Tài liệu Endmail

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 182 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

SENDMAIL Giới thiệu       MUAs, MTAs, and MDAs Cấu trúc của 1 Email Message SMTP và the Message Envelope Lịch sử sendmail The Mail Queue Aliases Biên dịch sendmail và cài đặt       Tại sao dùng Berkeley sendmail? Tải Source Code Cấu hình Build-Time Database Map Support Ví dụ site.config.m4 Biên dịch sendmail Cấu hình sendmail          File cấu hình có thể làm gì ? So sánh .cf files với .mc files Cấu trúc của .mc File Biến cấu hình FEATURE() Macros Masquerading Relaying Database Maps Sinh ra .cf file từ .mc file Anti-Spam     Định nghĩa "spam" No Default Relaying Access Control Database Better Checking on Sender Information Chạy sendmail:   Các tham số dòng lệnh Khởi động MUAs, MTAs, and MDAs Part What It Does Examples Mail User Agent (MUA) Mail Transfer Agent (MTA) MUA là chương trình dùng để đọc và gửi mail. Có thể gọi là mail client. MTA làm nhiệm vụ như là "mail router". Nó nhận mail từ MUA lẫn MTA, căn cứ vào header của mail mà nó quyết định chuyển đi bằng cách nào MDA chấp nhận các mail từ MTA và chuyển đi cụ thể đến user elm, pine, Outlook, Eudora sendmail, qmail, exchange server Mail Delivery Agent (MDA) mail.local procmail Ví dụ  MTA: phần quan trọng nhất. Nó chịu trách nhiệm làm các công việc chuyển mail “thông minh". Quá trình gửi nhận mail 1. 2. 3. 4. 5. 6. jsmith's MUA (pine, outlook, … ) trên host1.uiuc.edu chuyển message đến MTA (sendmail) trên local host. MTA (sendmail) chú ý message được đánh địa chỉ đến 1 user tại host2.uiuc.edu. Khi đó nó được cấu hình để biết rằng nó có thể đến host2.uiuc.edu thông qua SMTP, nó chuyển message sang SMTP MDA (thường SMTP MDA được build sẵn trong sendmail, nhưng các MDA khác có thể là 1 chương trình ngoài). SMTP MDA kết nối vào MTA trên host2.uiuc.edu (sendmail) và gửi nó 1 message. MTA trên host2.uiuc.edu (sendmail) thông báo rằng message được đánh địa chỉ đến 1 user trên localhost, do đó nó chuyển message vào local MDA. Local MDA lưu message trong mailbox của johndoe . Kế tiếp johndoe kết nối vào host2.uiuc.edu và chạy MUA, message sẽ ở đó để anh ta đọc. Structure of an Email Message    Email messages có 2 phần : Headers: dòng có dạng "field: value" chứa thông tin về message, như là "To:", "From:", "Date:", and "Message-ID:" Body: nội dung của message               From root@alibaba.citd.edu.vn Tue Nov 30 09:54:29 2010 Return-Path: Received: from alibaba.citd.edu.vn (alibaba [127.0.0.1]) by alibaba.citd.edu.vn (8.12.8/8.12.8) with ESMTP id oAU2sNOR003125 for ; Tue, 30 Nov 2010 09:54:28 +0700 Received: (from root@localhost) by alibaba.citd.edu.vn (8.12.8/8.12.8/Submit) id oAU2sNKh003123 for natuan; Tue, 30 Nov 2010 09:54:23 +0700 Date: Tue, 30 Nov 2010 09:54:23 +0700 From: root Message-Id: <201011300254.oAU2sNKh003123@alibaba.citd.edu.vn> To: natuan@alibaba.citd.edu.vn Subject: Test sendmail program This is the message body. SMTP and the Message Envelope          [root@alibaba mail]# telnet 172.16.10.1 25 Trying 172.16.10.1... Connected to 172.16.10.1. Escape character is '^]'. 