Tài liệu Duyen ky ngo t1

 • Số trang: 463 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 99 |
 • Lượt tải: 0
Itteen

Đã đăng 56 tài liệu

Mô tả:

Duyeân kyø ngoä Tập 1 Trang Trang Duyeân kyø ngoä (Nguyễn Thành Phước dịch) Tập 1 NHÀ XUT BN VN HC Mục lục: Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Chương 11: Chương 12: Chương 13: Chương 14: Chương 15: Chương 16: Chương 17: Chương 18: Chương 19: Chương 20: Chương 21: Chương 22: Chương 23: Chương 24: Chương 25: ............... 5 ............... 19 ............... 33 ............... 55 ............... 71 ............... 91 ............... 113 ............... 127 ............... 143 ............... 158 ............... 167 ............... 192 ............... 208 ............... 223 ............... 249 ............... 272 ............... 290 ............... 303 ............... 324 ............... 341 ............... 356 ............... 378 ............... 397 ............... 415 ............... 443 Ngoài ng c mc lan ra, Mt mù sng l m à r t ri. p thay bng có m t ngi, Mt trong mày p xinh ti du dàng Tình c ta gp c nàng Th t là thích hp m màng by lâu (Kinh thi, Trịnh phong, Dã hữu mạn thảo, bản dịch của Tạ Quang Phát) Chng 1 Va m mt, Trình Tinh lp tc nhm li, m ra ln n a, li nhm li. Sau m y ln nh th , cô qu quy t tuyt i không ph i mình ang nm m, cô không nm trên gi ng nhà mình, mà mt ni l hoc nào ó. Th ng y, chân tay vn nguyên vn, không h suy chuyn, lc lc u, u hi nh, nh ng vn tnh táo. Cô ngi dy, c th không sao. Trình Tinh ngi trên gi ng ng ngn, không l có ng i na êm bí mt a cô t nhà n ây? Thm chí không h làm cô tnh gi c. 5 Trình Tinh vn r t thính ng. Nh t là nh ng lúc cha m vng nhà, thính giác ca cô c h càng nhy, mt con chut chui vào lùng sc thùng rác trong b p, chân nó va chm np thùng, cô ã nh y kh!i gi ng xc vào b p, v" l y qu bóng r# tung lên. Con chut mai phc trong b p ã lâu kinh hãi nh y d$ng, l%ng l chun th&ng, chy n cái hõm t ng qut thông gió, nó còn dng li, quay u khinh mit nhìn Trình Tinh bng ôi mt en ht ', hình nh mun nói, ch b"i rác thôi mà, có áng ph i th không? (u#i xong con chut, cô li lên gi ng ng ti p. Không còn ti ng ng qu y ry, cô lp tc ng say, không h mng m), va thc gi c, m mt ã th y ang ch' này. Quay u nhìn quanh, c*n phòng không rng, chng m i mét vuông, trên t ng quét vôi trng treo bc tranh sn thy và ôi câu i r t trang nhã: “Tùy phong hòa bích nguyt thanh minh, thính ào thanh trúc v+ vô ý”(*). Ng "c mt nhìn, trn nhà 2c ghép bng nh ng ván g', nn lát á xanh kh# rng. Tr "c ca s# có mt cái án chm tr# hoa v*n, trên %t mt chi c àn, và mt chu lan th o. Bài trí n gi n mà tao nhã. (t nhiên c m th y ng i hi au, a tay s, chm ngay ván gi ng cng queo, ng i quen nm m, ng trên gi ng lát ván th này ng nhiên th y au mình. Li nhìn cái gi ng, ây là loi gi ng c#, hình nh là thi Minh, Thanh, ca gi ng có bình phong 2c ghép mng bng nh ng hoa v*n t h2p nh ý và hoa v*n ch thp, gia công cu k3 tinh x o, màn quây bng la màu vàng nht. Trình Tinh thm ngh4, chi c gi ng này qu là r t p, ch tác tinh (*) Tm dch: Gió hiu nh bóng trng tròn vng vc, ma b i m r ng trúc tiêu s . 