Tài liệu Duyen ky ngo t2

 • Số trang: 430 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 88 |
 • Lượt tải: 0
Itteen

Đã đăng 56 tài liệu

Mô tả:

Duyeân kyø ngoä Tập 2 Trang Trang Duyeân kyø ngoä (Nguyễn Thành Phước dịch) Tập 2 NHÀ XUT BN VN HC Mục lục: Chương 26: ............... 5 Chương 27: ............... 24 Chương 28: ............... 39 Chương 29: ............... 62 Chương 30: ............... 84 Chương 31: ............... 102 Chương 32: ............... 121 Chương 33: ............... 141 Chương 34: ............... 158 Chương 35: ............... 173 Chương 36: ............... 192 Chương 37: ............... 217 Chương 38: ............... 237 Chương 39: ............... 260 Chương 40: ............... 284 Chương 41: ............... 307 Chương 42: ............... 330 Chương 43: ............... 345 Chương 44: ............... 366 Chương 45: ............... 387 Ngoại truyện thứ nhất: Vương Yến Hồi: ............... 400 Ngoại truyện thứ hai: Ám Dạ ............... 419 Chng 26 Trong i in ca ông cung thái t, Lu Giám và các mu s ang phân tích c nh t ng di n ra ph An Thanh vng. Trong mt Lu Giám lóe sáng, vui mng: “Ta thy t hoàng nht nh là tu ha nhp ma, hn tht s si mê Lý Thanh La!”. Mt mu s nói: “Tn trò này, thn luôn c m thy rt k l. Vi t cách con ngi ca t hoàng t, nht nh không th ngang nhiên cp hôn thê ca Bình Nam vng ngay lúc vng th ng va bng hà, chuyn này, không úng!”. “Nhng qu nhân ã tn mt chng kin, biu hin ó ca Lu Phi không th là gi !”. Mt ngi khác nói: “in h, thn cho r"ng, c coi hai ngi ó cùng thích tam tiu th nhà Lý tng, nhng tám vn binh mã Biên thành có du hiu i#u ng, chng t t hoàng t nh tranh vng v”. “Hn và Lu Giác có t thù, hôm nay li b h nh$c trc m%t m&i ngi, An Thanh vng nht nh không ng v# phía Lu Phi!”. Lu Giám mt mc tin T Ly và Lu Giác tr m%t, nh'ng li nh vy, c(ng không my tâm. 5 Vng Yn H)i thong th bc vào i in, ngh ti v* xúc ng bt thng không th kìm ch ca T Ly khi nhìn thy A La, th dài: “in h, in h c m thy t hoàng liu có ng ra tranh giành vng v?”. “Ta ã nhn ra t lâu hn s+ tranh giành vi ta! Ln này tr v#, thái ca hn vi ta khác h/n trc ây”. “Vy thì úng r)i, vào lúc này sao Lu Phi có th gây thù ch vi cha con An Thanh vng?”. Vng Yn H)i nói. Thái t ngh mt lúc, hi bn khon: “Nhng hôm nay trong ph, hai ngi ó qu tht không ph i là di n kch!”. Vng Yn H)i thong th ng lên, nhìn nh'ng ch)i non va nhú trên u cành, nh'ng lá c tang hu ht c(ng không che c sc xuân ang tr0i dy, màu xanh ca mùa xuân cu1i cùng ã tìm c không gian âm ch)i n y lc trong mênh mông màu trng lnh ca t tri. T Ly chính là làn xuân xanh ó, cu1i cùng ã giành c không gian và a v ca mình vi tâm thái thc mnh m+. Nàng kh+ ci: “Ch2 có hai kh nng, mt là t hoàng ã có mu k chu toàn ch chàng thay 3i thái , c(ng không s th lc ca cha con An Thanh vng. Hai là, h& ã liên th vi nhau. Bt lun là kh nng nào #u bt l i 1i vi chúng ta. Nu là kh nng th nht, không bit sâu nông th nào, mu1n tránh c(ng không tránh c; nu là kh nng th hai, trong tay b&n h& nm tr&ng binh, tình hình s+ ht sc gay go. Hn n'a, Phong thành ã do An Thanh vng kh1ng ch”. Các mu s trong i in nghe Vng Yn H)i phân tích nh vy, ghé tai nhau bàn lun. Mt v nói: “Thn cho r"ng, nh thái t phi va nói, nu là kh nng th nht, trong tay t hoàng t tt có chun b mà chúng ta không bit. Còn nu là kh nng th hai, nu An Thanh vng và t hoàng t liên th thì ây s+ mt cuc chin gay go”. 6 TRANG TRANG Lu Giám hi cau mày: “Các ái khanh có 1i sách gì?”. Bên di ln l t lên ting. “Thn cho r"ng, nu ngh theo hng t1t, có th c s ng h ca An Thanh vng, t là nm phn thng!”. “úng, nu c An Thanh vng ng h, t hoàng t tt bi”. “in h, m%c dù th, c(ng không nên tin hoàn toàn! Nu b&n h& liên th vi nhau tht thì c$c th Phong thành vô cùng nguy cp!”. “Thn cho r"ng in h tr qu1c anh minh, An Thanh vng và in h xa nay quan h t1t, cha h/n ã ng v# phía t hoàng t!”. “...”. Lu Giám ã hiu, các mu s #u mong có c s ng h ca cha con An Thanh vng. Chàng trm t nh nói: “Tình c nh qu nhân chng kin hôm nay, m%c dù có hoài nghi, nhng v4n thy không gi1ng di n trò, bt lun th nào ta không th khinh sut b qua s ng h ca cha con An Thanh vng!”. “in h anh minh! c s ng h ca cha con h&, cuc chin này, phn thng ca chúng ta càng chc chn. Ch2 có i#u thn cho r"ng, ta không nên tin hoàn toàn”. Mt mu s trm ngâm. Thái t cau mày: “Ph i tin, mu1n m n sc ca h&, li không tin h& hoàn toàn bit x trí th nào?”. Vng Yn H)i ci nht: “in h ch lo, cha thip ã nh xong k hoch, thay ht th v trong cung. Bình Nam vng kh1ng ch c Phong thành, nhng không kh1ng ch c vng cung, nu có bin, vng cung s+ là tuyn phòng th cu1i cùng ca chúng ta. Chuyn này thn thip ã giao cho Thành th lang ích thân lo 7 liu. Tn công vng cung mãi không thành, Ninh qu1c tt i lon. Nh vy, binh mã b1 trí các ni c(ng s+ chia thành hai phái, mt ng h chàng, mt ng h t hoàng , lúc ó ai cht trong tay ai, ành da vào b n l nh ca m0i ngi”. N0i do d bn khon trong mt Vng Yn H)i dn dn thay b"ng v* dt khoát kiên nh: “Ngày mi lm tháng ba, nu t hoàng t và Bình Nam vng giao chin tht, chính là c hi chúng ta qung m* li bt g&n, nu b&n h& liên th, chc chn ã có b1 trí, nh vy bt lun là kh nng nào, chúng ta c(ng ph i khin b&n h& không th thoát khi thung l(ng”. Thái t trm ngâm mt lát: “Nàng ng quên, mi lm vn i quân Nam l ca Bình Nam vng ang i chúng ta ra tay trc, chính là cho b&n h& cái c dy binh, cách i l ng c ch2 có ba ngày, tiêu dit t hoàng và Bình Nam vng, qun thn trong tri#u ai ph$c?”. “in h quên r)i sao, mu1n xut binh, tt ph i i#u ng hai vn Bc quân ca thip n trong rng Hc sn. i quân này không có quân ch, tra soát c(ng không ra, thng bi #u không can h gì ti ông cung và vng tht”. Nét m%t Vng Yn H)i l v* t hào, “Hn n'a, có th u vi t hoàng và Bình Nam vng c(ng là vinh hnh ca Yn H)i!”. Mu s vui mng thn ph$c: “Thái t phi nói chí ph i”. Lu Giám th phào: “Vy c làm nh k ã nh, lui c i!”. “Chúng thn cáo lui!”. Các mu s thi l ri i. Thanh Lôi i n ngoài ca in, cung nhân vào báo thái t và Vng Yn H)i. Vng Yn H)i ci ci nói vi thái t: “Lý lng 1i vi in h tình sâu ngh a n%ng, in h ch ph$ nàng”. Nói on quay ngi ta tràng k5, ti ci ch Thanh Lôi. 8 TRANG TRANG Ánh mt thái t lay ng, ý t sâu xa: “K thc có c tm chân tình ca Yn H)i cùng Thanh Lôi, Lu Giám này ã mãn nguyn r)i”. Thanh Lôi thong th bc vào, hành l xong ng sang mt bên: “Không bit t5 t5 g&i Thanh Lôi n có vic gì?”