Tài liệu Entamoeba histolytica

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 273 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

Entamoeba histolytica
MỤC TIÊU 1. Trình bày đặc điểm Lớp đơn bào chân giả & phân loại đại cƣơng amip 2. Phân tích hai giai đoạn chu kỳ của Entamoeba histolytica 3. Nêu đặc điểm gây bệnh của Entamoeba histolytica MỤC TIÊU 4. Trình bày đặc điểm dịch tễ học bệnh lỵ amip 5. Trình bày phƣơng pháp chẩn đoán xét nghiệm bệnh lỵ amip & các biện pháp phòng chống PHÂN LOẠI ĐẠI CƢƠNG AMIP Entamoeba Lớp chân giả (Rhizopoda) Endolimax Pseudolimax Dientamoeba Giống Entamoeba E.histolytica E.coli Entamoeba E.hartmanni E.gingivalis Entamoeba histolytica THỂ HOẠT ĐỘNG Magna E.histolytica THỂ HOẠT ĐỘNG Magna E.histolytica HĐ chân giả mạnh Thể hoạt động Magna Kích thƣớc: 30-40µm Nội NSC có chứa HC Trung thể nằm giữa vòng NS ngoại vi THỂ HOẠT ĐỘNG Minuta E.histolytica Kích thƣớc: 7-15µm Thể hoạt động Minuta Nội NSC không có HC Nhân giống thể Magna Không thấy trong giai đoạn cấp THỂ BÀO NANG E.histolytica THỂ BÀO NANG E.histolytica THỂ BÀO NANG E.histolytica Hình cầu Vỏ dày Thể bào nang Kích thƣớc: 10-15µm 1-4 nhân CHU KỲ CỦA E.histolytica Chu kỳ của E.histolytica Chu kỳ không gây bệnh Chu kỳ gây bệnh CHU KỲ KHÔNG GÂY BỆNH Bào nang 1 nhân Điều kiện bất lợi Minuta Bào nang 4 nhân Vào cơ thể Bào nang 8 nhân CHU KỲ GÂY BỆNH Điều kiện thuận lợi Bào nang Điều kiện bất lợi Thể Minuta Điều kiện thuận lợi Điều kiện bất lợi Thể Magna Lâm sàng lỵ amip Đau bụng quặn Mót rặn Phân nhày máu mũi
- Xem thêm -