Tài liệu DỰ THẢO phục vụ thảo luận nội bộ

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

DỰ THẢO phục vụ thảo luận nội bộ Lời mở đầu Bạo lực trong gia đình là một vấn nạn tiềm ẩn nhưng nhức nhối trong xã hội. Xã hội chúng ta không chấp nhận vấn đề này vì nó đi ngược lại với quan niệm một “gia đình hòa hợp”. Cần phải có các biện pháp phòng, chống và loại bỏ bạo lực trong gia đình, giáo dục và truy tố người thực hiện hành vi bạo lực nhằm hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân. Trong hầu hết các trường hợp, nguồn gốc sâu xa của bạo lực trong gia đình là việc người này, thường là nam giới, thực hiện hành vi kiểm soát và lạm quyền đối với người khác, thường là phụ nữ, trong mối quan hệ gia đình. Bạo lực trong gia đình có nhiều dạng, trong đó không chỉ có việc đánh đập, lạm dụng tình dục, tình cảm và tài chính, mà phổ biến nhất là sự kết hợp của tất cả những dạng bạo lực này. Nạn nhân của bạo lực trong gia đình – phụ nữ và trẻ em – nằm trong số những thành viên có nguy cơ nhất trong xã hội. Bạo lực trong gia đình gây hại cho sức khỏe, lòng tự trọng, đe dọa đến an ninh, chất lượng cuộc sống và khả năng cũng như cơ hội của nạn nhân làm chủ cuộc sống của riêng họ. Nó làm tổn hại đến gia đình, dẫn đến sự cô lập về xã hội, bần cùng hóa cộng đồng và làm tăng thêm những hình thức bất bình đẳng và bạo lực khác trong xã hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) cam kết loại trừ bạo lực trong gia đình. Căn cứ theo quy định của Luật Phòng, Chống Bạo lực trong Gia đình (Luật PCBLGĐ) được thông qua tháng 11/2007, và phù hợp với những cam kết và nghĩa vụ quốc tế của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Công ước về Xóa bỏ Mọi Hình thức Phân biệt Đối xử với Phụ nữ và Công 1 ước về Quyền Trẻ em, Bộ VHTTDL xây dựng Kế hoạch Hành động (Kế hoạch) này để góp phần vào hành động chung của cả nước nhằm giảm tình trạng bạo lực trong gia đình. Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là triển khai hành động có hiệu quả chống lại bạo lực trong gia đình thông qua sự phối hợp liên ngành và chủ trì quá trình xây dựng và thành lập một cơ chế phòng chống bạo lực trong gia đình có hiệu quả để bảo vệ tối đa nạn nhân trước hành vi bạo lực trong gia đình theo quy định của pháp luật; lập cơ chế giám sát và đánh giá chiến lược quốc gia; và áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo rằng các cơ quan liên quan của nhà nước thực hiện triệt để các quy định của Luật PCBLGĐ. Mặc dù Kế hoạch được triển khai thực hiện trong thời hạn từ 2008 – 2011, nhưng được xem là bước đầu trong chiến lược dài hạn hơn của Bộ VHTTDL nhằm chống bạo lực trong gia đình. Kế hoạch này tập trung vào những vấn đề trọng điểm được xác định trong các văn bản của Chính phủ: Luật PCBLGĐ, Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực trong gia đình, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCBLGĐ, và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở Kế hoạch này, Bộ VHTTDL sẽ xây dựng Chương trình Hành động Quốc gia về Phòng, Chống Bạo lực trong Gia đình giai đoạn 2009 – 2015 (Chương trình). Do vậy, Kế hoạch Hành động sẽ được lấy ý kiến của các bên liên quan và, sau khi hoàn tất, sẽ được lồng ghép vào Chương trình. Phân tích hiện trạng bạo lực trong gia đình (phần này sẽ do cán bộ Vụ Gia đình và chuyên gia trong nước thể hiện. Các nội dung gợi ý trình bày:) Trong vòng 10 năm trở lại đây, nhiều cơ quan ở Việt Nam đã tiến hành các cuộc khảo sát và nghiên cứu bằng phương pháp định tính và định lượng. Một 2 trong những cuộc điều tra khảo sát mang tính đại diện nhất trong lĩnh vực này được Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) phối hợp với Tổng cục Thống kê và được UNICEF hỗ trợ triển khai thực hiện. Cuộc điều tra này khảo sát mẫu với 2000 hộ gia đình, trong đó có một số câu hỏi về bạo lực và lạm dụng trong gia đình. Theo các kết quả sơ bộ cho thấy, 3,4% hộ gia đình có bạo lực trong gia đình. Mặc dù kết quả phân tích từ cuộc điều tra khảo sát này vẫn chưa được công bố, song rõ ràng là do số lượng câu hỏi liên quan đến bạo lực trong gia đình hạn chế nên một vấn đề còn tồn tại là thiếu thông tin và số liệu tương ứng về thực trạng, mức độ nghiêm trọng, các vụ việc và tác động của vấn nạn xã hội này. Hiện có nhu cầu về thông tin dữ liệu cơ bản làm cơ sở để đánh giá mức độ giảm bạo lực trong gia đình. Vẫn còn thiếu những nghiên cứu theo định hướng chính sách nhằm giúp xem xét các vấn đề như tập tục truyền thống mà hạn chế việc bảo vệ đầy đủ đối với phụ nữ theo quy định trong Luật PCBLGĐ ở Việt Nam. Cần rà soát lại các văn bản và công cụ về các mối quan hệ nhân quả. Nhiều bộ chỉ báo về các vấn đề quan trọng, trong đó có chỉ báo về thái độ, nhận thức cũng như phản ứng của người dân đối với các biện pháp chính sách, và các vấn đề khác để giảm sát việc thực thi Luật PCBLGĐ và đánh giá tác động của việc này cần phải được xác định và lựa chọn trên cơ sở định kỳ. Chiến lược Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu chiến lược của Bộ VHTTDL đến năm 2015 là giảm bạo lực trong gia đình thông qua hợp tác với nhiều cơ quan và phối hợp liên ngành, trong đó các cơ quan liên quan phối hợp đồng bộ để thành lập một cơ chế hỗ trợ công bằng, thuận tiện và hiệu quả nhằm chống bạo lực trong gia đình và trợ giúp nạn nhân 3 thông qua mức độ hỗ trợ cao và nhiều hoạt động giáo dục. Có vậy, về lâu dài, một môi trường an toàn hơn sẽ được tạo ra và các thế hệ tương lai sẽ không trở thành người thực hiện bạo lực cũng như nạn nhân của bạo lực trong gia đình. Kết quả (kết quả trung hạn): Thiết lập được cơ chế phòng và chống bạo lực trong gia đình dựa trên sự phối hợp liên ngành có hiệu quả nhằm giảm tình trạng bạo lực trong gia đình trong toàn xã hội. Các mục tiêu cụ thể:  Tăng ….% mức độ hiểu biết của lãnh đạo ở trung ương và địa phương về các vấn đề bạo lực trong gia đình như một dạng bạo lực đối với phụ nữ;  Tăng…..% số vụ bạo lực trong gia đình được thông báo cho cảnh sát nhờ nâng cao nhận thức;  Ít nhất …. quyết sách quan trọng lồng ghép và đề cập tới vấn đề bạo lực trong gia đình Đầu ra 1 - Nâng cao nhận thức Nâng cao nhận thức về bạo lực trong gia đình, tác động của bạo lực trong gia đình đối với xã hội và các biện pháp nâng cao năng lực và quyền của người bị bạo lực và xử lý hành vi của người thực hiện bạo lực. Giải pháp 4 Để thực hiện thành công Luật PCBLGĐ, cần nâng cao nhận thức của các bên liên quan và người dân về bạo lực trong gia đình như một dạng bạo lực đối với phụ nữ; nêu rõ rằng bạo lực trong gia đình là không thể chấp nhận được, và rằng loại trừ bạo lực trong gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội. Xuất phát từ nhận thức đó, các hoạt tuyên truyền, vận động, phổ biến thông tin và truyền thông là một trong những nhiệm vụ ưu tiên. Tăng hiểu biết cho người dân sẽ dẫn tới giảm bạo lực trong gia đình như một sự chấp nhận trong xã hội. Các hoạt động cụ thể: 1. Bộ sẽ xây dựng một chiến lược truyền thông toàn diện cho nhiều năm để đảm bảo hoạt động trong lĩnh vực này diễn ra thường xuyên, bền vững và có tính hệ thống. Chiến lược và các hoạt động truyền thông sẽ tập trung vào những nhóm đối tượng là cán bộ của các cơ quan chính quyền và đảng ở trung ương và địa phương, đặc biệt là cán bộ của các ngành y tế, tư pháp và thi hành luật, đại diện của các tổ chức quần chúng và cộng đồng, cũng như người dân nói chung, nhằm truyền tải một thông điệp rõ ràng là xã hội sẽ không khoan dung với bạo lực trong gia đình và bạo lực đối với phụ nữ, và rằng sự im lặng của xã hội về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ngày càng giảm; 2. Để đến được với nhiều đối tượng hơn, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức tập huấn cho các cơ quan truyền thông, các tổ chức xã hội và đội ngũ nhà báo về các vấn đề bạo lực đối với phụ nữ. Phối hợp với các cơ quan phát thanh và truyền hình để xây dựng, trình chiếu và phát thanh các chương trình đặc biệt (tọa đàm, phim tài liệu và phóng sự) nhằm truyền tải thông điệp đến đông đảo người dân; 3. Tổ chức các hoạt động văn hóa như cuộc thi về sản phẩm truyền thông xuất xắc nhất, hay triển lãm ảnh, tranh hay tranh cổ động; 5 4. Xây dựng tờ rơi, cẩm nang hướng dẫn và các loại ấn phẩm khác với sự cộng tác của các chuyên gia về giới và giảng viên cộng đồng để phục vụ các chiến dịch giáo dục cộng đồng; phổ biến rộng rãi và giới thiệu những ấn phẩm này trên mạng của Bộ VHTTDL và các mạng xã hội khác. 5. Để tìm ra các giải pháp đồng bộ, Bộ VHTTDL sẽ tìm hiểu các phương pháp tiếp cận mới và xác định những kinh nghiệm thành công của quốc tế trong việc chống bạo lực trong gia đình; rà soát và điều chỉnh chúng cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam. Ở cơ sở, Bộ sẽ phối hợp với các Câu lạc bộ Gia đình và các đối tác khác tổ chức các hoạt động văn hóa và thể thao, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, để phát huy các giá trị văn hóa lên án hành vi bạo lực trong gia đình, tôn trọng bình đẳng giới và các quyền cơ bản của phụ nữ. Những hoạt động này được lồng ghép trong chiến lược truyền thông của Bộ và sẽ được các Câu lạc bộ Gia đình thường xuyên tổ chức; 6. Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với mạng lưới cán bộ lưu động tổ chức các hoạt động văn hóa ở tỉnh, huyện và xã, các hoạt động biểu diễn văn nghệ lưu động, các buổi trình diễn ca nhạc và các sự kiện khác. Khung thời gian: Xuyên suốt thời gian của Kế hoạch Hành động và xa hơn Mục tiêu cụ thể:  .... nhà báo, trong đó ....% là phụ nữ, được tập huấn trong năm đầu triển khai thực hiện Kế hoạch Hành động, để tạo ra các sản phẩm có chất lượng xử lý vấn đề bạo lực trong gia đình;  .... hoạt động tuyên truyền, vận động sẽ được Bộ VHTTDL tổ chức ở cộng đồng có sự phối hợp của các Câu lạc bộ Gia đình; 6  ... tần suất các sản phẩm tuyên truyền, vận động về vấn đề bạo lực trong gia đình được đăng tải trên truyền thông đại chúng Đầu ra 2: Xây dựng chính sách Ban hành và thực hiện có hiệu quả một khung pháp lý đồng bộ về bạo lực trong gia đình. Giải pháp Bộ VHTTDL phối hợp chặt chẽ và tham vấn với nhóm luật sư, chuyên gia và các nhà chuyên môn ở các Ủy ban của Quốc hội và Bộ Tư pháp để xây dựng thêm và hoàn thiện khung pháp lý về bạo lực trong gia đình. Bộ sẽ chủ trì quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, như các Nghị định và thông tư kèm theo quy định về việc thành lập cơ chế nhằm đảm bảo thực hiện Luật PCBLGĐ có hiệu quả. Các hoạt động cụ thể 1. Tổ chức tập huấn và tọa đàm để hướng dẫn và triển khai thực hiện. 2. Xây dựng và thể chế hóa một khung giám sát và đánh giá nhằm đánh giá việc thực hiện Luật Bình đẳng Giới và Luật PCBLGĐ trên cơ sở phối hợp chặt chẽ và sự hỗ trợ trong Chương trình Chung của LHQ về Bình đẳng Giới; xây dựng chế độ báo cáo có hiệu quả và các công cụ giám sát thực hiện các văn bản pháp luật để đánh giá kết quả thực hiện những văn bản này trên trong thực tiễn; 3. Bộ VHTTDL tổ chức đánh giá cuối kỳ để đánh giá việc triển khai, kết quả thực hiện và tác động của các văn bản pháp luật ở Việt Nam phòng chống bạo lực trong gia đình; 7 4. Bộ cũng sẽ tổ chức rà soát toàn diện pháp luật hiện hành có liên quan. Việc rà soát này sẽ do một nhóm các chuyên gia pháp lý thực hiện nhằm đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất với Luật PCBLGĐ, và vận động các bên liên quan sửa đổi bổ sung luật. Khung thời hạn: Quý 3 và 4 của năm 2008, 2009 Mục tiêu cụ thể:  Thực hiện hiệu quả các Nghị định sau khi tổ chức ít nhất ... khóa tập huấn có sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan để hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định;  Nâng cao được năng lực của Vụ Gia đình thuộc Bộ VHTTDL trong hoạt động giám sát và đánh giá;  Tăng cường khung pháp lý về bạo lực trong gia đình trên cơ sở đánh giá cuối kỳ, và sửa đổi bổ sung vào luật; Đầu ra 3. Nâng cao năng lực Nâng cao năng lực cán bộ của ngành VHTTDL ở tất cả các cấp để đóng vai trò là đầu mối thực hiện Luật PCBLGĐ có hiệu quả. Giải pháp Giáo dục và đào tạo để giải quyết vấn đề bạo lực trong gia đình theo một phương thức nhạy cảm về giới là cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các chủ thể trong hệ thống pháp luật thực hiện nhiệm vụ và thi hành Luật PCBLGĐ một cách hiệu quả. Trong khung thời gian thực hiện Kế hoạch Hành động, Bộ 8 VHTTDL sẽ tổ chức các khóa tập huấn nhằm vào cán bộ ở tất cả các cấp để họ trở thành đầu mối thực hiện luật phòng chống bạo lực trong gia đình có hiệu quả. Việc tập huấn sẽ giúp các học viên từ bỏ những định kiến về giới và các quan niệm sai về bạo lực đối với phụ nữ, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của họ về vấn đề này ở các cấp độ khác nhau, kể cả vai trò của bạo lực trong việc duy trì vị thế thấp kém của người phụ nữ. Tập huấn cũng sẽ tập trung vào những kỹ năng và phương phương pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật hiện hành. Các hoạt động cụ thể 1. Bộ VHTTDL phối hợp với các tổ chức phi chính phủ có kinh nghiệm liên quan và xác định một nhóm giảng viên và cán bộ tư vấn nòng cốt ở trong nước (tới 30 người, đại diện cân bằng về chuyên gia nam và nữ). Những người này được đào tạo để tư vấn cho công an, thẩm phán, những người còn sống sau bạo lực, cũng như tư vấn cho người thực hiện hành vi bạo lực trong gia đình; 2. Thông tin về các khóa tập huấn đã và đang diễn ra sẽ được đối chiếu, rà soát nội dung, tài liệu phân phát và tài liệu tập huấn để xây dựng một môđun tập huấn đồng bộ về phòng chống bạo lực trong gia đình dựa trên bình đẳng giới và cách tiếp cận dựa trên quyền; 3. Mô-đun này sẽ được thử nghiệm tại khóa đào tạo giảng viên, được điều chỉnh và thí điểm. Sau khi đánh giá hiệu quả, chương trình tập huấn cho cán bộ của ngành VHTTDL sẽ được tổ chức ở tất cả các cấp, và việc tập huấn này sẽ được coi là bắt buộc đối với tất cả cán bộ đương nhiệm và cán bộ mới; 4. Bộ VHTTDL sẽ triển khai và phối hợp tổ chức tập huấn dựa trên mô-đun trong phạm vi và giữa các cơ quan, ban, ngành tham gia Chương trình Hành động Quốc gia. Đối tượng tham gia bao gồm cả luật sư, thẩm phán, 9 kiểm sát viên, cán bộ công an, cán bộ chính quyền địa phương, cán bộ công tác xã hội để giúp họ có phương pháp giải quyết đồng bộ, hiệu quả và nhanh những vụ bạo lực trong gia đình; 5. Để đảm bảo tính bền vững và thường xuyên nhân rộng hoạt động, Bộ cũng sẽ tiếp cận các cơ sở đào tạo quan trọng có vị trí chiến lược trong hệ thống giáo dục, như Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, để thúc đẩy việc lồng ghép nội dung đào tạo về bạo lực trong gia đình vào chương trình giảng dạy chung của các cơ sở đào tạo này. Khung thời hạn: 2009 - 2011 Mục tiêu cụ thể:  ... % cán bộ ngành VHTTDL ở trung ương và địa phương được nâng cao năng lực về những vấn đề liên quan đến bạo lực trong gia đình;  Nhân rộng mô-đun đào tạo ở ... tỉnh, huyện và xã;  Ít nhất ... lãnh đạo ở trung ương và địa phương, ... nam và ... nữ được tập huấn hàng năng; tổng số ... được tập huấn trong 3 năm;  Mô-đun đào tạo được Học viện Chính trị-Quốc gia Hồ Chí Minh thông qua và đưa vào giảng dạy cho học viên Đầu ra 4. Chương trình Hành động Quốc gia được thông qua và thực hiện có hiệu quả Giải pháp 10 Phòng chống bạo lực trong gia đình đòi hỏi phải có các biện pháp toàn diện về pháp luật, chính sách và các biện pháp khác ở cấp quốc gia, với sự tham gia của nhiều bên, kể cả sự tham gia tích cực của tất cả các cấp, từ trung ương đến địa phương cũng như của tất cả các ban, ngành và cơ quan chính quyền trong hệ thống tư pháp, lập pháp và hành pháp. Sự phối hợp và hợp tác giữa tất cả các bên, kể cả các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức thuộc xã hội dân sự, rất quan trọng để có được một cách tiếp cận hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề bạo lực trong gia đình. Các hoạt động cụ thể 1. Bộ VHTTDL sẽ chủ trì xây dựng Chương trình Hành động Quốc gia dài hạn nhằm phòng, chống bạo lực trong gia đình thông qua việc tổ chức hội nghị tư vấn với sự tham gia của các cơ quan liên quan thuộc chính phủ, các cơ sở đào tạo, các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức quốc tế để xác định những ưu tiên và huy động mọi nỗ lực để đem lại tác động có ý nghĩa quyết định; 2. Tại hội nghị này, một nhóm công tác sẽ được đề xuất thành lập, đại diện cho nhiều cơ quan và tổ chức, để soạn thảo Chương trình Hành động Quốc gia nhằm thực hiện những ưu tiên và chỉ báo được xác định tại hội nghị; 3. Dự thảo Chương trình sẽ được phổ biến rộng khắp để lấy ý kiến của các bên liên quan. Các ý kiến đóng góp sẽ được xem xét và tiếp thu vào bản dự thảo cuối cùng. Bộ VHTTDL có thể cân nhắc tổ chức thêm một hội nghị tư vấn nữa để rà soát và thông qua Chương trình và đảm bảo sự ủng hộ rộng rãi của người dân khi triển khai thực hiện Chương trình. 4. Một tổ công tác liên ngành sẽ được thành lập sau khi Chương trình được thông qua. Nhóm này sẽ họp 2 tháng/lần để đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình. Theo chỉ thị và các văn bản của Chính VHTTDL được 11 giao chịu trách nhiệm thực hiện Chương trình. Do vậy, Bộ VHTTDL sẽ xây dựng và áp dụng một cơ chế giám sát và đánh giá với chế độ báo cáo định kỳ về quá trình thực hiện Chương trình, cũng như tiến độ đạt được kết quả của Chương trình. Bộ chỉ báo về giám sát ở trung ương và địa phương sẽ phải được thống nhất với tổ công tác liên ngành và được thu thập định kỳ. Bộ VHTTDL sẽ tổ chức và triển khai đánh giá giữa và cuối kỳ nhằm đánh giá việc triển khai, kết quả thực hiện và tác động của Chương trình. Khung thời gian: Quý 3 và 4 của năm 2008, và Quý 1 của năm 2009 Mục tiêu cụ thể:  Một Chương trình Hành động Quốc gia toàn diện được xây dựng và thông qua, có sự phân bổ đầy đủ nguồn lực từ ngân sách ở trung ương và địa phương;  Ít nhất ... đề án sẽ được triển khai trong quá trình thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia trong năm 2009;  Ít nhất ... nguồn tài chính được phân bổ để triển khai thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia Đầu ra 5. Nâng cao kiến thức về bạo lực trong gia đình, dựa trên thông tin liên quan và dữ liệu đã được thu thập Giải pháp 12 Việc có đầy đủ dữ liệu chính xác là cần thiết để đảm bảo giám sát có hiệu quả tiến bộ đạt được tiến tới giảm tình trạng bạo lực trong gia đình, và tiến tới giám sát quá trình thực hiện, và để đề ra các giải pháp phù hợp. Hoạt động thu thập dữ liệu về bạo lực trong gia đình sẽ góp phần nâng cao hiểu biết, giúp cho việc xây dựng chiến lược và chính sách có đầy đủ thông tin hơn để giải quyết và loại trừ bạo lực trong gia đình. Chính vì vậy, đảm bảo thu thập dữ liệu đầy đủ là một phần trong biện pháp thực hiện ở tầm quốc gia nhằm giải quyết vấn đề bạo lực trong gia đình. Điều này phải bao gồm cả hoạt động thu thập dữ liệu một cách có hệ thống cũng như tăng cường thu thập dữ liệu và nâng cao kiến thức về bạo lực trong gia đình và các hình thức bạo lực khác. Các hoạt động cụ thể 1. Bộ VHTTDL phối hợp chặt chẽ với Tổng Cục Thống kê và các cơ quan khác đóng vai trò xúc tác trong lĩnh vực hết sức quan trọng này, thông qua việc liên kết cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia, bộ máy quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ và các bộ liên quan như tư pháp và y tế để đảm bảo hoạt động bền vững trong việc thu thập, phân tích và phổ biến dữ liệu. Những bộ này sẽ được mời do vai trò quan trọng của họ trong việc đảm bảo sự đồng nhất về khái niệm, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và tính liên quan trong việc xây dựng chính sách và chương trình, góp phần đảm bảo việc thu thập dữ liệu được diễn ra thường xuyên và đảm bảo rằng dữ liệu được phổ biến rộng rãi kịp thời; 2. Hoạt động thu thập dữ liệu về bạo lực trong gia đình và bạo lực đối với phụ nữ sẽ được gắn với hoạt động thu thập dữ liệu đang và sẽ diễn ra trong lĩnh vực bình đẳng giới (để hỗ trợ xây dựng và thể chế hóa một khung giám sát và đánh giá việc thực hiện Luật Bình đẳng Giới và Luật Phòng, Chống Bạo lực trong Gia đình thuộc Chương trình Chung của 13 LHQ về Bình đẳng giới) và các hoạt động thu thập dữ liệu đang và sẽ diễn ra trong những lĩnh vực khác như phát triển kinh tế và xã hội, lập kế hoạch phục vụ chiến lược giảm nghèo, và giám sát thực hiện các quyền con người; 3. Bộ sẽ tiến hành phân tích và báo cáo về các dữ liệu thống kê liên quan đến bạo lực trong gia đình. Tổ chức tọa đàm giữa các cơ quan xây dựng dữ liệu (như một cơ quan thống kê quốc gia, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan khác) với cơ quan sử dụng dữ liệu về sự cần thiết xây dựng một cơ sở dữ liệu và bộ chỉ báo đã thống nhất về phòng chống bạo lực trong gia đình. Bộ sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ xây dựng và sử dụng dữ liệu thuộc các cơ quan hoạch định chính sách để phổ biến các phương pháp mới nhất và kinh nghiệm quốc tế về thu thập, trình bày, phân tích và phổ biến dẽ liệu về bạo lực trong gia đình, và huy động nguồn lực tổ chức điều tra khảo sát trên phạm vi toàn quốc về bạo lực trong gia đình. 4. Xây dựng bộ hướng dẫn và mẫu báo cáo để thu thập thông tin từ các cơ quan tiếp xúc với phụ nữ bị bạo lực. Thông tin này bao gồm hồ sơ và bút lục từ các đồn công an và tòa án, các trung tâm hỗ trợ nạn nhân và chương trình thay đổi hành vi của người thực hiện bạo lực, và các dịch vụ hỗ trợ khác cũng như các nhóm phụ nữ, các dịch vụ trợ giúp pháp lý và các tổ chức tuyên truyền vận động cộng đồng. Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ làm công tác phòng chống bạo lực trong gia đình, kể cả cán bộ của các tổ chức phụ nữ để hỗ trợ cho các trung tâm hỗ trợ nạn nhân về kỹ năng thu thập thông tin; 5. Hàng năm tiến hành phân tích, đánh giá và báo cáo về thực trạng bạo lực trong gia đình. Khung thời gian: Quý 1 năm 2009 - 2010 Mục tiêu cụ thể: 14  Thiết lập cơ chế thu thập thông tin để thu thập dữ liệu từ các dịch vụ;  Ít nhất ... phụ nữ được tiếp cận và sử dụng các loại hình dịch vụ;  Ít nhất...% nhu cầu của các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân được đáp ứng;  Công bố dữ liệu và thống kê về tình trạng, số vụ, tần suất, các dạn và các khía cạnh khác của bạo lực trong gia đình trong phạm vi cả nước. Đầu ra 6. Thiết lập hệ thống phòng, chống bạo lực trong gia đình có hiệu quả, nâng cao năng lực và quyền của nạn nhân và chuyển đổi hành vi của người thực hiện bạo lực Giải pháp Theo quy định của các Nghị định, Bộ sẽ thiết lập một hệ thống phòng, chống bạo lực trong gia đình có hiệu quả thông qua việc nâng cao năng lực và quyền của nạn nhân cũng như chuyển đổi hành vi của người thực hiện bạo lực. Mạng lưới các trung tâm được thành lập ở cộng đồng để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực trong gia đình sẽ tập trung ưu tiên vấn đề phúc lợi, sự an toàn về thể chất và an ninh kinh tế của nạn nhân/người còn sống sau bạo lực và hỗ trợ phụ nữ vượt qua những hậu quả của bạo lực để xây dựng lại cuộc sống của họ. Các trung tâm sẽ cung cấp các dịch vụ khác nhau như nhà tạm lánh trong trường hợp khẩn cấp; thông tin và liên lạc; lập kế hoạch vì sự an toàn, tư vấn và giải quyết vụ việc; thiết lập đường dây nóng cấp cứu luôn hoạt động trong 24 tiếng; các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng. Cần đặc biệt xem xét đến trường hợp những nạn nhân bị tật nguyền về thân thể, tâm thần và năng lực học tập, khiến họ đặc biệt khó khăn khi cần tìm sự giúp đỡ. Các trung tâm này sẽ đảm bảo rằng cán bộ cung cấp dịch được đào tạo, trang bị kỹ năng, nhạy cảm về giới và làm việc phù hợp với các hướng dẫn, quy định và quy chế đạo đức; hợp 15 tác và phối hợp với tất cả các dịch vụ khác cho nạn nhân/người còn sống sau bạo lực; bác bỏ những tư tưởng biện hộ hoặc bao biện cho hành vi bạo lực của nam giới hoặc đổ lỗi cho nạn nhân, và nâng cao năng lực và quyền cho phụ nữ để họ tự làm chủ cuộc sống của mình. Các hoạt động cụ thể 1. Trước tiên, đánh giá hoạt động của các trung tâm hiện đang cung cấp các dịch vụ cho nạn nhân người lớn của bạo lực trong gia đình và con cái họ; phân tích bài học và tiếp thu kinh nghiệm thành công của quốc tế; 2. Xây dựng bộ hướng dẫn và các quy định, trong đó đưa ra những định nghĩa chuẩn mực, các yêu cầu và tiêu chí về cung cấp dịch vụ cho nạn nhân của bạo lực trong gia đình để cho phép các cơ quan hoạt động hướng tới một mục tiêu chung và rõ ràng. Bộ hướng dẫn này sẽ được thử nghiệm ở những địa bàn thí điểm đã được xác định sau khi đã tham vấn các bên liên quan, đánh giá kết quả thử nghiệm, sửa đổi bổ sung và nhân rộng; 3. Sử dụng kết quả xác nhận, giám sát và báo cáo hàng năm làm công cụ để đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như sự an toàn và bảo vệ tối đa dành cho người bị bạo lực 4. Bộ VHTTDL cũng sẽ khuyến khích hành động xử lý đối với người thực hiện hành vi bạo lực. Dựa trên kinh nghiệm thành công của quốc tế, Bộ VHTTDL phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác xây dựng và triển khai các chương trình giáo dục cộng đồng cho nam giới mà đã có hành vi bạo lực với người thân. Mục đích là ngăn chặn bạo lực do nam giới thực hiện và bảo vệ nạn nhân thông qua việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân và tôn trọng lẫn nhau; 5. Xây dựng các bộ công cụ và thiết lập cơ chế để đảm bảo giám sát cả tiến bộ thực chất đạt được và quá trình thực hiện trong lĩnh vực này do Bộ VHTTDL phụ trách. 16 Khung thời gian: 2009 - 2010 Mục tiêu cụ thể:  ....% người bị bạo lực nhận được sự giúp đỡ từ các trung tâm hỗ trợ và nhà tạm lánh;  ...% người thực hiện hành vi bạo lực tham dự các chương trình tư vấn gia đình và các hình thức giáo dục khác  Ít nhất ….% nhu cầu của các dịch vụ xã hội trên được đáp ứng  Ít nhất ... % phụ nữ tiếp cận các loại hình hoạt động kinh tế khác nhau trên nhờ hoạt động tư vấn của các trung tâm hỗ trợ nạn nhân Nguồn lực (Phần này sẽ liệt kê những đầu vào cần thiết để thực hiện chiến lược được đề cần trong phần trên. Những gì đã sẵn có và cần huy động những gì? Nhân lực và vật lực, cũng như những cam kết về ngân sách được đưa ra. Xác định đối tác, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm tư vấn và cung cấp dịch vụ). Ngân sách hàng năm dành cho việc thực hiện Kế hoạch Hành động sẽ là..... Bộ sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan của chính phủ và Ủy ban Nhân dân ở tất cả các cấp để thực hiện khung pháp lý phòng chống bạo lực trong gia đình, và thực hiện Kế hoạch Hành động. Bộ sẽ tìm những cách thức trong đó các cơ 17 quan quan trọng khác có thể tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược. Thành lập một cơ chế thống nhất về trao đổi thông tin (hay ngân hàng thông tin trung ương) để xác định và xử lý các vụ bạo lực trong gia đình một cách kịp thời. Bộ cũng sẽ tăng cường hợp tác quốc tế về phòng chống bạo lực trong gia đình, đặc biệt trong khuôn khổ chương trình chung của LHQ, v.v... Cơ chế quản lý Trong Bộ VHTTDL, Vụ Gia đình sẽ được giao làm đầu mối thực hiện Kế hoạch Hành động. Tuy nhiên, các vụ chức năng khác trong Bộ cũng sẽ được giao thực hiện từng phần cụ thể trong Kế hoạch Hành động. Trước thời hạn ấn định, mỗi vụ chức năng trong Bộ sẽ phải xây dựng và báo cáo về kế hoạch hành động riêng lên vụ đầu mối. Bộ VHTTDL có trách nhiệm thanh tra và kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật PCBLGĐ, cần xây dựng các quy định về giám sát và đánh giá, cơ chế rà soát và báo cáo với những chỉ báo cụ thể được xác định để đánh giá hiệu quả hoạt động và tiến bộ thu được tiến tới đạt các đầu ra (kết quả trung hạn) và kết quả (kết quả tổng quan) mong đợi. Xây dựng các bộ công cụ hỗ trợ như bảng đối chiếu và mẫu báo cáo, phổ biến những bộ công cụ này cho các cán bộ, tiến hành tập huấn về giám sát và đánh giá. Trang web của Bộ sẽ thường xuyên đăng tải thông tin về các dịch vụ đối bạo lực trong gia đình, các hoạt động, cơ hội giáo dục, quy định về xác nhận và thông tin hội thảo dưới dạng có thể dễ dàng tiếp cận và dễ hiểu cho các cơ quan, tổ chức khác và người dân nói chung. 18 Ma trận 2008-2015 (Bộ VHTTDL vẫn đang cân nhắc) Mục đích: Góp phần giảm bạo lực gia đình khắp cả nước vào năm 2015 thông qua việc chủ trì quá trình xây dựng cơ chế khả thi nhằm thực hiện Luật Phòng chống Bạo lực Gia đình Hoạt động chính 1.1.1 Phối hợp với các Bộ, ngành liên ĐẦU RA KẾT QUẢ (kết quả trung hạn) (các kết quả Thờ Nguồn lực Ngâ Hu i tổng quan) gian 1.1 Nâng cao nhận thức về Phòng và xử quan xây dựng và triển khai chương trình bạo lực trong gia đình, tác lý bạo lực Nhóm đối Cơ quan tượng thực n y hiện/phối sác độn hợp h g 200 Đối tượng 8- hưởng thụ trực Ủy ban đào tạo và tập huấn cho lãnh đạo của Ủy động của bạo lực trong gia trong gia 201 tiếp: Nhân dân, ban Nhân dân các tỉnh/thành phố, lãnh đình đối với xã hội, các đình một 0 - số lãnh đạo ở Bộ Y tế, Bộ đạo các ban ngành như y tế, tư pháp, biện pháp nhằm nâng cao cách có hệ trung ương và Tư pháp, công an... ở trung ương và địa phương, quyền năng của nạn nhân, thống, tiến địa phương Bộ Công và các nhà báo để nâng cao nhận thức và cách ứng xử với người tới giảm bạo (nam và nữ) an, Viện của những đối tượng này về phòng thực hiện hành vi bạo lực trong gia - số phóng viên Kiểm sát, chống bạo lực trong gia đình; lực . đình trong và nhà báo Thẩm phán, toàn xã hội (nam & nữ) các cơ quan 1.1.2 Xây dựng chiến lược truyền thông 19 toàn diện của Bộ VHTTDL, và một phần Chỉ báo chính: nhờ có sự trong chiến lược này là xuất bản tờ rơi và - Số các nhà lãnh đạo ở phối hợp liên Đối tượng các ấn phẩm tài liệu khác về bạo lực trung ương và địa phương ngành hiệu hưởng thụ gián trong gia đình, phổ biến rộng rãi các ấn (cũng như các nhà báo), quả và tích tiếp: cực hơn • Báo chí và phẩm này cho những người ra quyết sách nam và nữ, được đào tạo báo chí ở trung ương và địa phương và cho các và tập huấn; các tổ chức xã đối tượng khác; - Số hoạt động truyền Chỉ báo hội dân sự tại 1.1.3 Triển khai thực hiện chiến lược thông vận động được tổ chính: địa phương truyền thông của bộ thông qua các chiến chức ở cộng đồng có sự dịch truyền thông trên truyền thông đại phối hợp của Bộ - mức độ Luật & và các chúng; tổ chức các cuộc thi; làm phóng VHTTDL; hiểu biết của cơ sở đào tạo sự, chương trình truyền hình và các hoạt - Số văn bản quy định và những người khác về luật động truyền thông khác; nghị quyết ở địa phương ra quyết sách 1.1.4. Phối hợp với các Câu lạc bộ Gia được ban hành phù hợp ở trung ương đình tổ chức các hoạt động văn hóa-văn với luật phòng chống bạo và địa nghệ và thể thao, trong đó tập trung ở lực trong gia đình; phương về vùng sâu vùng xa nhằm phát huy các giá - Tần suất bản tin và bài các vấn đề trị văn hóa với mục đích phòng chống viết về bạo lực trong gia bạo lực trong • Các khoa bạo lực trong gia đình, đề cao bình đẳng đình được đăng tải trên gia đình với 20
- Xem thêm -