. “Lôi Nhi chc không bit...”. Thái t k li chi tit s vic nhìn thy trong ph An Thanh vng, li th dài, nói: “Ta ang bàn vi Yn H)i, nên hóa gi i th nào?”. Thanh Lôi kinh ngc: “Sao A La li gây ra phi#n phc ln nh th! Ph$ thân thip nói th nào?”. “Lý tng ch2 kêu au u, ph An Thanh vng không chu th Thanh La v# nhà, ôi chà chà!”. “Ý in h là...”. Thanh Lôi dè d%t hi. Vng Yn H)i gi&ng khoan thai: “Theo thip, t1t nht ón Thanh La vào cung, i qua l ng c, in h ích thân ban tú cu, ném tú cu ch&n r là xong”. Thanh Lôi ci khúc khích: “T5 t5 thc thú v, cha bit chng hai v vng gia tranh giành, làm hng tú cu c(ng nên”. “Còn không ? Hôm nay nu không có m%t in h, hai v ó suýt phá tan ph An Thanh vng. Ta thy tiu mui Thanh La rt không mu1n lu li ph An Thanh vng, nhng không c6ng c Bình Nam vng, v# nhà li s nghe Lý tng phàn nàn, thà vào cung chi vi Tâm Nhi cho khuây kha”. Vng Yn H)i gi&ng vui v*, nhng ánh mt nhìn Thanh Lôi lnh nh bng, thm ngh , nht nh ph i kh1ng ch Lý Thanh La trong tay. Thanh Lôi hi run, g ng ci: “T5 t5 và in h c(ng suy ngh cho A La, tht là phúc ca mui y. Tâm Nhi sau khi g%p A La, su1t 9 ngày hi bao gi c g%p di nng. Thip ngh , A La chc c(ng mu1n g%p Tâm Nhi”. Vng Yn H)i ci ti nh gió xuân: “Mui ngh rt chu toàn, Bình Nam vng là t3 kin la, ng ch&c gin y. À, ngày mi lm tháng ba y còn giao u vi t hoàng . Chin u vì h)ng nhan, tht ngh a hip!”. Thanh Lôi ci: “Có hai v vng gia nh vy chm sóc, Thanh La c(ng thc may mn”. Mt bt giác lic trm thái t, thy chàng v4n trm t, thm th dài, ming v4n ti ci, “Thanh Lôi cáo lui trc, còn i báo tin vui vi Tâm Nhi”. Thanh Lôi cúi chào lui ra, thái t ng)i trong in, mt nhìn thái t phi. Vng Yn H)i l ãng nói: “Yn H)i hi mt, in h n thm Tâm Nhi i”. Thái t nm tay nàng ta, nhng trên khuôn m%t tun tú ca chàng không giu n3i v* chán ghét, chàng m2m ci nói: “Ái phi ngh2 sm i”. Vng Yn H)i ci ci. Chàng âu ph i ý trung nhân ca ta, ln này coi nh ta giúp chàng ta ln cu1i, nu chàng không thng c, ta c(ng ht cách. Ti Thành ph phía tây Phong thành, Thanh Ph2 ang khâu áo s sinh. Thành T Duyt y ca vào, Thanh Ph2 ngng u, du dàng nhìn chàng, li cúi u khâu tip: “Tng công hôm nay v# sm vy, còn my m(i n'a, ch thip mt lát!”. Thành T Duyt i n ng)i trc m%t Thanh Ph2, chp mt nhìn nàng. Thanh Ph2 sp làm m7 mà v4n 7p nh vy. Chàng nh7 nhàng a tay, vu1t ve cái b$ng ang nhô lên ca nàng, còn nm tháng n'a, chàng s+ làm cha: “Hôm nay tình hình v4n t1t ch?”. 10 TRANG TRANG Thanh Ph2 thoáng m%t, mt long lanh ci n(ng nu: “Vâng, v4n t1t”. Nói on cúi u cn s i ch2, tr i chic áo bé xíu ra, “Xinh không?”. “T1t, m&i th Ph2 Nhi làm #u 7p, sau này b o b1i chúng ta m%c không bit s+ 7p th nào!”