biên bản Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY F130 3/5 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: VỐN CHỦ SỞ HỮU Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 bàn giao tài sản, biên bản đánh giá lại tài sản của các nhà đầu tư, hồ sơ mua tài sản liên quan hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Lưu ý kiểm tra tỷ giá áp dụng trong trường hợp góp vốn bằng ngoại tệ. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) F130 4/2 STT 2.2 Thủ tục Người thực hiện Tham chiếu Gửi thư xác nhận vốn đã góp tới các nhà đầu tư. 3 Chênh lệch tỷ giá: Kiểm tra cách tính toán và phân bổ chênh lệch tỷ giá hối đoái tại ngày khóa sổ trên cơ sở các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, đánh giá tính hợp lý của chính sách ghi nhận và phân bổ chênh lệch tỷ giá trong năm. 4 Chênh lệch đánh giá lại tài sản: Đối chiếu các bút toán ghi tăng, giảm chênh lệch đánh giá lại tài sản với các biên bản đánh giá lại tài sản và đánh giá tính hợp lý của các quyết định điều chỉnh này. 5 Lợi nhuận chưa phân phối: 5.1 Đối chiếu phần lợi nhuận tăng trong năm với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 5.2 Kiểm tra chi tiết các chứng từ liên quan đến các khoản phân phối lợi nhuận để chi trả cổ tức cho các nhà đầu tư, trích lập các quỹ, v.v.. như Biên bản họp HĐQT, Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty, v.v... 6 Kiể m tra tính trìn h bày: Kiểm tra tính trình bày vốn chủ sở hữu, chên h lệch tỷ giá, chên h lệch đánh giá lại tài sản, các quỹ và lợi nhuậ n chưa phân phối trên Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) F130 5/2 BCT C. IV. Thủ tục kiểm toán khác D. KẾT LUẬN Theo ý kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn đề sau: ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Chữ ký của người thực hiện:__________________ Kết luận khác của Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm toán (nếu có): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -