Tài liệu Du lịch sinh thái và phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia xuân sơn

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I Tæng Quan vÒ doanh nghiÖp I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty Trêng Thµnh lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, trùc thuéc tæng côc C«ng nghiÖp Quèc phßng vµ Kinh tÕ - Bé quèc phßng, cã nhiÖm vô söa ch÷a «t«, xe m¸y, phô tïng vò khÝ bé binh, x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông. C«ng ty ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 1575/QDQP ngµy 21 th¸ng 09 n¨m 1996 cña Bé trëng Bé quèc phßng, trªn c¬ së s¸p nhËp hai Doanh nghiÖp Thanh S¬n vµ Trêng S¬n. TiÒn th©n cña Doanh nghiÖp lµ tr¹m söa ch÷a «t«, xe m¸y vµ ®éi x©y dùng c«ng an nh©n d©n vò trang ®îc thµnh lËp tõ nh÷ng n¨m 1960. N¨m 1975 do yªu cÇu cña c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý tr¹m söa ch÷a vò khÝ ®îc s¸p nhËp lÊy tªn lµ tr¹m söa ch÷a «t«, m«t«, vò khÝ vµ ®oµn x©y dùng. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña lùc lîng c«ng an vò trang yªu cÇu söa ch÷a ph¬ng tiÖn vËn t¶i, vò khÝ, khÝ tµi vµ x©y dùng c¸c ®ån tr¹m biªn phßng ®¶m b¶o cho nhiÖm vô chiÕn ®Êu b¶o vÖ an ninh chñ quyÒn cña ®Êt níc vµ x©y dùng lùc lîng ngµy cµng lín m¹nh. Do vËy ®Õn th¸ng 10 n¨m 1979 Bé t lÖnh Biªn phßng thµnh lËp xëng söa chöa « t«, m« t« , vò khÝ, ®ãng ®å chÝnh s¸ch vµ ®oµn 88 víi nhiÖm vô x©y dùng c¸c ®ån tr¹m Biªn phßng. §Õn th¸ng 7 n¨m 1993 cïng víi viÖc s¾p sÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp theo quyÕt ®Þnh 388 cña nhµ níc. §oµn 88 vµ xëng 5 ®îc Bé trëng néi vô quyÕt ®Þnh thµnh lËp XÝ nghiÖp Thanh s¬n (Xëng 5) vµ XÝ nghiÖp Trêng s¬n (§oµn 88) Thùc hiÖn nghÞ quyÕt 08 cña §¶ng uû qu©n sù trung ¬ng vµ quyÕt ®Þnh 1575/Q§QP ngµy 21 th¸ng 09 n¨m 1996 cña bé trëng Bé quèc phßng trªn c¬ së s¸p nhËp 2 Doanh nghiÖp Thanh S¬n vµ Trêng S¬n thµnh c«ng ty víi tªn gäi "C¤NG TY Trêng Thµnh". * Víi ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu: - Söa ch÷a « t«, xe m¸y, phô tïng vò khÝ bé binh - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng tr×nh giao th«ng... Tr¶i qua qu¸ tr×nh phÊn ®Êu, C«ng ty Trêng Thµnh kh«ng ngõng lín lªn vÒ mäi mÆt, s¶n phÈm cña c«ng ty cã mÆt trªn mäi miÒn cña tæ quèc, ®îc kh¸ch hµng tÝn nhiÖm. ThÞ trêng ngµy cµng më réng, c«ng nh©n cã viÖc lµm ®Òu, ®êi sèng kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn. Hoµn thµnh tèt mäi nghÜa vô víi nhµ níc. * §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: C«ng ty Trêng Thµnh n»m trªn diÖn tÝch 20.000 m nªn viÖc bè trÝ ,s¾p xÕp c¸c khu vùc, bé phËn s¶n xuÊt lµ t¬ng ®èi thuËn tiÖn, khoa häc, hîp lý. ViÖc lu©n chuyÓn gi÷a c¸c tæ s¶n xuÊt ®¶m b¶o nhanh gän tõ kh©u vµo ®Õn kh©u cuèi cïng t¹o ra s¶n phÈm hoµn chØnh. * VÒ tæ s¶n xuÊt gåm cã: 1 - Ph©n xëng söa ch÷a « t«, xe m¸y. 2 - Ph©n xëng söa ch÷a vò khÝ. 3 - Ph©n xëng gia c«ng c¬ khÝ méc. 4 - §éi x©y dùng 1,2,3,4,5. Mçi ph©n xëng gåm c¸c tæ, ®éi s¶n xuÊt trùc thuéc ®îc giao nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ. - Ph©n xëng söa ch÷a: cã nhiÖm vô söa ch÷a hoµn chØnh mét chiÕc xe tõ kh©u kiÓm tra ban ®Çu ®Õn khi giao s¶n phÈm cho kh¸ch. Thuéc ph©n xëng gåm: Tæ gÇm, tæ m¸y, tæ ®iÖn, tæ th©n xe, tæ doa mµi, tæng l¾p... - Ph©n xëng söa ch÷a vò khÝ: Víi nhiÖm chñ yÕu lµ söa ch÷a vò khÝ, khÝ tµi bé binh vµ c¸c trang cô dông phôc vô c«ng t¸c Quèc phßng. Ph©n xëng gåm: Tæ söa ch÷a sóng c¸c lo¹i, tæ s¶n xuÊt lµm hµng trang cô... - Ph©n xëng c¬ khÝ-Méc: Lµm c¸c mÆt hµng nh : £ cu,Bu l«ng, quang dÇm, s¾t si.v.v...Ph©n xëng lµm tõ A ®Õn Z. Thuéc ph©n xëng nµy gåm: Tæ nguéi, khoan, rÌn, méc. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C¸c ®éi x©y dùng : Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh tõ khi nhËn khëi c«ng ®Õn hoµn thµnh, chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh thi c«ng ®óng tiÕn ®é, chÊt lîng. §¶m b¶o theo yªu cÇu cña bªn A. Thuéc ®éi cã c¸c tæ ®éi: Méc ,nÒ, ®iÖn níc... C¸c ph©n xëng lµm c¸c s¶n phÈm t¬ng ®èi ®éc lËp, s¶n phÈm lµm ra ë mçi ph©n xëng cã thÓ giao th¼ng ngay cho kh¸ch. Cã thÓ minh häa quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm qua s¬ ®å Nguyªn vËt liÖu Ph©n xëng söa ch÷a «t«, xe m¸y Ph©n xëng gia c«ng, c¬ khÝ, méc Ph©n xëng Söa ch÷a vò khÝ C¸c ®éi x©y dùng * VÝ dô quy tr×nh söa ch÷a « t«S¶n nh sau : hoµn thµnh phÈm Nguyªn liÖu §¹i tu phÇn m¸y M¸y «t« §¹i tu phÇn gÇm GÇm xe Gß-Hµn-S¬n-§Öm Vá xe Tæng l¾p Xe ra xëng SöabÞ: ch÷a ®iÖn §iÖn - VÒ trang thiÕt Thêi ®iÓm thµnh lËp c«ng ty ®a phÇn m¸y mãc, thiÕt bÞ ®Òu cò. GÇn ®©y do yªu cÇu kü thuËt Nhµ níc còng nh c¬ quan chñ qu¶n ®· quan t©m ®Çu t vèn ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c x©y dùng vµ d©y truyÒn c«ng nghÖ söa ch÷a xe ®êi míi. Tuy nhiªn do nguån vèn ®Çu t cã h¹n, viÖc trang bÞ, ®æi míi cha ®ång bé, d©y truyÒn s¶n xuÊt cßn ch¾p v¸ v× vËy cßn l¹c hËu, cha ®ñ ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng. * Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty Trêng Thµnh : C«ng t¸c qu¶n lý lµ kh©u quan träng ®Ó duy tr× ho¹t ®éng cña mçi doanh nghiÖp,®¶m b¶o gi¸m s¸t chÆt chÏ t×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ,gi÷ vai trß chñ chèt trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng ty. C«ng ty hiÖn nay cã 110 c¸n bé c«ng nh©n biªn chÕ vµ kho¶ng h¬n 300 c«ng nh©n hîp ®ång.Trùc tiÕp qu¶n lý c«ng nh©n s¶n xuÊt lµ c¸c Qu¶n ®èc ph©n xëng vµ c¸c ®éi trëng ®éi x©y dùng. Bé phËn gi¸n tiÕp qu¶n lý s¶n xuÊt lµm viÖc t¹i c¸c phßng ban. +)Ban gi¸m ®èc: gåm cã 01 gi¸m ®èc vµ 02 phã gi¸m ®èc. - Gi¸m ®èc : lµ ngêi quyÕt ®Þnh c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh c¸c nguån tµi chÝnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt tríc ph¸p luËt vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Hai phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt vµ ®iÖn níc vµ x©y dùng: lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ theo dâi mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. +) Phßng tæ chøc hµnh chÝnh - chÝnh trÞ: Ch¨m lo ®êi sèng, c«ng t¸c t tëng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, truyÒn b¸ c«ng t¸c chÝnh trÞ t tëng mçi khi cÊp trªn chØ ®¹o. +) Phßng kÕ ho¹ch: x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho n¨m vµ kú sau, qu¶n lý vÒ qu©n sè vÒ sè lîng, tr×nh ®é nghiÖp vô, tay nghÒ cña tõng phßng ban, ph©n xëng, bé phËn, chuÈn bÞ c«ng t¸c dù thÇu, ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh ... 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +) Phßng kÕ to¸n: chÞu tr¸ch nhiÖm thu thËp, xö lý vµ cung cÊp th«ng tin phôc vô yªu cÇu cña ngêi qu¶n lý, qu¶n lý chung mäi mÆt vÒ tµi chÝnh trong c«ng ty +)Phßng kü thuËt: cïng víi phßng kÕ ho¹ch cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt, tiªu chuÈn chÊt lîng s¶n phÈm tríc khi b¾t tay vµo s¶n xuÊt. kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm tríc khi giao cho kh¸ch. +) Phßng vËt t: n¾m b¾t kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ó cã kÕ ho¹ch thu mua, cung cÊp ®Çy ®ñ nhu cÇu vÒ vËt t, vËt liÖu cho s¶n xuÊt kinh doanh. + ) Tr¹m y tÕ: Ch¨m lo søc khoÎ, gi¶i quyÕt nghØ èm vµ ®i kh¸m bÖnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty. +) Tæ b¶o vÖ: b¶o vÖ an toµn cho toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty, theo dâi viÖc chÊp hµnh giê giÊc cña c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty. Ban Gi¸m §èc Phßng KÕ to¸n Phßng KÕ ho¹ch Phßng Hµnh chÝnh Phßng Kü thuËt Phßng VËt t Tr¹m Y tÕ Tæ B¶o vÖ *Ph©n Tæ chøc m¸y xphßngPh©n kÕ to¸n x béPh©n x c«ng §éity Trêng §éiThµnh.§éi §éi §éi C«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty Trêng Thµnh vµ ëng ëng ëng XD XD ®îc tæ XDchøc kh¸ XDchÆt chÏXD khoa häc. Tæ chøc kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t C¬ khÝ, Söa Vò khÝ Sè 1 Sè 2 Sè 3 Sè 4 Sè 5 sinh thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n, tõ kh©u ghi sæ chi tiÕt, tæng hîp ®Õn lËp Méc®Òu ®îc ch÷a b¸o c¸o kÕ to¸n vµ kiÓm tra kÕ to¸n. T¹i ph©n xëng vµ c¸c ®éi x©y dùng kh«ng cã tæ chøc kÕ to¸n riªng mµ bè trÝ c¸c nh©n viªn kinh tÕ. §øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n lµ kÕ to¸n trëng, lµ ngêi trùc tiÕp qu¶n lý c¸c nh©n viªn kÕ to¸n, ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c nh©n viªn, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ban l·nh ®¹o c«ng ty vÒ c«ng t¸c thu thËp, xö lý vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ. Toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc tæ chøc nh sau: - KÕ to¸n trëng: ChÞu tr¸ch nhiÖm chung toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty, gióp gi¸m ®èc vÒ mÆt c©n ®èi tµi chÝnh, sö dông vèn kinh doanh cã hiÖu qu¶. - KÕ to¸n vËt liÖu: theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tõng lo¹i vËt liÖu cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng kiªm kÕ to¸n thanh to¸n: tÝnh to¸n l¬ng thêi gian, l¬ng s¶n phÈm theo nguyªn c«ng tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt s¶n phÈm, cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n thanh to¸n, t¹m øng c«ng nî ®èi víi c¸c ®¬n vÞ. - Mét thñ quü kiªm phÇn giao dÞch víi ng©n hµng: cã nhiÖm vô thu chi vµ b¶o qu¶n quü tiÒn mÆt cña c«ng ty. - KÕ to¸n tæng hîp: ghi sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cho tõng ®¬n ®Æt hµng, theo dâi t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm, t×nh h×nh t¨ng, gi¶m tµi s¶n, khÊu hao tµi s¶n. §ång thêi hµng quý lËp b¸o c¸o tµi chÝnh lªn c¬ quan cÊp trªn. - KÕ to¸n tæng hîp vµ kiÓm tra kÕ to¸n: cã nhiÖm vô kiÓm tra, rµ so¸t toµn bé tÝnh hîp lý, hîp lÖ cña c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ khi ®îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n tríc khi tr×nh l·nh ®¹o c«ng ty. MÆc dï mçi bé phËn mét nhiÖm vô vµ chøc n¨ng riªng, nhng l¹i cã KÕcãto¸n Trëng quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, thèng nhÊt vµ cïng hç trî nhau ®Ó cïng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña phßng. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty Trêng Thµnh . KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm KÕ to¸n tiÒn l ¬ng kiªm kÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n vËt liÖu 3 Nh©n viªn kinh tÕ t¹i c¸c ph©n xëng, ®éi x©y dùng KÕ to¸n tæng hîp kiÓm tra kÕ to¸n Thñ quü Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc, kÕ to¸n tæng hîp, ph©n lo¹i sau ®ã cËp nhËt sè liÖu vµo m¸y, mçi chøng tõ chØ ®îc vµo mét lÇn (ghi ngµy vµo, ngµy chøng tõ, sè chøng tõ, néi dung diÔn gi¶i, ®Þnh kho¶n ®èi øng vµ sè tiÒn) sau ®ã ch¹y qua nhËt ký chung, m¸y sÏ tù ®éng ph©n lo¹i sè liÖu cho c¸c tµi kho¶n, lªn b¶ng c©n ®èi, b¶ng tæng hîp vµ sæ chi tiÕt liªn quan. Quy tr×nh vµo sè liÖu trong m¸y lµm gi¶m nhÑ c«ng viÖc ghi sæ rÊt nhiÒu ®¶m b¶o tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, ®ßi hái ngêi nh©n viªn ph¶i cã tr×nh ®é tay nghÒ cao. §ã lµ mét bíc c¶i tiÕn lín trong c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty Trêng Thµnh. C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n cña c«ng ty ¸p dông theo h×nh thøc nhËp ký chung. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ vµ ghi sæ cña c«ng ty cã thÓ biÓu diÔn qua s¬ ®å sau. Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i tµi kho¶n Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Thµnh qu¶ cña c«ngB¸o t¸c c¸o h¹ch tµi to¸nchÝnh kÕ to¸n, ph¶n ¸nh mét sè chØ tiªu vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty qua mét sè n¨m cô thÓ nh sau: §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång TT ChØ tiªu N¨m 1996 N¨m 1997 N¨m 1998 1 Doanh thu 8.133 16.096 20.239 Trong ®ã + Quèc Phßng 6.857 12.988 14.877 + Kinh tÕ 1.276 3.108 5.362 2 Chi phÝ kinh doanh 7.603 15.321 19.238 + Tæng chi phÝ 7.603 15.321 19.238 + Tû suÊt 93,5% 95,2% 95,05% 3 Nép ng©n s¸ch 151,048 618,759 931,308 + ThuÕ doanh thu 18,610 424,877 671,951 + ThuÕ TT§B + ThuÕ lîi tøc 132,438 193,882 259,357 4 Lîi nhuËn thùc hiÖn 530 775,530 1.001 + Lîi nhuËn / VKD 14,4% 18,96% 23,3% 5 Thu nhËp b×nh qu©n 0,568 0,718 0,816 Qua sè liÖu ph¶n ¸nh ë b¶ng trªn cho ta thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Trêng Thµnh qua c¸c n¨m t¬ng ®èi hiÖu qu¶, lu«n ë møc t¨ng trëng, chøng tá c«ng ty ®· thÝch nghi ®îc víi c¬ chÕ thÞ trêng, s¶n phÈm cña 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c«ng ty lµm ra cã uy tÝn víi kh¸ch hµng. XÐt vÒ chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n lîng n¨m 1997 so víi n¨m 1996 t¨ng (16.096 : 8.133) x100% =197,9%, n¨m 1998 so víi n¨m 1997 t¨ng (20.239 : 16.096) x100% = 125,7% tõ ®ã ®em ®Õn lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 1997 t¨ng h¬n so víi n¨m 1998 (775,530 - 530) =243,530 triÖu vµ n¨m 1998 t¨ng h¬n so víi n¨m 1997 ( 1001 -775,530) =225,470 triÖu ®ång. Nh÷ng thuËn lîi: Víi quy tr×nh c«ng nghÖ t¬ng ®èi æn ®Þnh, c¸c chñng lo¹i mÆt hµng cña c«ng ty ®Òu lµ nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng hoÆc ®· tõng s¶n xuÊt. §ã lµ ®iÒu kiªn thuËn lîi ®Ó c«ng ty më réng thÞ trßng, x©y dùng c¸c ®Þnh møc chi phÝ tong ®èi hîp lý vµ thuËn lîi trong viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ. V× vËy gi¸ c¶ phï hîp, chÊt lîng s¶n phÈm ®¹t yªu cÇu, ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn . Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã C«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n ®ã lµ viÖc ph¶i c¹nh tranh rÊt nhiÒu víi c¸c ®èi tîng nhÊt lµ doanh nghiÖp cã chøc n¨ng nghµnh nghÒ gièng c«ng ty. Trong c«ng t¸c söa ch÷a xe, c«ng nh©n lµnh nghÒ hÇu nh ®é tuæi t¬ng ®èi cao, chñng lo¹i xe ®êi míi trµn vµo níc ta kh¸ nhiÒu, quy tr×nh c«ng nghÖ cña c«ng ty ®Çu t cha ®ång bé, nguyªn vËt liÖu gåm nhiÒu chñng lo¹i, cã nhiÒu mÆt hµng ph¶i nhËp ngo¹i. Doanh thu söa ch÷a xe ngµy mét gi¶m. ThÓ hiÖn gi÷a hai chØ tiªu so s¸nh vÒ gi¸ trÞ s¶n lîng n¨m 1998/1997 møc t¨ng trëng ®¹t 125,7% nhng vÉn thÊp h¬n chØ tiªu n¨m 1997/1996 ®¹t 197,9%. Tríc t×nh h×nh ®ã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng chiÕn lîc t¹o híng ph¸t triÓn æn ®Þnh cho c«ng ty, ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng më réng. PhÇn II T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh ë c«ng ty Trêng Thµnh 1. Ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh: C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ tµi chÝnh trong kinh doanh. Phï hîp víi luËt doanh nghiÖp nhµ níc, c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ nghÞ ®Þnh 59/CP cña chÝnh phñ. Lµ mét doanh nghiÖp ®éc lËp, c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n c¸c kho¶n c«ng nî ghi trong B¶ng tæng kÕt tµi s¶n cña c«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong quan hÖ tÝn dông, chÞu tr¸ch nhiÖm nép c¸c kho¶n thuÕ vµ c¸c kho¶n nép kh¸c cho nhµ níc vµ c¸c cÊp qu¶n lý theo quy ®Þnh. C«ng ty thèng nhÊt qu¶n lý sö dông vµ thùc hiÖn ®iÒu tiÕt ph©n phèi c¸c quü ®îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh theo néi dung nguyªn t¾c quy chÕ sö dông quü cña c«ng ty vµ theo híng dÉn sö dông tµi chÝnh cña cÊp trªn. Qu¶n lý t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c¸c ph©n ®éi theo quy chÕ qu¶n lý ®éi cña c«ng ty trªn c¬ së cña nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh do nhµ níc quy ®Þnh. C¸c ph©n ®éi h¹ch to¸n phô thuéc, thêng xuyªn b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña ®éi vÒ c«ng ty, phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty cã nhiÖm vô thu thËp sè liÖu, xö lý sè liÖu, ph¶n ¸nh sè chÝnh x¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Tæng hîp b¸o c¸o, ®Þnh kú hoÆc cuèi niªn ®é kÕ to¸n göi b¸o c¸o cÊp trªn xÐt duyÖt. 2. C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh c«ng ty: Môc ®Ých ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ kh«ng ngõng t¨ng trëng vÒ kinh tÕ, muèn vËy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®îc thùc hiÖn vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých ®ã, hµng n¨m c«ng ty lu«n x©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, c¸c kÕ ho¹ch cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh. ViÖc x©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®îc c¨n cø trªn c¬ së kh¶ n¨ng thùc hiÖn chØ tiªu kÕ ho¹ch cña n¨m tríc, ®ång thêi c¨n cø vµo chØ tiªu quèc phßng giao, c¨n cø vµo n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã cña c«ng ty, kh¶ n¨ng tù t×m t¹o nguån c«ng viÖc cña c«ng ty cïng víi sù biÕn ®éng cña c¬ chÕ thÞ trêng. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty lu«n chó träng ®Õn tÝnh kh¶ thi cña viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, t×m ra c¸c gi¶i ph¸p kÞp thêi trong viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch, do ®ã qua thùc tÕ sè liÖu c¸c n¨m cho thÊy viÖc thùc hiÖn lu«n b»ng hoÆc vît c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Æt ra ®em l¹i hiÖu qu¶ lín cho c«ng ty ®¶m b¶o n¨m sau t¨ng trëng h¬n n¨m tríc. Trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh c«ng ty lu«n chó träng x©y dùng ®Þnh møc c¸c kÕ ho¹ch sau : a) KÕ ho¹ch vÒ gi¸ trÞ s¶n lîng: ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch nh»m ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi trong viÖc æn ®Þnh t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, t¹o ®µ ph¸t triÓn tríc m¾t còng nh t¬ng lai cña c«ng ty. b) kÕ ho¹ch vÒ nhu cÇu sö dông vèn: ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch nh»m chuÈn bÞ cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi vèn cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh, chñ ®éng vay vèn khi cÇn thiÕt vµ sö dông ®ång vèn cã hiÖu qu¶ ... c) KÕ ho¹ch thu chi tiÒn mÆt: ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch nh»m c©n ®èi viÖc thu chi quü tiÒn mÆt hîp lý trong n¨m tr¸nh t×nh tr¹ng n¬i thõa, n¬i thiÕu vµ viÖc theo dâi thanh to¸n c¸c kho¶n c«ng nî . d) KÕ ho¹ch lao ®éng, tiÒn l¬ng: viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch nh»m rµ so¸t n¨ng lùc thùc tÕ cña ®éi ngò c«ng nh©n viªn c«ng ty, c©n ®èi møc thu nhËp cña ngêi lao ®éng theo tû lÖ vÒ lîi nhuËn t¨ng hµng n¨m cña c«ng ty, khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng, ®©y còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè x©y dùng gi¸ thµnh s¶n phÈm. e) KÕ ho¹ch thu chi c¸c quü: viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch thu chi c¸c quü nh»m c©n ®èi trong viÖc sö dông quü hµng n¨m ®óng theo quy chÕ cña c«ng ty còng nh quy ®Þnh cña cÊp chñ qu¶n vµ nhµ níc. f) KÕ ho¹ch trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: qua chØ tiªu kÕ ho¹ch, dù tÝnh t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cña c«ng ty, phôc vô qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . * Tãm l¹i: viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh cña c«ng ty hµng n¨m gióp c«ng ty lu«n chñ ®éng trong mäi ho¹t ®éng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, dù ®o¸n tríc kh¶ n¨ng vµ t×m c¸c gi¶i ph¸p th¸o gì khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. §Ó kÕ ho¹ch x©y dùng ®îc thùc hiÖn tèt th× kho¶ng 1/2 hoÆc 3/4 thêi gian thùc hiÖn kÕ ho¹ch, c«ng ty tiÕn hµnh rµ so¸t xem viÖc thùc hiÖn ®· ®¹t ®îc hiÖu qu¶ ®Õn ®©u, gi¶i quyÕt th¸o gì nh÷ng tån t¹i ®Ó hoµn thµnh chi tiÕt kÕ ho¹ch vµ më híng ph¸t triÓn cho n¨m tiÕp theo. 3) Vèn vµ nguån vèn chñ së h÷u cña Doanh nghiÖp: T×nh h×nh vèn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y kh«ng ngõng ®îc bæ sung thªm tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¸p øng ngµy cµng ®Çy ®ñ cho c¸c nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ. VÒ c¬ b¶n c«ng ty ®· tù t¹o nguån vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Vßng quay vèn lu ®éng ®îc ®¸nh gi¸ cao thÓ hiÖn sù biÕn ®éng qua mét sè n¨m cô thÓ nh sau : ChØ tiªu 1. Vèn cè ®Þnh Sè ®Çu n¨m Sè t¨ng trong n¨m Sè gi¶m trong n¨m Sè cuèi n¨m 2. Vèn lu ®éng Sè ®Çu n¨m Sè t¨ng trong n¨m Sè gi¶m trong n¨m Sè cuèi n¨m 3. Quü xÝ nghiÖp Quü ph¸t triÓn SX Quü dù phßng TC Quü KT - PLîi Tæng sè (1+2+3) N¨m 1996 Ng©n s¸ch Tù bæ sung 1.411.831 1.000.044 48.138 2.363.737 274.585 212.911 415.304 415.304 2.779.041 §¬n vÞ tÝnh : 1.000 ®ång N¨m 1997 Ng©n s¸ch Tù bæ sung N¨m 1998 Ng©n s¸ch Tù bæ sung 2.363.737 16.578 208.247 2.172.068 487.496 29.783 17.818 499.462 2.172.068 63.200 556.272 1.678.996 499.462 137.416 61.405 575.473 65.100 415.304 301.167 65.100 17.818 716.472 200.000 82.918 65.100 716.472 82.918 916.472 82.918 943.036 494.187 66.609 382.240 1.601.427 487.496 552.596 2.888.540 6 582.380 2.595.468 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qua sè liÖu ë b¶ng trªn ta thÊy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Trêng Thµnh qua c¸c n¨m t¬ng ®èi ®¹t hiÖu qu¶, ®¹t chØ tiªu t¨ng trëng vÒ vèn, vßng quay vèn lu ®éng nhanh, thÓ hiÖn kh«ng cã sù suy gi¶m qua c¸c thêi kú vµ cßn ®îc cÊp trªn cÊp bæ sung hç trî thªm cho c«ng ty, nguån vèn tù bæ sung t¨ng ®iÒu ®ã chøng tá Doanh nghiÖp ®· b¶o toµn vèn, t×nh h×nh t¨ng gi¶m nguån vèn cè ®Þnh chñ yÕu do viÖc khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµ thu nép theo quy ®Þnh cña cÊp trªn, vµ viÖc ®iÒu chuyÓn nh÷ng tµi s¶n kh«ng phï hîp víi c«ng ty ®i ®¬n vÞ kh¸c vµ viÖc ®Çu t míi tµi s¶n tõ nguån vèn cña nhµ níc hoÆc tõ quü cña c«ng ty theo quy ®Þnh. 4. T×nh h×nh tµi chÝnh c«ng ty: (TrÝch sè liÖu b¸o c¸o n¨m 1998). a) HiÖu qu¶ chi phÝ: - XÐt chØ tiªu : Tæng doanh thu / Tæng chi phÝ = ( 20.239.299.829 : 19.238.577.362 ) x 100% =105,2% Tæng lîi nhuËn / Tæng chi phÝ = (1.000.722.467 : 19.238.577.362)x100%=5,2% Qua hai chØ tiªu tÝnh to¸n trªn cho thÊy nÕu Doanh nghiÖp bá ra 100 ®ång chi phÝ th× sÏ thu vÒ 105.2 ®ång doanh thu vµ chªnh lÖch l·i lµ 5.2 ®ång lîi nhuËn . b) HiÖu qu¶ vèn kinh doanh : Doanh thu / Vèn kinh doanh b×nh qu©n (kh«ng kÓ vèn vay) = ( 20.239.299.829:4.196.896.705)x100%=482,2% Lîi nhuËn / Vèn kinh doanh = (1.000.722.467 : 4.196.896.705)x100%=23,8% Qua sè liÖu ph©n tÝch trªn cho thÊy nÕu chØ xÐt vÒ tû lÖ th«i th× Doanh nghiÖp sö dông ®ång vèn hiÖu qu¶ cao; cø 100 ®ång vèn th× thu 23,8 ®ång lîi nhuËn nhng nÕu chØ cã vèn chñ së h÷u cña c«ng ty th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thiÕu vèn, v× vËy c«ng ty ph¶i cã kÕ ho¹ch vay vèn vµ qu¶n lý vèn vay thËt hîp lý tr¸nh t×nh tr¹ng l·i gi¶ lç thËt do kho¶n tiÒn l·i vay ph¶i tr¶ lín. Cïng víi viÖc c¸c c«ng tr×nh gèi vô, thêi gian hoµn thµnh kÐo dµi nªn viÖc ®iÒu tiÕt c«ng nî tr¸nh t×nh tr¹ng nî ®äng lµ cÇn thiÕt t¹o kh¶ n¨ng thu håi vèn nhanh, th× viÖc s¶n xuÊt kinh doanh míi thùc sù ®¹t hiÖu qu¶. * Thu nép ng©n s¸ch: Doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c kho¶n thu nép cho ng©n s¸ch theo quy ®Þnh. - ThuÕ doanh thu : 671.951.163 ®ång. - ThuÕ lîi tøc : 250.180.616 ®ång. * Kh¶ n¨ng thanh to¸n : - Kh¶ n¨ng thanh to¸n chung: - Tµi s¶n lu ®éng / Nî ng¾n h¹n = (8.419.473.020 : 6.318.468.796 ) x100% = 133,2% - Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh : - TiÒn hiÖn cã / Nî ng¾n h¹n = ( 1.624.766.971 : 6.318.468.796 ) x 100% = 25,7% Qua sè liÖu tÝnh to¸n trªn cho thÊy c«ng ty cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n c«ng nî ng¾n h¹n nhng t×nh tr¹ng kh¸ch hµng nî c«ng ty cßn nhiÒu, ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã gi¶i ph¸p h÷u hiÖu trong viÖc ®× nî, tr¸nh t×nh tr¹ng nî ®äng kÐo dµi . * C¸c chØ tiªu vÒ b¶o toµn vµ t¨ng trëng vèn cña Doanh nghiÖp . Vèn chñ së h÷u ë cuèi n¨m - Møc b¶o toµn t¨ng trëng vèn hµng n¨m = -----------------------------------Vèn chñ së h÷u ®Çu n¨m - Tèc ®é t¨ng trëng vèn hµng n¨m : 5) C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t ho¹t ®éng tµi chÝnh trong Doanh nghiÖp : Hµng th¸ng phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô kÕt sæ, b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh trong kú víi ban l·nh ®¹o c«ng ty, ®Ò xuÊt nh÷ng khã kh¨n víng m¾c vµ nh÷ng tån t¹i cha gi¶i quyÕt ®îc cña c«ng t¸c tµi chÝnh trong kú ®Ó ban l·nh ®¹o cã híng chØ ®¹o gi¶i quyÕt. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Þnh kú cuèi th¸ng tiÕn hµnh kiÓm quü vµ lËp biªn b¶n kiÓm quü, b¸o c¸o t×nh h×nh vÒ quü tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng hiÖn cã cña c«ng ty ®Ó cã ph¬ng híng chØ ®¹o c©n ®èi vèn, phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh. BÊt thêng ban gi¸m ®èc cã thÓ chØ ®¹o kiÓm tra quü, xem t×nh h×nh qu¶n lý quü tiÒn cã nghiªm kh«ng. Phßng tµi chÝnh cã nhiÖm vô rµ so¸t tÊt c¶ c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ thanh quyÕt to¸n cña c¸c ®èi tîng göi vÒ phßng tµi chÝnh, híng dÉn c¸c thñ tôc thanh quyÕt to¸n ®¶m b¶o tÝnh hîp lý, chÝnh x¸c trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty . 6) C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t cña c¸c c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn: §Þnh kú hµng th¸ng hoÆc quý phßng tµi chÝnh c«ng ty kÕt sæ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh göi lªn c¬ quan cÊp trªn. C¨n cø vµo b¶n b¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh c«ng ty lËp göi lªn, c¬ quan cÊp trªn cö c¸n bé xuèng ®¬n vÞ kiÓm tra t×nh h×nh thùc tÕ vµ phª duyÖt sè liÖu b¸o c¸o, göi th«ng b¸o trë l¹i cho Doanh nghiÖp. PhÇn III T×nh h×nh h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n Ho¹t ®éng h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c«ng ty theo h×nh thøc tËp trung do ®ã ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt, c«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ nhËt ký chung. Hµng ngµy tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ x¶y ra ®îc kÕ to¸n ph©n lo¹i, ®Þnh kho¶n vµ vµo sè liÖu trªn m¸y vi tÝnh. * Ph¬ng ph¸p kª khai nép thuÕ c«ng ty ¸p dông : C«ng ty ®¨ng ký ¸p dông víi c¬ quan thuÕ tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Hµng th¸ng c«ng ty kª khai thuÕ víi Cô thuÕ Hµ néi theo mÉu tê khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng do Bé tµi chÝnh ban hµnh, c¨n cø vµo tê khai thuÕ cña c«ng ty göi lªn. Côc thuÕ khÊu trõ gi÷a thuÕ ®Çu vµo vµ thuÕ ®Çu ra sau ®ã göi th«ng b¸o nép thuÕ hµng th¸ng cho ®¬n vÞ. §Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, ®Þnh kú c¬ quan thuÕ cö c¸n bé thuÕ xuèng c«ng ty kiÓm tra viÖc khai thuÕ cña c«ng ty vµ cã v¨n b¶n . Sè thuÕ thùc tÕ ph¶i nép = ThuÕ GTGT ®Çu ra - ThuÕ GTGT ®Çu vµo. Tµi kho¶n sö dông : TK133 : ph¶n ¸nh thuÕ GTGT ®Çu vµo Trong ®ã TK1331 : ThuÕ GTGT cña hµng ho¸ mua vµo TK 1332: ThuÕ GTGT cña tµi s¶n cè ®Þnh mua vµo. TK 3331 : Ph¶n ¸nh thuÕ GTGT ®Çu ra . I. KÕ to¸n mua hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng : - Hµng th¸ng c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt , bé phËn cung tiªu vµ ngêi nhËn thÇu øng tiÒn ®i mua vËt liÖu . - KÕ to¸n h¹ch to¸n ghi : Nî TK141 : Sè tiÒn t¹m øng. Cã TK111,112 : T¹m øng b»ng tiÒn mÆt hoÆc tiÒn söu ng©n hµng. NghiÖp vô ®îc kÕ to¸n vµo m¸y vµ ®Þnh kho¶n theo dâi chi tiÕt theo tõng ®èi tîng øng . * Bé phËn cung tiªu mua hµng vÒ nhËp kho , hoÆc ®a trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh sö dông . c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng vµ phiÕu nhËp kho ®îc duyÖt kÕ to¸n ghi : a. Trêng hîp chi cha hÕt sè t¹m øng : Nî TK 152 , 153 , 621 , 627 , 642 : gi¸ trÞ hµng ho¸ thùc tÕ mua vÒ . Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®Çu vµo . Nî TK 111 , 138 : Sè tiÒn t¹m øng chi kh«ng hÕt. Cã TK 141 : Hoµn t¹m øng b»ng gi¸ thanh to¸n hµng mua b. Trêng hîp chi qu¸ sè t¹m øng: Nî TK 152 , 153 , 621 , 627 , 642 ... : Gi¸ trÞ hµng ho¸ thùc tÕ mua vÒ nhËp kho Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo . Cã TK 111 , 112 ,331 : Gi¸ trÞ hµng ho¸ mua qu¸ sè t¹m øng . Cã TK 141 : Hoµn t¹m øng b»ng gi¸ thanh to¸n hµng ho¸ mua . 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¶n phÈm lµ ®Æc trng do ®ã lîng vËt t tån kho rÊt Ýt chñ yÕu theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt , c¨n cø vµ nhu cÇu ®Ó ®i mua. Hµng ho¸ mua vÒ ®îc ph©n ngay cho ®èi tîng sö dông nªn gi¸ xuÊt kho lµ ®Ých danh, gi¶m nhÑ khèi lîng c«ng viÖc h¹ch to¸n nhng ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã c«ng t¸c qu¶n lý chÆt chÏ gi÷a khèi lîng vèn øng ra vµ lîng hµng mua vÒ ®Ó ®¶m b¶o ®óng chñng lo¹i , chÊt lîng tèt , gi¸ c¶ hîp lý. II ) KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm : S¶n phÈm lµm ra cña c«ng ty lµ gi¸ trÞ tõng h¹ng môc c«ng tr×nh , tõng c«ng tr×nh hoµn thµnh hoÆc tõng s¶n phÈm ®éc lËp. Do ®ã viÖc tËp hîp chi phÝ tËp trung h¹ch to¸n trùc tiÕp cho tõng lo¹i s¶n phÈm hoµn thµnh. 1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: - Sö dông tµi kho¶n 621 : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®Ó h¹ch to¸n . a. Trêng hîp xuÊt kho nguyªn vËt liÖu vµo sö dông : C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ghi . Nî TK 621: Nguyªn liÖu, VËt liÖu trùc tiÕp (Chi tiÕt cho ®èi tîng sö dông) Cã TK 152 : Nguyªn liÖu , VËt liÖu xuÊt kho . b. Trêng hîp mua nguyªn vËt liÖu ®a th¼ng vµo s¶n xuÊt. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng , giÊy thanh to¸n tiÒn hµng vµ sè hµng thùc tÕ mua vÒ : Nî TK 621 : Gi¸ nguyªn liÖu , vËt liÖu cha thuÕ ( chi tiÕt theo ®èi tîng ) Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo . Cã TK 111 , 112 , 331 : Gi¸ thanh to¸n. c. Trêng hîp øng tiÒn ®i mua nguyªn vËt liÖu, trùc tiÕp h¹ch to¸n vµo chi phÝ vÒ lµm thñ tôc thanh to¸n . Nî TK 621 : nguyªn liÖu , vËt liÖu trùc tiÕp Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo. Cã TK 141 : Hoµn øng . d. nguyªn vËt liÖu kh«ng sö dông hÕt nhËp l¹i kho. Nî TK 152 : Gi¸ trÞ nhËp kho. Cã TK 621 : (chi tiÕt theo ®èi tîng ) * Cuèi kú h¹ch to¸n toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®îc kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . - C¨n cø vµo sæ chi tiÕt tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp theo tõng ®èi tîng kÕ to¸n ghi kÕt chuyÓn: Nî TK 154 (chi tiÕt theo ®èi tîng) Cã TK 621: Nguyªn liÖu , vËt liÖu trùc tiÕp 2. TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - Sö dông tµi kho¶n 622 : chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®Ó h¹ch to¸n. a. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng hµng th¸ng vµ phiÕu b¸o lµm thªm giê , hîp ®ång nh©n c«ng vµ b¶n thanh lý hîp ®ång nh©n c«ng c¸c bé phËn göi vÒ phßng kÕ to¸n, sau khi ®· ®îc duyÖt, c¨n cø kÕ to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n vµo sè liÖu tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n ghi: Nî TK 622 : chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Cã TK 334 : ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. b. c«ng ty trÝch 19% tiÒn BHXH, BHYT ,KPC§ vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm . Nî TK622: chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (®èi víi s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô) Cã TK 338 : ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c( 338.2 , 338.3 , 338.4 ) * Ghi chó : §èi víi ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng ty kh«ng trÝch 19% BHXH, BHYT, KPC§ tiÒn nh©n c«ng trùc tiÕp vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nh quy ®Þnh. - Cuèi kú h¹ch to¸n toµn bé chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®îc kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Nî TK 154 : chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Cã TK 622 : chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 3. Chi phÝ s¶n xuÊt chung: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 V× gi¸ trÞ s¶n phÈm lín , thêi gian s¶n xuÊt dµi do ®ã chi phÝ chung ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt theo tõng ®èi tîng s¶n phÈm. HoÆc ph©n bæ cho s¶n phÈm s¶n xuÊt theo tû lÖ c«ng ty tù c©n ®èi . * Chøng tõ sö dông : + B¶ng thanh to¸n l¬ng nh©n viªn qu¶n lý , c«ng nh©n phôc vô s¶n xuÊt . + PhiÕu xuÊt kho vËt liÖu . + B¶ng tÝnh khÊu hao TSC§ phôc vô s¶n xuÊt . + B¶ng ph©n bæ, ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn ®iÖn , níc, ®iÖn tho¹i phôc vô s¶n xuÊt +PhiÕu chi, giÊy b¸o ng©n hµng... -Tµi kho¶n sö dông: Tµi kho¶n 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó h¹ch to¸n -Tr×nh tù h¹ch to¸n: -TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n qu¶n lý, nh©n viªn phôc vô s¶n xuÊt Nî TK 627 : Chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 334 : TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn -TrÝch 19% BHXH, BHYT, KPC§ vµo chi phÝ (C«ng nh©n thuéc biªn chÕ c«ng ty) Nî TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 338 (338.2,338.3,338.4) Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c - Chi phÝ vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú: Nî TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®Çu vµo Cã TK 111,112,152,331: Chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt chung. - Chi phÝ vÒ c«ng cô , dông cô phôc vô s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú. + Trêng hîp gi¸ trÞ CCDC nhá . Nî TK 627: gi¸ trÞ CCDC h¹ch to¸n vµo chi phÝ ( gi¸ cha cã thuÕ GTGT ) Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo ( nÕu cã) Cã TK 111,112,331,153 : gi¸ trÞ CCDC xuÊt dïng . + Trêng hîp CCDC gi¸ trÞ lín , ph©n bæ nhiÒu lÇn Nî TK 142 : gi¸ trÞ CCDC ph©n bæ dÇn. Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo. Cã TK 111,112,331,153 : Gi¸ thanh to¸n . - Khi tiÕn hµnh ph©n bæ . Nî TK 627 : chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 142 : gi¸ trÞ CCDC ph©n bæ trong kú. - KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô s¶n xuÊt tÝnh trong kú ( tÝnh theo quy ®Þnh 1062/BTC) Nî TK 627 : chi phÝ s¶n xuÊt chung. Cã TK 214 : gi¸ trÞ TSC§ khÊu hao §ång thêi ghi nî TK 009 : nguån vèn khÊu hao. - C¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô s¶n xuÊt (®iÖn, níc, ®iÖn tho¹i ...) Nî TK 627 : chi phÝ s¶n xuÊt chung. Nî TK 133 : thuÕ GTGT ®Çu vµo (nÕu cã) Cã TK 111,112,331 : chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ( gi¸ thanh to¸n) - C¸c kho¶n chi b»ng tiÒn kh¸c phôc vô s¶n xuÊt nÕu ph¸t sinh trong kú . Nî TK 627 : chi phÝ s¶n xuÊt chung. Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo. Cã TK 111 : Gi¸ thanh to¸n. - TrÝch tríc chi phÝ söa ch÷a lín tµi s¶n Nî TK 627 : chi phÝ s¶n xuÊt chung. Cã TK 335 : TrÝch tríc chi phÝ söa ch÷a lín tµi s¶n . - Cuèi kú nÕu ph¸t sinh chi phÝ söa ch÷a lín tµi s¶n : Nî TK 335 : chi phÝ ph¶i tr¶. Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo Cã TK 111,112,331,152,153,334,338 ... : gi¸ thanh to¸n NÕu sè chi phÝ trÝch tríc vÒ söa ch÷a lín tµi s¶n chi kh«ng hÕt : a. Cßn trong kú h¹ch to¸n 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî TK 335 : chi phÝ ph¶i tr¶. Cã TK 627 : chi phÝ s¶n xuÊt chung. b. Sang kú h¹ch to¸n míi . Nî TK 335 : chi phÝ ph¶i tr¶. Cã TK 721 : thu nhËp ho¹t ®éng bÊt thêng. Cuèi kú h¹ch to¸n, c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho ®èi tîng c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú (ph©n bæ tû lÖ víi chi phÝ nh©n c«ng) Nî TK 154 : chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Cã TK 627 : chi phÝ s¶n xuÊt chung. 4. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh , chi bÊt thêng: Tµi kho¶n sö dông 811, 821. C¨n cø vµo sè ph¸t sinh trong kú kÕ to¸n ghi Nî TK 811,821 : chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh , ho¹t ®éng bÊt thêng. Nî TK 133 : thuÕ GTGT ®Çu vµo. Cã TK 111,112,331,152,153 : Sè ph¶i chi. 5. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . Tµi kho¶n sö dông: TK 154 chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang . §Þnh kú , kÕ to¸n c¨n cø vµo sæ chi tiÕt theo dâi, tËp hîp chi phÝ vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt tõng lo¹i chi phÝ , b¶ng ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung tiÕn hµnh kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 154 ( chi tiÕt cho tõng ®èi tîng ) Tr×nh tù h¹ch to¸n. - KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Nî TK 154. Cã TK 621 . - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Nî TK 154. Cã TK 622. - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung. Nî TK 154. Cã TK 627. 6. §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë: Do c«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng do ®ã viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë kh«ng ph¶i thùc hiÖn mµ kÕ to¸n hµng th¸ng hoÆc ®Þnh kú c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ thùc tÕ cña viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm cïng víi gi¸ trÞ ký kÕt khi s¶n phÈm hoµn thµnh ®Ó biÕt ®îc møc ®é s¶n phÈm ®· hoµn thµnh ®Õn ®©u. 7. KÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm - bµn giao s¶n phÈm hoµn thµnh: Hµng th¸ng hoÆc ®Þnh kú c¨n cø vµo biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng c«ng viÖc, nghiÖm thu s¶n phÈm s¶n xuÊt hoµn thµnh, b¶n quyÕt to¸n gi¸ trÞ h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh, phiÕu b¸o gi¸ thanh to¸n gi¸ trÞ c«ng tr×nh, biªn b¶n thanh lý hîp ®éng, biªn b¶n bµn giao c«ng tr×nh, s¶n phÈm s¶n xuÊt ®a vµo sö dông cïng c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc thanh quyÕt to¸n gi¸ trÞ s¶n phÈm hoµn thµnh. KÕ to¸n thùc hiÖn c¸c bíc h¹ch to¸n: - Gi¸ thanh to¸n s¶n phÈm : Nî TK 131. Cã TK 3331. Cã TK 511 . - TrÞ gi¸ vèn s¶n phÈm hoµn thµnh . Nî TK 632. Cã TK 154 8. KÕ to¸n thanh to¸n tiÒn hµng. - Trêng hîp kh¸ch hµng chuyÓn tiÒn tríc : 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî TK 111,112 Nî TK 141 Cã TK 131 - Trêng hîp thanh to¸n trong kú h¹ch to¸n. Nî TK 111,112 Cã TK 333.1 Cã TK 511. - Trêng hîp kh¸ch hµng cßn nî. Nî TK 131 Cã TK 333.1 Cã TK 511. Khi thanh to¸n tiÒn hµng c¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý hîp ®ång vµ phiÕu b¸o gi¸ thanh to¸n sè tiÒn ®· chuyÓn ghi : Nî TK 111,112 Cã TK 131 9. KÕ to¸n thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh : Tµi kho¶n sö dông 711 VÝ dô thu l·i tiÒn göu ng©n hµng, kÕ to¸n h¹ch to¸n. Nî TK 112 Cã TK 331 Cã TK 711 10. KÕ to¸n thu nhËp bÊt thêng : Tµi kho¶n sö dông :TK 721. VÝ dô thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n Nî TK 111,112,152 Cã TK 333.1 Cã TK 721. 11. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. Tµi kho¶n sö dông 211: nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh. TK 214 : gi¸ trÞ hao mßn TSC§. * H¹ch to¸n t¨ng tµi s¶n : trong kú h¹ch to¸n nÕu cã ph¸t sinh t¨ng c¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n , ho¸ ®¬n mua hµng , giÊy thanh to¸n tiÒn hµng... a. T¨ng do mua s¾m: Nî TK 211 Nî TK 133.2 Cã TK 111,112,331 B»ng quü ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt Nî TK 414 Cã TK 411. b. T¨ng do ng©n s¸ch cÊp. Nî TK 211 Cã TK 411. * H¹ch to¸n gi¶m tµi s¶n: tµi s¶n cña c«ng ty gi¶m chñ yÕu do thanh lý, ®iÒu chuyÓn ®i n¬i kh¸c, ph¸ ®i lµm l¹i ... a. Do ®iÒu chuyÓn: Nî TK 411 Nî TK 214 Cã TK 211 b. Do thanh lý nhîng b¸n . Nî TK 214. Nî TK 821. Cã TK 211. * H¹ch to¸n khÊu hao tµi s¶n : ¸p dông tÝnh khÊu hao tµi s¶n theo quyÕt ®Þnh 1062/KHTS Bé tµi chÝnh quy ®Þnh Nguyªn gi¸ Sè KH n¨m = -------------------------12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sè n¨m sö dông x 12 Nî TK 627 Nî TK 642 Cã TK 214 - KÕ to¸n tÝnh , kÕt chuyÓn khÊu hao theo ®èi tîng sö dông , ®èi víi tµi s¶n dïng cho nhiÒu ®èi tîng c«ng ty ph©n bæ theo tû lÖ quy ®Þnh phï hîp 12. KÕ to¸n thanh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n BH. a. KÕ to¸n thanh to¸n l¬ng. - Ph¬ng ph¸p tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty : + §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: v× s¶n phÈm chñ yÕu lµ x©y dùng c«ng tr×nh, söa ch÷a xe, söa ch÷a vò khÝ do ®ã viÖc tÝnh lîng ®îc c¨n cø vµo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng do nhµ níc quy ®Þnh vµ ®Þnh møc tiÒn l¬ng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm , tõ ®ã cã møc kho¸n vÒ nh©n c«ng hîp lý cho ngêi lao ®éng + §èi víi nh©n viªn qu¶n lý t¹i c¸c phßng ban ph©n ®éi: c¨n cø vµo thu nhËp hµng n¨m ®Ó l¹i c«ng ty , tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ ®îc tÝnh trªn sè nh©n viªn qu¶n lý thùc tÕ vµ tû lÖ% quy ®Þnh ®èi víi viÖc tr¶ l¬ng vµ chøc danh c«ng viÖc - Khi thanh to¸n l¬ng cho c«ng nh©n, c¨n cø vµo b¶ng l¬ng phßng kÕ to¸n lËp ( trÝch khÊu trõ 5% BHXH, 1% BHYT c«ng nh©n ph¶i nép vµ sè tiÒn nî) kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 334 Cã TK 111 Cã TK 141 Cã TK 338 : 5%BHXH,1%BHYT c«ng nh©n ph¶i nép. b. BHXH, BHYT vµ kinh phÝ c«ng ®oµn : * C«ng ty trÝch 19% trong ®ã BHXH 15% nép cÊp trªn . BHYT 2% nép cÊp trªn. Kinh phÝ c«ng ®oµn 2%(1% nép c«ng ®oµn cÊp trªn, 1% chi c«ng ®oµn c¬ së ) * Ngêi lao ®éng ph¶i ®ãng :6% BHXH 5% nép cÊp trªn BHYT 1% Nép c«ng ®oµn cÊp trªn * H¹ch to¸n nghiÖp vô trÝch 19% BHXH, BHYT ,KPC§ vµo chi phÝ trong kú Nî TK 622,642,627 Cã TK 338(338.2,338.3,338.4) * H¹ch to¸n BHXH, BHYT 6% ngêi lao ®éng ph¶i nép. + Trêng hîp khÊu trõ vµo l¬ng : Nî TK 334 Cã TK 338(338.2, 338.3) + Trêng hîp Ngêi lao ®éng nép b»ng tiÒn. Nî TK 111 Cã TK 338 (338.2, 338.3) - Chi phÝ c«ng ®oµn t¹i ®¬n vÞ : Nî TK 338 Cã TK 111,141 - Trong kú mäi ho¹t ®éng vÒ thanh to¸n tiÒn l¬ng èm ®au, nghØ chÕ ®é, thuèc men, ®i viÖn cho ngêi lao ®éng. C«ng ty trÝch sö dông vµo cuèi kú quyÕt to¸n b¸o c¸o lªn c¬ quan cÊp trªn. Nî TK 338 Cã TK 111,141,334. - C¬ quan cÊp trªn duyÖt sè ®¬n vÞ chi ®ång thêi kÕt hîp víi sè ®¬n vÞ ph¶i nép ®Ó bï trõ sè cßn l¹i ®¬n vÞ thùc tÕ ph¶i nép c¬ quan cÊp trªn. Nî TK 338 Cã TK 111,112 13. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp . Tµi kho¶n sö dông : TK 641 : Chi phÝ b¸n hµng TK 642 : Chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp . - H¹ch to¸n tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng , nh©n viªn qu¶n lý Doanh nghiÖp 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî TK 641, 642 Cã TK 334 - TrÝch 19% BHXH, BHYT, KPC§ vµo chi phÝ trong kú. Nî TK 641, 642 Cã TK 338 (338.2, 338.3, 338.4) - XuÊt dïng nguyªn liÖu , vËt liÖu phôc vô qu¶n lý b¸n hµng trong kú. Nî TK 641,642 Cã TK 152 - XuÊt dïng c«ng cô dông cô lo¹i gi¸ trÞ nhá dïng mét lÇn. Nî TK 641, 642. Cã TK 153. - XuÊt dïng CCDC gi¸ trÞ lín ph©n bæ nhiÒu lÇn. Nî TK 142. Cã TK 153 - Khi tiÕn hµnh ph©n bæ Nî TK 641,642 Cã TK 142. - TrÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý , b¸n hµng. Nî TK 641,642 Cã TK 214 - TiÒn ®iÖn tho¹i, ®iÖn, níc, chi söa ch÷a tµi s¶n gi¸ trÞ nhá, tr¶ l·i tiÒn vay, héi nghÞ, giao dÞch tiÕp kh¸ch, c¸c kho¶n chi kh¸c phôc vô qu¶n lý, b¸n hµng... Nî TK 641,642 Cã TK 133 Cã TK 111,112,331,141. - ThuÕ m«n bµi, thuÕ trªn vèn, thuÕ nhµ ®Êt ph¶i nép cho nhµ níc. Nî TK 642 Cã TK 333 Cuèi kú c¨n cø vµo sæ tæng hîp chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp, chi phÝ b¸n hµng ®· tËp hîp tÝnh vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng sö dông. KÕt chuyÓn chi phÝ tÝnh kÕt qu¶ Nî TK 911 Cã TK 641,642 14. KÕ to¸n tµi s¶n b»ng tiÒn. Tµi kho¶n sö dông: TK111, 112. - Hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu chi, phiÕu thu tËp hîp tÊt c¶ c¸c kho¶n chi b»ng tiÒn vµ thu b»ng tiÒn vµo sæ nhËt ký chung vµ sæ chi tiÕt nhËt ký thu tiÒn, nhËt ký chi tiÒn vµ tÝnh ®îc sè tiÒn tån kho¶n. - C¨n cø vµo giÊy b¸o ng©n hµng, sæ chi tiÕt tiÒn göi ng©n hµng vµ sæ tæng hîp chi tiÕt tiÒn göi ng©n hµng cña c«ng ty, c¸c chøng tõ kh¸c liªn quan ®Þnh kho¶n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, céng dån tÝnh sè tiÒn tån kho¶n. Nî TK 111, 112 Cã TK liªn quan. H¹ch to¸n nghiÖp vô chi tiÒn. Nî TK liªn quan Cã TK 111, 112 15. KÕ to¸n kÕt qu¶ a. X¸c ®Þnh KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú . KÕt chuyÓn gi¸ vèn s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú . Nî TK 911. Cã TK 632 KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn. Nî TK 511 Cã TK 911 - TÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh NÕu l·i : Nî TK 911 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã TK 421 Nî TK 421 Cã TK 911 b. X¸c ®Þnh KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh - KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Nî TK 911 Cã TK 811 KÕt chuyÓn doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. Nî TK 711 Cã TK 911 TÝnh KÕt qu¶ thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. NÕu l·i : Nî TK 911 Cã TK 421 Lç : Nî TK 421 Cã TK 911 c. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng thu bÊt thêng. - KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng bÊt thêng. Nî TK 911 Cã TK 821 - KÕt chuyÓn thu ho¹t ®éng bÊt thêng. Nî TK 721 Cã TK 911 TÝnh kÕt qu¶ thu ho¹t ®éng tµi chÝnh . NÕu l·i : Nî TK 911 Cã TK 421 Lç : Nî TK 421 Cã TK 911 16. Ph©n phèi KÕt qu¶ . Tµi kho¶n sö dông :TK 421 - Hµng th¸ng hoÆc ®Þnh kú khi tÝnh KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kÕ to¸n t¹m ph©n phèi lîi tøc h¹ch to¸n ®îc . - ThuÕ thu nhËp c«ng ty ph¶i nép theo th«ng b¸o nép thuÕ hµng th¸ng. Nî TK 421 Cã TK 333. - Khi c«ng ty nép thuÕ Nî TK 333 Cã TK 111, 112 - TiÒn thu sö dông vèn ph¶i nép. Nî TK 421 Cã TK 333 Khi c«ng ty nép Nî TK 333 Cã TK 111, 112 - X¸c ®Þnh c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c cho c¬ quan chñ qu¶n. Nî TK 421 Cã TK 338 Khi c«ng ty nép. Nî TK 338 Cã TK 111, 112 - T¹m chia cho c¸c quü sè ®Ó l¹i Doanh nghiÖp theo tû lÖ quy ®Þnh + Quü khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt = 35% sè ®Ó l¹i c«ng ty Nî TK 421 Cã TK 414 + Quü dù phßng tµi chÝnh 10%. Nî TK 421 Cã TK 415 lç : 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Quü khen thëng, quü phóc lîi Nî TK 421 Cã TK 431 : Quü khen thëng Cã TK 431 : Quü phóc lîi. - Cuèi n¨m kÕ to¸n kÕt chuyÓn sè lîi nhuËn cha ph©n phèi n¨m nay sang lîi nhuËn cha ph©n phèi n¨m tríc. Nî TK 421 : lîi nhuËn n¨m nay. Cã TK 421 : lîi nhuËn n¨m tríc . * Khi b¸o c¸o kÕt qu¶ ®îc cÊp trªn phª duyÖt, x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp thùc tÕ, sè thu sö dông vèn, thuÕ nhµ ®Êt (nÕu cã) c«ng ty ph¶i nép, vµ sè thùc tÕ trÝch lËp c¸c quü, kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch tiÕp sè cha trÝch. - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ níc. Nî TK 421: Lîi nhuËn cha ph©n phèi. Cã TK 333 : ThuÕ vµ c¸c kho¶n cßn ph¶i nép. - Sè quü ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt, quü dù phßng tµi chÝnh, quü khen thëng, phóc lîi ®îc trÝch thªm: Nî TK 421 : Lîi nhuËn cha ph©n phèi. Cã TK 414 : Quü ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®îc trÝch thªm. Cã TK 415 : Quü dù phßng tµi chÝnh ®îc trÝch thªm. Cã TK 431 (431.1) : Quü khen thëng ®îc trÝch thªm. Cã TK 431 (431.2) : Quü phóc lîi ®îc trÝch thªm. - Trêng hîp khi b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ®îc cÊp trªn phª duyÖt nÕu cã sè thuÕ thu nhËp thùc tÕ ph¶i nép nhá h¬n sè tÝnh tríc. KÕ to¸n ®iÒu chØnh sè trªnh lÖch. Nî TK 333 Cã TK 421 17. LËp b¸o c¸o kÕ to¸n: HÕt mét niªn ®é kÕ to¸n (Thêi gian b¾t ®Çu t 1/1 ®Õn 31/12 d¬ng lÞch). KÕ to¸n tiÕn hµnh, rµ so¸t ph©n lo¹i ®iÒu chØnh sè liÖu hîp lý chÝnh x¸c ®¶m b¶o h¹ch to¸n ®Çy ®ñ ph¸t sinh, ®Ó tÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh tr×nh c¬ quan cÊp trªn phª duyÖt . C¬ quan trùc tiÕp phª duyÖt b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty lµ C¬ quan tµi chÝnh cÊp Bé quèc phßng vµ tµi chÝnh Bé t lÖnh biªn phßng * NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Trêng Thµnh : C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ lµm ¨n cã hiÖu qu¶, lu«n chÊp hµnh quy ®Þnh cña Nhµ níc. Bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty ®îc tæ chøc râ rµng vµ ph¸t huy hiÖu qu¶, víi bé m¸y kÕ to¸n lu«n lµm viÖc nghiªm tóc, gi¸m ®èc cã thÓ theo dâi t×nh h×nh thùc tÕ vµ cã biÖn ph¸p diÒu chØnh kÞp thêi nh÷ng sai lÖch gi÷a thùc tÕ vµ dù to¸n.Phßng kÕ ho¹ch kü cã c¸c nh©n viªn lu«n gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch.Phßng kÕ to¸n bè trÝ c¸c nh©n viªn cã tr×nh ®é, thêng xuyªn cung cÊp th«ng tin cho phßng kÕ ho¹ch kü thuËt nªn qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch lu«n s¸t víi thùc tÕ. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ NhËt ký chung, mét h×nh thøc phï hîp víi thùc tÕ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty. HÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n ®îc lËp theo ®óng quy ®Þnh vµ ®¶m b¶o phï hîp víi ho¹t ®éng kÕ to¸n t¹i Doanh nghiÖp, ®· t¹o ra ®îc mèi quan hÖ lÉn nhau gi÷a c¸c bé phËn trong toµn bé hÖ thèng kÕ to¸n cña c«ng ty.Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ ®óng vµ hîp lý gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc nhanh chãng, chÝnh x¸c. Ngoµi ra c«ng ty cßn ®Æc biÖt chó träng tíi viÖc lËp hÖ thèng sæ chi tiÕt nh»m cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin cho ngêi qu¶n lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho tæng hîp kÕ to¸n cuèi kú vµ lËp b¸o c¸o gi¸ thµnh C¸ch h¹ch to¸n vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh tai c«ng ty ®óng chÕ ®é, râ rµng, cô thÓ vµ phï hîp víi t×nh h×nh t¹i c«ng ty. C«ng ty sö dông m¸y tÝnh ®iÖn tö vµo c«ng t¸c kÕ to¸n nªn ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cña th«ng tin kÕ to¸n, cung 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cÊp th«ng tin nhanh, biÓu sæ ®Ñp. C«ng ty tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ theo bèn kho¶n môc gi¸ thµnh nªn c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh gÆp nhiÒu thuËn lîi. C«ng ty giao kho¸n c«ng viÖc cho c¸c ®éi tù qu¶n lý nhng vÉn theo dâi chÆt chÏ nªn qu¸ tr×nh thi c«ng ®¶m b¶o ®óng chÊt lîng vµ kh«ng sai lÖch nhiÒu so víi dù to¸n.C«ng ty ®· giao cho ngêi chØ huy c«ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c«ng ty vÒ qu¸ tr×nh thi c«ng. 17
- Xem thêm -