Tài liệu Dựa vào mô hình phân phối thu nhập hãy phân tích phương pháp phân phối thu nhập của việt nam hiện nay

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 228 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

1 2 1. Lê Kim Cúc 2. Nguyễn Chí Cường 3. Lê Thanh Đông 5. Đặng Vi Vinh 4. Huỳnh Tấn Tài 3 4 NỘI DUNG I TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐÁP ỨNG PHÚC LỢI II NHỮNG MÔ HÌNH PHÂN PHỐI THU NHẬP CHÍNH III CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN PHỐI THU NHẬP Ở VIỆT NAM 5 NỘI DUNG IV V NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN CÒN TỒN TẠI TRONG NHỮNG MÔ HÌNH PHÂN PHỐI THU NHẬP BẤT BÌNH ĐẲNG VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 6 I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐÁP ỨNG PHÚC LỢI 1. Tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng tổng sản phẩm quốc nội, tổng thu nhập quốc dân hoặc thu nhập quốc dân tính trên đầu người. Tăng trưởng kinh tế xảy ra nếu sản lượng tăng nhanh hơn dân số (Douglass C. North và Robert Paul Thomas). 7 I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐÁP ỨNG PHÚC LỢI 2. Vấn đề đáp ứng phúc lợi Trong chiến lược phát triển quốc gia không chỉ đòi hỏi gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn phải quan tâm trực tiếp đến việc cải thiện đời sống vật chất cho người dân, cũng tức là quan tâm đến việc “phân phối thu nhập”. 8 II. NHỮNG MÔ HÌNH PHÂN PHỐI THU NHẬP CHÍNH 1. Khái niệm phân phối thu nhập Phân phối thu nhập là kết quả của sản xuất, do sản xuất quyết định. Tuy là sản vật của sản xuất, song sự phân phối có ảnh hưởng không nhỏ đối với sản xuất: có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với sản xuất. 9 2. Các mô hình phân phối thu nhập 2.1. Mô hình phân phối thu nhập theo chức năng (phân phối lần đầu) Phân phối lần đầu là phân phối phần thu nhập cơ bản giữa những thành viên tham gia tạo ra của cải vật chất của xã hội. Phân phối lần đầu được thực hiện trước hết và chủ yếu tại khâu cơ sở của hệ thống tài chính. 10 Sản xuất Tiền lương Hộ gia đình 1 Tiền thuê Hộ gia đình 2 Lợi nhuận Hộ gia đình 3 Hộ gia đình 4 11 2.2. Mô hình phân phối lại thu nhập Phân phối lại thu nhập là sự phân phối phần thu nhập cơ bản đã được hình thành trong phân phối lần đầu và thực hiện các quan hệ điều tiết thu nhập để đáp ứng nhu cầu tích lũy và tiêu dùng cũng như phục vụ các yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội của Nhà nước. Phân phối lại thu nhập nhằm mục đích chuyển quyền sở hữu một phần thu nhập từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh vào trong tay Nhà nước dưới hình thức thuế. 12 2.3. Mối quan hệ giữa mô hình phân phối thu nhập theo chức năng và mô hình phân phối lại thu nhập. Sự phân phối lại nhằm điều chỉnh hợp lí cho những hạn chế gặp phải ở phân phối lần đầu: Duy trì bộ máy Nhà nước. Điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư trong xã hội. Mở rộng và phát triển nền sản xuất. Đẩy mạnh phúc lợi xã hội. Tăng mức thu nhập và tiêu dùng thực tế của nhân dân. 13 III. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN PHỐI THU NHẬP Ở VIỆT NAM 1. Phân phối theo lao động Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập căn cứ vào số lượng và chất lượng lao động của từng người đã đóng góp cho xã hội. 14 15 16 2. Phân phối theo vốn, tài sản, cổ phần Phân phối theo vốn, tài sản, cổ phần là sự xác định thu nhập mang lại cho người sở hữu tư liệu sản xuất, vốn tiền tệ, kỹ thuật – công nghệ (sở hữu công nghiệp)…đó tham gia vào sản xuất kinh doanh. 17 Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam từ 2005-2013 (USD) 1933 1749 1517 1273 1145 1160 2008 2009 919 796 700 2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013 18 3. Phân phối thông qua các quỹ phúc lợi, xã hội Phân phối thông qua các quỹ phúc lợi, xã hội là hình thức phân phối nhằm nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân lao động. Hình thức phân phối này bản thân nó là một biện pháp làm giảm bất bình đẳng nhưng trên thực tế do công tác quản lý và thực hiện yếu kém nên có nhiều nơi để xảy ra hiện tượng sai trái trong công tác phân phối đến từng hộ gia đình. 19 20
- Xem thêm -