Tài liệu Ebook thi công cáp treo và cáp ngầm viễn thông - ts. bùi thanh giang (chủ biên)

  • Số trang: 247 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 298 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10809 tài liệu

Mô tả:

1 ts. Bïi thanh giang (Chñ biªn) - ts. NguyÔn v¨n dòng ths. ®inh h¶i ®¨ng - ks. Ph¹m duy phong Thi công cáp treo và cáp ngầm viÔn th«ng (Tái bản lần có chỉnh sửa) Nhμ xuÊt b¶n b−u ®iÖn Hμ néi, 2008 Lêi nãi ®Çu Trong m¹ng viÔn th«ng nãi chung, m¹ng ngo¹i vi ®ãng vai trß hÕt søc quan träng. Chi phÝ ®Çu t− cho m¹ng ngo¹i vi chiÕm tû träng lín trong vèn ®Çu t− cho toμn m¹ng l−íi vμ còng chÝnh m¹ng ngo¹i vi gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l−îng c¸c dÞch vô viÔn th«ng cung cÊp tíi kh¸ch hμng. Mét trong nh÷ng yÕu tè ¶nh h−ëng lín ®Õn chÊt l−îng m¹ng ngo¹i vi lμ qu¸ tr×nh thi c«ng. Do ®ã, viÖc chuÈn hãa qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh ngo¹i vi, nghiÖm thu c«ng tr×nh lμ vÊn ®Ò rÊt cÊp thiÕt, kh«ng nh÷ng gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô cung cÊp tíi kh¸ch hμng, tiÕt kiÖm chi phÝ ®Çu t− mμ cßn ®¶m b¶o an toμn cho ng−êi trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c c«ng nghÖ viÔn th«ng míi, m¹ng c¸p ngo¹i vi còng cã nh÷ng sù thay ®æi ®¸ng kÓ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, phÇn lín m¹ng c¸p, ®Æc biÖt lμ ë c¸c khu vùc ®« thÞ ®· ®−îc ngÇm ho¸. ViÖc x©y dùng c¸c tuyÕn c¸p ngÇm sö dông hÖ thèng cèng bÓ, vμ ®Æc biÖt lμ sö dông nh÷ng ®−êng hÇm dïng chung nhiÒu dÞch vô ®−a l¹i nhiÒu lîi Ých nh−: phï hîp víi quy ho¹ch ®« thÞ, ®¶m b¶o mü quan; thuËn tiÖn trong viÖc söa ch÷a, b¶o d−ìng vμ n©ng cÊp hÖ thèng c¸p; an toμn cho m¹ng c¸p vμ con ng−êi... NgÇm ho¸ m¹ng ngo¹i vi lμ xu thÕ tÊt yÕu trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vμ më réng m¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam. ChÝnh hÇm hè c¸p còng gãp phÇn mang l¹i hiÖu qu¶ trong viÖc ®¶m b¶o vμ n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô, më ra kh¶ n¨ng vμ triÓn väng to lín trong viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô víi chÊt l−îng cao vμ gi¸ c−íc c¹nh tranh tíi kh¸ch hμng. V× vËy, viÖc xuÊt b¶n mét cuèn s¸ch gãp phÇn chuÈn hãa c«ng t¸c thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng nh»m t¹o nªn sù ®ång bé vμ hoμn chØnh trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh ngo¹i vi lμ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt. §Ó phôc vô nhu cÇu nμy, th¸ng 4/2007 Nhμ xuÊt b¶n B−u ®iÖn xuÊt b¶n cuèn s¸ch “Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng” cña nhãm t¸c gi¶ do TS. Bïi Thanh Giang chñ biªn. Cuèn s¸ch ®· vμ ®ang tiÕp tôc nhËn ®−îc sù h−ëng øng cña ®«ng ®¶o b¹n ®äc muèn t×m hiÓu vÒ vÊn ®Ò nμy. §Ó tiÕp tôc ®¸p øng yªu cÇu cña ®«ng ®¶o b¹n ®äc, Nhμ xuÊt b¶n B−u ®iÖn tæ chøc t¸i b¶n (cã chØnh söa) cuèn s¸ch "Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng". Néi dung cuèn s¸ch gåm 03 phÇn chÝnh: PhÇn 1: Thi c«ng c¸p treo PhÇn 2: Thi c«ng c¸p ngÇm PhÇn 3: Thi c«ng hÇm hè c¸p b»ng ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp, ®óc s½n vμ l¾p ghÐp Víi tÝnh thùc tiÔn cao, h×nh ¶nh minh ho¹ cô thÓ, chi tiÕt, cuèn s¸ch sÏ lμ tμi liÖu tham kh¶o h÷u Ých cho c«ng nh©n, c¸n bé kü thuËt, kü s− thùc hiÖn thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng. Cuèn s¸ch còng sÏ lμ tμi liÖu cÇn thiÕt cho c¸c c¸n bé qu¶n lý trong c¸c ®¬n vÞ, c¬ quan, doanh nghiÖp trùc tiÕp hoÆc liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng vμ qu¶n lý m¹ng ngo¹i vi nãi chung vμ hÖ thèng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng nãi riªng. Ngoμi ra cuèn s¸ch còng sÏ lμ tμi liÖu cÇn thiÕt cho c¸c gi¸o viªn, sinh viªn c¸c tr−êng ®¹i häc, cao ®¼ng vμ c¸c c¬ së ®μo t¹o chuyªn ngμnh viÔn th«ng. Nhμ xuÊt b¶n B−u ®iÖn mong tiÕp tôc nhËn ®−îc ý kiÕn gãp ý cña b¹n ®äc ®Ó n©ng cao chÊt l−îng cuèn s¸ch trong lÇn t¸i b¶n sau. Mäi ý kiÕn ®ãng gãp cña quý vÞ vμ b¹n ®äc xin göi vÒ Nhμ xuÊt b¶n B−u ®iÖn, 18 NguyÔn Du, Hμ Néi. §iÖn tho¹i: 04.5772143; Fax: 04.5772037 Tr©n träng c¶m ¬n ./. Hμ Néi, th¸ng 4 n¨m 2008 Nhμ xuÊt b¶n b−u ®iÖn Ch−¬ng 1: Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng 5 PhÇn 1 thi c«ng c¸p treo Ch−¬ng 1 Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng 1.1. Ph©n lo¹i c¸p treo C¸p treo lμ bé phËn cña m¹ng ngo¹i vi viÔn th«ng. C¨n cø vμo tÝnh chÊt vËt liÖu lμm d©y dÉn, c¸p treo cã thÓ ph©n ra hai lo¹i lμ c¸p sîi ®ång vμ c¸p sîi quang. 1.2. Sö dông c¸p treo - C¸p treo ®−îc sö dông trong c¸c tr−êng hîp sau: a) Nh÷ng n¬i ®Þa chÊt kh«ng phï hîp víi c«ng tr×nh ch«n ngÇm nh− ®−êng qu¸ dèc, bê vùc, vïng ®Êt ®¸, ®Çm lÇy, vïng ®Êt th−êng xuyªn bÞ xãi lë v.v... b) Nh÷ng n¬i ch−a cã quy ho¹ch ®« thÞ, d©n c− hoÆc kÕ ho¹ch më ®−êng. c) Nh÷ng n¬i nhu cÇu kh«ng nhiÒu, chØ cÇn tõ 1 ®Õn 2 tuyÕn c¸p dung l−îng nhá. d) CÇn cung cÊp dÞch vô nhanh nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu tr−íc m¾t. e) Cung cÊp c¸c dÞch vô t¹m thêi trong khi chê söa ch÷a m¹ng c¸p bÞ h− háng hoÆc ®Ó chuyÓn h−íng c¸p ë nh÷ng vÞ trÝ c¸p chuyÓn h−íng gÊp. f) C¸p viÔn th«ng cã thÓ treo trªn cét ®iÖn lùc, cét th«ng tin tÝn hiÖu ®−êng s¾t nh−ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh trong ch−¬ng 4. - ChØ sö dông c¸p treo sîi ®ång cã dung l−îng tèi ®a lμ 400 ®«i. - Kh«ng ®−îc phÐp treo c¸p qua ®−êng cao tèc vμ c¸c ®−êng giao th«ng cã ®é réng trªn 100 m trë lªn. 1.3. Tr×nh tù c¸c b−íc trong thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng ph¶i tu©n thñ lÇn l−ît c¸c b−íc nh− quy ®Þnh sau ®©y: - Kh¶o s¸t chuÈn bÞ thi c«ng; - §o ®¹c l¹i tuyÕn c¸p treo khi thi c«ng; - KiÓm tra, tËp kÕt vμ r¶i vËt liÖu; - §μo hè; - Dùng cét; Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng 6 - LÊp ®Êt gèc cét; - Nèi cét; - Trang bÞ d©y co; - Trang bÞ (ch©n) cét chèng; - L¾p ®Æt thanh h·m cñng cè cét treo c¸p; - X©y ô quÇy, ®æ bª t«ng mãng cét vμ mãng d©y co; - Trang bÞ mãng cét thÐp vμ mãng d©y co b»ng bª t«ng ®óc s½n; - Ra vμ c¨ng c¸p treo; - H·m vμ kÕt cuèi c¸p treo; - L¾p ®Æt tñ, hép c¸p; - Hμn nèi c¸p treo; - Nèi ®Êt d©y treo c¸p; - §¸nh sè cét; - Trang bÞ b¶o vÖ vμ biÓn b¸o; - C¸c ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m an toμn lao ®éng trong thi c«ng c¸p treo; - §o kiÓm, nghiÖm thu, lËp biªn b¶n b¸o c¸o vμ hå s¬ hoμn c«ng. 1.4. C¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt khi thi c«ng c¸p treo (1) TÊt c¶ c¸c tuyÕn c¸p treo (x©y dùng míi hoÆc söa ch÷a lín, m¾c thªm c¸p, v.v...) ph¶i thùc hiÖn theo ®óng thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®· ®−îc phª duyÖt vμ dùa vμo quy ®Þnh trong quy ph¹m ®Ó tiÕn hμnh thi c«ng. Khi ch−a cã thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng chÝnh thøc, nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Ghi chó: 1. NÕu c«ng tr×nh c¸p treo cÇn x©y dùng gÊp ®Ó phôc vô kÞp thêi th× ph¶i cã quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n cña cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp võa thiÕt kÕ võa thi c«ng, nh−ng ph¶i cã “Dù ¸n ®Çu t− hay B¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt” ®· ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt míi ®−îc phÐp khëi c«ng. Trong tr−êng hîp nμy cÇn cã sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n cña ®¹i diÖn ®¬n vÞ thiÕt kÕ, ®¹i diÖn ®¬n vÞ thi c«ng, ®¹i diÖn chñ ®Çu t− (hoÆc ®−îc uû quyÒn chñ ®Çu t−) vÒ c¸c tiªu chuÈn kü thuËt chÝnh cña c«ng tr×nh ®Ó lμm c¬ së gi¸m s¸t thi c«ng, tiÕp tôc hoμn thμnh thiÕt kÕ vμ nghiÖm thu bμn giao. 2. C«ng tr×nh chØ ®−îc phÐp khëi c«ng x©y dùng khi cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i giÊy phÐp cña c¸c c¬ quan vμ ®Þa ph−¬ng cã liªn quan. Nh÷ng n¬i thi c«ng cã liªn quan ®Õn c¸c Ch−¬ng 1: Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng 7 c«ng tr×nh ®Æc biÖt, nh− ®ª ®iÒu, ®iÖn cao thÕ v.v... cÇn cã sù h−íng dÉn vμ kiÓm tra t¹i chç cña c¸n bé c¸c ngμnh ®ã trong lóc thi c«ng. 3. §¬n vÞ thi c«ng ph¶i lËp kÕ ho¹ch thi c«ng (ph−¬ng ¸n thi c«ng, tæ chøc thi c«ng) ®Ó b¶o ®¶m thi c«ng ®óng theo thiÕt kÕ vμ theo c¸c tiªu chuÈn kü thuËt cña quy ph¹m, b¶o ®¶m thi c«ng ®óng khèi l−îng, chÊt l−îng, thêi h¹n vμ h¹ gi¸ thμnh x©y dùng c«ng tr×nh. 4. X¸c ®Þnh vÞ trÝ dùng cét, tuyÕn cét ®¶m b¶o ph¶i th¼ng. 5. Ph¶i x¸c ®Þnh ®é cao cét, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét vμ träng l−îng c¸p cÇn thi c«ng. 6. X¸c ®Þnh ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt t¹i n¬i dùng cét ®Ó cã biÖn ph¸p gia cè mãng, x©y ô quÇy hay then h·m. Quy c¸ch cñng cè gèc cét do thiÕt kÕ quy ®Þnh. 7. C¸c cét gãc (cét t¹i vÞ trÝ ®æi h−íng tuyÕn) ph¶i ®−îc cñng cè b»ng d©y co. Cét gãc n¬i ®Þa h×nh h¹n chÕ kh«ng lμm ®−îc d©y co th× cñng cè b»ng ch©n chèng. Cét gãc n¬i ®Êt mÒm ngoμi viÖc lμm d©y co ph¶i cñng cè thªm cét chÝnh treo c¸p. D©y co ph¶i cã mãng b»ng bª t«ng ®óc s½n. Tr−êng hîp gãc nÆng, cã thÓ cñng cè cét gãc võa b»ng d©y co võa b»ng ch©n chèng. N¬i kh«ng cho phÐp lμm d©y co hay ch©n chèng trùc tiÕp (d©y co v−íng ®−êng ®i vμ ch©n chèng v−íng r·nh n−íc s©u v.v...) th× cã thÓ dïng cét kÐo (cäc kÐo) ®Ó trang bÞ d©y co gi¸n tiÕp. Cét kÐo cã thÓ cïng kÝch th−íc hoÆc nhá h¬n cét chÝnh treo c¸p mét Ýt. Kh«ng nªn bè trÝ nh÷ng cét gãc cã gi¸c th©m qu¸ lín. (2) §¬n vÞ thi c«ng kh«ng ®−îc tù ý thay ®æi hoÆc söa ch÷a thiÕt kÕ vμ b¶n vÏ thi c«ng. Tr−êng hîp cÇn söa ®æi, ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh nh− sau: 1. NÕu cã söa ®æi lín (nh− kÕ ho¹ch, chñ tr−¬ng, vËt liÖu, nh©n lùc, kinh phÝ v.v...) th× ph¶i ®−îc c¬ quan phª duyÖt thiÕt kÕ xÐt vμ ®ång ý b»ng v¨n b¶n. NÕu cÇn thiÕt th× ph¶i thiÕt kÕ bæ sung, hoÆc lμm l¹i thiÕt kÕ vμ tr×nh duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. 2. NÕu lμ nh÷ng thay ®æi nhá (®é cao cét, thªm gãc, thªm mét hoÆc hai cét v.v...) th× ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña chñ ®Çu t− hoÆc uû quyÒn chñ ®Çu t− vμ cã sù tham gia ý kiÕn cña ®¹i diÖn ®¬n vÞ thiÕt kÕ th−êng trùc t¹i c«ng tr×nh. Cuèi mçi ®ît thi c«ng hoÆc cuèi c«ng tr×nh nh÷ng ®iÓm thay ®æi nhá nμy sÏ ®−îc tæng hîp l¹i lμm thiÕt kÕ bæ sung. (3) C¸c vËt liÖu sö dông vμo c«ng tr×nh ph¶i theo ®óng quy ®Þnh trong thiÕt kÕ. Tr−êng hîp cÇn thay ®æi vËt liÖu kh¸c víi ®å ¸n thiÕt kÕ, ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña chñ ®Çu t− vμ ®¬n vÞ thiÕt kÕ. (4) TÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu ph¶i ®−îc kiÓm tra b¶o ®¶m vÒ chÊt l−îng vμ sè l−îng tr−íc khi ®−a vμo c«ng tr×nh. Nh÷ng vËt liÖu kh«ng ®¶m b¶o chÊt l−îng nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc dïng vμo c«ng tr×nh (xem phô lôc 1). Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng 8 VËt liÖu, dông cô ®−a ra hiÖn tr−êng thi c«ng ph¶i ph¶i ®−îc b¶o qu¶n theo ®óng quy ®Þnh. (5) TÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu chÝnh vμ thiÕt bÞ phô trî tuyÕn c¸p treo ph¶i b¶o ®¶m tèt chÊt l−îng vÒ c¬ vμ ®iÖn khÝ. §¬n vÞ thi c«ng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt ®Ó söa ch÷a, b¶o ®¶m c«ng tr×nh x©y l¾p xong ®¹t chÊt l−îng tèt nhÊt. (6) Khi thi c«ng cÇn ph¶i chó ý b¶o vÖ tμi s¶n cña nh©n d©n vμ cña Nhμ n−íc ë nh÷ng n¬i tuyÕn c¸p treo ®i qua. (7) Khi x©y dùng c¸c tuyÕn c¸p treo míi giao chÐo vμ ®i gÇn víi c¸c tuyÕn c¸p treo cò ®ang sö dông, hoÆc söa ch÷a, m¾c thªm c¸p trªn cét cña tuyÕn c¸p cò ®ang sö dông ph¶i b¶o ®¶m an toμn liªn l¹c cho c¸c tuyÕn c¸p cò. (8) Ph¶i cã kÕ ho¹ch b¶o ®¶m an toμn lao ®éng vμ an toμn vÖ sinh lao ®éng theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh. 1.5. Kh¶o s¸t chuÈn bÞ thi c«ng Kh¶o s¸t chuÈn bÞ thi c«ng nh»m ®Ó n¾m c¸c sè liÖu cÇn thiÕt lμm c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch thi c«ng. Kh¶o s¸t chuÈn bÞ thi c«ng ®−îc tiÕn hμnh sau khi cã ®å ¸n thiÕt kÕ, cã thÓ kÕt hîp lμm cïng víi ®ît giao vμ nhËn tuyÕn gi÷a thiÕt kÕ vμ thi c«ng hoÆc còng cã thÓ ®i kh¶o s¸t riªng. Thμnh phÇn tham gia kh¶o s¸t chuÈn bÞ thi c«ng lμ c¸c c¸n bé chñ chèt cña ®¬n vÞ trùc tiÕp thi c«ng, cã thÓ cã ®¹i diÖn qu¶n lý tuyÕn c¸p treo sau nμy. Tr−íc khi ®i kh¶o s¸t ph¶i lËp kÕ ho¹ch kh¶o s¸t nªu râ yªu cÇu, thêi gian, ph−¬ng tiÖn, nh÷ng ng−êi ®i kh¶o s¸t. Ng−êi ®o kh¶o s¸t ph¶i nghiªn cøu tr−íc hå s¬ thiÕt kÕ vμ b¶n vÏ thi c«ng, ®o ®¹c cña thiÕt kÕ cung cÊp. C¸c yªu cÇu vμ nhiÖm vô cô thÓ cña c«ng t¸c kh¶o s¸t chuÈn bÞ thi c«ng nh− sau: C¸c yªu cÇu chÝnh: - X¸c ®Þnh ®−îc tuyÕn c¸p treo mμ thiÕt kÕ ®· ®o ®¹c. - T×m hiÓu nh÷ng chç träng yÕu cña c«ng tr×nh, nghiªn cøu biÖn ph¸p thi c«ng b¶o ®¶m chÊt l−îng kü thuËt, an toμn th«ng tin, an toμn lao ®éng. - T×m hiÓu nh÷ng nguån cung cÊp vËt liÖu vμ nh©n lùc ®Þa ph−¬ng. - Dù kiÕn ®Þa ®iÓm tËp kÕt vËt liÖu, ph−¬ng tiÖn di chuyÓn v.v... Ngoμi ra cßn cÇn ph¶i: - N¾m v÷ng t×nh h×nh c¸c ®−êng d©y ®iÖn lùc (h¹ thÕ vμ cao thÕ) còng nh− c¸c c«ng tr×nh kh¸c cã nguy c¬ ¶nh h−ëng ®Õn c¸p th«ng tin vμ con ng−êi trong qu¸ tr×nh x©y dùng. Ch−¬ng 1: Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng 9 - N¾m ch¾c ®Þa thÕ tuyÕn c¸p th«ng tin ®i qua n¬i ruéng s©u, ®ång lÇy, rõng nói vμ qua c¸c l©m tr−êng, n«ng tr−êng, vïng c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n tr¸i, v.v... cña Nhμ n−íc vμ cña nh©n d©n. - T×nh h×nh ®−êng s¸ giao th«ng däc theo tuyÕn c¸p th«ng tin sÏ x©y dùng. - T×nh h×nh c¸c n¬i vμo tr¹m viÔn th«ng, vÞ trÝ tr¹m, vÞ trÝ c¸c tñ vμ hép c¸p. - T×m hiÓu t×nh h×nh kiÕn tróc hiÖn t¹i vμ t−¬ng lai ph¸t triÓn däc theo tuyÕn c¸p th«ng tin sÏ x©y dùng (quy ho¹ch ®−êng giao th«ng, khu d©n c−, khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, nhμ m¸y vμ tr−êng häc, v.v...) - T×nh h×nh khÝ hËu vμ thêi tiÕt vïng x©y dùng tuyÕn c¸p treo (m−a n¾ng, giã b·o, sÊm sÐt, lò lôt, v.v..) Sau khi kh¶o s¸t vÒ ph¶i lμm b¸o c¸o kh¶o s¸t ®Ó lμm c¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch thi c«ng vμ lμm c¨n cø ®Ó cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt kÕ ho¹ch thi c«ng. B¶n b¸o c¸o kh¶o s¸t thi c«ng ph¶i ®Çy ®ñ c¸c néi dung sau ®©y: - Ph¶i cã v¨n b¶n thuyÕt minh râ rμng mäi t×nh h×nh vμ sè liÖu vÒ kh¶o s¸t ®· thu l−îm ®−îc. - Nªu nh÷ng khã kh¨n tån t¹i ch−a gi¶i quyÕt ®−îc hoÆc nh÷ng vÊn ®Ò ch−a ®−îc x¸c ®Þnh cÇn ph¶i tiÕp tôc nghiªn cøu, t×m hiÓu vμ gi¶i quyÕt. - Dù kiÕn, ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tån t¹i. - VÏ s¬ ®å ®Þa lý vμ ®Þa h×nh cña tuyÕn c¸p ®i qua. S¬ ®å b¶n vÏ ph¶i râ rμng, s¸t víi thùc tÕ ®Ó ng−êi xem cã thÓ h×nh dung ®−îc vÞ trÝ träng yÕu tuyÕn c¸p khi sö dông b¶n ®å. Ký hiÖu ghi chÐp ph¶i thèng nhÊt vμ theo ®óng quy ®Þnh chung. 