Tài liệu E630-phai tra noi bo va phai tra khac ngan han va dai han

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY E630 1/6 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: PHẢI TRẢ NỘI BỘ VÀ PHẢI TRẢ KHÁC NGẮN/ DÀI HẠN Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 A. MỤC TIÊU Đảm bảo các khoản phải trả nội bộ, phải trả khác ngắn hạn và dài hạn là có thực, thuộc nghĩa vụ thanh toán của DN; đã được hạch toán chính xác, đầy đủ; được đánh giá và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. B. RỦI RO SAI SÓT TRỌNG YẾU CỦA KHOẢN MỤC Các rủi ro trọng yếu Thủ tục kiểm toán Người thực hiện Tham chiếu C. THỦ TỤC KIỂM TOÁN Thủ tục STT Người Tham thực hiện chiếu I. Thủ tục chung 1 Kiểm tra các nguyên tắc kế toán áp dụng nhất quán với năm trước và phù hợp với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. 2 Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số dư cuối năm trước. Đối chiếu các số dư trên bảng số liệu tổng hợp với Bảng CĐPS và giấy tờ làm việc của kiểm toán năm trước (nếu có). 1 II. Kiểm tra phân tích III. Kiể m tra chi tiếtP hân tích bản chất của số dư của các khoả n phải trả nội Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY E630 2/6 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: PHẢI TRẢ NỘI BỘ VÀ PHẢI TRẢ KHÁC NGẮN/ DÀI HẠN Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 bộ, các khoả n phải trả khác và so sánh với năm trướ c; phân tích tỷ trọn g trên tổng nợ ngắn hạn/ dài hạn, đánh giá và giải thích nhữ ng biến động lớn. 1 1.1C ác kho ản phải trả nội bộ Phân loại chi tiết số dư phải trả nội bộ bao gồm: phải trả thương mại và các khoản phải trả phi thương mại khác. 1.2 Kiểm tra chi tiết chứng từ đối với các số dư phải trả lớn. 1.3 Lập và gửi thư xác nhận đối với các số dư phải trả nội bộ và các giao dịch nội bộ liên quan. Tổng hợp kết quả nhận được, đối chiếu với các số dư trên Sổ Cái. Giải thích các khoản chênh lệch (nếu có). (Kết hợp với phần hành phải thu nội bộ). 1.4 Kiểm tra việc áp dụng tỷ giá chuyển đổi sang đồng tiền hạch toán đối với các số dư phải trả có gốc bằng ngoại tệ tại thời điểm khoá sổ. Kiểm tra cách tính Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY E630 3/6 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: PHẢI TRẢ NỘI BỘ VÀ PHẢI TRẢ KHÁC NGẮN/ DÀI HẠN Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 toán và hạch toán chênh lệch tỷ giá. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) E630 2/2 Thủ tục STT 2 Người Tham thực hiện chiếu Các khoản phải trả khác 2.1 Thu thập số dư chi tiết của các khoản phải trả cuối kỳ, đối chiếu với Sổ Cái. 2.2 Lập bảng theo dõi luân chuyển của các khoản phải trả lớn (doanh thu nhận trước, v.v..) đối chiếu với tài khoản doanh thu hoặc chi phí nhằm đảm bảo rằng số dư đã được ước tính hợp lý 2.3 Kiểm tra các chứng từ cần thiết liên quan đến số dư các khoản phải trả khác như bảng phân bổ doanh thu, hợp đồng liên quan đến các khoản nhận ký cược, ký quỹ, v.v... hoặc gửi thư xác nhận tới bên thứ ba. 2.4 Kiểm tra việc thanh toán các khoản phải trả đã ghi nhận sau ngày khóa số kế toán và giải thích các chênh lệch (nếu có) 2.5 Tham chiếu số dư các khoản trả khác (BHXH, BHYT, BHTN) đến phần hành E430-Phải trả người LĐ, các khoản trích theo lương và dự phòng trợ cấp mất việc làm 2.6 Đối với tài sản thừa chờ xử lý: Tha m chiế u tới phần hành kiểm toán tài sản/ nợ phải trả liên quan , đánh giá tính hợp lý và cân nhắc các điều chỉn h (nếu cần thiết) dựa trên các sự Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) E630 2/2 kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán. 2.7 Kiể m tra việc áp dụng tỷ giá chuy ển đổi sang đồng tiền hạch toán đối với các số dư phải trả có gốc bằng ngoạ i tệ tại thời điểm khoá sổ. Kiể m tra cách tính toán và hạch toán chên h lệch tỷ giá. 3 Kiểm tra tính trình bày: Kiểm tra tính trình bày các khoản phải trả nội bộ, phải trả khác trên BCTC. IV. Thủ tục kiểm toán khác Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) E630 2/2 D. KẾT LUẬN Theo ý kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn đề sau: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chữ ký của người thực hiện:__________________ Kết luận khác của Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm toán (nếu có): ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -