Tài liệu Duan

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 206 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Cho CSDL Duan (dự án) gồm các bảng sau: - bảng NHANVIEN (Nhân viên) MANV HOTEN NGAYSINH GIOITINH NV01 NV02 NV03 NV04 - Bảng DUAN (Dự án) MADUAN TENDUAN DONVI DA01 Xây dựng chương trình Khmt quản lý KTX TmdtDA02 Xây dựng website đào tạo Khmt Xây dựng chương trình thời khóa biểu DA03 - Bảng CHAMCONG (chấm công) Manv Mada Sogio Dongia NV01 DA01 20 4000 NV02 DA02 42 5000 NV01 DA02 23 3000 NV03 DA03 50 4500 Yêu cầu: 1. Viết câu lệnh tạo cấu trúc các bảng trên. 2. Viết lệnh hiển thị mã nhân viên, tên nhân viên, tổng số giờ thực hiện dự án của mỗi nhân viên. 3. Tạo view có tên là tamung (tạm ứng) để lập danh sách nhận tiền tạm ứng của những nhân viên tham gia dự án đã được thực hiện có số giờ lớn hơn 25. View gồm các trường: tên dự án, tên nhân viên, số giờ, thành tiền (số giờ x đơn giá) 4. Viết lệnh liệt kê những nhân viên có số giờ lớn hơn số giờ trung bình của các dự án mà họ tham gia. Kết quả hiển thị gồm các trường: Mã nhân viên, tên nhân viên, tên dự án, số giờ. 5. Hiển thị dự án có sự tham gia của nhân viên có tên là “Thanh” gồm các thông tin: Mã dự án, tên dự án, tên nhân viên, số giờ. 6. Viết các lệnh để thực hiện các thao tác sau: - Thêm một bảng ghi mới vào bảng dự án. Sau đó giao dự án này cho nhân viên NV03 với số giờ và đơn giá tự cho. - Thay đổi đơn giá của nhân viên tên Anh tăng thêm 1000. - Xóa những nhân viên trong bảng Nhanvien không tham gia dự án. 7. Viết thủ tục có tên là thanhtoan (thanh toán) để hiển thị bảng thanh toán tiền cho các nhân viên gồm các trường: Mã nhân viên, tên nhân viên, tổng tiền (sogio x dongia). 8. Viết lệnh tạo người dùng có tên là nguoidung01 và mật khẩu là 123456; cấp quyền truy vấn và cập nhật cho nguoidung01. (câu 7, 8 viết trong Notepad)
- Xem thêm -