Tài liệu E330-thue, cac khoan phai nop nn va thue hoan lai

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY E330 1/6 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC A. MỤC TIÊU Đảm bảo thuế và các khoản phải nộp NSNN là có thực, thuộc nghĩa vụ thanh toán của DN; đã được hạch toán chính xác, đầy đủ; được đánh giá và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. B. RỦI RO SAI SÓT TRỌNG YẾU CỦA KHOẢN MỤC Các rủi ro trọng yếu Thủ tục kiểm toán Người thực hiện Tham chiếu C. THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT Thủ tục Người thực hiện Tham chiếu I. Thủ tục chung 1 Kiểm tra các nguyên tắc kế toán áp dụng nhất quán với năm trước và phù hợp với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. 2 Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số dư cuối năm trước. Đối chiếu các số dư trên bảng số liệu tổng hợp với Bảng CĐPS và giấy tờ làm việc của kiểm toán năm trước (nếu có). II. Kiểm tra phân tích 1 So sán h các TK thu ế nă m nay với nă m trư ớc để phâ n tích, Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY E330 2/6 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC đán h giá tính hợp lý của nhữ ng biến độn g. 2 Kiểm tra xem xét các biên bản quyết toán thuế và đối chiếu số dư. III. Kiểm tra chi tiết * Thuế TNDN hiện hành và hoãn lại 1 Đối chiếu số thuế TNDN phải nộp với các biên bản quyết toán thuế gần nhất và bảng lập dự phòng về thuế TNDN phải nộp cuối năm. 2 Kiểm tra chứng từ nộp thuế và chứng từ nhận hoàn thuế trong kỳ (nếu có) 3 Kiểm tra bảng tính thuế TNDN hiện hành: 3.1 Kiểm tra tính đúng đắn của việc đối chiếu giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế thông qua việc xem xét các khoản thu nhập và chi phí chịu thuế/không chịu thuế hoặc được khấu trừ/không được khấu trừ trên cơ sở kết quả kiểm toán ở các phần hành doanh thu/chi phí liên quan. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) E330 STT Thủ tục Người thực hiện 3.2 Đánh giá cách phân loại các khoản chênh lệch về thuế mang tính tạm thời hay vĩnh viễn để xác định cách hạch toán tài sản thuế hoãn lại/chi phí thuế hiện hành phù hợp. 3.3 Đánh giá tình trạng hiện tại của các khoản mang sang từ các năm trước (ví dụ: Lỗ lũy kế, thuế còn phải nộp, thuế hoãn lại). 3.4 Xem xét về việc thay đổi thuế suất, miễn giảm, ưu đãi về thuế hoặc quy định thuế trong năm. 3.5 Kiểm tra thuế suất áp dụng và tính chính xác của việc tính toán 4 Kiểm tra cơ sở ước tính, cách tính toán của thuế TNDN hoãn lại và xem xét tính đánh giá cuối kỳ. * Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 1 Kiểm tra, đối chiếu với các văn bản quy định về thuế để đảm bảo rằng thuế suất thuế GTGT được DN áp dụng phù hợp với quy định. 2 Ước tính thuế GTGT đầu ra dựa trên doanh thu và so sánh với số liệu của DN. Giải thích những chênh lệch lớn (nếu có). 3 Kiểm tra chi tiết chứng từ nộp thuế, hoàn thuế GTGT trong năm. 4 Kiểm tra chọn mẫu chứng từ thuế GTGT đầu vào để đánh giá tính hợp lệ của các khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm. 5 Đối chiếu số phát sinh, số dư thuế GTGT còn được khấu trừ/còn phải nộp trên sổ kế toán với số liệu tờ khai thuế hàng tháng và biên bản quyết toán thuế gần nhất. Giải thích những chênh lệch lớn (nếu có). * Thuế nhập khẩu (NK) và thuế GTGT hàng NK 1 Đối chiếu số thuế phát sinh phải nộp ghi nhận trên sổ kế toán với các tờ khai thuế trong năm và chứng từ liên quan, đảm bảo các khoản thuế này đã được hạch toán chính xác và đầy đủ. Giải thích những chênh lệch lớn (nếu có). 2 Kiểm tra chi tiết chứng từ thanh toán cho thuế NK, thuế GTGT hàng nhập NK đã nộp trong năm. * Các loại thuế khác 1 Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB): Kiểm tra cách kê khai, hạch toán thuế TTĐB phải nộp, đã nộp đối với các mặt hàng chịu thuế TTĐB trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các tờ khai thuế, biên bản quyết toán thuế và chứng từ nộp thuế, đối chiếu với các văn bản quy định về thuế có liên quan. 3/3 Tham chiếu 2 Thu ế nhà thầ u: Thu thập dan h sác h nhà thầu Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) E330 4/3 nướ c ngo ài, hàn g hóa và dịch vụ thuê nướ c ngo ài đã trả, xem xét tính đầy đủ và chín h xác của các kho ản trích lập thuế nhà thầu theo sổ sác h và kê khai của côn g ty cũn g như việc than h toán . 3 Thuế thu nhập cá nhân: Kiểm tra việc tính toán, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các tờ khai thuế, bảng lương và chứng từ nộp thuế, đối chiếu với các văn bản quy định về thuế có liên quan. 4 Thuế và các khoản phải nộp khác (thuế môn bài, thuế tài nguyên, thuế nhà đất…): Kiểm tra việc tính toán và kê khai và nộp thuế và các khoản phải nộp khác trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các tờ khai thuế và các khoản phải nộp, chứng từ nộp, đối chiếu với các văn bản quy định Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) E330 5/3 pháp lí có liên quan. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) E330 STT Thủ tục Người thực hiện * 6/3 Tham chiếu Kiểm tra tính trình bày các loại thuế trên BCTC IV. Các thủ tục kiểm toán khác D. KẾT LUẬN Theo ý kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn đề sau: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chữ ký của người thực hiện:__________________ Kết luận khác của Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm toán (nếu có): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -