Tài liệu đường lối mã đề 103

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 403 |
  • Lượt tải: 0
minhanhtranha

Tham gia: 30/12/2016

Mô tả:

trắc nghiệm ôn tập đường lối đảng cộng sản Việt Nam
ĐỀ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Mã đề 103) Câu 1: Biện pháp hàng cải cách hành chính là nhằm xây dựng nhân tố nào trong hệ thống chính trị Việt Nam ? A. Đảng Cộng sản Việt Nam C. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa B. Không có đáp án đúng D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội =>Đáp án: C Câu 2: Thắng lợi nào đã làm phá sản chiến lược Ai-xen-hao của Mỹ A. Chiến thắng Đồng Xoài C. Phong trào Đồng Khởi =>Đáp án: C B. Chiến thằng Bình Giã D. Chiến thắng Ấp Bắc Bổ sung: + Chiến lược chiến tranh đơn phương (1954 – 1961): Do Tổng thống Ai-xen-hao (Eisenhower) phát động. Bị phong trào Đồng Khởi làm phá sản. + Chiến lược chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965): Do Tổng thống Giôn-xơn (Lyndon Johnson) phát động. Bị chiến thắng Ấp Bắc, Đồng Xoài, Bình Giã làm phán sản. + Chiến lược chiến tranh cục bộ (1965 – 1968): Do Tổng thống Giôn-xơn (Lyndon Johnson) phát động. Bị chiến thắng Vạn Tường làm phá sản. + Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh (1969 – 1973): Do Tổng thống Ních-xơn (Richard Nixon) phát động. Các phong trào liên quan “Lam Sơn 719”, “Nam Lào”, trận Điên Biên Phủ trên không 1972. Câu 3: Quan điểm ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lí được Đảng nêu ra ở Hội nghị nào ? A. Đại hội IV B. Đại hội V Đáp án: A C. Hội nghị TW 7 khóa III D. Đại hội III Bổ sung: + Đại hội III: Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng + Đại hôị V: Có sự nhìn nhận lại, mới mẻ hơn về công nghiệp hóa. Xác định nhiệm vụ của công nghiệp hóa: chủ yếu phải đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của đời sống xã hội và tăng cường phát triển nông nghiệp, công nghiệp nhẹ. Câu 4: Trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần III (1960), Đảng khẳng định vai trò cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc như thế nào ? A. Giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam và sự nghiệp giải phóng nước nhà B. Giữ vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp cách mạng ruộng đất C. Giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp thống nhất nước nhà D. Giữ vai trò quyết định trực tiếp đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng =>Đáp án: A (Cách mạng miền Bắc nhớ keyword “vai trò trực tiếp”, miền Nam nhớ keyword “quyết định trực tiếp”. Câu 5: Đảng chủ trương đấu tranh vũ trang ở miền Nam từ khi nào ? A. Tháng 3/1959 B. Tháng 7/1959 C. Tháng 1/1959 D. Tháng 4/1959 =>Đáp án: C (Chủ trương này được đưa ra lại Hội nghị TW lần thứ 15 Khóa II) Câu 6: Thuật ngữ “xây dựng nhà nước pháp quyền” lần đầu tiên được Đảng đề cập: A. Trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 B. Trong Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kì khóa 7 C. Trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 D. Trong Hội nghị trung ương 2 khóa 8 =>Đáp án: D Câu 7: Quan điểm nào trong các quan điểm dưới đây nhận thức đúng về vị trí của văn hóa đối với sự phát triển xã hội ? A. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của Đảng, đóng vai trò quan trọng B. Nền văn hóa được xây dựng trên cơ sở tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc C. Văn hóa là nền tảng của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế D. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất trong cộng đồng các dân tộc. =>Đáp án: C (Đối với vai trò của văn hóa, cứ nhắm đến ý nào nói về phát triển kinh tế, xây dựng kinh tế) Câu 8: Năm 1968, Mỹ dựng lên sự kiện “Vịnh Bắc Bộ” nhằm mục đích nào ? A. Thực hiện chiến tranh cục bộ C. Gây chiến tranh phá hoại miền Bắc =>Đáp án: C B. Không có đáp án đúng D. Bao vây cấm vận miền Bắc Câu 9: Ngay từ đầu quá trình công nghiệp hóa, Đảng khẳng định … A. CNH là nhiệm vụ quan trọng của thời kỳ quá độ lên CNXH B. CNH là nhiệm vụ thiết yếu của thời kỳ quá độ lên CNXH C. CNH là nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên CNXH D. CNH là nhiệm vụ cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH =>Đáp án: C (Đại hội III – đầu tiên: khẳng định CNH là nhiệm vụ trọng tâm, Đại hội IV: khẳng định CNH là nhiệm vụ quan trọng). Câu 10: Trong chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới, chủ trương nào xác định quy mô và cơ cấu dân số của Việt Nam hiện nay ? A. Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình B. Bảo đảm cung ứng dịch vụ công thiết yếu, bình đảng cho mọi người C. Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả D. Khuyến khích mọi người làm giàu theo pháp luật =>Đáp án: A Câu 11: Quan điểm nào trong các quan điểm dưới đây nói về quá trình cách mạng đầy khó khăn và xây dựng nền văn hóa Việt Nam ? A. Nền văn hóa mà ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc B. Văn hóa là 1 mặt trận xây dựng và phát triển văn hóa là 1 sự nghiệp cách mạng, là ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng C. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc D. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế =>Đáp án: D (Văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là đặc điểm của văn hóa Việt Nam, chứ không phải chủ trương hay vai trò, nó được đưa ra ở Cương lĩnh năm 1991, Đại hội 7 thông qua). Câu 12: Hệ thống chính trị Việt Nam gồm … A. Quốc hội, Chính phủ, Tòa án C. Lập pháp, hành pháp, tư pháp =>Đáp án: D B. Tất cả đều đúng D. Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể Câu 13: Theo điều khoản Hiệp định Geneve thì Việt Nam bị chia cắt ở vĩ tuyến bao nhiêu ? A. Không có đáp án đúng C. Vĩ tuyến 17 B. Vĩ tuyến 19 D. Vĩ tuyến 16 =>Đáp án: C (Vĩ tuyến 17 – huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) Câu 14: Việt Nam kí Hiệp ước nghĩ nghị và hợp tác toàn diện với Liên Xô vào thời gian nào ? A. 31/11/1978 B. Không có đáp án đúng C. 29/6/1978 D. 15/9/1976 =>Đáp án: A (29/6/1978: Gia nhập Hội đồng tương trợ kinh tế) Câu 15: Quá trình cải tạo XHCN đã trực tiếp tạo ra cơ sở nào cho hệ thống chuyên chính ở nước ta ? A. Cơ sở giai cấp xã hội: giai cấp công nhân, nông dân, trí thức B. Cơ sở kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp C. Cơ sở lí luận Mác – Lênin D. Đường lối chung của cách mạng Việt Nam =>Đáp án: A (Cải tạo XHCN trước tiên là phải nhắm đến mục đích chính trị, nên cứ thấy cái nào chính trị là khoanh đầu tiên) Câu 16: Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ họp vào thời gian nào ? A. Tháng 3/1945 B. Tháng 4/1945 C. Tháng 5/1945 D. Tháng 8/1945 =>Đáp án: B (Hội nghị này họp ngày 15/4/1945 tại Hiệp Hòa – Bắc Giang) Câu 17: Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp xuất bản lần đầu tiên khi nào ? A. Tháng 6/1923 B. Tháng 6/1921 C. Tháng 1/1925 D. Tháng 10/1924 =>Đáp án: C (Các mốc thời gian còn lại: Tháng 6/1923, Bác đến Moscow, học tập tại ĐH Phương Đông. Năm 1921, Bác lập Hội liên hiệp thuộc địa. Năm 1924, Bác tham gia Quốc tế 5) Câu 18: Ngày ra đời của Chính phủ Cách mạng Việt Nam dân chủ cộng hòa ? => Ngày 2/9/1945 Câu 19: Chủ trương “Phát triển hài hòa, không chạy theo số lượng, phát triển bằng mọi giá” thể hiện quan điểm nào của Đảng ? A. Xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết KT với tiến bộ, công bằng xã hội và chính sách phát triển B. Chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển KT, gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ C. Kết hợp các mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội D Coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người với chỉ số HDI và phát triển các lĩnh vực xã hội =>Đáp án: A Câu 20: Vì sao trong thời kì 1936 – 1939 hình thức tập hợp là mặt trận dân chủ ? A. Tập hợp các tầng lớp nhân dân đấu tranh C. Mang tính tự phát =>Đáp án: D B. Chủ trương của Mặt trận bình dân Pháp D. Theo Nghị quyết VII của Quốc tế CS Câu 21: Chức vụ lớn nhất của Trịnh Đình Cửu là gì ? A. Thường vụ TW Đảng C. Tổng bí thư =>Đáp án: D B Ủy viên TW Đảng D. Phụ trách BCH TW lâm thời Câu 22: Việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trước tiên cần đạt mấy mục tiêu ? =>Đáp án: D (6 mục tiêu, trong đó 2 mục tiêu tổng quát, 4 mục tiêu cụ thể) Bổ sung: Hoàn thiện thể chế KTTT ở nước ta hòa thiện 3 thể chế. Câu 23: Vì tài nguyên thiên nhiên là có hạn nên chúng ta phải gắn CNH – HĐH với … =>Đáp án: A (Kinh tế tri thức) Câu 24: Tác giả của tác phẩm “Dưới lá cờ vẻ vảng của Đảng, vì độc lập tự do, vì CNXH và giành những thắng lợi mới” là ai ? =>Đáp án: C (Lê Duẩn) Câu 25: Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ do tổ chức nào triệu tập ? =>Đáp án: A (Ban thường vụ trung ương Đảng – Trường Chinh chủ trì) Câu 26: Quan điểm nào sau đây là đúng ? =>Đáp án: C (Không có đáp án đúng, vì A B D đều nói KTTT, KT hàng hóa là sản phẩm của CNTB) Câu 27: Đại hội V coi trọng lĩnh vực sản xuất nào trong nền kinh tế A. Công nghiệp SX hàng tiêu dùng C. Thương nghiệp B. Nông nghiệp D. Công nghiệp nặng =>Đáp án: A (Nông nghiệp – Đại hội V coi trọng phát triển nông nghiệp, công nghiệp nhẹ) Câu 28: Trong thời kỳ mới, Đảng nêu ra mấy quan điểm về CNH – HĐH ? =>Đáp án: C (5 quan điểm) Câu 29: Vì sao trong CNH – HĐH phải chú trọng phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ? A. Vì văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội B. Vì xây dựng CNXH ở nước ta thực chất là nhằm xây dựng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn mình C. Vì xây dựng CNXH ở nước ta thực chất là tiến hành thành công hay không quá trình CNH – HĐH D. Vì nước ta là nước XHCN =>Đáp án: A Câu 30: Chính cương của Đảng lao động Việt Nam thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 2 (tháng 2/1951) đã tiến lên 3 nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam. Nhiệm vụ nào sau đây không phải nhiệm vụ của cách mạng mà Đại hội II xác định ? A. Xóa bỏ những tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng B. Giành chính quyền về tay nhân dân, giành độc lập dân tộc C. Đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thực sự cho dân tộc D. Phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho CNXH =>Đáp án: D Câu 31: Đại hội VI của Đảng đã đưa ra nhận thức mới về mối quan hệ giữa chính sách xã hội và phát triển kinh tế. Điểm nào dưới đây xác định chính sách xã hội có mặt ngay trong khuôn khổ các hoạt động kinh tế ? A. Phát triển KT là cơ sở và tiền đề để thực hiện các chính sách xã hội, đồng thời thực hiện tất cả các chính sách xã hội là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế B. Mục tiêu của chính sách XH thống nhất với mục tiêu phát triển kinh tế ở chỗ nhằm phân biệt sức mạnh của nhân tố con người C. Trình độ phát triển KT là điều kiện vật chất để chính sách XH nhưng mục tiêu xã hội lại là mục đích của các hoạt động KT D. Ngay trong khuôn khổ của hoạt động KT, chính sách XH có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, khả năng phục hồi và giữ chân người lao động =>Đáp án: A Câu 32: Đại hội VI chủ trương trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên phải thực hiện bằng được: =>Đáp án: C (3 chương trình mục tiêu) Câu 33: Trong những nguyên nhân thắng lợi của kháng chiến chống Pháp, nguyên nhân quan trọng nhất là: =>Đáp án: A (Có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng) Câu 34: Qua Ninh là bút danh của ai ? =>Đáp án: D (Trường Chinh) Bổ sung: Trường Chinh còn có bút danh là anh Phương, anh Năm, anh Thận (Lê Văn Thận), Sóng Hồng, anh Phương Câu 35: Đường lối kháng chiến toàn quốc chống Pháp được thể hiện tập trung và hoàn thiện trong những văn bản nào ? =>Đáp án: B (3 văn kiện là: Chỉ thị toàn dân kháng chiến ngày 12/12/1946, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19/12/1946 và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi) Câu 36: Ai đã báo cho Nguyễn Ái Quốc biết có các tổ chức Cộng sản trong nước ? Câu 37: Tổ chức nào không có Nguyễn Ái Quốc tham gia ? =>Đáp án: A (Tiểu ban nghiên cứu về tình hình Đông DƯơng) Câu 38: Ai là người soạn thảo chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ? =>Đáp án: D (Đặng Xuân Khu – tên thật của Trường Chinh) Câu 39: Tư tưởng bao trùm đại hội lần thứ VI của Đảng là gì ? =>Đáp án: D (Đổi mới tư duy) Câu 40: Từ giữa năm 1940 đến tháng 5/1941, ai là người lãnh đạo cao nhất của Đảng ? =>Đáp án: B (Trường Chinh – Đặng Xuân Khu) Câu 41: Đồng chí Võ Nguyên Giáp được phong hàm đại tướng khi ông mấy tuổi quân ? =>Đáp án: C (3 năm 28 ngày. Vì: Quân đội NDVN thành lập ngày 22/12/1945, Võ Nguyên Giáp được phong ngày 25/1/1948) Câu 42: Sau khi Đảng được thành lập, ai là người đứng đầu BCH TW lâm thời ? =>Đáp án: Trịnh Đình Cửu
- Xem thêm -