Tài liệu đường lối cách mạng đảng

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 417 |
  • Lượt tải: 0
sushinguyen

Tham gia: 09/08/2017

Mô tả:

BỘ MÔN: ĐƯỜNG LÔỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 50 CÂU HỎI TRẮỐC NGHIỆM CHƯƠNG I 1. Cuộc CM tháng 10 Nga giành thắắng lợi nắm nào? A. 1916 B. 1917 C. 1918 D. 1919 2. Với chủ trương “dùng biện pháp bạo động để đánh đuổi thực dân Pháp khôi phục nềền độc lập cho dân tộc”, đại diện của xu hướng bạo động này là: (trang 11) A. Phan Bội Châu B. Phan Chu Trinh C. Bùi Quang Chiều D. Nguyềắn Ái Quôắc 3. Với chủ trương “vận động cải cách vắn hóa, xã hội; động viền long yều nước trong nhân dân; đả kích bọn vua quan phong kiềắn thôắi nát, đềề xướng tư tưởng dân chủ tư sản; thực hiện khai dân trí, châắn dân khí, hậu dân sinh, mở mang dân quyềền; phản đôắi đâắu tranh vũ trang và câều viện nước ngoài”, đại biểu xu hướng cải cách này là: (trang 11) A. Phan Bội Châu B. Phan Chu Trinh C. Nguyềễn Ái Quôắc D. Trâền Phú 4. Ba Danh là một nhân vật như thềắ nào trong chiềắn tranh: A. Là tay sai của Pháp B. Trùm mộ phu đồồn điềồn cao su của Pháp C. Là sĩ quan của Myễ D. Là chiềắn sĩ yều nước 5. Vụ ám sát Ba Danh (Bazin) xảy ra vào thời gian nào? Do những ai thực hiện? A. 2-1919, một sôắ đảng viền của Tân Việt Cách mạng Đảng B. 2-1929, một sồố đảng viền của Việt Nam quồốc dân Đảng C. 3-1929, một sôắ đảng viền của Đảng Thanh niền cao vọng D. 3-1919, một sôắ đảng viền của Đảng Thanh niền 6. Tân Việt Cách mạng Đảng ra đời và hoạt động trong bôắi cảnh Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niền trong tình trạng như thềắ nào? A. Đang dâền suy yềắu B. Phát triển mạnh C. Phát triển râắt mạnh D. Bình thường 7. Tân Việt Cách mạng Đảng vừa ra đời, trong nội bộ Đảng diềễn ra cuộc đâắu tranh giữa hai khuynh hướng nào? A. Tư tưởng cách mạng vồ sản và tư tưởng cải lương B. Tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng cách mạng tiểu tư sản C. Tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng cách mạng tư sản D. Tư tưởng cách mạng tiểu tư sản và tư tưởng cải lương 8. Sự kiện nào được Nguyềễn Ái Quôắc đánh giá “như tiềắng xét đã đánh thức nhân dân châu Á tỉnh giâắc mơ hàng thềắ kỷ” ? ( tr.7 ) A. Cuộc cách mạng Nga giành thắống lợi. B. Sự thành lập của Quôắc tềắ cộng sản. C. Sự ra đời của Quôắc tềắ cộng sản. D. Cả A, B, C đềều đúng. 9. Quôắc tềắ cộng sản (quôắc tềắ III) được thành lập khi nào? ( tr.8 ) A. 7/1971. B. 3/1918. C. 3/1919. D. 8/1920 10. Tính châắt của xã hội Việt Nam dưới sự thôắng trị của thực dân Pháp: (tr.10) A. Xã hội thuộc địa. B. Xã hội nửa phong kiềắn. C. Xã hội có giai câắp. D. Đáp án A, B đúng. 11. Nhiệm vụ Đảng ta đặt ra trong thực tiềễn lịch sử Việt Nam dưới sự thôắng trị của thực dân Pháp: (tr.10 ) A. Đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập tự do cho dân tộc. B. Xóa bỏ chềắ độ phong kiềắn, giành quyềền dân chủ cho nhân dân. C. Chôắng đềắ quôắc, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đâều. D. A, B, C đúng. 12. Nguyềễn Ái Quôắc đã đánh giá: “Ông là tiều biểu cho chủ nghĩa quôắc gia”. Ông là ai? (tr.11 ) A. Phan Bội Châu. B. Phan Châu Trinh. C. Vua Hàm Nghi. D. Cả A, B, C. 13. Tân Việt cách mạng Đảng ra đời khi nào? (tr.12 ) A. 3/1926. B. 5/1927 C. 7/1928. D. 12/1929. 14. Những giai câắp bị trị ở Việt Nam dưới chềắ độ thuộc địa của Pháp là: (câu 7 tài liệu lịch sử Đảng Cộng sản VN) A. Công nhân và nông dân. B. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc. C. Công nhân, nông dân, tiẻu tư sản. D. Cồng nhân, nồng dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ. 15. Mâu thuâễn cơ bản, chủ yềắu ở Việt Nam đâều thềắ kỷ XX là mâu thuâễn nào? (tr.10) A. Mâu thuâễn giữa công nhân và nông dân với đềắ quôắc và phong kiềắn. B. Mâu thuâẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. C. Mâu thuâễn giữa giai câắp nông dân với giai câắp địa chủ phong kiềắn. D. Mâu thuâễn giữa giai câắp công nhân với giai câắp tư sản. 16. Nguyềễn Ái Quôắc đã tìm thâắy con đường cứu nước và giải phóng dân tộc trền lập trường cách mạng vô sản vào thời gian nào? (tr14) A. 1917. B. 1918. C. 1919. D. 1920. 17. Nguyềễn Ái Quôắc đã đọc bản sơ thảo lâền thứ I những luận cương vềề vâắn đềề dân tộc và vâắn đềề thuộc địa khi nào, ở đâu? (tr.14 ) A. 7/1920- Pháp. B. 7/1920- Trung Quôắc. C. 7/0920- Liền Xô. D. 8/1920- Pháp. 18. Tổ chức Cộng sản nào ra đời đâều tiền ở Việt Nam? (câu 16 trong tài liệu lịch sử Đảng Cộng sản VN ) A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niền. B. Đông Dương Cộng sản Đảng. C. An Nam Cộng sản Đảng. D. Đông Dương Cộng sản liền đoàn. 19. Đông Dương Cộng sản Liền đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào? ( tr.20) A. 22/2/1930. B. 24/2/1931. C. 24/2/1930. D. 20/2/1931. 20. Tính châắt của cương lĩnh chính trị đâều tiền của Đảng ta là: (tr.21 ) A. Tính khoa học. B. Tính cách mạng. C. Tính đúng đắắn và tiềắn bộ. D. Cả A, B, C. 21. Các vắn kiện nào được thông qua hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? (tr.20) A. Chánh cương vắắn tắắt của Đảng. B. Sách lược vắắn tắắt. C. Tính đúng đắắn và tiềắn bộ. D. Cả 3 đáp án trền. 22. Hội nghị thảo luận đềề nghị của Nguyềễn Ái Quôắc ở Trung Quôắc gôềm mâắy điểm lớn? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 23. Sự kiện nào được Nguyềễn Ái Quôắc đánh giá “là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử Cách mạng Việt Nam ta” ? (tr.22) A. Sự thành lập Đảng cộng sản Pháp. B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. C. Vụ mưu sát tền toàn quyềền Méc- Lanh của Phạm Hôềng Thái. D. Sự thành lập hội VN cách mạng thanh niền. 24. Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự hội nghị thành lập Đảng đâều tiền nắm 1930? (tr.19) A. Đồng Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng. B. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam CS Đảng, Đông Dương CS liền đoàn. C. An Nam CS Đảng và Đông Dương CS liền đoàn. D. Đông Dương CS Đảng và Đông Dương CS liền đoàn. 25. Hội VN Cách mạng thanh niền thực hiện chủ trương “vô sản hóa” khi nào? (tr.15) A. Nắm 1926. B. Nắm 1927. C. Nắm 1928. D. Nắm 1929. 26. Trong tác phẩm Đường Cách Mệnh, Nguyềễn Ái Quôắc đã đềề cập giai câắp nào là chủ, gôắc, và cái côắt của cách mệnh? (tr.16) A. Liền kềốt cồng - nồng. B. Giai câắp vô sản. C. Giai câắp công nhân. D. Giai câắp địa chủ. 27. Chọn đáp án đúng nhâắt: (tr.20, tr.22) A. Cách mạng VN là cuộc cách mạng “tư sản dân quyềền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. B. Đảng Cộng sản VN là sản phẩm của sự kềắt hợp chủ nghĩa Mác- Lềnin với phong trào công nhân và phong trào yều nước của nhân dân VN. C. Sự kiện Đảng Cộng sản VN ra đời là 1 bước ngoặc vô vùng quan trọng trong lịch sử Cách mạng VN ta. D. Cả A, B, C. 28. Nội dung nào không phải là nhiệm vụ vềề kinh tềắ của cách mạng VN? (tr.20, tr.21) A. Thủ tiều hềắt các thứ quôắc trái, tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn của tư bản đềắ quôắc chủ nghĩa Pháp để giao cho Chính Phủ công nông binh quản lí. B. Lập chính phủ cồng nồng binh, tổ chức quân đội cồng nồng. C. Bỏ sưu thuềắ cho dân cày nghèo, thi hành luật ngày làm 8 giờ. D. Mở mang công nghiệp và nông nghiệp. 29. Đôềng chí nào làm Bí thư chi bộ Cộng sản đâều tiền ở VN? (tr.17) A. Trâền Phú. B. Lề Hôềng Phong. C. Trâồn Vắn Cung. D. Trường Chinh. 30. Nội dung nào là mục tiều hoạt động của Đảng VN Quôắc dân Đảng? (tr.12) A. Trước hềắt làm dân tộc cách mạng, sau làm thềắ giới cách mạng. B. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua. C. Thiềắt lập nềền dân quyềền. D. Cả A, B, C. 31. Sau khi Tân Việt cách mạng Đảng ra đời, trong nội bộ Đảng diềễn ra cuộc đâắu tranh giữa 2 khuynh hướng nào? (tr.12) A. Tư tưởng cm vô sản và tư tưởng cm tư sản. B. Tư tưởng cm vồ sản và tư tưởng cải lương. C. Tư tưởng cm tư sản và tư tưởng cải lương. D. Cả A, B, C. 32. Phong trào Câền Vương diềễn ra vào thời gian nào? (tr.11) A. 1885-1896. B. 1884-1913. C. 1884-1896. D. 1885-1913. 33. Tác phẩm nào của Nguyềễn Ái Quôắc đã vạch rõ âm mưu và thủ đoạn của chủ nghĩa đềắ quôắc che dâắu tội ác dưới cái vỏ bọc “ khai hóa vắn minh”? (tr.15) A. Bản án chềố độ thực dân Pháp. B. Đường cách mệnh. C. Nhật ký trong tù. D. Cả A, B, C. 34. Nhiệm vụ hàng đâều của Đảng ta đặt ra trong thực tiềễn lịch sử VN dưới sự thôắng trị của Pháp là ? (tr.10) A. Xóa bỏ chềắ độ phong kiềắn. B. Giành quyềền dân chủ cho nhân dân, chủ yềắu là ruộng đâắt cho nông dân. C. Chồống đềố quồốc, giải phóng dân tộc. D. Cả A, B, C. 35. Việt Nam Quôắc dân Đảng là 1 đảng chính trị theo xu hướng nào? (tr.12) A. Dân chủ vô sản. B. Dân chủ tư sản. C. Tư tưởng phong kiềắn. D. A, B, C đềều sai. 36. Nềền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản VN là ? (tr.7) A. Chủ nghĩa Mác- Lềnin. B. Cách mạng tháng 10 Nga. C. Xu hướng bạo động của Phan Bội Châu. D. Xu hướng cải cách cua Phan Châu Trinh. 37. Hoàn cảnh quôắc tềắ cuôắi thềắ kỷ XIX, đâều thềắ kỷ XX: (tr.6) A. Các nước tư bản: bền trong tắng cường bóc lột nhân dân lao động, bền ngoài xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. B. Mâu thuâễn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắắt. C. Phong trào đâắu tranh xâm lược diềễn ra mạnh meễ ở các nước thuộc địa. D. A, B, C đềồu đúng. 38. Nội dung của những chủ trương trong xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh ? (tr11, tr12) A. Vận động cải cách vắn hóa, xã hội, phản đôắi đâắu tranh vũ trang và câều viện nước ngoài. B. Động viền lòng yều nước trong nhân dân, đã kích bọn vua quan phong kiềắn thôắi nát, đềề xướng tư tưởng dân chủ tử sản. C. Thực hiện khai dân trí, chân dân khi, hậu dân sinh, mở mang dân quyềền. D. Cả A, B, C. 39. Cơ quan tuyền truyềền của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niền là: (tr.20 Lịch sử Đảng) A. Tuâồn báo Thanh niền B. Cộng sản đoàn C. Hội Thanh niền D. Hội học sinh – sinh viền 40. Nguyềễn Ái Quôắc tham gia Đảng xã hội Pháp vào thời gian nào? A. 1918 B. 1919 C. 1920 D. 1921 41. Nguyềễn Ái Quôắc tin theo Quôắc tềắ Cộng sản nào? A. Quôắc tềắ I B. Quôắc tềắ II C. Quồốc tềố III của Lềnin D. Cả 3 Quôắc tềắ Cộng sản 42. Cách mạng giải phóng dân tộc muôắn giành được thắắng lợi câền phải: A. Tiềốn hành chủ động và sáng tạo B. Dựa vào sự ủng hộ của các nước phát triển C. Dựa vào thắắng lợi của Cách mạng vô sản ở chính quôắc D. Dựa vào sự thắắng lợi của cách mạng ở các nước thuộc địa khác 43. Bài thơ: “Chọc trời khuâắy nước tiềắng đùng đùng Phải có kiền cường mới gọi hùng Ba hột đạn thâềm – hai tâắc lưỡi Sao cho ích giôắng mới cam long” Nguyềễn Tâắt Thành gửi tặng ai? A. Nguyềễn Thềắ Truyềền B. Phan Vắn Trường C. Phan Chu Trinh D. Phan Bộ Châu 44. Trong đợt khai thác thuộc địa lâền thứ nhâắt của thực dân Pháp ở nước ta có giai câắp mới nào được hình thành? (tr8,9) A. Giai câắp tư sản B. Giai câắp tư sản và công nhân C. Giai câốp cồng nhân D. Giai câắp tiểu tư sản 45. Trước chiềắn tranh thềắ giới thứ nhâắt, ở Việt Nam có những giai câắp nào? A. Địa chủ phong kiềắn và nông dân B. Địa chủ phong kiềắn, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân C. Địa chủ phong kiềốn, nồng dân và cồng nhân D. Địa chủ phong kiềắn, nông dân và tiểu tư sản 46. Dưới chềắ độ thực dân phong kiềắn, giai câắp nông dân Việt Nam có yều câều bức thiềắt nhâắt là gì? (tr.9) A. Độc lập dân tộc B. Quyềền bình đẳng nam nữ C. Ruộng đâắt D. Được giảm tô, giảm tức 47. Những giai câắp bị trị ở Việt Nam dưới chềắ độ thuộc địa của Pháp là: (tr.9) A. Công nhân và nông dân B. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân t ộc D. Cồng nhân, nồng dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ 48. Chi bộ Cộng sản đâều tiền gôắm mâắy Đảng viền? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 49. Đại biểu các tổ chức Cộng sản nào đã tham dự hội nghị thành lập Đảng đâều tiền nắm 1930? (tr.19) A. Đông Dương CS Đảng, An Nam CS Đảng, Đông Dương CS liền đoàn B. Đồng Dương CS Đảng và An Nam CS Đảng C. An Nam CS Đảng và Đông Dương CS liền đoàn D. Đông Dương CS Đảng và Đông Dương CS liền đoàn 50. Vềề quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch Hôề Chí Minh đã khái quát: “Chủ nghĩa Mác – Lềnin kềắt hợp với phong trào công nhân và phong trào yều nước đã dâễn tới việc thành lập ……………… vào đâều nắm 1930”. (tr.22) A. Đảng Cộng sản Đồng Dương B. Đảng Cộng sản An Nam C. Đông Dương CS liền đoàn D. Đảng Cộng sản Việt Nam Copyright By BKAERO.COM Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiềắn hành khai thác thuộc địa lâền thứ nhâắt ở Việt Nam khi nào ? A. 1858-1884 B. 1884-1896 C. 1896-1913 D. 1914-1918 Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lâền thứ nhâắt của thực dân Pháp ở nước ta có giai câắp mới nào được hình thành? A. Giai câắp tư sản B. Giai câắp tư sản và công nhân C. Giai câốp cồng nhân D. Giai câắp tiểu tư sản Câu 3: Trước Chiềắn tranh thềắ giới thứ nhâắt, ở Việt Nam có những giai câắp nào? A. Địa chủ phong kiềắn và nông dân B. Địa chủ phong kiềắn, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân C. Địa chủ phong kiềốn, nồng dân và cồng nhân D. Địa chủ phong kiềắn, nông dân và tiểu tư sản Câu 4: Dưới chềắ độ thực dân phong kiềắn, giai câắp nông dân Việt Nam có yều câều bức thiềắt nhâắt là gì? A. Độc lập dân tộc B. Ruộng đâốt C. Quyềền bình đẳng nam, nữ D. Được giảm tô, giảm tức Câu 5: Mâu thuâễn cơ bản và chủ yềắu ở Việt Nam đâều thềắ kỷ XX là mâu thuâễn nào? A. Mâu thuâễn giữa giai câắp nông dân với giai câắp địa chủ phong kiềắn B. Mâu thuâễn giữa giai câắp công nhân với giai câắp tư sản C. Mâu thuâễn giữa công nhân và nông dân với đềắ quôắc và phong kiềắn D. Mâu thuâẫn giữa dân tộc Việt Nam với đềố quồốc xâm lược và tay sai của chúng Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai câắp công nhân Việt Nam như thềắ nào? A. Ra đời trước giai câắp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lâền thứ nhâắt của thực dân Pháp. A. 1917 Copyright By BKAERO.COM Trang 2 B. 1918 C. 1919 D. 1920 Câu 10: Báo Đời sôắng công nhân là của tổ chức nào? A. Đảng Xã hội Pháp B. Đảng Cộng sản Pháp C. Tổng Liền đoàn Lao động Pháp D. Hội Liền hiệp thuộc địa B. Phâền lớn xuâắt thân từ nông dân. Câu 11: Hội Liền hiệp thuộc địa được thành lập vào nắm nào? C. Chịu sự áp bức và bóc lột của đềắ quôắc, phong kiềắn và tư sản A. 1920 D. Cả a, b và c Câu 7: Những giai câắp bị trị ở Việt Nam dưới chềắ độ thuộc địa của đềắ quôắc Pháp là: A. Công nhân và nông dân B. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân t ộc D. Cồng nhân, nồng dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ B. 1921 C. 1923 D. 1924 Câu 12: Nguyềễn Ái Quôắc đã đọc Sơ thảo lâền thứ nhâắt Luận cương vềề vâắn đềề dân tộc và vâắn đềề thuộc địa khi nào? ở đâu? A. 7/ 1920 - Liền Xô B. 7/ 1920 - Pháp C. 7/1920 - Quảng Châu (Trung Quôắc) Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác? D. 8/1920 - Trung Quôắc A. Nắm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập) Câu 13: Sự kiện nào được Nguyềễn Ái Quôắc đánh giá "như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân"? B. Nắm 1925 (cuộc bãi cồng Ba Son) A. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắắng lợi C. Nắm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản) D. Nắm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời) Câu 9: Nguyềễn Ái Quôắc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào? B. Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp C. Vụ mưu sát tền toàn quyềền Méclanh của Phạm Hôềng Thái D. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niền Câu 14: Phong trào đòi trả tự do cho cụ Phan Bội Châu diềễn ra sôi nổi nắm nào? Câu 19: Ai là người đã tham gia sáng lập Việt Nam Quôắc dân Đảng 1927 ? A. 1924 A. Tôn Quang Phiệt B. 1925 B. Trâền Huy Liệu C. 1926 C. Phạm Tuâắn Tài D. 1927 D. Nguyềẫn Thái Học Câu 15: Nguyềễn Ái Quôắc từ Liền Xô vềề Quảng Châu (Trung Quôắc) vào thời gian nào? Câu 20: Khởi nghĩa Yền Bái nổ ra vào thời gian nào? A. 12/1924 A. 9-2-1930 B. 12/1925 B. 9-3-1930 C. 11/1924 C. 3-2-1930 D. 10/1924 D. 9-3-1931 Câu 16: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niền thực hiện chủ trương "vô sản hoá" khi nào? Câu 21: Tổ chức cộng sản nào ra đời đâều tiền ở Việt Nam? A. Cuồối nắm 1926 đâồu nắm 1927 A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niền B. Cuôắi nắm 1927 đâều nắm 1928 B. Đông Dương cộng sản Đảng C. Cuôắi nắm 1928 đâều nắm 1929 C. An Nam cộng sản Đảng D. Cuôắi nắm 1929 đâều nắm 1930 D. Đông Dương cộng sản liền đoàn Câu 17: Tền chính thức của tổ chức này được đặt tại Đại hội lâền thứ nhâắt ở Quảng Châu (tháng Câu 22: Chi bộ cộng sản đâều tiền ở Việt Nam được thành lập khi nào? 5-1929) là gì? A. Cuồối tháng 3/1929 A. Việt Nam Thanh niền cách mạng đồồng chí hội B. Đâều tháng 3/1929 B. Hội Việt Nam cách mạng đôềng minh C. Hội Việt Nam độc lập đôềng minh D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niền Câu 18: Việt Nam Quôắc dân Đảng được thành lập vào thời gian nào? A. 12/1927 B. 11/1926 C. 8/1925 D. 7/1925 Copyright By BKAERO.COM C. 4/1929 D. 5/1929 Câu 23: Chi bộ cộng sản đâều tiền gôềm mâắy đảng viền? Ai làm bí thư chi bộ? A. 5 đảng viền - Bí thư Trịnh Đình Cửu B. 6 đảng viền - Bí thư Ngô Gia Tự C. 7 đảng viền - Bí thư Trịnh Đình Cửu D. 7 đảng viền - Bí thư Trâền Vắn Cung Câu 24: Đông Dương Cộng sản Đảng và An nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức tiềền thân nào? Trang 3 A. Tân Việt cách mạng Đảng B. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niền C. Việt Nam cách mạng đôềng chí Hội Câu 30: Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyềắt nghị châắp nhận Đông Dương cộng sản liền D. Cả a, b và c đoàn là một bộ phận của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thời gian nào? Câu 25: Đông Dương cộng sản liền đoàn hợp nhâắt vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào? A. 22-2-1930 A. 22/2/ 1930 B. 24/2/1930 C. 24/2/1931 B. 20-2-1930 C. 24-2-1930 D. 22-3-1930 D. 20/2/1931 Câu 31: Do đâu Nguyềễn Ái Quôắc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng đâều nắm 1930? Câu 26: Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào? A. Được sự uỷ nhiệm của Quồốc tềố Cộng sản A. 6/1927 B. 6/1928 C. 6/1929 B. Nhận được chỉ thị của Quôắc tềắ Cộng sản C. Sự chủ động của Nguyềễn Ái Quôắc D. Các tổ chức cộng sản trong nước đềề nghị D. 5/1929 Câu 32: Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự Hội nghị thành lập Đảng đâều nắm 1930? Câu 27: Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào? A. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liền đoàn A. 6/1927 B. Đồng Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng B. 6/1928 C. 8/1929 D. 7/1929 Câu 28: Tổ chức Đông Dương Cộng sản liền Đoàn được thành lập vào thời gian nào? C. An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liền đoàn D. Đông Dương cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liền đoàn A. 7/1927 Câu 33: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua mâắy vắn kiện? B. 1/1930 A. 3 vắn kiện C. 2/1930 B. 4 vắn kiện D. 3/1930 C. 5 vắn kiện Câu 29: Thời gian ra bản Tuyền đạt nều rõ việc thành lập Đông Dương Cộng sản Liền đoàn? D. 6 vắn kiện A. 7-1929 Câu 34: Hội nghị Hợp nhâắt thành lập Đảng CSVN (3/2/1930) thông qua các vắn kiện nào sau B. 9-1929 đây: C. 10-1929 A. Chánh cương vắắn tắắt D. 1-1930 B. Sách lược vắắn tắắt C. Điềều lệ vắắn tắắt và Chương trình vắắn tắắt D. Cả a, b và c A. 8-2-1930 Câu 35: Nội dung nào sau đây nắềm trong Cương lĩnh đâều tiền của Đảng? B. 10-2-1920 C. 18-2-1930 A. Đánh đổ đềố quồốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiềốn, làm cho nước Nam hoàn toàn độc D. 28-2-1930 lập. Câu 39: Vắn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chôắng đềắ quôắc lền hàng đâều? B. Tư sản dân quyềền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng. C. Chỉ có giải phóng giai câắp vô sản thì mới giải phóng được dân tộC. D. Đảng có vững cách mạng mới thành công Câu 36: Cương lĩnh đâều tiền của Đảng đã xác định mục tiều chiềắn lược của cách mạng Việt Nam A. Chính cương vắốn tắốt, Sách lược vắốn tắốt do Hội nghị thành lập Đảng thồng qua B. Luận cương chính trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong Đảng) C. Thư của Trung ương gửi cho các câắp đảng bộ (12-1930) là gì? D. Nghị quyềắt Đại hội lâền thứ nhâắt của Đảng (31935) A. Làm tư sản dân quyềồn cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Câu 40: Trong các điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đâều tiền của Đảng B. Xây dựng một nước Việt Nam dân giâều nước mạnh xã hội công bắềng, dân chủ và vắn minh. và Luận cương chính trị tháng 10-1930 là: A. Phương hướng chiềắn lược của cách mạng. C. Cách mạng tư sản dân quyềền - phản đềắ và điềền địa - lập chính quyềền của công nông bắềng hình B. Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng. thức Xô C. Vai trò lãnh đạo cách mạng. viềắt, để dự bị điềều kiện đi tới cách mạng xã hội chủ nghĩA. D. Phương pháp cách mạng. D. Cả a và B. Câu 37: Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban châắp hành Trung ương lâm thời của Đảng được thành lập do ai đứng đâều? A. Hà Huy Tập Câu 41: Vắn kiện nào của Đảng nhâắn mạnh "vâắn đềề thổ địa là cái côắt của cách mạng tư sản dân quyềền"? A. Chính cương vắắn tắắt, Sách lược vắắn tắắt. B. Chỉ thị thành lập Hội phản đềắ đôềng minh (1811-1930). C. Luận cương chính trị tháng 10-1930. Trang 5 B. Trâền Phú D. Chung quanh vâắn đềề chiềắn sách mới của Đảng (10-1936). C. Lề Hôềng Phong Câu 42: Lâền đâều tiền nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày Quôắc tềắ lao động vào nắm nào? D. Trịnh Đình Cửu A. 1930 Câu 38: Vào thời điểm nào Nguyềễn Ái Quôắc gửi Quôắc tềắ Cộng sản bản Báo cáo vềề việc thành B. 1931 lập Đảng Cộng sản Việt Nam? C. 1936 D. 1938 Câu 43: Cao trào cách mạng Việt Nam nắm 1930 bắắt đâều bị đềắ quôắc Pháp đàn áp khôắc liệt từ khi nào? A. Đâều nắm 1930 B. 10-1930 C. 9-1930 D. 8-1930 B. Cuồối nắm 1930 Câu 48: Hội nghị lâền thứ nhâắt Ban châắp hành Trung ương 10/1930 do ai chủ trì? C. Đâều nắm 1931 A. Hôề Chí Minh D. Cuôắi nắm 1931 B. Lề Duẩn Câu 44: Tền của lực lượng vũ trang được thành lập ở Nghệ Tĩnh trong cao trào cách mạng nắm C. Trường Chinh 1930 là gì? D. Trâồn Phú A. Du kích Câu 49: Hội nghị Ban châắp hành TƯ tháng 10 nắm 1930 đã cử ra bao nhiều uỷ viền? B. Tự vệ A. 4 uỷ viền C. Tự vệ đỏ B. 5 uỷ viền D. Tự vệ chiềắn đâắu C. 6 uỷ viền Câu 45: Chính quyềền Xô viềắt ở một sôắ vùng nông thôn Nghệ - Tĩnh được thành lập trong khoảng D. 7 uỷ viền thời gian nào? A. Đâều nắm 1930 B. Cuồối nắm 1930 C. Đâều nắm 1931 D. Cuôắi nắm 1931 Trang 6 Câu 46: Nguyền nhân chủ yềắu và có ý nghĩa quyềắt định sự bùng nổ và phát triển của cao trào cách mạng Việt Nam nắm 1930? Câu 50: Ai là Tổng Bí thư đâều tiền của Đảng? A. Hôề Chí Minh B. Trâền Vắn Cung C. Trâồn Phú D. Lề Hôềng Phong Câu 51: Đại hội lâền thứ VII Quôắc tềắ Cộng sản họp ở Matxcơva vào thời gian nào? A. 25-7 đềắn ngày 20-8-1935 B. 25-7 đềắn ngày 25-8-1935 C. 20-7 đềắn ngày 20-8-1935 A. Tác động tiều cực của cuộc khủng hoảng kinh tềắ 1929-1933 D. 10-7 đềốn ngày 20-7-1935 B. Chính sách khủng bôắ trắắng của đềắ quôắc Pháp Câu 52: Được sự chỉ đạo của Quôắc tềắ Cộng sản, ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài được thành C. Chính sách tắng cường vơ vét bóc lột của đềắ quôắc Pháp lập vào nắm nào? D. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam A. Nắm 1933 Câu 47: Luận cương Chính trị do đôềng chí Trâền Phú khởi thảo ra đời vào thời gian nào? B. Nắm 1934 A. 2-1930 C. Nắm 1935 D. 1932 Câu 53: Được sự chỉ đạo của Quôắc tềắ Cộng sản, ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài do ai đứng đâều? C. Ruộng đâắt cho dân cày. D. Tâắt cả các mục tiều trền. A. Hà Huy Tập Câu 58: Cho biềắt đôắi tượng của cách mạng trong giai đoạn 1936-1939 B. Nguyềễn Vắn Cừ A. Bọn đềắ quôắc xâm lượC. C. Trường Chinh B. Địa chủ phong kiềắn. D. Lề Hồồng Phong C. Đềắ quôắc và phong kiềắn. Câu 54: Được sự giúp đỡ của Quôắc tềắ Cộng sản, Đảng ta đã kịp thời công bôắ chương trình hành D. Một bộ phận đềố quồốc xâm lược và tay sai. động của Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào? A. Tháng 5 nắm 1932 B. Tháng 6 nắm 1932 C. Tháng 7 nắm 1932 D. Tháng 8 nắm 1932 Câu 55: Quôắc tềắ Cộng sản họp Đại hội lâền thứ 7 ở đâu khi nào? Copyright By BKAERO.COM Câu 59: Phong trào Đông Dương Đại hội sôi nổi nhâắt nắm nào? A. 1936 B. 1937 C. 1938 D. 1939 Câu 60: Trong cao trào dân chủ 1936-1939 Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng nào nào? A. Công nhân và nông dân. B. Cả dân tộc Việt Nam. Trang 7 A. Tháng 7 nắm 1935, ở Béc lin. B. Tháng 7 nắm 1935, ở Pa ri C. Tháng 7 nắm 1935, ở Luân Đôn D. Tháng 7 nắm 1935, ở Matxcơva Câu 56: Hội nghị nào của Ban châắp hành Trung ương Đảng chủ trương tạm gác các khẩu hiệu C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, địa chủ. D. Mọi lực lượng dân tộc và một bộ phận người Pháp ở Đồng Dương. Câu 61: Hội nghị Ban châắp hành Trung ương Đảng họp tháng 7-1936 chủ trương thành lập mặt trận nào? "độc lập dân tộc" và "cách mạng ruộng đâắt" A. Mặt trận dân chủ Đông Dương. A. Hội nghị họp tháng 10-1930 B. Mặt trận nhân dân phản đềố Đồng Dương. B. Hội nghị họp tháng 7-1936 C. Mặt trận dân tộc thôắng nhâắt phản đềắ Đông Dương. C. Hội nghị họp tháng 11-1939 D. Hội nghị họp tháng 5-1941 Câu 57: Mục tiều cụ thể trước mắắt của cao trào cách mạng 1936-1939 là gì? A. Độc lập dân tộC. B. Các quyềồn dân chủ đơn sơ. D. Mặt trận phản đềắ đôềng minh Đông Dương. Câu 62: Cho biềắt hình thức tổ chức và đâắu tranh trong giai đoạn 1936-1939? A. Công khai, hợp pháp. B.Nửa công khai, nửa hợp pháp. C. Bí mật, bâắt hợp pháp. C. Đình Bảng (Bắắc Ninh) D. Tâốt cả các hình thức trền. D. Thái Nguyền Câu 63: Điềều kiện nào tạo ra khả nắng đâắu tranh công khai hợp pháp cho phong trào cách mạng Câu 68: Quân đội phát xít Nhật vào xâm lược nước ta tháng, nắm nào? Đông Dương giai đoạn 1936-1939? A. 9- 1939 A. Sự xuâắt hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiềắn tranh thềắ giới B. 9- 1940 C. 3- 1941 B. Chủ trương chuyển hướng chiềắn lược cách mạng thềắ giới của Quôắc tềắ Cộng sản D. 2-1940 C. Mặt trận nhân dân Pháp lền câềm quyềền Câu 69: Cuộc khởi nghĩa Bắắc Sơn nổ ra ngày nào? D. Tâốt cả các điềồu kiện trền A. 22/9/1940 Câu 64: Ai là người viềắt tác phẩm "Tự chỉ trích"? B. 27/9/1940 A. Nguyềẫn Vắn Cừ C. 23/11/1940 B.Lề Hôềng Phong D. 20/11/1940 Trang 8 Câu 70: Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa là ngày nào? C. Hà Huy Tập A. 27-9-1940 D. Phan Đắng Lưu B. 23-11-1940 Câu 65: Chiềắn tranh thềắ giới II bùng nổ vào thời gian nào? C. 13-1-1941 A. 1937 D. 10-1-1941 B. 1938 Câu 71: Hội nghị Trung ương lâền thứ 7 của Đảng họp tại Đình Bảng (Bắắc Ninh) vào thời gian C. 1939 nào? D. 1940 A. 11-1939 Câu 66: Chủ trương điềều chỉnh chiềắn lược cách mạng của Đảng được bắắt đâều từ Hội nghị Trung B. 11-1940 ương nào? A. Hội nghị Trung ương 6 C. 5-1941 D. 4-1941 B. Hội nghị Trung ương 7 Câu 72: Mặt trận Việt Nam độc lập đôềng minh (Việt Minh) được thành lập nắm nào? C. Hội nghị Trung ương 8 A. 1940 D. Hội nghị Trung ương 9 B. 1941 Câu 67: Hội nghị Trung ương 6 (11-1939) họp tại đâu? C. 1942 A. Tân Trào (Tuyền Quang) B. Bà Điểm (Gia Định) D. 1943 Câu 73: Bạn hãy cho biềắt tền gọi của các tổ chức quâền chúng trong mặt trận Việt Minh? A. Dân chủ B. Cao Bắềng. Trường Chinh B. Cứu quồốc C. Bắắc Cạn. Trường Chinh c Phản đềắ D. Tuyền Quang. Nguyềễn Ái Quôắc D. Giải phóng Câu 79: Ban châắp hành Trung ương Đảng xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ Câu 74: Mặt trận Việt Minh ra Tuyền ngôn vềề sự ra đời của Mặt trận vào thời gian nào? trung tâm tại Hội nghị nào? A. Tháng 5-1941 A. Hội nghị họp tháng 10-1930 B. Tháng 6-1941 B. Hội nghị họp tháng 11-1939 C. Tháng 10-1941 C. Hội nghị họp tháng 11-1940 D. Tháng 11-1941 D. Hội nghị họp tháng 5-1941 Câu 75: Hội nghị nào của Ban châắp hành Trung ương Đảng nhâắn mạnh giải phóng dân tộc là Câu 80: Mặt trận dân tộc thôắng nhâắt phản đềắ Đông Dương được quyềắt định thành lập tại Hội nhiệm vụ bức thiềắt nhâắt nghị nào của Ban châắp hành Trung ương Đảng? A. Hội nghị họp tháng 10-1930 A. Hội nghị họp tháng 10-1930 B.Hội nghị họp tháng 11-1939 B. Hội nghị họp tháng 11-1939 C. Hội nghị họp tháng 11-1940 C. Hội nghị họp tháng 11-1940 D. Hội nghị họp tháng 5-1941 D. Hội nghị họp tháng 5-1941 Câu 76: Lâền đâều tiền Ban châắp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập chính quyềền nhà Câu 81: Ban châắp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nước với hình thức cộng hoà dân chủ tại Hội nghị nào? tại Hội nghị nào? A. Hội nghị họp tháng 10-1930 A. Hội nghị họp tháng 10-1930 B. Hội nghị họp tháng 11-1939 B. Hội nghị họp tháng 11-1939 C. Hội nghị họp tháng 11-1940 C. Hội nghị họp tháng 11-1940 D. Hội nghị họp tháng 5-1941 D. Hội nghị họp tháng 5-1941 Câu 77: Ai chủ trì Hội nghị Ban Châắp hành Trung ương Đảng tháng 11/1940? Câu 82: Ban châắp hành Trung ương Đảng chủ trương giải quyềắt vâắn đềề dân tộc trong khuôn khổ A. Nguyềễn Ái Quôắc từng nước ở Đông Dương vào thời gian nào? C. Trường Chinh A. Tháng 10-1930 B. Nguyềễn Vắn Cừ B. Tháng 11-1939 D. Lề Hôềng Phong C. Tháng 11-1940 Câu 78: Hội nghị Ban Châắp hành TƯ Đảng 5/1941 họp ở đâu? Do ai chủ trì ? D. Tháng 5-1941 Copyright By BKAERO.COM A. Cao Bắồng. Nguyềẫn Ái Quồốc Trang 10 Câu 83: Hội nghị lâền thứ Tám của Ban châắp hành Trung ương Đảng (5-1941) cử ai làm Tổng bí Câu 88: Việt Nam Giải phóng quân được thành lập vào thời gian nào? thư? A. tháng 9-1940 A. Nguyềễn Ái Quôắc B. tháng 12-1941 B. Võ Vắn Tâền C. tháng 12-1944 C. Trường Chinh D. tháng 5-1945 D. Lề Duẩn Câu 89: Tài liệu nào sau đây được đánh giá như một vắn kiện mang tính châắt cương lĩnh quân sự Câu 84: Một đội vũ trang nhỏ được thành lập ở Cao Bắềng gôềm 12 chiềắn sĩ được thành lập vào đâều tiền của Đảng? thời gian nào? A. Đường cách mạng A. Đâều nắm 1941 B. Cách đánh du kích B. Cuồối nắm 1941 C. Con đường giải phóng C. Đâều nắm 1944 D. Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyền truyềồn giải phóng quân D. Cuôắi nắm 1944 Câu 85: Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị "Sửa soạn khởi nghĩa" vào thời gian nào? A. 5-1944 B. 3-1945 C. 8-1945 D. 6-1945 Câu 86: Việt Nam Tuyền truyềền giải phóng quân được thành lập khi nào? A. 22-12-1944 B. 19-12-1946 C. 15-5-1945 D. 10-5-1945 Câu 87: Đội Việt Nam tuyền truyềền giải phóng quân lúc đâều được thành lập có bao nhiều chiềắn sĩ? Câu 90: Chỉ thị "Nhật - Pháp bắắn nhau và hành động của chúng ta" ra đời khi nào? A. 9/3/1945 B. 12/3/1945 C. 10/3/1846 D. 12/3/1946 Câu 50: Bản Chỉ thị Nhật, Pháp bắắn nhau và hành động của chúng ta phản ánh nội dung của Hội nghị nào? A. Hội nghị Ban châắp hành Trung ương Đảng họp tháng 5-1941 B. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tháng 2-1943 C. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tháng 3-1945 D.Hội nghị quân sự cách mạng Bắắc kỳ họp tháng 4-1945 Copyright By BKAERO.COM A. 33 b 34 C. 35 D. 36 Trang 11 Câu 91: Hội vắn hoá cứu quôắc được thành lập vào thời gian nào? A. nắm 1941 B. nắm 1943 D. Chôắng nhổ lúa trôềng đay C. nắm 1944 Câu 97: Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diềễn ra ở vùng rừng núi và trung du Bắắc kỳ với hình D. nắm 1945 Câu 92: Trong cao trào vận động cứu nước 19391945, chiềắn khu cách mạng được xây dựng ở thức nào là chủ yềắu? A. Khởi nghĩa từng phâồn vùng Chí Linh - Đông Triềều có tền là gì? B. Vũ trang tuyền truyềền A. Trâồn Hưng Đạo C. Chiềắn tranh du kích cục bộ B. Hoàng Hoa Thám D. Đâắu tranh báo chí C. Lề Lợi Câu 98: Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào "Phá kho thóc của Nhật để giải quyềắt D. Quang Trung Câu 93: Chiềắn khu Hoà - Ninh - Thanh còn có tền là gì? nạn đói" đã diềễn ra mạnh meễ ở đâu? A. Đôềng bắềng Nam Bộ A. Trâền Hưng Đạo B. Đồồng bắồng Bắốc Bộ và Bắốc Trung Bộ B. Hoàng Hoa Thám C. Đôềng bắềng Bắắc Bộ C. Lề Lợi D. Đôềng bắềng Trung Bộ D. Quang Trung Câu 99: Hình thức hoạt động chủ yềắu ở các đô thị trong cao trào kháng Nhật cứu nước là gì? Câu 94: Chiềắn khu cách mạng nào được gọi là Đệ tứ chiềắn khu A. vũ trang tuyền truyềền A. Trâồn Hưng Đạo B. diệt ác trừ gian B. Hoàng Hoa Thám C. vũ trang tuyền truyềồn và diệt ác trừ gian C. Lề Lợi D. đâắu tranh báo chí và đâắu tranh nghị trường D. Quang Trung Câu 100: Hội nghị quân sự cách mạng Bắắc kỳ họp vào thời gian nào? Câu 95: Hội nghị quân sự cách mạng Bắắc Kỳ chủ trương thành lập chiềắn khu cách mạng nào ở A. 3-1945 Nam Kỳ? B. 4-1945 A. Trưng Trắắc C. 5-1945 B. Phan Đình Phùng D. 6-1945 C. Nguyềẫn Tri Phương Câu 101:Hội nghị quân sự cách mạng Bắắc kỳ do ai triệu tập? D. Hoàng Hoa Thám Câu 96: Khẩu hiệu nào sau được nều ra trong Cao trào kháng Nhật cứu nước? A. Ban Thường vụ Trung ương Đảng B. Tổng bộ Việt Minh A. Đánh đuổi phát xít Nhật- Pháp C. Ban châắp hành Trung ương Đảng B. Đánh đuổi phát xít Nhật D. Xứ uỷ Bắắc Kỳ C. Giải quyềắt nạn đói Câu 102: Tổ chức nào triệu tập Đại hội quôắc dân họp tại Tân Trào? A. Ban Thường vụ Trung ương Đảng B. Ban châắp hành Trung ương Đảng C. Tổng bộ Việt Minh D. Uỷ ban khỏi nghĩa Câu 103: Hội nghị toàn quôắc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào trong thời gian nào? A. 15 - 19/8/1941 B. 13 - 15/8/1945 C. 15 - 19/8/1945 Câu 104: Uỷ ban dân tộc giải phóng do ai làm chủ tịch? A. Hồồ Chí Minh B. Trường Chinh C. Phạm Vắn Đôềng D. Võ Nguyền Giáp Câu 105: Quôắc dân Đại hội Tân trào họp tháng 81945 ở huyện nào? quyềền? A. Hội nghị Ban châắp hành Trung ương Đảng B. Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng C. Hội nghị toàn quồốc của Đảng D. Hội nghị Tổng bộ Việt Minh Câu 108: Nhân dân ta phải tiềắn hành tổng khởi nghĩa giành chính quyềền trước khi quân Đôềng minh vào Đông Dương vì: A. đó là lúc so sánh lực lượng có lợi nhâắt đôắi với cách mạng B. đó là lúc kẻ thù cũ đã ngã gục nhưng kẻ thù mới chưa kịp đềắn C. quân Đôềng minh có thể dựng ra một chính quyềền trái với ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta D. tâốt cả các lý do trền Câu 109: Tình hình đâắt nước ta sau cách mạng tháng Tám nắm 1945 được ví như hình ảnh: Copyright By BKAERO.COM A. Chiềm Hoá (Tuyền Quang) Trang 13 B. Định hoá ( Thái nguyền) A. Nước sôi lửa nóng C. Sơn Dương (Tuyền Quang) B. Nước sôi lửa bỏng D. Đại Từ (Thái Nguyền) C. Ngàn cân treo sợi tóc Câu 106: Quôắc dân Đại hội Tân trào tháng 8-1945 đã không quyềắt định những nội dung nào dưới D. Trứng nước đây: Câu 110: Những khó khắn, thách thức đôắi với Việt Nam sau cách mạng tháng Tám - 1945: A. Quyềắt định Tổng khởi nghĩa B. 10 Chính sách của Việt Minh. C. Quyềốt định thành lập Uỷ ban giải phóng ở Hà Nội. D. Quyềắt định thành lập Uỷ ban giải phóng dân tộc, quy định Quôắc kỳ, Quôắc cA. Câu 107: Hội nghị nào đã quyềắt định phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính A. Các thềắ lực đềắ quôắc, phản động bao vây, chôắng phá B. Kinh tềắ kiệt quệ và nạn đói hoành hành C. Hơn 90% dân sôắ không biềắt chữ D. Tâốt cả các phương án trền Câu 111: Những thuận lợi cắn bản của đâắt nước sau cách mạng tháng Tám - 1945 A. Cách mạng thềắ giới phát triển mạnh meễ A. Dân tộc giải phóng B. Hệ thôắng chính quyềền cách mạng nhân dân được thiềắt lập B. Thành lập chính quyềền cách mạng C. Nhân dân có quyềắt tâm bảo vệ chềắ độ mới D. Tâốt cả các phương án trền C. Dân tộc trền hềốt, Tổ quồốc trền hềốt D. Đoàn kềắt dân tộc và thềắ giới Câu 112: Kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam ngay sau Cách mạng 8- 1945? Câu 117: Chủ trương và sách lược của Trung ương Đảng trong việc đôắi phó với các lực lượng đềắ A. Thực dân Pháp xâm lượC. quôắc sau cách mạng tháng Tám-1945: B. Tưởng Giới Thạch và tay sai A. Thềm bạn bớt thù C. Thực dân Anh xâm lược B. Hoa -Việt thân thiện D. Giặc đói và giặc dồốt. C. Độc lập vềề chính trị, nhân nhượng vềề kinh tềắ đôắi với Pháp Câu 113: Sau ngày tuyền bôắ độc lập Chính phủ lâm thời đã xác định các nhiệm vụ câắp bách câền giải quyềắt: A. Chôắng ngoại xâm B. Chôắng ngoại xâm và nội phản D. Cả ba phương án kể trền Câu 118: Những thành tựu cắn bản của cách mạng Việt Nam trong việc xây dựng và củng côắ chính quyềền cách mạng sau 1945 : Copyright By BKAERO.COM C. Diệt giặc đói, giặc dồốt và giặc ngoại xâm D. Cả ba phương án trền Trang 14 Câu 114: Chỉ thị “kháng chiềắn kiềắn quôắc” ra đời ngày, tháng, nắm nào? A. Tổ chức tổng tuyển cử và ban hành Hiềắn pháp A. 25/11/1945 B. Củng côắ và mở rộng mặt trận Việt Minh B. 26/11/1945 C. Xây dựng và phát triển các lực lượng vũ trang nhân dân C. 25/11/1946 D. Tâốt cả các phương án trền D. 26/11/1946 Câu 119: Phong trào mà Đảng đã vận động nhân dân chôắng nạn mù chữ diềễn ra sau cách mạng Câu 115: Chỉ thị “Kháng chiềắn kiềắn quôắc” của Trung ương Đảng ngày 25/11/1945, xác định tháng Tám -1945 nhiệm vụ nào là trung tâm, bao trùm nhâắt? A. Xây dựng nềắp sôắng vắn hoá mới A. Củng cồố, bảo vệ chính quyềồn cách mạng B. Bình dân học vụ B. Chôắng thực dân Pháp xâm lược C. Bài trừ các tệ nạn xã hội C. Cải thiện đời sôắng nhân dân D. Xoá bỏ vắn hoá thực dân nô dịch phản động D. Cả a, b và c Câu 120: Nhân dân Nam bộ đứng lền kháng chiềắn chôắng thực dân Pháp xâm lược bảo vệ chính Câu 116: Chỉ thị kháng chiềắn, kiềắn quôắc đã xác định khẩu hiệu cách mạng Việt Nam sau cách mạng tháng Tám -1945: quyềền cách mạng vào ngày nào? A. 23-9-1945 B. 23-11-1945 A.Nắm 1945 C. 19-12-1946 B. Nắm 1946 D. 10-12-1946 C. Nắm 1954 Câu 121: Đảng ta đã phát động phong trào gì để ủng hộ nhân lực cho Nam Bộ kháng chiềắn chôắng D. Nắm 1930 Pháp từ ngày 23-9-1945 Câu 126: Để gạt mũi nhọn tiềắn công kẻ thù, Đảng ta đã tuyền bôắ tự giải tán vào ngày tháng nắm A. Vì miềền Nam "thành đôềng Tổ quôắc" nào và B. Hướng vềề miềền Nam ruột thịt lâắy tền gọi là gì? C. Nam tiềốn A. 2.9.1945- Đảng Cộng sản Đông Dương Copyright By BKAERO.COM D. Cả ba phương án trền Câu 122: Quôắc hội đâều tiền của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được bâều khi nào? A. 4/1/1946 B. 5/1/1946 C. 6/1/1946 Trang 15 B. 25-11-1945- Hội nghiền cứu Chủ nghĩa MácLềnin C. 3-2-1946- Đảng Lao động Việt Nam D. 7/1/1946 D. 11-11-1945- Hội nghiền cứu Chủ nghĩa Mác ở Đồng Dương Câu 123: Kỳ họp Quôắc hội thứ nhâắt thành lập chính phủ đâều tiền của nước Việt Nam dân chủ Câu 127: Những sách lược nhân nhượng của Đảng ta với quân Tưởng và tay sai ở miềền Bắắc sau cộng hoà cách mạng tháng Tám khi nào? A. Cho Việt Quôắc, Việt Cách tham gia Quôắc hội và Chính phủ A. 3/2/1946 B. 2/3/1946 C. 3/4/1946 D. 3/3/1945 Câu 124 : Hiềắn pháp đâều tiền của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thông qua vào ngày B. Cung câắp lương thực thực phẩm cho quân đội Tưởng C. Châắp nhận cho quân Tưởng tiều tiềền Quan kin, Quôắc tệ D. Cả ba phương án kể trền tháng nắm Câu 128: Để quân Tưởng và tay sai khỏi kiềắm cớ sách nhiềễu, Đảng chủ trương: nào? A. Dĩ hoà vi quý A. 9/11/1945 B. Hoa Việt thân thiện B. 10/10/1946 C. Biềốn xung đột lớn thành xung đột nhỏ, biềốn xung đột nhỏ thành khồng có xung đột C. 9/11/1946 D. 9/11/1947 Câu 125: Hà Nội được xác định là thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vào nắm nào? D. Cả hai phương án B và C Câu 129: Đảng ta đã lựa chọn giải pháp gì trong môắi quan hệ với thực dân Pháp sau ngày Pháp và Tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh (28-2-1946) B. Châắm dứt chiềắn tranh ở Việt Nam. A. Thương lượng và hoà hoãn với Pháp C. Đình chỉ xung đột ở miềền Nam và seễ tiềắp tục đàm phán vào 1-1947 B. Kháng chiềắn chôắng thực dân Pháp C. Nhân nhượng với quân đội Tưởng D. Cả a, b và c D. Chôắng cả quân đội Tưởng và Pháp Câu 134: Cuôắi nắm 1946, thực dân Pháp đã bội ước, liền tục tắng cường khiều khích và lâắn Câu 130: Tại sao Đảng lại lựa chọn giải pháp thương lượng với Pháp chiềắm thềm A. Châắm dứt cuộc kháng chiềắn ở Nam Bộ B. Buộc quân Tưởng phải rút ngay vềồ nước, tránh được tình trạng cùng một lúc phải đồối phó với nhiềồu kẻ một sôắ địa điểm như: A. Thành phôắ Hải Phòng, thị xã Lạng Sơn B. Đà Nắễng, Sài Gòn C. Hải Phòng, Hải Dương, Lào Cai, Yền Bái Copyright By BKAERO.COM thù C. Phôắi hợp với Pháp tâắn công Tưởng. Trang 16 D. Cả a, b và c D. Thành phồố Hải phòng, thị xã Lạng Sơn, Đà Nắẫng, Hà Nội Câu 131: Sự kiện mở đâều cho sự hoà hoãn giữa Việt Nam và Pháp Câu 135: Hiệp ước Hoa - Pháp được ký kềắt ở đâu? A. Pháp ngừng bắắn ở miềền Nam A. Pari B. Việt Nam với Pháp nhân nhượng quyềền lợi ở miềền Bắắc B. Trùng Khánh C. Hương Cảng C. Ký kềốt hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 giữa Việt Nam với Pháp D. Ma Cao D. Pháp và Tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh trao đổi quyềền lợi cho nhau Câu 67: Quân đội của Tưởng Giới Thạch đã rút hềắt khỏi miềền Bắắc nước ta vào thời gian nào? Câu 132: Sau khi ký bản Hiệp định Sơ bộ, ngày 93-1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã A. Cuôắi tháng 8/1946 ra A. Chỉ thị kháng chiềắn kiềắn quôắc B. Chỉ thị Hoà để tiềốn B. Đâều tháng 8/1946 C. Đâều tháng 9/1946 D. Cuồối tháng 9/1946 C. Chỉ thị Toàn quôắc kháng chiềắn Câu 136: Hiệp định Sơ bộ được Hôề Chí Minh ký với G. Sanhtơny vào thời gian nào? D. Tâắt cả các phương án trền A. 6-3-1946 Câu 133: Sau bản Hiệp định sơ bộ, ngày 14-9 Chủ tịch Hôề Chí Minh đã thay mặt Chính phủ ký B. 14-9-1946 bản Tạm ước với Chính phủ Pháp với nội dung: A. Pháp thừa nhận các quyềền dân tộc cơ bản của nước Việt Nam C. 19-12-1946 D. 10-12-1946 Câu 137: Hội nghị Phôngtennơblô diềễn ra vào thời gian nào? D. Cả ba phương án trền A. Từ 10/5 - 20/8/1945 Câu 142: nhiệm vụ hàng đâều của nhân dân ta trong quá trình kháng chiềắn chôắng thực dân Pháp: B. Từ 15/6 - 25/9/1946 A. Chồống đềố quồốc giành độc lập dân tộc C. 6/7 - 10/9/1946 B. Xoá bỏ những tàn tích phong kiềắn đem lại ruộng đâắt cho nông dân D. 12/8 - 30/10/1946 Câu 138: Chủ tịch Hôề Chí Minh ra Lời kều gọi toàn quôắc kháng chiềắn vào thời điểm nào A. Đềm ngày 18-9-1946 B. Đềm ngày 19-12-1946 C. Xây dựng chềắ độ dân chủ mới D. Cả ba phương án trền Câu 143: Phương châm chiềắn lược của cuộc kháng chiềắn chôắng Pháp là: Copyright By BKAERO.COM C. Ngày 20-12-1946 D. Cả ba phương án đềều sai Trang 17 Câu 139: Hội nghị Ban thường vụ Trung Đảng họp mở rộng quyềắt định phát động cuộc kháng A. Toàn dân chiềắn toàn quôắc họp vào thời gian nào? A. Ngày 18-12-1946 B. Ngày 19-12-1946 B. Toàn diện C. Lâu dài và dựa vào sức mình là chính D. Cả ba phương án trền đềều sai C. Ngày 20-12-1946 Câu 144: Tác phẩm "Kháng chiềắn nhâắt định thắắng lợi" được phát hành khi nào? D. Ngày 22-12-1946 A. 6/ 1946 Câu 140: Cuộc tổng giao chiềắn lịch sử mở đâều của kháng chiềắn chôắng thực dân Pháp của quân và B. 7/ 1946 dân ta ở Hà Nội đã diềễn ra trong C. 7/ 1947 D. 9/1947 A. 60 ngày đềm Câu 145: Tác giả tác phẩm Kháng chiềắn nhâắt định thắắng lợi là ai? B. 30 ngày đềm A. Hôề Chí Minh C. 12 ngày đềm B. Lề Duẩn D. 90 ngày đềm C. Trường Chinh Câu 141: Những vắn kiện nào dưới đây được coi như Cương lĩnh kháng chiềắn của Đảng ta: D. Phạm Vắn Đôềng A. Lời kều gọi toàn quôắc kháng chiềắn của chủ tịch Hôề Chí Minh B. Chỉ thị toàn dân kháng chiềắn của Trung ương Đảng C. Tác phẩm "Kháng chiềắn nhâắt định thắắng lợi" của Tổng Bí thư Trường Chinh Câu 146: Đâu là nơi được coi là cắn cứ địa cách mạng của cả nước trong kháng chiềắn chôắng Pháp? A. Tây Bắắc B. Việt Bắốc C. Hà Nội D. Cả 3 phương án trền D. Điện Biền Phủ Câu 151: Sau chiềắn thắắng Việt Bắắc Thu Đông 1947 những chuyển biềắn lớn của tình hình thềắ giới Câu 147: Chiềắn thắắng nào đã cắn bản đánh bại âm mưu đánh nhanh, thắắng nhanh của thực dân ảnh Pháp? hưởng đềắn cách mạng Việt Nam A. Việt Bắốc A. Sự thắắng lợi và phát triển mạnh meễ của Liền Xô, các nước dân chủ nhân dân á - Âu và Phong trào giải phóng dân tộc trền thềắ giới B. Trung Du C. Biền Giới D. Hà Nam Ninh Câu 148: Khi bắắt đâều tiềắn hành xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã thực hiện chiềắn lược: A. Dùng người Việt đánh người Việt B. Lâắy chiềắn tranh nuôi chiềắn tranh C. Đánh nhanh thắống nhanh B. Đềắ quôắc Myễ thực hiện âm mưu vừa vực dậy vừa khôắng chềắ các nước Tây Âu C. Thực dân Pháp vâắp phải những khó khắn vềề kinh tềắ, chính trị và phong trào phản chiềắn ở nước Pháp phát triển D. Tâốt cả các phương án trền D. Hai phương án a và b Câu 152: Để thúc đẩy cuộc kháng chiềắn tiềắn lền, theo sáng kiềắn của Chủ tịch Hôề Chí Minh, ngày Câu 149: Ngày 15-10-1947, để đôắi phó với cuộc tâắn công của thực dân Pháp lền cắn cứ địa Việt 27-3-1948, Ban Thường vụ TW Đảng ra chỉ thị Bắắc, Ban A. Chôắng lại âm mưu thâm độc dùng người Việt đánh người Việt thường vụ Trung ương Đảng đã đềề ra A. Chỉ thị kháng chiềắn, kiềắn quôắc B. Chỉ thị "Phá tan cuộc tâốn cồng mùa Đồng của giặc Pháp" C. Chủ trương tiềắn công quân Pháp ở vùng sau lưng chúng D. Lời kều gọi đánh tan cuộc tâắn công lền Việt Bắắc của thực dân Pháp Câu 150: Một sôắ thành quả tiều biểu của chiềắn dịch Việt Bắắc Thu Đông 1947 A. Tiều diệt 7000 tền địch, phá huỷ hàng trắm xe, đánh chìm 16 ca nô và nhiềều phương tiện chiềắn tranh khác B. Bảo vệ vững chắắc cơ quan đâều não và cắn cứ địa kháng chiềắn C. Lực lượng vũ trang ta được tôi luyện và trưởng thành B. Phát động phong trào thi đua ái quồốc C. Tiềắn hành chiềắn tranh du kích trền cả nước D. Tâắt cả các phương án trền Câu 153: Chiềắn dịch nào còn có tền là chiềắn dịch Hoàng Hoa Thám? A. Trung Du B. Đường 18 C. Hà Nam Ninh D. Biền giới Câu 154: Hội nghị vắn hoá toàn quôắc lâền thứ hai diềễn ra khi nào? A. 6/1948 B. 7/1948 C. 7/1949 D. 8/1949
- Xem thêm -