6 TRANG TRANG x o, giá c chc c+ng r t t. Gi dài, trên thêu hoa, cô a tay kh vut, chm ph i nh ng ht nh! bên trong, b'ng bt c i, trong rut chi c gi thêu li là mt túi tr u, thì ra úng là nh vy. Bn b vô cùng t4nh m)ch, mt khi ã tnh ng Trình Tinh không mun nán li trên gi ng n a, cô mun bi t ây là chn nào, ai ã a cô n ây. ()nh x! dép nh ng chân va gi ra b'ng s ng ng i, chìa tay tr "c m%t nhìn, li s ng ng i, li nhìn toàn thân, cung quýt s song, Trình Tinh kinh hoàng, u óc ho ng lon, ch th y tim p nh trng trn, n "c mt a ra. C th này, c th này không ph i là ca cô! Qun áo cô m%c c+ng không ph i là trang phc hin i. Trình Tinh th dc, vô thc há ming hét: “M!”. Có ti ng y ca, mt cô gái x p x ôi m i vi vã i vào: “Tam Nhi, m ây, con th y ác mng ph i không?”. Trình Tinh mt ln ln n a kinh ngc: “M ?”. Cô gái b "c n d)u dàng ôm Trình Tinh, d' dành: “Tam Nhi, có m ây, ng s2, con g%p ác mng h ? Nhìn con này, ng i m m hôi ri”. Nói on, dùng chi c kh*n la trong tay lau m hôi cho cô. Mt làn h ng nhè nh t c th ng i ó ph ra, Trình Tinh s2 hãi n phát run, ây úng là không ph i nm m! Cô gái d ng nh c m nhn 2c ng i cô ang run bn bt, nh nhàng ôm cô, b cô %t ngi lên ùi mình, tay kh v' l ng d' dành: “M ây, Tam Nhi ngoan nào, ng s2!”. Lúc này Trình Tinh ã ri vào trng thái kinh s2 tt cùng, toàn thân cng , l 6i cng không th nói 2c. Lúc này, cô gái ã phát hin ra, bt u lay cô: “Tam Nhi, con sao th ? Tam Nhi? Ng i âu!”. 7 Có hai ng i ngoài ca chy vào, mt ng i có dáng a hoàn, mt ng i có dáng qu n gia, gi7ng s2 st h!i: “Th t phu nhân, tiu th làm sao ?”. Gi7ng cô gái ã có phn b$c bi: “Tiu th x a nay s2 ng mt mình, ngay c các ng i c+ng không coi m con ta ra gì, dám l là nh vy?”. Hai ng i qu3 sp xung, m%t trng nh2t. Ng i có tu#i bo dn hn, m ming: “Th t phu nhân, lão nô th y tri ã sáng, không còn s"m n a, bèn i l y trang phc tiu th m%c chun b) i thi, ch&ng ng tiu th li th y ác mng!”. A hoàn kia nói gi7ng suýt khóc: “Hôm nay tiu th dy mun, Tiu Ng7c g7i hai ln, tiu th có tr li, con t ng tiu th ã tnh, bèn i chun b) n "c nóng. Xin phu nhân tha cho Tiu Ng7c, t nay tiu th ch a dy Tiu Ng7c quy t không dám ri mt b "c!”. Th t phu nhân th y b dng s2 hãi ca b7n h7, th dài mt ti ng: “Còn không mau i chun b), hôm nay không 2c s su t!”. Vú Tr ng và Tiu Ng7c nhìn th t phu nhân, cúi chào, vi vàng i ra. Th t phu nhân nh! nh d' Trình Tinh: “Tam Nhi, vú Tr ng và Tiu Ng7c u là nh ng ng i m ch7n t lâu, h7 u r t tt”. R*ng Trình Tinh vn va vào nhau lp cp, cô không hiu ã x y ra chuyn gì, ch vô thc gt gt u, cui cùng ming c+ng lí nhí v7t ra mt t: “Vâng”. Th t phu nhân nâng m%t Trình Tinh, gi7ng vn d)u dàng: “Tam Nhi, m bi t con r t s2 cuc thi hôm nay, nh ng m ch có mt mình con, n u con gin d'i làm h!ng cuc thi, m t m%t là chuyn nh!, nh ng m sao ành lòng con b) pht òn? Cuc sng sau này ca m con ta t "ng ph s càng khó kh*n”. Nói on, nét m%t l v8 bi th ng. 8 TRANG TRANG Lúc ó vú Tr ng mang mt x p qun áo, Tiu Ng7c bê mt chi c thau ng i vào. Th t phu nhân %t Trình Tinh xung gi ng, nm bàn tay nh! bé ca cô, d)u dàng nói: “Nào, hôm nay m ch i u cho con”. Vú Tr ng gi+ ra mt chi c váy màu xanh m%c cho cô, sau ó li m%c thêm chi c áo ngn màu tím hng, tht d i hai bên s n. Trình Tinh ng ngây nh hình nm m%c m7i ng i làm gì thì làm. Thay xong trang phc, th t phu nhân dn Trình Tinh n ngi tr "c bàn trang im. (t nhiên, nhìn th y trong chi c g ng ng mt khuôn m%t nh! bé xa l, hai tay Trình Tinh ht ho ng ôm l y m%t, bt ra mt ti ng kêu kinh hoàng: “Ôi!”. Th t phu nhân nhìn ra ngoài, nét m%t l v8 lo lng: “Tam Nhi, mun ri, n u không trang im s không k)p, n u n mun cha con... Ôi, m bi t làm sao!”. Cuc thi ? Cha con ? Trình Tinh t t buông tay, hé mt nhìn, tr "c m%t li n#i lên mt ám s ng mù. (ây là ai? Sao mình li tr nên nh! bé th này? Sao mình li bi n thành nh th này? Cô không th nào tin n#i, ng ngác nhìn a tr8 trong g ng, mt ! hoe, sc m%t xanh xao, nhiu nh t c+ng ch sáu tu#i. Th y Trình Tinh ngoan ngoãn ngi tr "c g ng, th t phu nhân, vú Tr ng, Tiu Ng7c nhanh chóng trang im cho cô. Mt lúc sau, trong g ng li xu t hin mt tiu m9 nhân, mt to, khuôn m%t trang im tinh t g7n gàng, có hàng tóc mái ngay ngn, hai bím tóc nh! xíu. Th t phu nhân hài lòng tht hai d i la màu lên hai bím tóc y, nghiêng u ngm nghía, nét m%t t i c i. Vú Tr ng c i xi li: “Tiu th ging phu nhân quá, sau này l"n lên nh t )nh c+ng là mt m9 nhân”. 9 Th t phu nhân nm tay Trình Tinh dt ra ngoài. Trình Tinh ra kh!i ca phòng, nhìn th y mt kho ng không vuông vn, bên d "i là m nh sân, %t hai cái b cá to bng á, gi a có mt khóm h i ng ng ra hoa. Sáng s"m chc có m a, sân y p n "c, hoa h i ng 2c tm m a càng mn mn, thm sc, nh ng bây gi không ph i là lúc th ng thc phong c nh. Ti ng b "c chân ca th t phu nhân ã có phn vi vã, hình nh ang tranh th thi gian vì lo b) mun. (t nhiên Trình Tinh ngh4, phu nhân mun a mình tham gia cuc thi nào ó, hình nh r t quan tr7ng, va ri hình nh phu nhân có nói, nó liên quan n cuc sng nào ó sau này ca m con h7 Lý gia. Hai m con sao? Tim Trình Tinh li nh y lên. Th t phu nhân nhiu nh t c+ng ch hai m i ba, hai m i t tu#i, mình ph i g7i cô ta là m ? C gng tr n t4nh, cô mun bi t cuc thi mình sp ph i tham d$ rút cc là gì, ri li ngh4 n s$ bi n #i k3 d) này. Cô kéo tay th t phu nhân, ngng m%t h!i: “Cuc thi này, con ph i chú ý nh ng gì?”. (ây là ln u tiên sau khi thc dy th t phu nhân th y cô nhc n cuc thi, b'ng dng chân, âu y m xoa u cô: “Tam Nhi, m bi t con ã c gng, c gng mun h7c tt cm k3 thi h7a, ngâm th làm câu i, nh ng con không thích nh ng th ó, ng nhiên h7c không 2c tt lm. Nh ng, Tam Nhi, con ph i ha v"i m, dù con có tr li 2c hay không, nh t )nh không 2c khóc, không 2c làm chúng ta b m%t”. Nói n ây, trong mt th t phu nhân thoáng l ra v8 u t hn: “M%c cho b7n h7 xoay th nào, chúng ta tuyt i không 2c ri mt gi7t n "c mt! Nh" ch a, Tam Nhi?”. Trình Tinh nhìn v8 ân cn trong mt th t phu nhân, gt gt u. Ch cn không khóc là 2c! Cô th dài, ây là hoàn c nh gì 10 TRANG TRANG không bi t? Cái c th này mang tính cách gì? Ng i cha ít nh t ã c "i b y bà v2 kia dung mo ra sao? Th t phu nhân dt tay Trình Tinh a vào mt gian phòng l"n. Nh ng ti ng nói chuyn rm rì ch2t im b%t. Cô nhìn th y trên hai dãy gh bên ph i, bên trái trong gian phòng có n*m ng i àn bà ang ngi, u cài y trang sc châu báu. Hai chi c gh %t chính gi a còn b! trng, có l là v) trí ca ng i cha và chính thê ca ông ta. Th t phu nhân hi mm c i, cúi u v bên ph i nói: “Mui n mun, các t tha ti”. Li quay v phía trái, c+ng cúi chào nh vy, m y ng i ngi ó mi;n c 6ng gt u. Th t phu nhân có l ã quen v"i s$ lnh nht ca h7, không 2i áp l;, dt Trình Tinh n ngi gh cui cùng phía bên ph i. Trình Tinh ng bên cnh, th t phu nhân lúc ó m"i buông tay. Trình Tinh nhìn v phía i din, ba ng i àn bà này có l là ba v) phu nhân ca ng i cha ó, bên cnh hai ng i àn bà có hai a con gái ng, a l"n kho ng m i tu#i, a nh! chng b y tu#i. Trình Tinh ngh4, th t phu nhân g7i cô là Tam Nhi, có l hai a bé kia là ch) ca cô. Phía u bên ph i c+ng có hai phu nhân không có con. Cô thm so sánh m y bà phu nhân và th t phu nhân, th y ng i béo ng i gy, m'i ng i mt kiu. Th t phu nhân có khuôn m%t nh! xinh xn, cm nh7n, ôi mt long lanh, dáng ng i thon th , r t d)u dàng yu iu, là ng i p nh t trong b y v) phu nhân. Trình Tinh thm ngh4, sau này mình l"n lên ngoi hình chc c+ng ging th t phu nhân này. Chính vào lúc mt Trình Tinh li c nhìn xung quanh, ch2t bt g%p hai a tr8 i din b4u môi nhìn cô, ri quay ngot u v8 khinh th ng, dáng iu kiêu c*ng tt . Cô b'ng th y bun c i, úng là tr8 ranh! (t nhiên ngh4 n c th mình b) bi n thành bé hn chúng, lòng bi phn khó ch)u, b t giác cúi u. 11 Lúc ó, vang lên chu'i âm thanh ca các trang sc va vào nhau, các phu nhân ng dy, gi7ng sang s ng: “Thnh an lão gia, thnh an i t<”. Sau ó là gi7ng àn ông: “Ngi c i, cuc thi hôm nay, A Lôi, A Ph, A La ã chun b) tt ch a? Không bi t ln này các con có gì ti n b!”. Trình Tinh ngng u, nhìn th y mt ng i àn ông m%c áo chùng màu nâu, chng trên d "i bn m i, ngi chi c gh chính gi a, khuôn m%t vuông vc uy nghiêm. Bên cnh là mt ph n trung niên bn áo ngn màu nht và váy dài màu tím. N u x p theo tu#i, tên ca mình có l là A La. Trình Tinh nhìn k9 ng i cha xa l, ng i này c+ng ging cha cô, va nhìn ã bi t là ng i làm chính tr). Va ri hình nh th t phu nhân nhc n t "ng ph, làm tha t "ng mt n "c tht không n gi n, c ch trang nghiêm, m$c th "c, ôi mt chuyn ng tinh anh. V) phu nhân kia m%t tròn tròn hi béo, nhìn r t ôn hòa nh ng ánh mt y m u mô. Ng i àn ông chm rãi nói: “A Lôi, con li ây!”. Trình Tinh nhìn a con gái m i tu#i nghe g7i, vi b "c lên i n gi a phòng, nét m%t bình t4nh, nh ng hai tay ln trong ng tay áo thoáng nm li. Trình Tinh cúi u gi u n c i. Thm ngh4, ã t ng cô bé y không s2 tht, hóa ra vn là tr8 con. Ng i àn ông h!i: “A Lôi, ba tháng nay con h7c tt nh t ngón gì?”. Gi7ng A Lôi lanh l nh tr li: “Bm cha, g y àn ”. Ng i àn ông vy tay, gia nhân chuyn vào m y cái gh , %t cây àn lên ri lui ra. 12 TRANG TRANG A Lôi ngi cnh cây c# cm, nét m%t bình th n, vut nh dây àn, nói: “Bây gi A Lôi s chi khúc “Mai hoa tam lng”. Lin sau ó ti ng àn c t lên, trong vút bay b#ng. Ri uyn chuyn chp chùng, lnh nh nh ng t ng b*ng xô. Trình Tinh thm khen hay. Trong th gi"i hin i cô ã tng nghe khúc c# cm “Mai hoa tam lng”, không khác b n này bao nhiêu. Ch có iu 2c nghe biu di;n tr$c ti p th này thì ây là ln u. Cô li ngm A Lôi m i tu#i, sc m%t bình th n, khuôn m%t trái xoan xinh p thoáng v8 kiêu sa. Trình Tinh thm ngh4, m"i m i tu#i ã bi t chi àn hay nh vy tht quá siêu. Cô nh" hi nh!, cha m sng ch t ép cô h7c d ng cm, cô c$c l$c ph n i. Bây gi bi n thành nh th này, n u lúc u mình ch)u khó h7c chút ngh thut c# in nh àn, tiêu sáo hay th h7a gì ó, có ph i bây gi h u dng bao nhiêu! Ngh4 n s$ bi n hóa k3 d) này, Trình Tinh li khó ch)u, hai tay b t giác nm nhàu vt áo. Th t phu nhân nhn ra, bàn tay kh v' tay cô, ánh mt hàm ý b o, không bi t thì thôi, không quan tr7ng. Trình Tinh t nhiên c m th y th t phu nhân i x v"i a bé này tht tt, lòng b'ng th y m áp. Sau khi thay hình #i dng, ng i u tiên g%p trong th gi"i k3 l này ã i x tt v"i cô nh vy, coi nh may mn ri. Lúc ó khúc nhc ã vang lên nh ng âm thanh cui cùng, A Lôi dng tay, nga khuôn m%t nh! xinh nhìn ng i àn ông. Ng i cha gt u c i: “A Lôi, sao li ch7n khúc này?”. Mt A Lôi l v8 c ý, dõng dc nói: “A Lôi th y hoa mai tr "c sân ã tàn, m%c dù ã là tháng hai xuân s"m, nh ng con vn nh" sc hoa tinh bch, h ng thm s$c nc lúc mai n r sut mùa ông, con thích nh t khí ti t kiên c ng không s2 tuy t s ng ca nó”. 13 Ng i àn ông vut chòm râu d "i cm, khen: “Tt, con gái ta chc s có ct cách nh mai! Ti p tc. Ti nay cha s n v n mai ngm c nh mai tàn nh con nói!”. Câu nói va dt, Trình Tinh nhìn th y v) phu nhân ngi phía trái - chc là thân mu ca A Lôi - sc m%t sáng lên v8 c ý, li cúi u nh! nh: “A Lôi còn nh!, ngón àn ch a tho, lão gia quá khen!”. Trình Tinh mt o mt l 2t khp phòng. Ngoài th t phu nhân m%t không biu c m, các v) phu nhân ngi ó nét m%t ít nhiu u l v8 k=. Cô thm ngh4, bao nhiêu ph n tranh giành mt ông chng, ng i x a sao li có thú vui nh th , có l không có gì chi, h7 u á ln nhau, ng i u v"i ng i chc là thú lm. A Lôi lùi v ch' ca mình bên cnh m, A Ph b "c ra. Cô bé có khuôn m%t trái xoan, mt ôi mt va to va en, linh hot thông minh. Cô bé không h run, nói to: “Cha, m y tháng nay A Ph luyn th pháp có ít iu tâm c”. Vy là gia nhân li khiêng ra mt chi c bàn th p, %t lên ó bút nghiên, gi y m$c. Mt a hoàn b "c lên chnh li trang phc cho A Ph. Cô bé trm ngâm suy ngh4 mt lát, t nhiên cúi ng i nghiêng mình qua ph i, ri li qua trái vi t mt mch ôi câu i, on ngm nghía mt hi, m"i buông bút, nói dõng dc: “Xin cha ch giáo!”. Trình Tinh nhìn nét ch phóng khoáng t i rói màu m$c trên gi y, úng là ch p! V ph i v trái u nh nhau, ngh4 n nét ch nh giun bò ca mình mà toát m hôi. Ng i àn ông ch*m chú ngm nghía hi lâu, nói v"i A Ph: “Ph Nhi, ch con úng là ti n b r t l"n, tu#i còn nh! bút l$c ch a , n u luyn tp thêm, chc chn r t p!”. 14 TRANG TRANG Li khen khi n A Ph m%t mày h"n h, ngoái u nhìn m c i, xúc ng vui s "ng, iu b va kiêu k3 va áng yêu. Trình Tinh ngh4, A Lôi xinh p, A Ph kiêu k3, may là mình ging m, sau này l"n lên mình c+ng là m9 nhân! (ang m i mê quan sát, t nhiên nghe th y ng i àn ông g7i: “A La, con li ây!”. Trình Tinh ngn ng i, th t phu nhân lo lng nhìn cô, nh nhàng nhc: “Tam Nhi, cha g7i con!”. Trình Tinh ht ho ng, suýt quên m t cô bé A La này c+ng ph i ng thí. Mình không bi t chi àn, không bi t th pháp, mình bi t gì nh? Ngay c ây là thi nào, ni nào c+ng không bi t. Trình Tinh i th&ng n ng gi a phòng. Nghe th y gi7ng nói lnh lùng ca ng i cha: “Hai ch) con, mt ng i àn hay, mt ng i th pháp gi!i. A La, ba tháng nay con n2 bài thi, m con ã kh t m i roi, m b o sau ba tháng nh t )nh con s ti n b, ba tháng nay con h7c 2c gì?”. M i roi? Không 2c, va b) a n th gi"i này, còn ch a hiu u cua tai nheo th nào li còn b) ánh, tuyt i không 2c! Làm gì ây? (7c nh ng bài c# thi còn nh" là 2c ch gì, ch s2 nh ng ng i ây c+ng bi t. Trình Tinh ng gi a phòng, u óc suy ngh4 r t lung. Th y cô mãi không m ming, m y v) phu nhân l v8 mng thm. Trình Tinh quy t )nh, 7c th vy, n u h7 bi t là th ca ai, thì nói mình thích nên h7c thuc. N u không bi t thì s nói là ca mình làm. Cô ngng u, nói: “Con thích th, con có th 7c th cho cha nghe”. Ng i àn ông y m to mt, ngc nhiên nhìn cô, th t phu nhân kh nh "n mày. Ng i cha c i: “Tt, tt, tam tiu th nhà ta li bi t 7c th, 7c cha nghe nào”. Trong phòng có ti ng c i nho. Trình Tinh quay u, th y sc m%t th t phu nhân ã trng bch, b t giác thm th dài, chm chm 7c: 15 “Nh) nguyt cô ình nht nht phong, xuân hàn v) li;u du nhân không. H i ng b t tích yên chi sc, c lp mông mông t v+ trung”(*). (ây là bài “Xuân hàn” ca thi nhân Trn D Ngh4a thi Tng. Trình Tinh sa m y ch , dùng ch t gi7ng non n"t không ph i ca mình 7c xong, th y m7i ng i trong phòng ngi ngây, ng i t! v8 kinh ngc, ng i sa sm k=. Bng ngh4, ngay b n thân nghe cái gi7ng tr8 con ca mình 7c mt bài th nh vy c+ng th y git mình n a là. (úng là ch a quen, gi7ng nói này âu ph i ca mình. Rõ ràng là ming mình phát ra mà li nghe nh ng i khác nói. Ng i àn ông trm ngâm mt lát, ri nhìn v phía th t phu nhân, ánh mt y n ý. Trình Tinh li ngoái nhìn, mt th t phu nhân ã ng n n "c, trong dáng yu iu d)u hin có phn bun bã. Trình Tinh th phào. Th y m7i ng i không bi t bài th này. Có ngh4a là ây không ph i thi Tng, vy thì b n quyn nh ng bài th sau thi Tng thuc v mình ri! Ng i cha c i ha h : “Hay, A La m"i sáu tu#i ã làm 2c th nh vy, m con v t v ri. Mi;n ánh òn, hôm nào cha s n ( ng viên nghe con 7c th!”. Li va dt, trong phòng “sè sè' nh ti ng rui bay, ó là nh ng ti ng c i khy và nh ng ánh mt gay gt # dn vào th t phu nhân. Trình Tinh cúi u suy ngh4 v câu nói n ý, xem ra r t n%ng n ca ng i àn ông kia “m con v t v ri”. Thm ngh4, có l ông ta cho rng bài th va ri là do th t phu nhân dy mình. Có iu, mt a tr8 ba tháng tr "c không tr 2c bài, suýt b) pht òn, t nhiên li 7c 2c bài th nh vy, ai ch&ng th y l. Th t phu nhân c+ng (*) Tm dch: Tháng hai gió th i ình không, xuân lnh cha dt khách ch ng ngi qua. Hi ng ngàn màu son pha, cô n ng gia nht nhòa ma bay (BTV). 16 TRANG TRANG nói cô bé A La này không thích th phú, h7c c+ng không ch*m mà. Trình Tinh lui v ng yên cnh th t phu nhân suy ngh4. Th t phu nhân không h dy con gái bài th ó, sau này s tìm c hi xóa b! n'i ng v$c ca m7i ng i m"i 2c. Ng i cha li nói: “Nhà h7 Lý chúng ta 2c ti ng là danh gia v7ng tc ca Ninh quc, dòng dõi th h ng. Sau này ph i h7c hành ch*m ch m"i không b) thiên h chê c i!”. Nói n ây gi7ng ông ta tr nên nghiêm khc. M7i ng i trong phòng vi vâng vâng d d, ri dn dn gi i tán, ai v phòng y. Th t phu nhân nm tay Trình Tinh 2i các v) phu nhân ra tr "c, cui cùng m"i ri kh!i phòng i v phía ( ng viên. Trình Tinh c m th y th t phu nhân lúc này ang run run xúc ng, bàn tay nm tay cô càng ch%t, ti ng chân b "c càng mau. Có v8 nh bài th ó li vô tình nói lên tâm t ca phu nhân. Trình Tinh t#ng h2p nh ng li th t phu nhân ã nói v"i cô và nh ng gì va nhìn th y trong cuc thi va ri, phán oán th t phu nhân chc chn không 2c sng ái. Ng i p nh vy mà li không 2c yêu chiu? Chc có nguyên do. Ninh quc? Là th gi"i ch a bi t ? Các bà phu nhân kia i )ch v"i th t phu nhân, ng i cha va nhìn ã bi t ngay là kiu ng i giáo lý gi to, hai ng i ch) kiêu k3 nh ng r t có tài, mt v ân oán chn danh gia! Mình ph i th nào ây! Xem r t nhiu tiu thuy t v 2t thi gian, mình có th hiu bi t càn khôn, thích nghi 2c cuc chi quay v quá kh nh nh ng nhân vt trong ó không? Liu có b) ch t yu? Liu có mt ngày kia thc dy li tr v th gi"i hin ti hay không? Trình Tinh ngh4, cô bé A La tr "c ây chc là a tr8 h "ng ni, không tho *n nói. H "ng ni thì h "ng ni, c+ng may t nh! mình ã sng c lp, g%p chuyn gì c+ng vn 17 bình t4nh, không kêu ca phàn nàn, n u không, ngay ng i m xinh p này c+ng không có, sáu tu#i không chng b) ch t ói? Ch t ói là chuyn nh!, th t ti t là chuyn l"n, n u b) bán vào lu xanh, ch&ng thà ch t còn hn? Ngng u nhìn th t phu nhân, sc m%c ã tr li bình th ng, hu nh không c m th y s$ b t th ng ca A La. Trình Tinh ngh4, ã n th gi"i này mt cách k3 l, k3 l nh ng c+ng là ý tri. Hn n a A La m"i sáu tu#i, n u l"n hn mt chút, ch&ng l ph i gi b m t trí nh"? Trên ng v, va i cô va nhìn ngm nh ng lu gác, hành lang quanh co c# kính xung quanh, thm ngh4, gia ình này chc chn là nhà quyn th , giàu có, trang viên r t rng. Ng i cha kia t gia r t nghiêm khc, thnh tho ng g%p gia nhân, h7 u cúi gp ng i chào th t phu nhân và cô. Rút cc nên vào nhà giàu hay vào nhà nghèo? Trình Tinh ngh4, có l vào nhà giàu vn hn, dân thi x a nghèo kh#, không có cái *n cái m%c, s u cao thu n%ng, b a *n ch có rau cám. N u g%p ác bá )a ch, ho%c n*m m t mùa ói kém, cm c7ng rm lên u(*) ch t th nào c+ng không bi t. Vào nhà giàu m%c dù có m u mô, tranh giành, nh ng tt x u có cha m làm quan. B n thân c+ng tng nghe nhiu, th y nhiu c nh u á công khai ng m ngm trong chn quan tr ng, i phó coi nh c+ng không khó lm.Nh ng chuyn nh vy thi nào ch có, tranh giành u á vn là b n tính con ng i. Lúc này, cô nm ch%t tay th t phu nhân tr v nhà. (*) Trung Quc xa i mt chic vòng nh tt bng r m, cm ngn c, r m lên u ng ch là du hiu bán mình i  (ND). 18 Chng 2 V n ( ng viên, th t phu nhân ng tr "c khóm h i ng n r hoa tr "c sân, th dài, on sai vú Tr ng mang n chi c gh , ngi trên hành lang, ôm Trình Tinh vào lòng thm thì: “Tam Nhi, con tt quá. Con ít nói, c n*m không nói v"i m m y câu, c+ng không thích th phú v*n ch ng, vn t ng là con tính tình lnh lùng, không ng, n'i kh# ca m con u ghi trong lòng. Trong nhà này, m ch có con là ng i thân, cha con, ông y có n hay không m c+ng không màng. Nh ng bài th ó va th m thía n'i bun au li va có chí khí qut c ng, con sáu tu#i ã vi t 2c bài th nh vy, không bi t là tt hay x u”. (a tr8 sáu tu#i sao có th gi!i nh vy, lúc sáu tu#i mình 7c thuc lòng bài th còn ngc ng, hung h làm th! Trình Tinh ang mun thanh minh vài câu, ã th y gi7ng th t phu nhân tr nên phn hn: “M y ng i ó vn ch a cam lòng, h7 ang hn là ch a u#i 2c m con ta i, n u có th ra i tht... Ôi! Lúc nào c+ng mang chuyn con không bi t cm k3 thi h7a gây s$. Hôm nay qu là m r t lo, s2 con ph i òn, mà li không bi t làm gì bênh v$c con. Con gái Lý gia n u b t tài, không giúp gì 2c cha 19 con, thì không áng tin bng Tiu Ng7c... @, con là con gái ca ta, sao li không bi t th ca ch!”. Trình Tinh th y th t phu nhân không h nghi ng, nên không vi gi i thích. Lúc ó, cô ã hi quen vòng tay ca th t phu nhân, thm thm, mm mm, r t ging vòng tay ca m lúc cô còn nh!. Ngi trong lòng th t phu nhân, cô bt u h!i: “Liu m có th nói cho A La bi t ph i làm gì giúp cha không? Con gái Lý gia ti sao nh t thi t ph i tinh thông cm k3 thi h7a?”. Va nói ra, Trình Tinh ã hi hn, ng nh6 m7i khi th t phu nhân ã nói v"i A La, h!i nh vy liu có làm bà y kinh ngc? Th t phu nhân chm rãi nói: “Tam Nhi, con còn nh!, 2i con l"n chút n a, m s nói cho con bi t!” Trình Tinh st rut, cô nóng lòng mun bi t ây là th gi"i nào. (u óc b n lon, va ng dy ã th y mình bi n thành a tr8 mt cách k3 d), li còn g%p mt ám ng i h'n lon trong t "ng ph, nm n"p lo lâu mt hi, không h!i sao 2c? Cô nghe th y ming mình phát ra nh ng âm thanh non n"t: “Bi t s"m vn hn, bi t âu sau này A La #i tính, ch*m ch h7c hành, ba tháng sau không b) pht òn!”. Nói xong, li th dài, gi7ng nói này, cô không quen! Thun tay s, qu nhiên ng i n#i gai c. Th t phu nhân li th dài: “Lý lão gia vì mun có a con trai, ã l y sáu bà v2, không ng n m là ng i sau cùng vn sinh con gái. Cha con là T t "ng ca Ninh quc, bi t chc ông y mun sau này g ba a con gái cho ch' v ng th t hào môn cng c quyn th . Cha sao có th không nghiêm khc v"i các con? M7i hy v7ng ca ông y là mun k t thân v"i nh ng nhà quyn quý. (i phu nhân xu t thân hin hách, n u không ph i bà ta không th sinh con, làm 20 TRANG TRANG sao bng lòng cho lão gia l y m y v2 bé, m ch&ng qua c+ng là ng i 8 m "n cho nhà h7 Lý mà thôi!”. Th t phu nhân cúi u d)u dàng mm c i v"i Trình Tinh: “M không mong Tam Nhi gi!i giang hn ng i, ch s2 con không bi t nghe li, khi n cha con n#i gin, thì ngay mi ng cm c+ng không có mà *n. Con r t ging tính m lúc nh!, ng b "ng, ngh)ch ng2m, luôn làm khó vú Tr ng, ch&ng ch)u h7c hành. M không n6 trách con, nh ng Tam Nhi, thi bu#i này phn n nhi luôn ch)u thit thòi, n u con không l y 2c mt ám tt, sau này s r t kh#”. Nói on, hai hàng l tuôn ri. Trình Tinh nhìn v8 au bun trên g ng m%t nh ng7c ca th t phu nhân, thm hiu, vn mnh ca hai ng i t nay gn v"i nhau. Cô nhìn c th bé nh! ca mình, v 2t thi gian không gian tr v quá kh mt cách k3 l, linh hn tá túc vào thân th khác, không lai l)ch. Cô vn là n sinh i h7c n*m th t , gia c nh u vit, tin xán ln, bây gi t t c u b t )nh. Nghe th t phu nhân nói, con gái ây u ch)u nhiu thit thòi, không nh)n n#i bt khóc. Th t phu nhân vi ôm l y cô, nói: “Tam Nhi, ti sao làm con gái li kh# nh vy? Ti sao ph i làm con gái nhà h7 Lý?”. Trình Tinh khóc mãi, ri ng thi p. Th t phu nhân âu y m nhìn con gái sáu tu#i. Khuôn m%t ging phu nhân, không cn suy oán c+ng bi t sau này A La l"n lên s vô cùng xinh p. Tu#i xuân và nhan sc ca nàng ta ã b) chôn vùi trong ( ng viên Lý ph, nàng ta hy v7ng s phn con gái s tt hn mình, không ph i vò võ sut i trong m nh sân qunh qu bn b kín mít này. Ng ngn nhìn A La r t lâu, nàng ta g7i vú Tr ng và Tiu Ng7c, nh nhàng nói v"i h7: “Tiu th còn nh! ch a hiu chuyn, 21
- Xem thêm -