. Thanh Ph2 du môi, “Nhng chàng luôn bn rn, my ngày không v# nhà. Sau này nu chàng c th, b o b1i ca chúng ta s+ không nhn cha âu”. Thành T Duyt ci du dàng: “Ta ha vi nàng, i ta bn rn qua l ng c, nht nh s+ bên m7 con nàng”. Thanh Ph2 mãn nguyn da vào lòng chàng, nh'ng vic trong nhà nàng c(ng ã nghe nói. i t5 Thanh Lôi t nh ã thân vi nàng, nàng hiu n0i kh3 ca t5 y, còn 1i vi tiu mui Thanh La tuy không thân, nh'ng c(ng ch/ng có ác ý. Trong b'a tic ông cung, vì i t5, c(ng vì Thành T Duyt, nàng ã làm chng 3 ti cho Thanh La, lòng v4n áy náy không yên, may mà Thanh La c(ng không x y ra chuyn gì, m&i chuyn c(ng ã qua. i t5 trong cung, m%c dù c sng, thc t có trm n0i kh3, tiu mui Thanh La b hai v vng gia tranh giành n gi v4n cha ngã ng(. Ch2 có b n thân, t ngày c g vào Thành ph, không h# bc chân ra ngoài, cùng vi Thành T Duyt ngâm th h&a vn, s1ng rt hnh phúc. “Ph2 Nhi, nàng có bit, t nh ta là tr* m) côi, có gia ình nh ngày nay, tình c m trong lòng khác vi m&i ngi. Nàng là thiên kim tng ph, ly ta nàng s+ kh3”. Thành T Duyt than th . “Tng công nói gì vy, bt lun tng công làm gì, thip #u ng h. Chàng t1t vi thip nh th, bây gi chúng ta li sp có con, ngày xa s1ng trong tng ph thip c(ng không thy tho i mái nh bây gi. Ph2 Nhi rt bit t b"ng lòng”. 11 Thành T Duyt ci: “Ta bit vì ta, b o nàng cm dao git ngi nàng c(ng s+ làm”. Thanh Ph2 sung sng, gi tay bt ming chàng: “Nói gì th, không c làm con chúng ta s ”. Thành T Duyt 6 nàng ng dy: “Ta a nàng i do, i b nhi#u mi t1t”. Trong sân nh, my nhành nghênh xuân ra hoa rt 7p, Thành T Duyt hái mt bông, nh7 nhàng cài lên tóc Thanh Ph2: “Ph2 Nhi 7p tht, sp làm m7 r)i, m0i ln nhìn nàng ta #u thy hình nh nàng li 7p hn”. “Ba ch em thip, i t5 là 7p nht”. Thanh Ph2 ci. “Theo ta, lun v# nhan sc có l+ Thanh La 7p nht”. Thành T Duyt nói. “Sao? Ba nm thip không g%p A La, bây gi A La còn 7p hn i t5 hay sao?”. Thanh Ph2 kinh ngc. Thành T Duyt ci: “úng th. Có i#u ta ch2 yêu mt mình Ph2 Nhi ca ta”. Chàng dng li, ánh mt thâm trm nhìn nàng, m2m ci, “B i vì Ph2 Nhi ã vì ta mà vt b c lng tâm ca mình”. Thanh Ph2 bit chàng ang nói chuyn x y ra trong b'a tic ông cung ba nm trc, bt giác va bu)n va h1i hn: “Chàng còn g i chuyn c( trêu thip!”. Thành T Duyt ôm nàng vào lòng, “Lúc ó ta ã bit có n tình, nhng Ph2 Nhi có th vì ta bt chp lng tâm nói d1i, m%c dù ngi khác chê ci nàng, nhng trong lòng ta nàng v4n là ngi him có. Bt u t lúc ó ta ã quyt ly nàng làm v ”. Thanh Ph2 b0ng m%t, b+n l+n: “Làm gì có l1i thích ngi khác nh th!”. 12 TRANG TRANG “Ta khác ngi thng. Ph2 Nhi, nàng là v ta, mt lòng mt d vi ta, nh vy ta ã mãn nguyn r)i”. Thành T Duyt trang nghiêm nói, chn ch mt lát, li tip: “Ph2 Nhi, sp ti tình hình rt cng th/ng, ta mu1n nàng ha vi ta, không c ri ph na bc. Bt lun là ai, cho dù m7 nàng ích thân n ón, nàng c(ng tuyt 1i không c ri ph!”. Sc m%t trm l%ng, chàng nhìn Thanh Ph2, v* rt nghiêm túc. Thanh Ph2 ci: “Thip hiu, tng công cn làm gì c i, thip bit, lúc này càng gn l ng c, tình hình càng cng th/ng”. Mt Thành T Duyt lóe sáng: “Nht thit không c vào cung, bt lun là i t5 cu khn th nào, nàng #u không c i. Trong cung rt nguy him, không c gi4m vào v(ng ly ó, càng không nên vì ta làm bt c chuyn gì. Ch2 cn m7 con nàng bình an, là ta không lo gì ht”. Thanh Ph2 gt u, ci: “Tng công, cng th/ng nh vy sao? Bình thng chàng bn n âu, my ngày không v# nhà, c(ng không thy chàng nghiêm túc nh vy”. “Con ngi ta luôn có im yu, bây gi im yu ca ta là m7 con nàng”. Thành T Duyt nói nh. “Ta ã thu xp ngi bí mt b o v nàng, ng nh6 có bin c1, s+ ón nàng i. Nh k8 tr phi có ngi a m nh ng&c bi gi1ng nh m nh nàng mang trong ngi, nu không nht nh không c tin ai. Cho dù cha nàng n ón, nàng c(ng không c i”. Thanh Ph2 không nén n3i, bt u lo lng: “Chàng có g%p nguy him không, tng công? Thip s lm!”