220 pascal.citd.edu.vn ESMTP Sendmail 8.12.8/8.12.5; Sun, 30 Nov 2003 09:14:37 0500 helo pascal 250 pascal.citd.edu.vn Hello [192.168.1.13], pleased to meet you mail from: tuan@citd.edu.vn 250 2.1.0 tuan@citd.edu.vn... Sender ok Quá trình gửi mail            rcpt to:anhtuan98@yahoo.com 250 2.1.5 anhtuan98@yahoo.com...Recipient ok data 354 Enter mail, end with "." on a line by itself subject: Test mail from alibaba CITD This is the message body . 250 2.0.0 hAUEEb7S003989 Message accepted for delivery quit 221 2.0.0 pascal.citd.edu.vn closing connection Connection closed by foreign host. Lịch sử sendmail   The Past:  sendmail là một trong những MTA cổ nhất và dùng nhiều nhất trên Internet  Bản gốc được viết trước khi Internet được chuẩn hoá  Được thiết kế đủ linh hoạt để chuyển mail cho các mail systems khác nhau bất kể tính chất của nó Today:  Internet được chuẩn hoá nhiều hơn  Dùng SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)  Nhiều tính năng cũ của sendmail được bỏ qua  Mặc dù dùng SMTP, MTA vẫn còn được dùng cho việc dẫn đường mail! The Mail Queue    sendmail chạy background đợi new messages. Khi có 1 kết nối đến, một child process được sinh ra để xử lý kết nối, trong khi parent process quay trở lại tiếp tục đợi new connections. Khi một message được nhận, sendmail child process đặt chúng vào mail queue (/var/spool/mqueue) và theo định kỳ nó sẽ được chuyển đi. Sau khi mail được chuyển đi, nó sẽ bị xoá khỏi mqueue Messages nằm trong mqueue sẽ ở đó cho đến khi queue được xử lý. parent sendmail sẽ thường xuyên fork một child process để chuyển bất cứ mail nào còn nằm trong queue theo những quãng thời gian nhất định Xử lý mqueue Tập tin /etc/mail/aliases    Một alias cho phép sendmail chuyển hướng (redirect) mail gửi đến một address. mail này có thể được redirected đến một email address khác sendmail's alias database thường được lưu dạng flat-text trong file /etc/mail/aliases. Ví dụ:      # Basic system aliases -- these MUST be present. MAILER-DAEMON: postmaster postmaster: tuanna root: tuanna tuan: tuanna@citd.edu.vn, natuan@citd.edu.vn Tập tin /etc/mail/aliases   Mailling list k11: ltanh@fit.hcmuns.edu.vn, an_npb@vol.vnn.vn , tdduan@fit.hcmuns.edu.vn , DungDang@psv.com.vn , mtdung@citd.edu.vn, nhdung@csc.quangtrungsoft.com.vn, vulq79@yahoo.com, nvdieu@yahoo.com , ngokhuondung@hotmail.com , nghuudong@vol.vnn.vn , dminhduc@vol.vnn.vn, hoaitang@yahoo.com, hungmn_vn@yahoo.com, DucKhoa@ctu.edu.vn, tranthelan@yahoo.com , dtl112@yahoo.com , nghiencuu1@yahoo.com, NguyenVinhNam@vol.vnn.vn , ptlonnet@yahoo.com, phuclx@yahoo.com, dqpmag@yahoo.com, nguyenkienquoc@yahoo.com, thang@citd.edu.vn Tập tin /etc/mail/aliases   Sau khi đã hiệu chỉnh lập tin aliase ta phải compile thành binary để sendmail hiểu. Sử dụng lệnh newaliases. Tập tin aliases.db sẽ được sinh ra Tại sao dùng Berkeley sendmail?     Security fixes: Các lỗi về security được cập nhật và sửa thường xuyên Features: Các tính năng của sendmail hỗ trợ rất nhiều Standards: Sendmail là một mail server hỗ trợ chuẩn SMTP và được chuẩn hoá trên Internet Support: Sendmail được hỗ trợ http://www.sendmail.org Sendmail source code    Có thể tải sendmail source code từ : ftp://ftp.sendmail.org/pub/sendmail (home site) ftp://uiarchive.uiuc.edu/pub/packag es/mail/sendmail (local mirror)
- Xem thêm -