Tài liệu E131-mau thu xac nhan vay

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 125 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

E131 1/1 Mẫu thư xác nhận nợ vay (Logo Cty CP SX và TM VAS) Ngày…….tháng…….năm……. Người nhận: Công ty: Địa chỉ: Fax: Kính thưa Quý vị, Về việc: xác nhận số dư cho mục đích kiểm toán “Công ty TNHH Kiểm toán ABC” đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của Công ty chúng tôi. Để phục vụ mục đích kiểm toán, xin Quý vị vui lòng xác nhận tính đúng đắn của các thông tin sau đây liên quan đến khoản vay của Công ty chúng tôi tại Công ty của Quý vị: 1. Số dư nợ vay (gốc vay) còn phải trả: …………………………………………………………………………. 2. Các khoản thế chấp cho các khoản vay:……………………………………………………………………… 3. Lãi suất các khoản vay:…………………………………………………………………………………………. 4. Kế hoạch thu hồi các khoản nợ vay gốc (thời gian, số nợ vay gốc): ……………………………………… 5. Tiền lãi vay phát sinh trong năm:………………………………………………………………………………. 6. Tiền lãi vay đã trả trong năm:………………………………………………………………………………….. 7. Tiền lãi vay còn phải trả tại ngày 31/12/2010: ………………………………………………………………. 8. Thời hạn thanh toán cuối cùng của các khoản vay:………………………………………………………… Sau khi xác nhận tại phần cuối của thư này, xin gửi thư xác nhận này trực tiếp đến kiểm toán viên của chúng tôi theo địa chỉ sau: CÔNG TY Địa chỉ Người nhận Điện thoại Fax : : : : Nếu không đồng ý với số dư nêu trên, xin Quý vị cung cấp đầy đủ chi tiết của sự khác biệt cho kiểm toán viên của chúng tôi. Lưu ý: Tất cả các xác nhận qua fax phải có bản chính/ hoặc xác nhận bản gốc được gửi bằng đường bưu điện theo sau. Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý vị. Kính thư (Chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu) Xác nhận của Công ty ……………………………….. Chúng tôi xác nhận các số dư nêu trên là Đúng Chúng tôi xác nhận các số dư nêu trên là Không đúng Chi tiết về các khoản chênh lệch như sau: (đính kèm bảng chi tiết nếu không đủ chỗ trống để trình bày chi tiết): Chữ ký: Đóng dấu Họ tên/ Chức vụ: Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -