Tài liệu Ebook Mở cửa nguồn tâm

  • Số trang: 110 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 355 |
  • Lượt tải: 0
mrsphuc

Tham gia: 13/07/2017

Mô tả:

Ebook Mở cửa nguồn tâm Thi tập "Mở cửa nguồn tâm" là đóa hoa của đạo đức và trái ngọt của tình thương mà nhà thơ mong muốn trao tặng đến các bạn độc giả, tập thơ chuyển tải được nhiều điều bổ ích cho thế đạo nhân tâm, cho việc thiết lập một xã hội an bình yên ổn, có thể giúp ích hữu hiệu cho những ai muốn tìm về sự thanh tịnh của tâm.
Môû cöûa nguoàn taâm thô Maëc Giang Môû cöûa nguoàn taâm thô NHAØ XUAÁT BAÛN THUAÄN HOÙA TRUNG TAÂM VAÊN HOÙA PHAÄT GIAÙO LIEÃU QUAÙN - HUEÁ 4 MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM MAËC GIANG 5 Lôøi giôùi thieäu Traêm hoa ñua nôû vaãn laø xinh Xaáu ñeïp hôn thua vaãn taïi mình Vaïn vaät cuõng khoâng maø cuõng coù Ai ngöôøi ngaém caûnh phaûi cho tinh (Coá Ni tröôûng Thích Nöõ Dieäu Khoâng) Caùi ñeïp ñuùng nghóa phaûi laø nhö vaäy. Ñaõ laø hoa, duø coù traêm hoa hay thaäm chí ngaøn hoa ñi nöõa, thì hoa naøo cuõng ñeïp. Nay coù nhaân duyeân daïo thaêm vöôøn hoa cuûa thi só Maëc Giang, vöôøn Hoa Ñaïo Phaùp, toâi caûm thaáy moät veû ñeïp laï thöôøng vôùi muø´i höông tuyeät dieäu ñang lan toûa muoân phöông. Tìm ñaâu ra giöõa vöôøn hoa traàn theá! Traàn Hoa tuy ñeïp ñoù, nhöng nhöõng caùnh hoa chi phoái bôûi luaät voâ thöôøng, sôùm nôû toái taøn, laøm huït haãng hy voïng, laøm traùi tim ñang vui say phuùt choác trôû neân baêng giaù, heùo saàu. Coøn ñi vaøo vöôøn Hoa Ñaïo Phaùp cuûa taùc giaû Maëc Giang, ta seõ chieâm ngöôõng ñöôïc ñoùa hoa Voâ Öu, hoa laøm neân ñöùc haïnh vaø trí hueä, hoa xaây döïng ñaïo phaùp. Coá nhieân seõ môû 6 MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM ra moät phöông trôøi giaûi thoaùt toái haäu. Thieát nghó thi taäp MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM naøy chuyeån taûi ñöôïc nhieàu ñieàu boå ích cho theá ñaïo nhaân taâm, cho vieäc thieát laäp moät xaõ hoäi an bình yeân oån, coù theå giuùp ích höõu hieäu cho nhöõng ai muoán tìm veà söï thanh tònh cuûa taâm. Giôùi thieäu thi taäp naøy ñeán vôùi caùc baïn yeâu thô meán ñaïo, cuõng nhö laø chuùng ta vaø nhaø thô Maëc Giang ñang giaùn tieáp ngoài laïi beân nhau ñeå ñaøm Ñaïo. Nhaø thô ñang trao taëng caùc baïn ñoùa hoa cuûa ñaïo ñöùc vaø traùi ngoït cuûa tình thöông, hieán taëng baèng taát caû loøng chaân thaønh ñoù! Caùc baïn neân ñoùn nhaän ñi. Ñaây laø moùn quaø tinh thaàn voâ giaù! Chí ít ñi nöõa cuõng khieán caùc baïn coù ñöôïc vaøi phuùt giaây thaêng hoa vaø tònh hoùa taâm hoàn. Giöõa cuoäc soáng soâi ñoäng caêng thaúng naøy, tìm thaáy söï tòch tònh cuûa taâm hoàn, duø´ chæ moät phuùt giaây thoâi, chaúng phaûi laø lôïi ích thieát thöïc cho cuoäc ñôøi ñoù sao! Muøa an cö naêm Maäu Tyù-2008 Thích Nöõ Dieäu Taán Giaùo thoï sö Phaät hoïc vieän Dieäu Ñöùc-Hueá MAËC GIANG 7 Lôøi noùi ñaàu Tröôùc khi vieát loaït baøi thô trong phaàn 1 (Höông Ñaïo Phaùp) cuûa thi taäp naøy, toâi ñaõ coù gaàn 900 baøi thô, xoay quanh caùc ñeà taøi nhö queâ höông ñaát nöôùc, lòch söû, ñòa lyù, giaùo duïc, cuoäc soáng hieän thöïc, trieát lyù saéc khoâng, nhaân sinh quan - vuõ truï quan Phaät giaùo, xöng taùn Phaät vaø Boà - taùt... Toâi ñang taïm thôøi döøng laïi coâng vieäc saùng taùc vaø chuaån bò laøm moät soá coâng vieäc chuyeân vaø khoâng chuyeân khaùc. Nhöng chôït nhôù laïi thôøi gian gaàn ñaây, thænh thoaûng coù trao ñoåi vôùi vaøi vò thaân, quen, nhöõng ngöôøi ñaõ ñoïc gaàn heát thô toâi. Hoï noùi, trong soá gaàn 900 baøi thô ñaõ ñoïc qua, tuy cuõng coù nhieàu baøi khuyeán tu, nhieàu baøi mang tính giaùo lyù saâu saéc, coù khaû naêng tònh hoùa loøng ngöôøi, nhöng nhöõng baøi ñoù naèm taûn maïn chöa taäp trung. Hôn nöõa cuõng caàn moät loaït baøi coù noäi dung giaùo lyù caên baûn vôùi thuaät ngöõ, danh töø, phaùp soá thoâng duïng, neáu coù theå cho thaønh moät taäp rieâng bieät thì caøng toát. Thieát nghó tính trieát lyù maø vieát laøm sao gaàn guõi 8 MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM nhö hình aûnh hieän thöïc ñöôïc guùt keát trong vaøi chuïc caâu, ñeå ngöôøi ñoïc coù theå deã naém baét, laø ñieàu khoâng deã. Theá nhöng cuoái cuøng, höôùng ñi ñaõ coù, loái veà röøng Hoa ñaõ môû. Trong khoaûng 5 ngaøy thì nhöõng baøi thô mang töïa ñeà “HOA….”…trong phaàn 1 cuûa thi taäp Môû cöûa nguoàn taâm naøy ra ñôøi. Thöa caùc baïn ! Töø laâu laém roài treân muoân neûo ñöôøng ñôøi, treân traêm ngaøn loái moøn traàn gian ñaõ phaêng qua, chuùng ta haún ñaõ öôm vaø haùi raát nhieàu hoa traùi. Vôùi chuùng ta, noù laø maät ngoït sinh maïng, laø söùc maïnh öôm mô söï soáng, voã veà taâm töôûng vaø hình haøi vaø coá nhieân laø cho chuùng ta caùi caûm giaùc noäi keát eâm dòu. Bôûi Hoa maø chuùng ta gaët haùi thöôøng ñöôïc vun troàng töø taäp khí baûn naêng; laø hoa traùi cuûa saân giaän, baát maõn, taät ñoá, danh tieáng, saéc ñeïp, lôïi tieàn, aên ngon vaø sung maõn tieän nghi vaät duïc… Hoa traùi maø chuùng ta öôm vaø haùi ñaõ bieát bao laàn taøn uùa hoaïi dieät treân vöôøn traàn, nhöng chuùng ta naøo maáy khi tænh moäng, bieát ñuû vaø bieát chaùn. Thaäm chí caøng ñöôïc caøng thaáy thieáu, caøng khoâng thaáy thoûa maõn. Raát nhieàu trong chuùng ta coá baùm chuùng ñeán khi söùc moøn löïc kieät, ñeán khi daät dôø trong coõi voâ hình ñi tìm sanh maïng môùi, moät ñôøi soáng keá tuïc tieáp noái trong doøng taùi sinh. Caùi giaù phaûi traû ngaøy sau aáy laø vì chuùng ta caûm nghe ñöôøng traàn chuùng ta ngang qua quaù phaúng phiu. Bôûi caùi MAËC GIANG 9 boùng hö hao haõo huyeàn haïnh phuùc quaù eâm aùi, chuùng ta naøo chuù yù, ñeán khi hay thì gai nhoïn ñaõ vaøo chaân. Cuõng vì “bao nhieâu gai nhoïn moïc tua tuûa döôùi hoa ñôøi”, maø chuùng ta naøo coù bieát; trong böõa tieäc ñôøi, chuùng ta thöôøng meâ maãn bôûi vò ngoït cuûa thöùc aên maø töøng giôø phuùt ñöa ta veà huyeät moä tuyeät voïng vaø saàu bi. Thì ra, hoa traùi maø chuùng ta haùi chæ mang laïi aûo giaùc veà haïnh phuùc, laø caùi boùng cuûa an vui chöù naøo phaûi haïnh phuùc an vui thöïc söï. Chæ coù nhöõng ñoùa Hoa vôùi muøi Höông Ñaïo Phaùp, vôùi saéc maøu ñöôïc thaám nhuoäm töø vöôøn chaân taâm môùi thöïc söï cho chuùng ta nhöõng ñoùa hoa khoâng bao giôø taøn uùa, thöïc söï hieán taëng coõi ñôøi muøi höông mieân vieãn vôùi thôøi gian. Ñeå töø ñaây chuùng ta coù theå chieâm nghieäm nghóa lyù “Höông caùc loaøi hoa bay theo chieàu gioù, höông ngöôøi ñöùc haïnh bay ngöôïc gioù ngaøn phöông.” Vì chæ coù gaët haùi naâng niu caùc ñoùa Hoa trong vöôøn Hoa Ñaïo Phaùp, chuùng ta môùi coù cô hoäi tieáp xuùc thaúng vôùi boån taâm, tröïc tieáp nghe doøng soâng taâm linh ñang ngaøy ñeâm troâi chaûy veà mieàn chaân taâm baát hoaïi. Coá nhieân vöôøn hoa naøy naøo coù gai nhoïn aån naáp, coù theå giuùp chuùng ta môû ñaàu cho cuoäc haønh trình “an thaân laäp meänh” chaân chính trong coõi voâ thöôøng. Beân caïnh ñoù, ñeán vôùi vöôøn Hoa Ñaïo Phaùp, chuùng ta seõ caøng deã daøng hoøa nhaäp vôùi HOÀN NON NÖÔÙC, thaêng hoùa hoàn thieâng vaø chuyeån hoùa doøng ñôøi. 10 MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM MAËC GIANG 11 Vaäy thì HÖÔNG ÑAÏO PHAÙP vaø HOÀN NON NÖÔÙC seõ chaép caùnh cho chuùng ta bay vaøo caùt buïi kieáp ngöôøi vôùi nghóa soáng ñích thöïc. Caùnh cöûa vöôøn Hoa naøy kheùp hôø khoâng ñoùng bao giôø, ñang chôø ñôïi chaøo ñoùn chuùng ta ñoù. ! Taùc giaû kính ñeà Vaøo thô Môû roäng khoâng coøn ñaâu choát khoùa Cöûa naøo kheùp gioù loäng caøn khoân Nguoàn soáng muoân ñôøi luoân saùng toûa Taâm nhö muoân thuôû raïng saét soïn 12 MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM MAËC GIANG PHAÀN 1: HÖÔNG ÑAÏO PHAÙP 13 14 MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM MAËC GIANG 15 Hoa Chaân Lyù Hoa Chaân Lyù nôû treân doøng baát nhò Ñöa muoân loaøi veà taùnh theå nhaát nguyeân Ñeå nhaän chaân, lyù voâ thöôïng dieäu huyeàn Luoân hieän höõu, giöõa ñoâi bôø khoâng saéc Hoa Chaân Lyù toûa thöôøng haèng baát dieät Nôû an nhieân cho vaïn höõu toàn sinh Moät laø hai, hai laø moät, nguyeân trinh Khoâng bieán hoaïi treân haønh trình coøn maát Hoa Chaân Lyù vöôït truï thaønh ñaéc thaát Kim cöông toøa böøng toûa aùnh minh chaâu Toûa nguõ saéc thanh thieân moïi nhòp caàu Dung taát caû treân doøng soâng tam theá Khoâng keït giöõa röøng voâ minh ngheït thôû Khoâng vöôùng vaøo bieån sinh töû traàm meâ Ngaøn naêm tröôùc, vaãn laø nuùi Taøo Kheâ Ngaøn naêm sau, vaãn laø sôn Linh Thöùu Hoa Chaân Lyù, em ôi, ñöøng coù hoûi Hoa Öu Ñaøm, em ôi, thaät huyeàn vi Nhaän ra roài, em cöù böôùc chaân ñi Giaùc höõu tình, cuøng hoøa reo tieáng haùt Ngoïn baùt phong, tan hoang beân bôø caùt Löûa tam ñoà, xô xaùc caïnh bôø lau Hoa Chaân Lyù traêng traéng nhö hoa cau Thôm baùt ngaùt treân ñöôøng veà queâ cuõ. Thaùng 9 – 2007 16 MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM MAËC GIANG 17 Hoa Baát Dieät Hoa Baát Dieät nôû treân doøng sinh dieät Côõi voâ thöôøng ñeå toûa ñoùa voâ sanh Bieån traàn gian, hieän höõu neùt tinh anh Ta baø khoå, böøng minh chaâu muoân thuôû Hoa Baát Dieät ngaøn ñôøi, ta vaãn nhôù Toûa chôn thöôøng, vaïn thuôû, ta khoâng queân Treân loä trình Boà Taùt ñaïo, theânh theânh Ñöa chuùng sinh böôùc leân ñöôøng Töù Thaùnh Hoa Baát Dieät vaøo tam ñoà giaù laïnh Cöûa tam voâ, böøng aùnh ñaïo töø bi Ngaân tieáng chuoâng ñaïo lyù baát tö nghì Tan taát caû bieån traàm luaân thoáng khoå Naøy em hôõi, ta bieát nhau töø ñoù Naøy em hôõi, ta coøn nhau muoân ñôøi Nhö maây trôøi, côõi soùng baïc rong chôi Nhö truøng döông, du thuyeàn, reo baùt nhaõ Moät laø moät, ta coøn ñaây taát caû Ñöôøng quy nhaát, ta coù maát gì ñaâu Hoa Baát Dieät chính laø ñoùa minh chaâu Taâm nhö nhö, voán thöôøng haèng mieân vieãn Vaãy chaøo nghe, leo leân ñoø vó tuyeán Khoâng coøn ñau, tieáng voã khoùc ly tan Hoa Baát Dieät ngôïi ca aùnh ñaïo vaøng Toûa baùt ngaùt khaép möôøi phöông ba coõi. Thaùng 9 – 2007 18 MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM Vuõ Truï Nôû Hoa Hoa Vuõ Truï nôû ra vaàng nhaät nguyeät Ñeå Thaùi döông xoay chuyeån coù ñeâm ngaøy Taïo söï soáng hieän sinh traùi ñaát naøy Con ngöôøi vaø vaïn vaät chung nhau hoøa ñieäu Hoa Vuõ Truï thaép vaàng traêng vi dieäu Ñeå ñeâm ñeâm böøng toûa aùnh traêng ngaøn Taïo an laønh trang traûi khaép traàn gian Chöù neáu khoâng, nöûa doøng ñôøi kheùp laïi MAËC GIANG 19 Hoa Vuõ Truï nôû haèng sa tinh tuù Ñeå baûo hoøa voâ haïn coõi thaùi hö Moät aùnh sao môø, khoâng coù choã dö Moät aùnh sao baêng, khoâng heà bieán maát Ta veùn tay, ñôõ vaønh hoa Vuõ Truï Xoay vaø nhìn töøng caùnh thaém caøn khoân Töø li ti ñeán bieán hoùa voâ cuøng Nhö Hoa Taïng truøng truøng nhaân duyeân khôûi Nôi ta ñi, khoâng ñaâu laø choã tôùi Nôi ta ñeán, khoâng ñaâu chaúng neûo veà Nhö ñi treân theàm vuõ truï nôû hoa Nhìn saéc theå ñi qua töøng caùnh môû. Thaùng 9 – 2007 20 MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM MAËC GIANG 21 Hoa Ñaïo Phaùp Hoa Ñaïo Phaùp nôû treân doøng sinh dieät Toûa höông töø khaép ba neûo saùu ñöôøng Toûa höông bi khaép phaùp giôùi möôøi phöông Cho vaïn höõu keát caønh döông cam loä Hoa Ñaïo Phaùp ñaõ hieån sinh töø ñoä Khi ñaát trôøi thaønh truï thuôû hoàng hoang Khaùch löõ haønh löu laïi nhöõng ñieåm son Ñöôøng voâ taän khoâng nhaït nhoøa daáu veát Moãi nhaân sinh ñi qua doøng khoâng saéc Moãi boùng hình tan tuï böôùc töû sinh Vaãn coøn mang maõi maõi neùt nguyeân trinh Chaân taùnh theå khoâng phoâi pha hö huyeãn Hoa Ñaïo Phaùp vöôït muoân ngaøn giôùi tuyeán Toûa ñaïo vaøng thaém nhuaän khaép muoân phöông Toûa töø bi chan söùc soáng tình thöông Cho vaïn loaïi xoùa tan bôø ngaân ngaõ Hoa Ñaïo Phaùp ñôm boâng thuyeàn baùt nhaõ Ñöa chuùng sinh vöôït bieån khoå traàm luaân Cöùu chuùng sinh vì tam ñoäc queân mình Ñaùo bæ ngaïn ngôøi minh chaâu röïc saùng Hoa Ñaïo Phaùp, muoân ñôøi luoân toû raïng Qua ba thôøi, ngaùt höông ñaïo töø bi Côõi voâ thöôøng, thaép ñuoác leân maø ñi Doøng sinh töû, ngaùt höông Hoa Ñaïo Phaùp. Thaùng 9 – 2007 22 MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM Hoa Voâ Thöôøng Hoa Voâ Thöôøng nôû treân doøng nhaân theá Ñeå taëng ngöôøi ñang soáng coõi traàn gian Ngaém nhuïy höông tan hôïp - hôïp tan Bay phaûng phaát ñi qua bôø khoâng saéc Hoa Voâ Thöôøng nôû treân doøng sinh dieät Taëng nhaân gian hieåu chaân lyù cuoäc ñôøi Ñaõ ñaém chìm trong ba coõi noåi troâi Ñi ñi maõi treân saùu ñöôøng hö huyeãn MAËC GIANG 23 Hoa Voâ Thöôøng nôû treân bôø vó tuyeán Taëng nhaân sinh qua khuùc reõ ñoø ngang Beân naøy bôø laø doøng soáng meânh mang Beân kia bôø laø phöông trôøi ly khaùch Hoa Voâ Thöôøng luoân luoân chuyeån maïch Toûa ñoåi thay töøng moät saùt na Toûa maát coøn töøng moät aâm ba Keát hoøa hoùa tröôùc muoân ngaøn hieän höõu Xin taëng cho anh ñoùa Voâ Thöôøng tuyeät myõ Xin taëng cho em ñoùa Voâ Thöôøng tinh anh Xin taëng cho ngöôøi ñoùa Voâ Thöôøng thieân thanh Ñi, ñi khaép treân ba ñöôøng saùu neûo. Thaùng 9 – 2007 24 MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM Hoa Taïng Troå Boâng Ñi ñaâu, khoâng baèng queâ nhaø Vôùi côm döa muoái, vôùi caø daàm töông Ñi ñaâu, khoâng baèng queâ höông Coù ngöôøi thaân, vôùi tình thöông queâ muøa Khoâng caàn ai baùn ai mua Khoâng xua Naéng Haï, khoâng luøa Gioù Ñoâng Khoâng Xuaân caàu saéc caïnh hoàng Khoâng Thu tím ngaét theo doøng buoâng troâi Khoâng treo nhaân aûnh ñaõi boâi Khoâng toâ nhaân ngaõ lôû boài traàn gian Ñi ñaâu, duø coù traêng vaøng Nhöng traêng khoâng böôùc treân ngaøn rong chôi Ñi ñaâu, duø coù möa rôi Nhöng khoâng tí taùch ngoû lôøi thuøy döông Ñi ñaâu, duø roäng muoân ñöôøng Nhöng khoâng rung nhòp vaán vöông daëm daøi Nhìn goùc bieån, coù thieân nhai Nhìn haûi giaùc, coù phöông ñaøi rieâng ta MAËC GIANG 25 Chaúng hoâm nay Chaúng hoâm qua Chaúng ngaøy mai Vaét vaûnh thieân thö Vuõ truï khoâng choã dö Hö voâ khoâng choã troáng Buùng ngoùn tay, cuoái ñænh ñoài ñoàng voïng Baët aâm vang, tòch laéng choán vónh baêng Ta nghe tieáng dieãm haèng Ngaân phaùp aâm baát tuyeät Ta nghe voâ sinh voâ dieät Reo tieáng haùt nuùi Tyø Loâ Thaáy aâm linh nguû kín ñaùy moà Chôït tænh hoàn möøng vui thöùc daäy Nhöõng baäc Thaùnh Ñöùc an nhieân ñaïi ñònh Xuaát thaàn troåi khuùc hoan ca Ñaâu khoâng laø cuûa ta Caên nhaø nguyeân trinh nhieäm theå Ñaâu, khoâng laø choã ñeán Ñaâu, chaúng phaûi ñöôøng veà Nuï cöôøi haøm tieáu nguyeân sô Vuõ truï ngaøn sao laáp laùnh Rieâng ta, töï theå, bao giôø Truøng truøng Hoa Taïng troå boâng. Thaùng 9 – 2007 26 MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM MAËC GIANG 27 Hoa Chôn Thöôøng Hoa Chôn Thöôøng nôû treân doøng huyeãn hoùa Toûa ñaïo vaøng trang traûi khaép möôøi phöông Ñöa chuùng sanh veà bôø beán thanh löông Röûa tam nghieäp baèng caønh döông cam loä Hoa Chôn Thöôøng hieän höõu töø voâ thæ Ngaùt höông laønh vi dieäu ñeán voâ chung Vöôït haèng sa theá giôùi ñeán voâ cuøng Ñeå chuùng sanh höôûng muøi höông dieäu taùnh Hoa Chôn Thöôøng nôû treân ñöôøng Baùt Chaùnh Khaép muoân loaøi thaám nhuaän ñöùc töø bi Soâng voâ thöôøng voã soùng chuyeån huyeàn vi Chöùng ñaïo ca du thuyeàn reo baùt nhaõ Ngaõ nhôn, ngaõ töôùng, sinh voâ ngaõ Voâ nhôn, voâ töôùng, dieät voâ sinh Höõu – voâ, tuyeät loä, duy hueä minh Chö Phaät baûn hoaøi, vi söï nghieäp Hoa Chôn Thöôøng chuyeån qua tay Ca Dieáp Keá theá, trao haêm taùm Toå - Taây Thieân Moät caây naêm nhaùnh, Ñoâng Ñoä hoaèng truyeàn Taâm öùng taâm, khoâng caàn y baùt nöõa Hoa Chôn Thöôøng, haèng hieån sinh muoân thuôû Böøng voâ öu, qua thaønh truï hoaïi khoâng Kìa xem, nuùi laø nuùi, soâng laø soâng Neáu luaän baøn, neän ba heøo vuïn vôõ Hoa Chôn Thöôøng, chuùng sanh luoân ghi nhôù Naâng hai tay, ngaøo ngaït ñoùa voâ taâm Nhö thanh thieân baùt ngaùt töïa traêng raèm Boà Taùt ñaïo, haønh trình, luoân töï chieáu Hoa Chôn Thöôøng, oâi nuï hoa haøm tieáu Nôû trong vöôøn giaùc ngoä, ngaùt taâm höông Töø Haønh tinh naøy cho ñeán khaép möôøi phöông Chôn chôn taùnh, thöôøng chôn, chôn baát thoái. Thaùng 9 – 2007 28 MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM MAËC GIANG 29 Hoa Töø Bi Hyû Xaû Hoa Hoa Hoa Hoa Töø nôû cho chuùng sanh an laïc Bi nôû cho chuùng sanh heát ñau Hyû ban, vöôït thoaùt moïi tinh caàu Xaû taän, dieät tam ñoà baùt naïn Chuùng sanh khoå, nhö con taøu maéc caïn Chuùng sanh ñau, nhö caàu vaùn long ñinh Bôûi si meâ neân traàm thoáng queân mình Ñöôøng sinh töû, nghieäp mang, lao vuùt maõi Khi coâ ñoäc giöõa röøng thieâng quan aûi Khi boân ba giöõa hoãn taïp quaàn sanh Thieät hôn, cao thaáp, danh lôïi, ñua tranh Ñaàu xô xaùc maáy laàn thay toùc traéng Hoa Hoa Hoa Hoa Töø nôû, ñeâm ñoâng rôi gioït naéng Bi böøng, haï traéng ñoùn gioït möa Hyû thôm, xuaân ñeán khaép boán muøa Xaû heát, cho ñôøi khoâng thu tím Em haõy naâng Ñoùa Töø Bi taâm nguyeän Em haõy trao Ñoùa Hyû Xaû thanh löông Ñöa chuùng sanh veà bôø beán yeâu thöông Khoâng ñau khoå treân doïc ñöôøng tam theá Töø nay, cuoäc ñôøi khoâng coøn ñau khoå Töø nay, cuoäc ñôøi khoâng coøn keâu thöông Tay trao tay, gieo cam loä caønh döông Ñôøi haïnh phuùc, khoâng coøn ai khoùc nöõa Hoa Töø Bi laø theá Hoa Hyû Xaû laø ñaây Baùo Phaät aân, voâ thöôïng, ñöùc cao daøy Cöùu chuùng sanh, voâ bieân, theà nguyeän ñoä Hoa Töø Bi, ñöùc töø bi, raïng rôõ Hoa Hyû Xaû, ñöùc hyû xaû, khoâng löôøng Keát töøng voøng daâng leân Ñaáng Phaùp Vöông Khaép chuùng sanh ñoàng chaép tay ñaûnh leã. Thaùng 9 – 2007 30 MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM Hoa Chaùnh Phaùp Hoa Chaùnh Phaùp nôû trong vöôøn giaùc ngoä Toûa höông thôm thaáu trieät giöõa chaùnh taø Cho chuùng sanh khaép ñaïi ñòa Ta-baø Dung tam theá, nhieáp möôøi phöông, ba coõi Hoa Chaùnh Phaùp vaãn muoân ñôøi chieáu roïi Xoùa tan ñi boùng daùng cuûa voâ minh Dieät meâ si, meâ hoaëc, ñeán meâ tình Ñöøng ñaùnh laän ma cöôøng hay phaùp nhöôïc MAËC GIANG 31 Hoa Chaùnh Phaùp, khoâng coù cöôøng coù nhöôïc Khoâng coù ñöôøng möôïn Phaät noùi chuyeän ma Khoâng coù phöông möôïn chaùnh laáp neûo taø Phaät laø Phaät, ma laø ma, roõ maët Hoa Chaùnh Phaùp, khoâng ñi ngang veà taéc Khoâng beû cong, khoâng ñi ngöôïc veà xuoâi Duø haèng sa, cuõng bieát roõ möôøi möôi Naøo coù nghóa moät hai, loøa nhaân theá Duøng ñuoác tueä chieáu muoân ngaøn vi teá Duøng chaùnh taâm queùt saïch moïi taø taâm Khoâng thaân sô, khoâng vò neå, suïp haàm Hoa Chaùnh Phaùp böøng höông thôm phaùp giôùi. Thaùng 9 – 2007 32 MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM MAËC GIANG 33 Höông Thôm Giaûi Thoaùt Em haõy troàng khu vöôøn Hoa Giaùc Ngoä Anh haõy gieo haït gioáng Ñaïo Töø Bi Ñöôøng Töù Thaùnh, an laønh, daét nhau ñi Hôõi nhaân sinh, kheùp khung trôøi nhoû heïp Haõy vöôït qua böùc töôøng thaønh cöôõng eùp Haõy baêng qua ñaùy hoá thaúm tî hieàm Queùt saïch ñi bôø ñoá kî, nhoû nhen Môû ñaïi loä nhaân töø reo chaùnh ñaïo Tieáng saân si, khoâng trôû thaønh doâng baõo Tieáng oaùn cöøu, khoâng thaønh soùng phaân tranh Löûa voâ minh, cuøng daäp taét tô maønh Thì nhaân theá seõ hoøa bình mieân vieãn Ñöôøng tu taäp cuøng nhau ñi tieäm tieán Ñaïo nhieäm maàu cuøng haï thuû coâng phu Töï xöa nay, bôûi ta laø ruøa muø Chìm bieån khoå, boäng caây xa muùt neûo Giöõa Meâ - Ngoä, moät aâm ba tích taéc Giöõa Thaùnh - Phaøm, ngaén nguûi moät laèn ranh Haõy nhìn kia, böøng moät ñoùa tinh anh Em vaø anh ñaõ vun troàng töø ñoù Em raûo böôùc qua vöôøn Hoa Giaùc Ngoä Anh rong chôi treân ñaïi loä Töø Bi Cuoäc ñôøi ta seõ chuyeån hoùa huyeàn vi Trao nhaân theá muøi höông thôm giaûi thoaùt. Thaùng 9 – 2007 34 MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM Hoa Phaät Phaùp Hoa Phaät Phaùp gieo treân vöôøn nhaân theá Cho ngöôøi ngöôøi gaët haùi ñoùa töø bi Vöôït truøng döông, baêng giôùi tuyeán phaân ly Thôm baùt ngaùt höông tin yeâu, söï soáng Hoa Phaät Phaùp ñi vaøo nôi ñieåm noùng Seõ xoùa tan nhöõng böùc xuùc oaùn cöøu Nhöõng hôn thua tranh chaáp gôûi thieân thu Bieát nhìn nhau caûm thoâng tình nhaân loaïi Hoa Phaät Phaùp ñi vaøo nôi löûa khoùi Tieáng hoan ca reo khuùc haùt hoøa bình Bom ñaïn taøn theo daáu veát chieán chinh Chan tình töï ñôm boâng hoøa ñieäu soáng MAËC GIANG 35 Hoa Phaät Phaùp baêng qua moïi giôùi tuyeán Khoâng phaân chia laõnh thoå, phong tuïc, chuûng toäc, quoác gia Vöôït tröôøng thaønh vaïn lyù giaøu ngheøo, vaät chaát, traàm kha Caùc maøu da, chung vöôøn hoa nhaân loaïi Khoâng coøn ñaâu laø ñieåm noùng ñieåm laïnh Khoâng coøn ñaâu laø bieân giôùi tang thöông Cuøng döïng xaây, trang traûi ñoùa thanh löông Höông dòu ngoït aám loøng ñeâm giaù laïnh Phaûi theá khoâng em, trao cho nhau laønh maïnh Phaûi theá khoâng anh, trao cho nhau thaêng hoa Hoa Phaät Phaùp, naâng hai tay, keát toøa Loøng nhaân theá keå töø nay, höôùng thöôïng Caû theá giôùi, haõy cuøng nhau quy höôùng Caû nhaân loaïi, haõy cuøng nhau tin yeâu Mæm cöôøi nhau, trao taëng ñoùa yeâu kieàu Coõi traàn gian böøng boâng Hoa Phaät Phaùp. Thaùng 9 – 2007 36 MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM MAËC GIANG 37 Hoa Giaùc Ngoä Hoa Giaùc Ngoä keát saùu thôøi tu taäp Hoa Haønh Trì quyeát haï thuû coâng phu Tu ñeán khi chæ coøn moät chöõ NHÖ Cuõng döùt boû böôùc leân bôø bæ ngaïn Hoa Giaùc Ngoä troå leân roài, böøng saùng Döùt traàm luaân khoå aûi töï xöa nay Khoâng coù Ñoâng, maø cuõng khoâng coù Taây Khoâng coù Nam, maø cuõng khoâng coù Baéc Phaät taùnh, khoâng phaân chia : maøu da, chuûng toäc Phaät taâm, khoâng maéc keït : cao thaáp, ngheøo giaøu Phaät töø, khoâng maéc caïn : beán caùt, bôø lau Phaät quang, khaép möôøi phöông phoå chieáu Hoa Giaùc Ngoä, ngaùt höông hoa haøm tieáu Moãi chuùng sanh laø moät ñoùa voâ öu Dung ba thôøi, chuyeån ba theá, truyeàn löu Cuøng xuaát xöû, coäng nhaäp Tyø Loâ Taùnh Haûi Hoa Giaùc Ngoä du thuyeàn voâ quaùi ngaïi Ñoä chuùng sanh khaép phaùp giôùi möôøi phöông Ñeøn trí tueä soi saùng vaïn neûo ñöôøng Ñaùnh baät goác moïi traàn sa phieàn naõo Hoa Giaùc Ngoä troå boâng ñöôøng thaùnh ñaïo Ñaït chôn thöôøng, chöùng ñaïo lyù thöôøng chôn Chöùng ñaïo ca, toâ theâm moät ñieåm son Hoøa höông saéc nhieäm maàu voâ thöôïng giaùc. Thaùng 7 – 2007 38 MÔÛ CÖÛA NGUOÀN TAÂM MAËC GIANG 39 Vaïn Ñoùa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Dieäu Lieân, em troàng ñaàm ba coõi Haïnh Nguyeàn, em gieo ao saùu ñöôøng Töø Bi, em raûi trôøi ñau thöông Boà Ñeà, em öôm ñaát phieàn naõo Hoa Hoa Hoa Hoa Chaân Lyù troå boâng bôø huyeãn aûo Chaân Nhö keát nuï beán dieâm phuø Minh Chaâu toûa ngoïc choán thaâm u Baát Hoaïi ngaùt ñoâi bôø khoâng saéc Hoa Hoa Hoa Hoa Thanh Tònh moïc treân ñaát baát tònh Öu Ñaøm ngaùt toûa neûo voâ minh Kim Cöông troåi ngoïc choán ñieâu linh Baát Thoái thôm höông trôøi ñieân ñaûo Hoa Hoa Hoa Hoa Tín Taâm, em öôm ngoâi Tam Baûo Tín Nguyeän, em keát coõi Laïc Bang Tín Haønh, em deät khaép ñaïo traøng Vaïn Haïnh, em xaây ñöôøng luïc ñoä Hoa Hoa Hoa Hoa Nguyeän Nguyeän Nguyeän Nguyeän Töø, em leân ñöôøng cöùu khoå Bi, em xoa dòu thöông ñau Trí, em keát haït minh chaâu Hueä, em raïng soi phaùp giôùi Chuùng sanh khoå, mang taâm nguyeàn töï ñoä Chuùng sanh ñau, mang taâm nguyeän ñoä tha Moät boâng hoa keát noái Vaïn Ñoùa Hoa Hoa Baát Dieät chuyeån möôøi phöông tam theá. Thaùng 9 – 2007
- Xem thêm -