1.6. §o ®¹c tuyÕn c¸p treo khi thi c«ng Thêi gian tõ khi thiÕt kÕ ®o ®¹c ®Õn lóc thi c«ng t−¬ng ®èi l©u, mét sè cäc mèc bÞ thÊt l¹c, nªn thi c«ng cÇn ph¶i tiÕn hμnh ®o ®¹c l¹i ®Ó x¸c ®Þnh cäc mèc cña tuyÕn cét treo treo c¸p phï hîp víi ®¨ng ký ®o ®¹c. Khi ®o ®¹c l¹i ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ cäc mèc ph¶i dùa vμo ®¨ng ký ®o ®¹c cña thiÕt kÕ, tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc tù ý thay ®æi h−íng tuyÕn c¸p treo hoÆc dÞch chuyÓn vÞ trÝ cäc mèc sai víi quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. Tr−êng hîp ®o ®¹c l¹i, thÊy mÊt ph−¬ng h−íng, gÆp ®Þa h×nh thay ®æi hoÆc thùc tÕ kh¸c víi ®¨ng ký ®o ®¹c, nhãm ®o ®¹c thi c«ng ph¶i ph¶n ¸nh cho c¸n bé kü thuËt gi¶i quyÕt vμ ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i b¸o c¸o cho ®¬n vÞ thiÕt kÕ x¸c nhËn vμ bæ sung. Nh÷ng thay ®æi trªn tuyÕn c¸p ph¶i ®−îc ghi chÐp ®Çy ®ñ vμo b¶n ®¨ng ký ®o ®¹c ®Ó sau nμy tiÖn theo dâi. Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng 10 Ghi chó: - Trong ®o ®¹c khi thi c«ng vμ thi c«ng tuyÕn c¸p treo, yªu cÇu ph¶i chÆt c©y theo ®óng quy ®Þnh cña thiÕt kÕ ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®o ®¹c vμ b¶o ®¶m an toμn cho ®−êng cét. - Dùa trªn v¨n b¶n cña thiÕt kÕ, ®¬n vÞ thi c«ng cÇn liªn hÖ, tho¶ thuËn tr−íc víi c¬ quan hoÆc gia chñ cã c©y cèi ph¶i chÆt. §¬n vÞ thi c«ng chØ ®−îc phÐp chÆt c©y sau khi ®· ®−îc sù ®ång ý cña ng−êi qu¶n lý c©y. - Khi chÆt c©y ph¶i nghiªn cøu tr−íc tuyÕn c¸p treo ®Ó tr¸nh g©y thiÖt h¹i c©y cèi cña nh©n d©n vμ cña Nhμ n−íc mét c¸ch v« Ých. - Ph¶i chÆt tÊt c¶ c¸c c©y lín nhá däc tuyÕn c¸p treo xÐt thÊy kh¶ n¨ng cã thÓ lμm trë ng¹i cho tuyÕn c¸p sau nμy. Ph¶i chÆt hÕt c¸c c©y kh«, c©y chÕt ë däc tuyÕn c¸p treo khi ®æ xuèng cã thÓ lμm ®øt c¸p, gÉy cét. - Khi chÆt c©y ë bªn vÖ ®−êng s¾t, ®−êng « t« vμ c¸c ®−êng giao th«ng kh¸c, nÕu c©y cã kh¶ n¨ng ®æ xuèng ®−êng, ph¶i bè trÝ ng−êi g¸c ë hai ®Çu lμm ¸m hiÖu cho xe cé vμ ng−êi qua l¹i biÕt. - Trong thμnh phè nªn sö dông c¸p ngÇm, h¹n chÕ sö dông c¸p treo. ViÖc chÆt c©y trong thμnh phè ®¬n vÞ thi c«ng sÏ liªn hÖ víi c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm ®Ó xÐt vμ quyÕt ®Þnh khèi l−îng c©y cÇn chÆt cho thÝch hîp. 1.7. TËp kÕt vμ r¶i vËt liÖu C¸c vËt liÖu ®Ó x©y dùng mét tuyÕn c¸p treo ph¶i tËp trung ë kho t¹i nh÷ng ®Þa ®iÓm ®· ®−îc quy ®Þnh, thuËn tiÖn cho viÖc ph©n r¶i sau nμy. VËt liÖu x©y dùng cã thÓ ®−îc tËp kÕt t¹i ch©n c«ng tr×nh, nh−ng ph¶i ®−îc b¶o qu¶n tèt, ®óng quy ®Þnh. ViÖc vËn chuyÓn vËt liÖu cã thÓ dïng c¸c ph−¬ng tiÖn « t«, tÇu ho¶ hoÆc xe cã sóc vËt kÐo (ë nh÷ng n¬i cã c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn th« s¬). C¸c yªu cÇu vÒ cÊu t¹o vμ vËn chuyÓn cét xem trong phô lôc 2. VËt liÖu ®−îc tËp trung ë kho hoÆc tËp kÕt t¹i ch©n c«ng tr×nh do ®¬n vÞ thi c«ng tù lμm hoÆc do c¬ quan cung cÊp vËt t− giao t¹i c«ng tr×nh. Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, tËp kÕt vμ ph©n r¶i vËt liÖu kh«ng ®−îc ®Ó vËt liÖu h− háng mÊt m¸t, nhÊt lμ c¸c vËt liÖu quan träng nh− c¸p, d©y co, d©y buéc v.v... vμ ph¶i triÖt ®Ó b¶o ®¶m an toμn. Tr−íc vμ sau khi r¶i vËt liÖu ®Õn ch©n c«ng tr×nh, ph¶i kiÓm tra quy c¸ch, chÊt l−îng vμ sè l−îng c¸c lo¹i vËt liÖu. Quy c¸ch c¸c lo¹i vËt liÖu vμ trang bÞ l¾p ghÐp cho tuyÕn c¸p treo xem trong phô lôc 1. Nh÷ng vËt liÖu kh«ng ®óng quy c¸ch vμ chÊt l−îng xÊu, nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc sö dông vμo c«ng tr×nh. Ch−¬ng 1: Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng 11 Khi ph©n r¶i vËt liÖu, c¸c vËt liÖu nhá dÔ r¬i mÊt (bu l«ng, ®Öm s¾t, tai d©y co v.v...) ph¶i ®Ó trong hßm kÝn. Trong mét hßm kh«ng ®Ó chung qu¸ hai lo¹i vËt liÖu, c¸c vËt liÖu ®Ó chung trong mét hßm ph¶i cã h×nh d¸ng hoÆc kÝch th−íc kh¸c nhau. Bªn ngoμi hßm ph¶i cã nh·n hiÖu ghi râ ký hiÖu, quy c¸ch vμ sè l−îng cña mçi lo¹i vËt liÖu. Xi m¨ng khi vËn chuyÓn ph¶i ®−îc che ®Ëy kü ®Ò phßng giã, n−íc m−a ph¸ ho¹i. 1.8. §μo hè - Hè cét ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu nh− sau: 1. ThÓ tÝch ®Êt ®μo lªn ph¶i Ýt nhÊt. 2. H×nh thÓ cña hè ph¶i tiÖn cho viÖc dùng cét. - Tr−íc khi ®μo hè ph¶i xem l¹i vÞ trÝ cäc mèc, nÕu cäc mèc bÞ dÞch chuyÓn hoÆc mÊt th× ph¶i tiÕn hμnh ®o l¹i cho thËt chÝnh x¸c råi míi ®μo. - §−êng kÝnh cña hè cét tõ trªn xuèng d−íi ph¶i b»ng nhau vμ ph¶i phï hîp víi h×nh d¸ng cña gèc cét. + Hè cét bª t«ng ®μo theo h×nh ch÷ nhËt. + Hè cét thÐp ®μo theo h×nh vu«ng. + §é s©u cña hè ph¶i theo ®óng quy ®Þnh trong thiÕt kÕ. + Hè ®μo ph¶i ®Ó l¹i cäc mèc ®Ó dÔ kiÓm tra theo dâi. H×nh 1.1: H×nh d¹ng hè cét bª t«ng, ®μo r·nh xiªn (a) vμ r·nh bËc thang (b) - §Êt ®μo tõ hè ®em lªn chó ý ®Ó vÒ bªn tr¸i víi phÝa dùng cét vμ ph¶i c¸ch xa miÖng hè Ýt nhÊt lμ 20 cm. Hè ®μo xong trong ngμy nªn cè g¾ng dùng cét ngay, tr¸nh ®Ó l©u qu¸ ®Êt sôt lë lμm háng hè cét. - C¸c hè cét trªn mét ®−êng th¼ng ph¶i ®μo ng¾m theo ®óng tuyÕn c¸p. Hè d©y co, ch©n chèng, hè cét gãc ph¶i ®μo ng¾m ®óng ®−êng ph©n gi¸c cña gãc. Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng 12 - Cét gãc cã gi¸c th©m tõ 2 m trë lªn, khi ®μo hè cét chÝnh ph¶i dÞch vμo trong gãc mét kho¶ng tÝnh tõ t©m cäc mèc ®Õn t©m hè cét theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. - Hè d©y co (hè ch©n chèng) ph¶i ®μo dÞch ra ngoμi cäc mèc, theo h−íng cña d©y co (h−íng cña ch©n chèng) mét kho¶ng c¸ch tïy theo ®é ch«n s©u cña mãng d©y co L ghi trong ®¨ng ký ®o ®¹c. §Ó d©y co ®−îc thËt (mãng ch©n chèng) vμ tïy theo tû sè H th¼ng vμ l¾p ch©n chèng ®−îc ®óng h−íng chÞu lùc cã thÓ ®μo thªm mét m−¬ng xiªn. - §é ch«n s©u cña cét vμ c¸c yªu cÇu cñng cè gèc cét b»ng bª t«ng P.100 theo quy ®Þnh trong TC 05-04-2003-KT "Cét bª t«ng treo c¸p th«ng tin - Tiªu chuÈn kü thuËt" ®èi víi c¸c mÉu cét trßn (6.A-R, 7.A-R, 8.A-R, 6.B-R vμ 7.B-R) vμ cét vu«ng (6.A-V, 7.A-V, 8.A-V, 6.B-V vμ 7.B-V) nh− quy ®Þnh trong b¶ng 1.1. - §é ch«n s©u cña cét (®é s©u hè ®μo) nãi chung phô thuéc vμo cÊp ®Êt t¹i n¬i ch«n cét vμ chiÒu cao cña cét, ®−îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 1.2. - §μo hè ë ®Þa thÕ ®Æc biÖt (®Êt mÒm, ®Êt phÝa d−íi cã ®¸, ®Êt m−în, ®Êt dèc, ®Êt r¾n, ®Êt ë mÐp ®−êng giao th«ng v.v...): 1. §μo hè ë n¬i cã phÝa trªn lμ ®Êt vμ phÝa d−íi lμ ®¸, theo nguyªn t¾c sau: lÊy ®é 1 ch«n s©u cña cét ë n¬i ®Êt ®¸ céng thªm líp ®Êt phÝa trªn. 3 2. Hè cét ë n¬i ®Êt mÒm, ®μo s©u h¬n tiªu chuÈn quy ®Þnh Ýt nhÊt lμ 15 cm. 3. Hè cét ë n¬i ®Êt m−în cã ®é s©u ®−îc tÝnh tõ ®é s©u cña mÆt ®Êt sau nμy lón xuèng. 4. Hè cét ë n¬i ®Êt dèc (taluy ®−êng hay ®åi dèc) tÝnh tõ mÐp miÖng hè vÒ phÝa thÊp nhÊt. 5. Hè cét ë n¬i ®Êt r¾n, xuèng d−íi gÆp ®¸ cÇn ph¶i ®μo s©u thªm 15 cm n÷a. NÕu c¸c hè cét ë tr−íc vμ sau hè cét nμy ®· ®óng ®é s©u quy ®Þnh th× cã thÓ cho phÐp hè ®ã chØ ®μo tíi líp ®¸ lμ ®−îc. 6. Hè cét, hè d©y co ch©n chèng ë mÐp ®−êng giao th«ng cã ng−êi qua l¹i, khi ®μo xong ch−a kÞp dùng cét, ch«n d©y co hoÆc ch©n chèng th× ph¶i ®Ëy v¸n lμm dÊu hiÖu ®Ó chØ dÉn ng¨n ngõa tai n¹n cho ng−êi. B¶ng 1.1: §é ch«n s©u c¸c lo¹i mÉu cét vμ c¸c yªu cÇu cñng cè gèc cét b»ng bª t«ng P.100 theo TC 05-04-2003-KT "Cét bª t«ng treo c¸p th«ng tin - Tiªu chuÈn kü thuËt" MÉu cét 6.A-R §é dµi (m) 6,0 §é ch«n s©u (m) Cñng cè gèc cét b»ng bª t«ng P.100 65-I.A 1,4 M0,30x0,30x1,4 95-II.B 1,4 M0,40x0,40x1,4 125-III,B 1,4 M0,55x0,55x1,4 155-IV.B 1,4 M0,65x0,65x1,4 ¸p lùc giã (daN/m2) - Vïng Ch−¬ng 1: Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng MÉu cét 7.A-R 8.A-R 6.B-R 7.B-R 6.A-V 7.A-V 8.A-V 6.B-V 7.B-V §é dµi (m) 7,0 8,0 6,0 7,0 6,0 7,0 8,0 6,0 7,0 13 §é ch«n s©u (m) Cñng cè gèc cét b»ng bª t«ng P.100 65-I.A 1,6 M0,30x0,30x1,6 95-II.B 1,6 M0,40x0,40x1,6 ¸p lùc giã (daN/m2) - Vïng 125-III,B 1,6 M0,55x0,55x1,6 155-IV.B 1,6 M0,65x0,65x1,6 65-I.A 1,8 Kh«ng mãng 95-II.B 1,8 M0,40x0,40x1,8 125-III,B 1,8 M0,50x0,50x1,8 155-IV.B 1,8 M0,60x0,60x1,8 65-I.A 1,4 Kh«ng mãng 95-II.B 1,4 M0,30x0,30x1,4 125-III,B 1,4 M0,40x0,40x1,4 155-IV.B 1,4 M0,50x0,50x1,4 65-I.A 1,6 Kh«ng mãng 95-II.B 1,6 M0,30x0,30x1,6 125-III,B 1,6 M0,40x0,40x1,6 155-IV.B 1,6 M0,50x0,50x1,6 65-I.A 1,4 M0,35x0,35x1,4 95-II.B 1,4 M0,50x0,50x1,4 125-III,B 1,4 M0,55x0,55x1,4 155-IV.B 1,4 M0,70x0,70x1,4 65-I.A 1,6 M0,35x0,35x1,6 95-II.B 1,6 M0,45x0,45x1,6 125-III,B 1,6 M0,60x0,60x1,6 155-IV.B 1,6 M0,70x0,70x1,6 65-I.A 1,8 Kh«ng mãng 95-II.B 1,8 M0,40x0,40x1,8 125-III,B 1,8 M0,50x0,50x1,8 155-IV.B 1,8 M0,60x0,60x1,8 65-I.A 1,4 M0,30x0,30x1,4 95-II.B 1,4 M0,40x0,40x1,4 125-III,B 1,4 M0,50x0,50x1,4 155-IV.B 1,4 M0,60x0,60x1,4 65-I.A 1,6 Kh«ng mãng 95-II.B 1,6 M0,35x0,35x1,6 125-III,B 1,6 M0,45x0,45x1,6 155-IV.B 1,6 M0,55x0,55x1,6 Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng 14 B¶ng 1.2: §é ch«n s©u cña cét (®é s©u cña hè ®μo) phô thuéc vμo chiÒu dμi cét vμ cÊp ®Êt §é s©u hè ®µo (m) §é s©u hè ®µo (m) ®èi víi ®Êt cÊp I, II, III ®èi víi ®Êt cÊp IV 6 1,4 0,9 7 1,6 1,0 8 1,8 1,0 10 1,8 1,2 ChiÒu dµi cét, m Ghi chó: §èi víi ®Êt cÊp IV ph¶i thùc hiÖn ®æ block cét hoÆc x©y ô quÇy quanh ch©n cét sao cho phÇn ch©n cét n»m trong ®Êt vμ ô quÇy nh− quy ®Þnh ®èi víi ®Êt cÊp I, II, III 1.9. Dùng cét 1.9.1. Dùng cét b»ng ph−¬ng ph¸p thñ c«ng - Tr−íc khi dùng cét ph¶i kiÓm tra l¹i hè ®μo, chÊt l−îng cét vμ c¸c trang bÞ trªn cét. - Ph¶i kiÓm tra kü c¸c dông cô dïng ®Ó dùng cét nh− thang, n¹ng, d©y thõng, dßng däc, ba l¨ng v.v... tr−íc khi sö dông. TuyÖt ®èi tr¸nh lμm Èu g©y tai n¹n lao ®éng vμ háng dông cô. - C¨n cø vμo chiÒu dμi cét, träng l−îng cét vμ ®Þa thÕ dùng cét ®Ó lùa chän ph−¬ng ph¸p dùng cét cho thÝch hîp nh− ph−¬ng ph¸p dïng n¹ng ®ì, kÐo vã bÌ v.v... TuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dùng cét b»ng ph−¬ng ph¸p l¾c cét vμ moi ®Êt. - Khi dùng cét thÐp hoÆc cét bª t«ng cèt thÐp ph¶i chó ý ph−¬ng h−íng c¸c trang thiÕt bÞ l¾p ghÐp nh− tai d©y co, kÑp d©y treo c¸p, lç bu l«ng v.v... - Dùng cét trªn ®−êng th¼ng ta sÏ ®Æt cét däc theo h−íng cña tuyÕn c¸p hoÆc ®Æt vÒ bªn cã r·nh xiªn. §Æt gèc cét vÒ phÝa cã "mμ" c¸ch thμnh sau cña hè cét tõ 30 ÷ 40 cm, phÝa thμnh hè ®èi diÖn víi h−íng dùng cét ®Æt mét tÊm v¸n vμ cã ng−êi gi÷, sao cho khi n©ng ngän cét lªn gèc cét tú vμo tÊm v¸n gç kh«ng ¶nh h−ëng tíi thμnh hè. - Khi dùng cét cÇn ph¶i bè trÝ nh©n lùc mét c¸ch hîp lý. Cét nhÑ tõ 250 kg trë xuèng tèi thiÓu lμ 4 ng−êi, cét 300 kg ph¶i cã 5 ng−êi. Ph©n ®Òu lùc l−îng ra hai bªn cét, dïng søc ng−êi bèc ngän cét lªn cho ®Õn khi cét xuèng h¼n ®¸y hè. - §Èy cét th¼ng ®øng, rót v¸n lªn dïng søc ng−êi vμ thang gi÷ cho cét ®øng th¼ng, ®iÒu chØnh cét theo ®óng h−íng tuyÕn tu©n theo sù ®iÒu khiÓn cña ng−êi chØ huy. - Cét dùng lªn ph¶i ng¾m chØnh cho ngay th¼ng víi hμng cét dùng tr−íc nã vμ ng¾m cho h−íng d©y co (ch©n chèng) vu«ng gãc víi h−íng tuyÕn c¸p sau ®ã tiÕn hμnh lÊp ®Êt cñng cè ch©n cét. Ch−¬ng 1: Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng 15 - Dùng cét trªn ®−êng vßng gãc ph¶i b¶o ®¶m cho h−íng d©y co (ch©n chèng) n»m trªn ®−êng ph©n gi¸c cña gãc. Cét gãc dùng lªn vμ kÐo d©y co sao cho sau nμy kÐo c¸p ngän cét vÉn cßn ng¶ ra phÝa ngoμi gi¸c th©m mét cù ly a b»ng víi ®−êng kÝnh ngän cét (h×nh 1.2). NÕu cét gãc ®−îc trang bÞ ch©n chèng, ngän cét kh«ng cÇn ®Ó ng¶ ra ngoμi gi¸c th©m (a = 0). a Lïi gèc cét vμo gi¸c th©m 250 ÷ 350 mm H−íng tuyÕn H×nh 1.2: Dùng cét - Dùng cét kÐo d©y co gèc cét vÉn ë ®óng vÞ trÝ cäc mèc cßn ngän cét nªn ng¶ ra kho¶ng 1 m so víi gãc. - Cét dùng ë n¬i ®Êt bïn, ®Êt c¸t dÔ bÞ lón vμ ®æ, khi dùng xong nªn cñng cè cét ngay. Tr−êng hîp cét dùng ë ®Þa thÕ c¹nh nhμ, c¹nh ®−êng ®i th× cμng ph¶i khÈn tr−¬ng cñng cè ngay cét, kh«ng ®−îc tr× ho·n. Cñng cè cét (gia cè cét) cã thÓ b»ng mét hoÆc kÕt hîp c¸c biÖn ph¸p nh− ®æ bª t«ng, x©y ô quÇy, trang bÞ d©y co, trang bÞ ch©n chèng v.v... 1.9.2. Dùng cét b»ng ph−¬ng ph¸p c¬ giíi - Nh÷ng ®Þa h×nh thuËn lîi, trèng tr¶i cã thÓ dùng cét b»ng cÇn cÈu. CÇn ph¶i chän ®iÓm buéc d©y thõng vμo cét mét c¸ch hîp lý (xem phô lôc 2). - Khi n©ng vμ h¹ cét ph¶i nhÑ nhμng tr¸nh c¸c lùc t¸c ®éng ®ét ngét lμm gÉy hoÆc r¹n nøt cét. - Bè trÝ ng−êi vμ ®iÒu chØnh cho gèc cét vμo hè ®μo mét c¸ch chÝnh x¸c, tr¸nh lμm háng thμnh hè. - Sau khi gèc cét ®−îc ®Æt vμo ®¸y hè, dïng søc ng−êi ®iÒu chØnh cho cét ®øng th¼ng, theo ®óng h−íng tuyÕn, sau ®ã lÊp ®Êt hoÆc lμm mãng cñng cè gèc cét. - Dùng cét c¹nh c¸c ®−êng d©y trung, cao vμ h¹ thÕ ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p an toμn cho con ng−êi. Ph¶i b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch an toμn tõ cét treo c¸p ®Õn c¸c c«ng tr×nh l©n cËn (xem phô lôc 7). Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng 16 1.10. LÊp ®Êt gèc cét Sau khi dùng cét vμ chØnh cét ®óng vÞ trÝ, sÏ tiÕn hμnh lÊp ®Êt gèc cét. Dïng ®Êt ®μo ë hè lªn ®Ó lÊp gèc cét vμ cø 20 cm ®Êt lÊp ta tiÕn hμnh ®Çm chÆt mét lÇn. N¬i ®Êt bïn nh·o ph¶i dïng ®Êt cã trén ®¸ héc ®Ó lÊp gèc cét. Kh«ng nªn dïng ®Êt nh·o, ®Êt bïn lÉn cá r¸c ®Ó lÊp gèc cét. Sau khi lÊp xong nªn ®¾p ô ®Êt xung quanh gèc cét thμnh h×nh chãp côt cao kho¶ng 15 ÷ 20 cm vμ ph¶i lÌn thËt chÆt. 1.11. Nèi cét - ChØ nèi cét ë nh÷ng vÞ trÝ do thiÕt kÕ quy ®Þnh. Trong khi kh¶o s¸t chuÈn bÞ thi c«ng vμ trong qu¸ tr×nh thi c«ng do ®iÒu kiÖn kh¸ch quan (vÝ dô do lμm ®−êng s¸, x©y dùng nhμ cöa hoÆc c¸c biÕn ®éng cña tù nhiªn, t¸c ®éng cña con ng−êi mμ ph¸t sinh ra v.v...) cÇn ph¶i nèi cét ®Ó b¶o ®¶m an toμn vμ ®óng quy ph¹m x©y dùng m¹ng ngo¹i vi, th× ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i th«ng b¸o víi chñ ®Çu t−, c¬ quan t− vÊn thiÕt kÕ ®Ó bæ sung thÐp nèi cho phï hîp. - Cét nèi ®−îc sö dông trong c¸c tr−êng hîp cô thÓ nh− sau: 1. C¸c cét dùng ë ®Þa thÕ thÊp mμ sö dông cét tiªu chuÈn kh«ng b¶o ®¶m ®é dèc ngän cét treo c¸p (v−ît qu¸ ®é dèc cho phÐp) theo quy ®Þnh ë ®o¹n d−íi. 2. C¸c cét v−ît ®−êng s¾t, ®−êng « t«, c¸c vËt kiÕn tróc, c¸c ®−êng th«ng tin kh¸c v.v... mμ kh«ng b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch quy ®Þnh gi÷a c¸p vμ c¸c vËt ®ã. 3. Nh÷ng cét rÏ c¸p tõ ®−êng trôc chÝnh qua ®−êng nh¸nh mμ ®é cao cét kh«ng ®ñ ®Ó trang bÞ rÏ c¸p. - §é dèc cho phÐp lín nhÊt ®èi víi ngän cét treo c¸p th«ng tin, h: 1. §−êng ®ång b»ng : h < 1/30 l ; 2. §−êng trung du : h < 1/20 l ; 3. §−êng rõng nói : h < 1/10 l. Trong ®ã: - h lμ ®é dèc cña ngän cét treo c¸p th«ng tin, m (xem c¸c h×nh 1.3a, b, c, d); - A lμ ®é dμi kho¶ng cét, m. - §Ó nèi cao cét cã thÓ dïng thÐp h×nh L, T, U hoÆc thÐp èng vu«ng. §é dμi thÐp nèi theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ, ph¶i tÝnh to¸n kiÓm tra b¶n th©n thÐp nèi, b¶n th©n cét chÝnh sau khi nèi cao vμ ®é ch«n s©u cña cét cã b¶o ®¶m an toμn kh«ng, khi cÇn thiÕt th× thªm d©y co 2, 3, 4 mÆt vμ cñng cè gèc cét. Cã thÓ sö dông c¸c kÕt cÊu ®−îc thiÕt kÕ riªng ®Ó nèi cao cét (kiÓu "rä vu«ng" v.v...). Ch−¬ng 1: Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng 17 - Liªn kÕt gi÷a thÐp nèi vμ cét chÝnh dïng bu l«ng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bu l«ng tïy theo thiÕt kÕ quy ®Þnh. Tr−êng hîp kh«ng cã lç l¾p bu l«ng nèi cét th× cho phÐp dïng c¸c bé ®ai thÐp (c«liª, b« rÝt) kÕt hîp víi bu l«ng ®Ó nèi cét. Sè l−îng ®ai thÐp vμ kho¶ng c¸ch c¸c ®ai thÐp do thiÕt kÕ quy ®Þnh. H×nh 1.3: §é dèc ngän cét treo c¸p - Tr−íc khi nèi cét ph¶i kiÓm tra l¹i quy c¸ch ®o¹n nèi vμ dông cô dïng ®Ó nèi cét nh− thang, cét treo, d©y thõng, dßng däc v.v... - Nèi cét bª t«ng cèt thÐp ®−îc tiÕn hμnh nèi ë trªn cét. §é dμi cña thÐp nèi do thiÕt kÕ quy ®Þnh. §o¹n thÐp nèi cã ®é dμi ®Õn 2 m cã thÓ v¸c trªn vai leo thang lªn cét ®Ó nèi. §o¹n thÐp dμi trªn 2 m ph¶i dïng cét treo cã dßng däc ®Ó nèi. Liªn kÕt gi÷a thÐp nèi vμ cét bª t«ng dïng 3 bu l«ng. Dï nèi ®¬n (h×nh 1.4) hay nèi kÐp (h×nh 1.5) ®Òu ph¶i dïng bul«ng Φ16 × 160. ThÐp nèi dïng lo¹i L100 × 100 × 10. Chç tiÕp gi¸p gi÷a mò bul«ng víi cét bª t«ng ph¶i lãt ®Öm thÐp. §Öm thÐp sö dông lo¹i 49 × 49 × 3. H×nh 1.4: Nèi ®¬n thanh thÐp L trªn cét bª t«ng cèt thÐp H×nh 1.5: Nèi kÐp thanh thÐp L trªn cét bª t«ng cèt thÐp Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng 18 - Nèi cét thÐp cã thÓ tiÕn hμnh nèi ë d−íi ®Êt (cho tr−êng hîp x©y dùng míi) hoÆc tiÕn hμnh nèi ë trªn cét (tr−êng hîp ®−êng cét cò). Ph−¬ng ph¸p nèi cét thÐp: 1. ThÐp nèi ph¶i dïng cïng lo¹i thÐp h×nh víi cét chÝnh; cét L dïng thÐp nèi L, cét T dïng thÐp nèi T (h×nh 1.6 vμ 1.7). 2. §é dμi thÐp nèi do thiÕt kÕ quy ®Þnh. 3. Liªn kÕt gi÷a thÐp nèi vμ cét chÝnh dïng 3 bu l«ng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bu l«ng tïy theo thiÕt kÕ quy ®Þnh, cÇn tranh thñ nh÷ng lç ®· ®−îc ®ét s½n trªn cét chÝnh. Bul«ng nèi cét thÐp dïng lo¹i Φ14 × 45. 4. Nh÷ng ®−êng cét cò, khi söa ch÷a lín cÇn nèi cao thªm mét sè cét, tr−êng hîp kh«ng ®ét ®−îc lç ®Ó l¾p bu l«ng nèi cét th× ®−îc phÐp ¸p dông c¸c bé ®ai thÐp (coliª, b«rit) kÕt hîp víi bu l«ng ®Ó nèi cét. Nèi b»ng ®ai thÐp chØ thùc hiÖn t¹i c¸c cét trung gian. Sè l−îng ®ai thÐp do thiÕt kÕ quy ®Þnh, nh−ng kh«ng Ýt h¬n 3 bé ®ai thÐp, hai ®ai thÐp liªn tiÕp c¸ch nhau tõ 20 cm trë lªn. H×nh 1.6: Nèi cét thÐp ch÷ L H×nh 1.7: Nèi cét thÐp ch÷ T 1.12. Trang bÞ d©y co (1) Quy c¸ch d©y co do t− vÊn thiÕt kÕ quy ®Þnh. D©y co th−êng lμm b»ng d©y thÐp 4 mm m¹ kÏm, khi kh«ng cã d©y thÐp 4 mm th× còng cã thÓ dïng d©y thÐp 3,5 ÷ 4,5 mm lμm d©y co nh−ng ph¶i tÝnh to¸n ®iÒu kiÖn sö dông ®óng theo cì d©y thùc tÕ ®Ó b¶o ®¶m an toμn vμ tiÕt kiÖm vËt liÖu. Trong mäi tr−êng hîp ph¶i b¶o ®¶m c¸c ®Æc tÝnh c¬ häc nh− sau: - Sai sè ®−êng kÝnh cho phÐp: ± 0,08 mm; - §é bÒn giíi h¹n kh«ng nhá h¬n: 37 kg/mm2; - Sè lÇn bÎ cong 1800 kh«ng Ýt h¬n: 8 lÇn; - B¸n kÝnh uèn cong: 10 mm. Ch−¬ng 1: Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng 19 (2) D©y co lo¹i 2 sîi, 3 sîi, 5 sîi, 7 sîi thÐp 4 mm cã thÓ kÐo th¼ng víi ®é d·n dμi kh«ng qu¸ 0,5% råi xo¾n c¸c sîi l¹i lμm thμnh d©y co. B−íc xo¾n c¸c sîi d©y thÐp theo quy ®Þnh nh− sau: - D©y co 2 sîi: 60 ÷ 80 mm; - D©y co 3 sîi: 90 ÷ 110 mm; - D©y co 5 sîi: 120 ÷ 150 mm; - D©y co 7 sîi: 160 ÷ 200 mm. (3) Khi cÇn cã d©y co lín h¬n 7 sîi d©y thÐp 4 mm th× dïng d©y co thÐp bÖn. D©y co thÐp bÖn th−êng cã c¸c lo¹i nh− sau: 7 × 2,2 mm tøc lμ 1x7 – 6,6. 