Tài liệu E130-vay va no ngan han va dai han

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 102 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY E130 1/4 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN/DÀI HẠN Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 A. MỤC TIÊU Đảm bảo các khoản vay và nợ ngắn hạn và dài hạn (bao gồm cả tiền lãi phải trả) là có thực, thuộc nghĩa vụ thanh toán của DN; đã được hạch toán chính xác, đầy đủ; được đánh giá và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. B. RỦI RO SAI SÓT TRỌNG YẾU CỦA KHOẢN MỤC Các rủi ro trọng yếu Thủ tục kiểm toán Người thực hiện Tham chiếu Người thực hiện Tham chiếu C. THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT Thủ tục I. Các thủ tục chung 1 Kiểm tra các nguyên tắc kế toán áp dụng nhất quán với năm trước và phù hợp với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. 2 Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số dư cuối năm trước. Đối chiếu các số dư trên bảng số liệu tổng hợp với Bảng CĐPS và giấy tờ làm việc của kiểm toán năm trước (nếu có). II. Kiểm tra phân tích 1 So sánh số dư vay và nợ năm nay với năm trước, phân tích tỷ trọng số dư của các khoản vay và nợ so với tổng nợ phải trả và so sánh với năm trước, đánh giá tính hợp lý của các biến động. 2 Đánh giá khả năng thanh toán của DN đối với các khoản vay/nợ đến hạn hoặc kế hoạch tái cơ cấu vay/nợ (nếu có). 1 2 3 4 III. Kiểm tra chi tiết Thu thập bảng tổng hợp tình hình tăng, giảm các khoản vay/nợ trong năm, đối chiếu với Sổ Cái. Đối chiếu giá trị của các khoản vay/nợ với các chứng từ gốc (phương án vay, hợp đồng cho vay, kế hoạch hoàn trả, chứng từ nhận/trả tiền vay, các phương thức đảm bảo tiền vay và nợ, v.v..) cũng như kiểm tra tính tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng vay/nợ. Kiểm tra việc tính toán và hạch toán các khoản chi phí tiền lãi trong kỳ, phải trả cuối kỳ dựa trên số tiền gốc và kế hoạch trả nợ và tham chiếu đến phần chi phí tài chính, chi phí phải trả. Kiểm tra mục đích của các khoản vay, tính toán lại phần chi phí lãi vay cần được vốn hóa trong kỳ và đối chiếu với phần lãi vay đã ghi nhận trong nguyên giá tài sản ở phần hành tài sản cố định D700. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) E130 STT Thủ tục 5 Lập và gửi thư xác nhận số dư các khoản vay đến các bên cho vay/nợ. Tổng hợp kết quả nhận được, đối chiếu với các số dư trên sổ chi tiết. Giải thích các khoản chênh lệch (nếu có). Người thực hiện 2/4 Tham chiếu 6 Tron g trườ ng hợp khôn g nhận đượ c thư xác nhận , thực hiện thủ tục thay thế bằng cách kiểm tra hợp đồng vay, phiế u nhận tiền vay hoặc chứ ng từ chi trả vay/ nợ gốc và lãi sau ngày khóa sổ kế toán. 7 Đối với các khoản vay nước ngoài: kiểm tra việc đăng ký với ngân hàng nhà nước của các khoản vay dài hạn và các nghĩa vụ thuế nhà thầu đối với chi phí lãi vay. 8 Kiể m Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) E130 tra việc đánh giá lại các khoả n vay/ nợ có gốc ngoạ i tệ cuối kỳ và cách hạch toán chên h lệch tỷ giá cuối kỳ. 9 3/4 Kiểm tra việc phân loại các khoản vay cũng như các thông tin cần trình bày trên BCTC. IV. Thủ tục kiểm toán khác D. KẾT LUẬN Theo ý kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn đề sau: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chữ ký của người thực hiện:_______________ Kết luận khác của Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm toán (nếu có): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) E130 ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) 4/4
- Xem thêm -