. Thành T Duyt trm gi&ng: “Ph2 Nhi ca ta là ngi cng rn, cho dù ta có bt trc gì, vì con ca chúng ta nàng ph i kiên cng s1ng tip, hiu không?”. 13 Thanh Ph2 m%t, Thành T Duyt kh+ th dài, “Không có âu, trên i ch/ng ai cn cái mng ca tng công nàng”. Chàng ly li tinh thn, ti t2nh h/n, ngây ngi nhìn Thanh Ph2, c m giác bình yên li dâng trong lòng. Theo b1 trí ca An Thanh vng, Thành T Duyt bt u tráo 3i ngi vào cung. Tng ng, nh'ng qun thn trung thành vi T Ly c(ng b1 trí tai mt trong cm v quân. Ngày m)ng mi tháng ba, C1 tng ly c thm con gái, s i bc dài i vào ph Ly Thân vng. T3ng h p các ngu)n tin Phong thành, i#u ng binh mã Biên thành khin T Ly bn t1i mt, khi C1 tng n, chàng ang xem b n ) a hình khe núi Hoàng Thy. “Nhc ph$ i nhân!”. T Ly cúi ngi hành l , bình t nh 6 C1 tng an t&a, “Chuyn An Thanh vng ph ã làm nhc ph$ không vui”. “Ôi dào, àn ông nm thê b y thip chuyn thng, hu1ng h) sau này con...”. C1 tng th dài, không mu1n nhc li chuyn ó, nói n là au u, quên c thân phn ca T Ly. T Ly nói th/ng: “Nhc ph$ hiu lm r)i, ó là mu k ca T Ly và vng thúc, dù thái t có tin hay không, c(ng ít nhi#u mê ho%c thái t. Sau này bt lun th nào Thiên Lâm #u là chính thê kt tóc xe t ca con, con s+ 1i x t1t vi nàng”. “Lão cáo già ó, ngay c ta c(ng giu!”. Ming nói vy mà lòng n hoa, C1 tng nói, “Có An Thanh vng h0 tr , chuyn này s+ thun l i vô cùng. Danh tính trong t kê này là ngi ca chúng ta trong cung, in h hãy thu np”. 14 TRANG TRANG T Ly trnh tr&ng tip nhn: “Con và Bình Nam vng ã suy ngh k8, giao u khe núi Hoàng Thy nên nh th nào, nhc ph$ có cao kin gì không?”. “Th nào? ánh cho ông cung xem ?”. T Ly trm ngâm rt lâu: “Vng thúc tng tr i qua trm trn, ý ca vng thúc là, ây là k trong k, chúng ta nh ra k này, nhng c(ng # phòng ông cung tng k tu k. Nghe )n Vng Yn H)i mu l c hn ngi, hành quân b1 trn #u tinh thông, Vng thái úy tng nói, có a con gái này có th ch vi mi vn tinh binh, không bit th pháp ca nàng ta th nào”. “Thiên Tng th1ng lãnh thy quân Nam quân ã lâu, khi lun àm binh pháp vi th1ng lãnh l$c quân Nam quân, ngi này tng nói, Vng Yn H)i tiu th bài binh b1 trn #u thích lu li mt nc c bt ng, trong m&i tình hu1ng #u có mt chiêu sau cùng, thông thng chính chiêu này mi là tinh binh t1i hu”. C1 tng suy ngh r)i tr li. “Li ca nhc ph$ c(ng tng t d oán ca vng thúc và Bình Nam vng, ây là khe núi Hoàng Thy, phía bc là phn kéo dài ca dãy Ng&c T ng, giu binh th o nguyên không thích h p, mu1n ph$c binh khe núi c(ng rt khó, b i vì trên ó chc chn có binh mã ca chúng ta mai ph$c, cho nên h& ành t bên này núi ánh sang khe núi ó. Nhng cách này rt ng1c, b i vì ch0 cao là ngi ca chúng ta, t trên cao nhìn xu1ng, 1i phng n"m g&n trong tm mt chúng ta, h& bi là chc. Chúng ta mai ph$c ch%n ca khu vào khe núi c(ng d , cái khó là làm th nào d$ ch vào trong h*m núi ó”. Ngoài ca có ting ci kh+: “Ám D cu kin”. T Ly hi bc mình, m0i ln Ám D n #u nh7 nh cái bóng, chàng h gi&ng: “Mi vào!”. 15 Ám D t ca s3 v&t vào, chp tay chào C1 tng nhng không lên ting, lôi ra t trong ngi mt vt lên án th, nói kh+: “B n ) b1 trn ch nhân giao cho”. Nói on, chp tay hành l , li v&t ra ngoài. C1 tng kinh ngc: “Ô y k9 ca An Thanh vng ph ? Sao ta cha bao gi bit bên cnh T Ly c(ng có Ô y k9?”. T Ly ci: “Vng thúc rt tín nhim ngi này, con c(ng coi tr&ng y”. Nói on m b n ) b1 trn, hít mt hi, ci phn kh i: “úng là diu k, vng thúc b n l nh thc cao cng! T Ly khâm ph$c!”. C1 tng nghiêng u nhìn, vu1t chòm râu bc trng, ci khà khà: “Nu k này mà thành, sau trn này, ông cung không còn kh nng tranh giành vi chúng ta n'a. Lão cáo già úng là cáo già”. T Ly 1t tm b n ), quay ngi hành l : “Nh vy, ngày mi lm tháng ba m&i s trong vng cung xin trông cy vào nhc ph$ và qun thn tâm phúc. Nhc ph$ ng lo cho Thiên Lâm, con ã nm trm thit v quân trong vng ph, binh mã còn li #u giao cho vng thúc, An Thanh vng s+ ích thân ch2 huy trn th Phong thành, kh1ng ch c$c din trong thành”. Sau khi C1 tng i ra, T Ly m ca s3, trong gió êm v/ng li ting àn thp thoáng, trong ó hàm n mt chút trách móc nh7 nhàng. Sau khi tr v# Phong thành, chàng ch2 g%p C1 Thiên Lâm hai ln, nh'ng ngày này luôn mt mình trong th phòng, nàng... T Ly th dài, l%ng l+ óng ca s3, ting àn b ch%n li bên ngoài, yu dn r)i tt h/n. Chàng ly ra bình r u t Biên thành mang v#, thong th u1ng, c1 gng gt i nh'ng suy ngh lan man. Chàng t nh, vic quan tr&ng lúc này không ph i là tình c m nam n', tuy nhiên khuôn m%t A La c hin lên trc m%t chàng không th kh1ng ch, ôi )ng t 16 TRANG TRANG lóng lánh, sinh ng. Chàng nga c3 tu cn bình r u, cu1i cùng u hi chnh choáng. Chàng m2m ci, nh th này có th ng c r)i. Mùa xuân bc nhanh chân, b y ngày i t ã qua, quan tài b"ng ng&c ca Ninh vng c chuyn lên táng trên 2nh núi, nh'ng lá phn trng trong cung c h xu1ng, núi Ng&c T ng l ra mt màu xanh nhung, dn dn khôi ph$c sinh khí ngày xa. Cùng vi l ng c ca tân vng ang ti, không khí c nh giác trong vng cung càng tng. Vng cung ) s vng ting t trúc do Ninh vng bng hà, êm va xu1ng càng tr nên vng l%ng, im lìm. Trong Ng&c Ph ng cung, Vng hoàng hu, thái t, Vng Yn H)i và Vng thái úy t# tu ti chính ng. Ngày mai ã là ngày mi lm, không khí bc b1i trc cuc giao chin khin thái t nóng rut, nhng li khp kh i mng thm. Chàng h gi&ng hi: “M4u hu, ti sao ph$ hoàng va ra i, t hoàng c h) bin thành mt ngi khác h/n? Không có ph$ hoàng che ch , sao hn dám to gan nh vy?”. Vng hoàng hu suy ngh h)i lâu nói: “Thc ra m4u hu luôn mu1n tr kh Lu Phi, ai dè hn ta b# ngoài c h) ch2 có mt mình, li luôn có th v ln qut xung quanh, bao nhiêu nm, cha mt ln c th. Chúng ta c(ng không thy di chiu ca ph$ hoàng con, liu có ph i ã âm thm h chiu mu1n truy#n ngôi cho hn?”. “Lo lng ca mui không h/n không có lý, thái t còn nh ch, khi tuyn lp thái t phi, vng th ng mt mc mu1n ban con gái C1 tng cho Ly Thân vng? C1 tng là nguyên lão hai tri#u, môn sinh vô s1, ích t là C1 Thiên Tng nhi#u nm trong quân ng(, uy tín rt cao, T Ly nu c C1 tng ng h, tt s+ nh h3 m&c cánh. Ta thy lúc ó vng th ng ã có ý b)i d6ng th lc cho T in h”. Vng thái úy nói. 17 Thái t quay sang Vng Yn H)i: “Lúc u nu không ph i nghe kin ngh ca nàng, trong tay Lu Phi âu có binh quy#n? Kh1ng ch hn trong thành, git hn d nh git kin!”. Khu khí ã thoáng ý ch2 trích. Vng Yn H)i git mình, nhng v4n bình t nh nói: “Nu không tc H'u quân trong tay An Thanh vng, cha con cùng dy binh, chàng và t in h #u không có c hi. Hin nay ít nht An Thanh vng b# ngoài t ra ng h ông cung chúng ta, cho dù ông ta liên th vi t hoàng , lc l ng ca b&n h& và chúng ta c(ng tng ng! Nên bit H'u quân trên danh ngh a là do Ly Thân vng th1ng l nh, Ly Thân vng khi s d$ng c(ng âu có thun l i nh An Thanh vng? Vì vy sc chin u c(ng s+ yu vài phn. Nam quân trong tay Bình Nam vng c(ng vy, lc l ng ca h& Vng chúng ta, cho dù b b&n h& dit b y tám phn, c(ng v4n còn hai ba phn trong tay”. Nàng t t lic nhìn m&i ngi xung quanh, nhìn ph$ thân Vng thái úy. Vng thái úy ci hà hà, thn sc ngc nhiên: “Ni ng ca chúng ta Nam quân cho bit, Nam quân trn gi' bên ngoài c3ng nam thành, ba vn binh mã ã chia ra trn th các c3ng ca Phong thành, không th khinh sut i#u ng, vì vy ch2 có mt vn quân s i#u v# phía tây. Tin t Biên thành cho bit, Ly Thân vng ch2 mang hai vn H'u quân, hai vn quân này lp tri khe núi Hoàng Thy”. “Có ngh a là có hai kh nng, mt là hai ngi ó nh giao chin mt trn tht s, hai là hai ngi h& liên th bày trn nh nu1t chng mt phn binh mã chúng ta. Nu là kh nng th nht, i hai ngi ánh nhau mt ch%p, chúng ta tin th ct mt m* li bt git Ly Thân vng! Nu là kh nng th hai, h& c(ng gi b ánh mt h)i, chúng ta c(ng nhân lúc tình hình r1i lon mà ra 18 TRANG TRANG tay. Hai ngi binh lc h p li c(ng không quá ba vn binh mã, n lúc ó in h ly c s hai tiu b t3n thng, mang nm vn binh mã ông quân ca chúng ta n, còn hai vn tinh binh Bc quân s+ np phía sau, i lúc b&n h& không # phòng s+ ra tay”. Vng Yn H)i thong th nói k hoch. Mt thái t sáng bng, phn kh i, không kìm c nm tay Vng Yn H)i: “Có ái phi nh k, coi nh yên tâm”. Bt ch t li lo lng: “Nhng nu vy, ta i khi, ch/ng ph i vng cung b tr1ng sao?”. Vng thái úy ci: “Thái t yên tâm, binh s cm v quân trong cung, ta ã nm trong tay tám, chín phn, Thành th lang theo lnh ca ta ã sm b1 trí âu vào ó. B&n h& không ng binh, không có ngh a chúng ta không ng, ch2 cn nhn c tin báo t phía tây, ông quân ca ta lp tc t c3ng ông thành nghênh ón thái t vào Phong thành. Binh s th thành không quá ba vn, c coi cng thêm sáu vn Nam quân, sao có th ch n3i mi lm vn i quân ca ta? Hn n'a, li có Yn H)i trn th trong cung”. “Ch/ng l+ sáu vn Nam quân còn li không có ng t nh gì?”. Vng hoàng hu hi. Vng Yn H)i áp: “M4u hu có l+ không bit, sáu vn Nam quân kia hin ã rt khó i#u ng, h& còn lo 1i phó mi lm vn ông quân ca ta )n trú ti ngoi ô phía ông. Ch2 riêng binh lc, h& ã không b"ng ông quân. Nhng chúng ta c(ng không th kh/ng nh Ly Thân vng ã liên th vi cha con An Thanh vng, cho nên ch2 có th phòng không th ánh. Chúng ta bit hai ngi h& s+ thc chin khe núi Hoàng Thy, nhng h& li không bit chúng ta có n hay không, n lúc này, chúng ta ã nm chc u th”. Trong lòng Vng Yn H)i thm ngh , thc ra thái t không 19 i mi là cách hay nht, ã bit Nam quân và H'u quân cng li v4n cha mnh b"ng ông quân, i b&n h& thc s tn công Phong thành, trin khai chin trn mi là k hay. Ch2 có i#u... nàng th dài, ai b o nàng là ngi a ra quyt nh? Thái t ngh mt lát, n n$ ci tha mãn, chuyn hng suy ngh , nói: “Bt lun hai ngi liu có ph i ánh nhau vì Lý Thanh La tht không, Lý Thanh La c(ng là con bài vô cùng quan tr&ng 1i vi c$c din này, chúng ta ph i ngh cách a nàng ta vào cung trc ngày mi lm tháng ba”. Vng Yn H)i ci: “i#u ó còn ph i xem thái t có n6 hay không!”. Thái t nghi ho%c nhìn nàng. Vng Yn H)i nói: “Theo thip quan sát, Lý Thanh La c(ng ch/ng my thân thit vi i t5 và c nhà Lý tng, nhng thip thy cô ta thc lòng thích Tâm Nhi”. “Không c! Tâm Nhi còn nh, không c a vào ch0 nguy him!”. Thái t nói nh inh óng ct. Vng Yn H)i v4n ti ci: “Thip bit in h không n6 mà, cho nên, thip ch2 a t n' ca nàng ta vào cung. Th v ca nàng ta võ công cao cng, thng hn mi cao th ca thip, c(ng c, b&n h& tr v# a th”. “Nh vy, ch/ng ph i rút dây ng rng hay sao?”. “Thip thy hai ngi ó có tình ý, thip ch2 nói vi anh ta, chuyn này ch2 cn cho Lý Thanh La bit, thêm mt ngi bit, coi nh ch nhn thêm mt cái xác”. Khi Vng Yn H)i nói ra câu ó, Lu Anh ngi y máu qu trc m%t Lu Giác, k li chi tit s vic. Lu Giác cau mày, hi: “Vy ti sao ngi không nói cho mt mình A La bit?”. 20 TRANG TRANG Lu Anh ci: “Chúa th ng ã d%n, nht nh ph i b o v tiu th, nói cho tiu th bit, tiu th không xông vào cung mi l. Lu Anh ã trung thành vi tiu th, sao có th tiu th bit mà hi tiu th!”. Mt Lu Giác l v* c m ng: “Ngi yên tâm, b n vng s+ tr Tiu Ng&c nguyên v7n cho ngi”. “T n chúa th ng, Lu Anh không dám l m%t trc tiu th, bây gi s+ tìm ch0 d6ng thng”. “Nu vt thng không quá n%ng, ngi hãy n ch0 ca Cáp t3. Ám D ang có vic ph i làm, thi gian này Ô y k9 do ngi ph$ trách”. Lu Giác nói, ném cho Lu Anh l& thu1c tr thng. Lu Giác nhm mt chm rãi suy ngh . ông cung không tht s tin mình và T Ly tr m%t, nhng li không th kh/ng nh hai bên liu có liên th hay không. Tình hình này ã n"m trong suy oán ca ta, m&i b1 trí #u n0 lc theo hng này. Ngày mai ã là mi lm tháng ba, tt th y m&i th #u s+ kt thúc trong ngày này. Chàng t nhiên thy hoang mang, ng dy i v# phía phòng ng. Trong phòng, A La ang chi àn, ming kh+ hát khúc hát ã hát Lâm Nam: “Chim bay mi cánh chm chân sông, r)ng v4y chán vt ngang lng núi, non non nc nc muôn trùng gm, h i ng di m sc nh chàng mà say”. Lu Giác ng ngoài ca ngây ngi nghe. Lúc này, trong lòng A La ã có chàng. N$ ci m áp trên môi, chàng y nh7 ca nói ùa: “Ta c(ng say ây!”. A La m%t, dng tay. Hôm nay nàng %c bit b o T H&a ch i tóc cho mình tht k8, nh'ng s i tóc mai bay bay, nh sng nh khói, ôi mt lóng lánh thy tinh, chan cha tình c m mà chàng không bit, Lu Giác t nhiên ng ngây ra. A La m2m ci nói kh+: “Chàng ang nh nói, ai b o thip n vn th này ch gì? Không 7p sao?”. 21
- Xem thêm -