7 × 2,6 mm tøc lμ 1x7 – 7,8. 7 × 3,0 mm tøc lμ 1x7 – 9,0. (4) D©y co b»ng d©y thÐp 4 mm th−êng dïng d©y thÐp 3 mm ®Ó quÊn buéc hoÆc cã thÓ dïng c¸ch tù quÊn. ChiÒu dμi cña d©y thÐp 3 mm cÇn thiÕt ®Ó quÊn buéc cho mét d©y co, kÓ c¶ phÇn trªn vμ gi÷a, theo quy ®Þnh t¹i b¶ng 1.3. B¶ng 1.3: ChiÒu dμi d©y thÐp 3 mm quÊn mét d©y co Lo¹i thÐp lµm d©y co D©y thÐp 3 mm quÊn mét d©y co ChiÒu dµi, m Träng l−îng, kg 3x4,0 5,5 0,31 5x4,0 9,9 0,56 7x4,0 15,9 0,91 (5) C¨ng d©y co t¹i c¸c cét gãc vμ cét ®Çu cuèi ph¶i b¶o ®¶m ®é ng¶ cña ngän cét nh− quy ®Þnh ®· nªu. D©y co ph¶i n»m trªn ®−êng ph©n gi¸c cña gãc theo chiÒu ng−îc víi víi lùc c¨ng cña c¸p. C¸c mèi quÊn buéc ph¶i b¶o ®¶m ch¾c ch¾n, mü thuËt. D©y co tõ ngän ®Õn gèc ph¶i cïng trªn mét ®−êng th¼ng kh«ng ®Ó gÉy gËp. (6) C¸c bé phËn d©y co quÊn vμo cét, quÊn buéc b»ng d©y thÐp 3,0 mm, d©y co tù quÊn hoÆc l¾p vμo ®Öm d©y co ®Òu ph¶i s¬n h¾c Ýn. Bé phËn ch©n d©y co ch«n d−íi ®Êt vμ bé phËn tråi khái mÆt ®Êt 30 cm trë xuèng ®Òu ph¶i quÊn mét líp bao t¶i tÈm h¾c Ýn ®Ó chèng rØ. (7) VÞ trÝ m¾c d©y co trªn cét nªn ®Æt gÇn träng t©m cña lùc, nh−ng ph¶i b¶o ®¶m cù ly tèi thiÓu gi÷a d©y co vμ c¸p lμ 5 cm. (8) D©y co b»ng thÐp bÖn th−êng dïng kÑp d©y co ®Ó h·m buéc. Cét bª t«ng cèt thÐp hoÆc cét thÐp cã thÓ dïng c¸ch buéc d©y co vμo tai d©y co hay ®ai s¾t vu«ng l¾p vμo cét. Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng 20 (9) C¸ch quÊn h·m d©y co vμo tai d©y co hoÆc ®ai thÐp: - §Öm d©y co vμ vßng ®Öm d©y co luån qua lç tai d©y co hay bu l«ng cña bé ®ai thÐp, sau khi luån d©y co qua tai d©y co ta lÊy d©y thÐp 3,0 mm quÊn chÆt chç d©y co s¸t víi vßng ®Öm d©y co (h×nh 1.8a vμ 1.8b). §ai thÐp vu«ng dïng l¾p d©y co trªn cét bª t«ng ch÷ nhËt, ®ai thÐp trßn l¾p d©y co trªn cét bª t«ng cã tiÕt diÖn trßn. C¸c bé ®ai thÐp ®Ó l¾p d©y co trªn cét ph¶i ®−îc xiÕt bu l«ng cÈn thËn. H×nh 1.8: D©y co luån qua tai d©y co (a) vμ ®ai thÐp (b) - §em mét ®Çu d©y thÐp 3,0 mm ghÐp s¸t vμo d©y co, ®Çu cßn l¹i quÊn ®Ì lªn nã víi th©n d©y co. + Víi d©y co 3 sîi quÊn 1 ®o¹n 15 cm råi ®em hai ®Çu d©y thÐp 3,0 mm xo¾n thõng víi nhau kho¶ng 3 ÷ 4 vßng, c¾t ®Çu thõa ®i vμ bÎ gËp ®Çu sîi d©y co l¹i 1800 kho¶ng 2 cm (h×nh 1.9a). + Víi d©y co 5 sîi sau khi quÊn ®o¹n thø nhÊt 15 cm gËp lªn 3 sîi thÐp 4,0 mm, tiÕp tôc quÊn ®o¹n thø hai 10 cm vμ gËp lªn 2 sîi thÐp 4,0 mm. + Víi d©y co 7 sîi trë lªn sÏ quÊn thªm ®o¹n thø ba 5 cm vμ gËp lªn sè sîi d©y thÐp 4,0 mm cßn l¹i (h×nh 1.9b) - KÝch th−íc ®o¹n quÊn vμ chiÒu dμi d©y thÐp 3,0 mm quÊn h·m cho c¸c lo¹i d©y co theo quy ®Þnh trong b¶ng 1.4. B¶ng 1.4: KÝch th−íc d©y quÊn h·m 3,0 mm §o¹n thø nhÊt Sè sîi d©y co §o¹n thø hai §o¹n thø ba D©y thÐp quÊn §é dµi, cm Sè sîi d©y co bÎ gËp §é dµi, cm Sè sîi d©y co bÎ gËp §é dµi, cm Sè sîi d©y co bÎ gËp §é dµi, m Träng l−îng, kg 3 15 3 - - - - 2,3 0,13 5 15 3 10 2 - - 4,5 0,26 7 15 3 10 2 5 2 7,5 0,43 9 15 3 10 2 5 3 - - Ch−¬ng 1: Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng 21 H×nh 1.9: C¸ch quÊn h·m d©y co lo¹i 3 sîi a) vμ 7 sîi b) (10) C¸ch quÊn h·m d©y co phÇn trªn b»ng ph−¬ng ph¸p tù quÊn - Tr−êng hîp d©y co phÇn trªn buéc vμo tai d©y co hay c«liª: - Ta ®em d©y co luån qua lç tai d©y co hoÆc c«liª (h×nh 1.10) råi gì riªng tõng sîi cña ®Çu d©y co chËp ®Òu vμo xung quanh th©n d©y co vμ lÊy 1 sîi tù quÊn ®Ì lªn c¸c sîi kh¸c ë s¸t vßng ®Öm e (nÕu d©y co buéc vμo bu l«ng trßn th× kh«ng cÇn vßng ®Öm e). - LÊy mét sîi d©y co tù quÊn thËt chÆt lªn c¸c sîi kh¸c 5 vßng (nÕu lμ d©y co 3 sîi trë xuèng th× mçi sîi tù quÊn 8 vßng) ®Çu d©y quÊn cßn l¹i ®Ó kho¶ng 2 cm ghÐp vμo th©n d©y co vμ tiÕp tôc lÊy sîi kh¸c quÊn ®Ì lªn. - QuÊn cho ®Õn sîi tiÕp cËn víi sîi cuèi cïng, ®Çu cßn l¹i ®Ó dμi h¬n ghÐp vμo d©y co vμ lÊy sîi cuèi cïng quÊn tiÕp 5 vßng, sau ®ã lÊy hai ®Çu sîi d©y xo¾n thõng l¹i víi nhau. - D©y co buéc trùc tiÕp vμo cét thÐp, dïng Bride h·m d©y co cho khái tuét (h×nh 1.11). H×nh 1.10: Buéc d©y vμo tai d©y co vμ dïng ph−¬ng ph¸p tù quÊn H×nh 1.11: Dïng Bride h·m d©y co buéc vμo cét thÐp ch÷ T (11) Ch©n d©y co do t− vÊn thiÕt kÕ quy ®Þnh, th−êng dïng d©y thÐp m¹ kÏm 4 mm ch¾p l¹i. C¸c lo¹i ch©n d©y co ®−îc sö dông phæ biÕn gåm cã: 3 sîi, 5 sîi, 7 sîi thÐp m¹ kÏm 4 mm. Khi d©y co chÞu lùc lín ta dïng d©y co b»ng c¸c lo¹i thÐp bÖn. Khi ch©n d©y co chÞu lùc lín cã thÓ dïng ch©n d©y co b»ng thanh s¾t trßn hoÆc b»ng c¸c lo¹i thÐp h×nh L, T, I, U v.v... §èi víi d©y co b»ng thÐp bÖn, th−êng dïng ch©n d©y co b»ng thÐp bÖn cïng sè hiÖu víi th©n d©y co. Tïy hoμn c¶nh cô thÓ cã thÓ dïng ch©n d©y co b»ng thÐp trßn cho c¸c lo¹i thanh h·m b»ng gç (h×nh 1.12).
- Xem thêm -