Tài liệu Du lịch

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 289 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Tham gia: 09/09/2015

Mô tả:

B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa Du lÞch Môc lôc PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ ®¬n vÞ t×m hiÓu 1. Lêi më ®Çu 2. VÞ trÝ cña nhµ hµng 3. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn PhÇn II: Kh¸i qu¸t bé m¸y qu¶n lý cña ®¬n vÞ 1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña ®¬n vÞ 2. Ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ PhÇn III: Ph©n tÝch ®Ò tµi lùa chän 1. Nghiªn cøu thÞ trêng vµ x¸c ®Þnh thÞ trêng môc tiªu 2. X¸c ®Þnh môc tiªu 3. X©y dùng chiÕn lîc Marketing 4. X©y dùng bé m¸y qu¶n lý 5. H×nh thµnh phong c¸ch PhÇn IV: KÕt luËn Trang 2 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 PhÇn I Kh¸i qu¸t vÒ ®¬n vÞ thùc tËp 1/ Lêi nãi ®Çu: Khi ®Êt níc ngµy mét ph¸t triÓn th× nhu cÇu ¨n uèng cña con ngêi ngµy mét n©ng cao, nh»m th¶o m· së thÝch nhu cÇu thëng thøc cña hä. Tríc ®©y hä nghÜ ¨n lµ mét c¸i g× ®ã ®Ó duy tr× sù sèng vµ kh«ng coi träng, nhng gêi ®Çy “¨n” kh«ng chØ lµ nhu cÇu cÇn thiÕt cho hä sinh tån mµ cßn ®Ó gióp hä vui, thÝch thó vµ c¶m nhËn qua tõng m¾n ¨n, hä giê khi nãi ®Õn mãn ¨n, chØ mong ý nghÜa thëng thøc vµ rÊt cÇu kú vÒ c¸c mãn ¨n/ Vò ThÞ B«ng - Líp: 6061 1 B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa Du lÞch ChÝnh v× nh÷ng nhu cÇu ®ã, ®· cã rÊt nhiÒu c¸c nhµ hµng to, nhá, më ra ®Ó phôc vô hä, víi c¸c h¬ng vÞ vµ cñac c¸c vïng miÒn vµ c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi. TÊt c¶ mäi ngêi cã thÓ tô häp vµ quen biÕt nhau th«ng qua Èm thùc, vµ c¸c níc trªn thÕ giíi biÕt ®Õn chóng ta còng th«ng qua nh÷ng mãn ¨n cæ truyÒn cña ViÖt Nam vµ ngîc l¹i. §Êy lµ lý do ®Ó chñ nhµ hµng t«i ®ang t×m hiÓu ®· m¹nh d¹n kinh nghiÖm vÒ dÞch vô nµy, nhµ hµng cã tªn Sao BiÓn n»m trªm con phè Kim M·, mét ®Þa chØ ®· kh¸ quen thuéc víi nh÷ng ngêi sµnh ¨n. ë ®©y ngoµi c¸c mãn ¨n cæ truyÒn ViÖt Nam, còng cã nh÷ng mãn ¨n h¶i s¶n tõ vïng biÓn mµ c¸c b¹n kh«ng cÇn mÊt c«ng ®i ®Õn nh÷ng vïng biÓn xa x«i mµ ë ngay trong vïng Hµ Néi còng cã thÓ thëng thøc chóng. 2. VÞ trÝ cña nhµ hµng: Trong chiÕn lîc kinh doanh cã mét ®iÒu tèi quan trän quyÕt ®Þnh yÕu tè thµnh c«ng chiÕm 80% lµ vÞ trÝ, bëi nÕu cã mét vÞ trÝ thuËn tiÖn th× viÖc kinh doanh sÏ dÔ dµng h¬n. Nh c¸c b¹n biÕt ®Êy, thêi nay th× mäi ngêi rÊt muèn nh÷ng mãn ¨n ngon, mang ®Ëm phong c¸ch truyÒn thèng, gÇn gòi víi thiªn nhiªn vµ kÕt hîp cña nhiÒu vïng miÒn kh¸c nhau. Nhng hä l¹i kh«ng cã nhiÒu nh÷ng nhµ hµng nh thÕ. ChÝnh v× vËy, lµ mét ngêi kinh doanh, ta ph¶i ®a ®îc yÕu tè Êy ®Õn kh¸ch hµng. V× thÕ, mét vÞ trÝ ®Ñp lµ mét vÞ trÝ trung t©m giao th«ng ®i l¹i dÔ dµng. Cã thÓ nãi c¸c nh©n tè ®ã tô häp kh¸ ®Çy ®ñ ë nhµ hµng t«i ®ang t×m hiÓu . Nhµ hµng cã vÞ trÝ mÆt tiÒn kh¸ thuËn lîi, cã chç ®Ó xe réng r·i, n»m ë trung t©m thµnh phè, giao th«ng ®i l¹i thuËn tiÖn. 3. LÞch sö vµ ph¸t triÓn: Nhµ hµng ra ®êi ®îc 3 n¨m, mét thêi gian kh«ng dµi nhng còng ®ñ ®Ó kh¼ng ®Þnh ®îc m×nh vµ lµ ®Þa chØ quen thuéc cña mäi ngêi. Cho ®Õn ngµy nay v¨n ph¬ng ch©m phôc vô ¨n uèng, nhµ hµng ®ang dÇn c¶i thiÖn m×nh vµ lµm hoµn h¶o tèi ®a c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ®Ó nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch. Ngoµi kinh doanh ¨n uèng nhµ hµng cßn kÕt hîp víi kinh doanh lo¹i h×nh bÓ b¬i ®ang ®îc sö sù ñng hé rÊt nhiÖt t×nh cña du kh¸ch. Dù kiÕn ®Õn th¸ng 10 tíi nã sÏ ®i vµo ho¹t ®éng. Nh c¸c b¹n biÕt ®Êy, chØ lµ nh÷ng nh©n viªn phôc vô bµn nghe th× thÊy c«ng viÖc ®ã rÊt tÇm thêng, kh«ng mÊy lµm quan träng nhng kh«ng ph¶i thÕ. Vò ThÞ B«ng - Líp: 6061 2 B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa Du lÞch Phôc vô bµn lµ nh÷ng nh©n viªn thùc sù rÊt quan träng bëi v× hä lµ ngêi trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch. Mäi sù hµi lßng hay kh«ng hµi lßng hay kh«ng hµi lßng mét phÇn rÊt lín phô thuéc vµo ngêi phôc vô ®ã. ChÝnh v× yÕu tè quan träng ®ã mµ nµh hµng t«i ®ang t×m hiÓu rÊt coi träng vÒ viÖc tuyÓn vµ qu¶n lý nh©n sù. Nhµ hµng lu«n tuyÓn nh÷ng nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n, cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt, cã kinh nghiÖm vµ ®îc ®µo t¹o qua trêng líp. Tuy nhiªn, nhµ hµng còng lu«n tuyÓn dông ngêi míi ra trêng, cã n¨ng lùc ®Ó hä cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn chuyªn m«n. Bé phËn kinh doanh còng lµ mét bé phËn rÊt quan träng gióp nhµ hµng ®a ra nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh, qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu vµ thu hót kh¸ch. Bé phËn kinh doanh nh mét c¸nh tay ph¶i gióp cho nhµ hµng cã thÓ tån t¹i ®îc. PhÇn II Kh¸i qu¸t bé m¸y qu¶n lý cña ®¬n vÞ 1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña ®¬n vÞ M« h×nh s¬ ®å bé m¸y qu¶n lý nhµ hµng Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Tr.p Tµi chÝnh NV phôc vô Bµn Tr.P Nh©n sù NV VÖ Sinh Tr.P Kinh doanh BÕp trëng NV phôc vô Bar NV Phô bÕp Vò ThÞ B«ng - Líp: 6061 3 B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa Du lÞch Bé m¸y qu¶n lý nhµ hµng lµ mét bé m¸y rÊt quan träng. Nã ¶nh hëng trùc tiÐp ®Õn doanh thu cu¶ nhµ hµng. V× thÕ, muèn ph¸t triÓn vµ cã lîi nhuËn tèi ®a th× ph¶i cã mét bé m¸y qu¶n lý v÷ng ch¾c. 4. Ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ: Do t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nªn t×nh h×nh kinh doanh cña ®¬n vÞ còng rÊt ph¸t triÓn. §¬n vÞ cßn kinh doanh nhiÒu mÆt hµng kh«ng chØ lµ ®å ¨n mµ cßn mét sè dÞch vô kh¸c nh quÇy bar phôc vô cho kh¸ch c¸c lo¹i rîu, coctai, sinh tè, níc Ðp tr¸i c©y. Sè bµn trong nhµ hµng lu«n ®¹t c«ng suÊt trung b×nh lµ 90%. Tõ ®ã cho thÊy doanh thu cña nhµ hµng còng kh¸ cao. PhÇn III Ph©n tÝch ®Ò tµi lù chän Vò ThÞ B«ng - Líp: 6061 4 B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa Du lÞch Trong qóa tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, mäi ngµnh, mäi nghÒ kinh doanh ®Òu ph¶i x©y dùng mét chiÕn lîc ®Ó bíc cïng víi thÕ giíi. V× thÕ, víi t c¸ch lµ mét sinh viªn ®ang theo häc ngµnh du lÞch nhÊt lµ kinh doanh dÞch vô ¨n uèng , t«i thÊy r»ng cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn lîc kinh doanh. §ã lµ mét ®iÒu rÊt cÇn thiÕt trong t×nh h×nh héi nhËp hiÖn nay. 1. Nghiªn cøu thÞ trêng vµ x¸c ®Þnh thÞ trêng môc tiªu: §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh nhµ hµng trong khi sè lîng kh¸ch shµng thùc tª, tiªu dïng s¶n phÈm cña doanh nghÖp lµ con sè kh«ng lín, th× sè lîng kh¸ch hµng tiÒm Èn l¹i cã thÓ lµ rÊt lín vµ ph©n t¸n trong mét ph¹m vi réng. Nh thÕ lµ cung vµ cÇu kh«ng c©n b»ng nhau, ngêi cung cÊp ®a ra nhiÒu mÆt hµng nhng ngêi tiªu dïng l¹i kh«ng biÕt hoÆc kh«ng muèn tiªu thô dÉn ®Õn cung thõa cÇu thiÕu. CÇu trong kinh doanh nhµ hµng thùc chÊt lµ mét phÇn cña cÇu trong kinh doanh du lÞch v× díi gèc ®é cña ngµnh th× s¶n phÈm kinh doanh nhµ hµng lµ mét bé phÇn cÊu thµnh quan träng trong kinh doanh du lÞch. Nh»m x¸c ®Þnh t¬ng quan gi÷a gi¸ trÞ mong ®îi vµ gi¸ trÞ c¶m nhËn cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm tiªu dïng, nãi mét c¸ch kh¸ch kh¸ch hµng cã thÓ so s¸nh gi÷a s¶n phÈm tiªu dïng vµ chÊt lîng phôc vô. Cho ®Õn nay, trong lÜnh vù kinh doanh ¨n uèng ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu Marketing vÒ kh¸ch hµng. Ta cã thÓ thÊy tÝnh ®a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm cña kh¸ch hµng nªn khã cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc kh¸ch hµng ®Æc trng cho doanh nghiÖp kinh doanh ¨n uèng mµ chØ cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc mét sè lo¹i kh¸ch hµng víi nh÷ng nÐt ®ùc trng chung nhÊt ®Þnh. VÝ dô: Trung t©m nghiªn cøu chuyªn nghiÖp vÒ ¨n uèng vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn l¬ng thùc thùc phÈm t¹i Ph¸p (CCA) ®· thùc hiÖn nghiªn cøu lo¹i kh¸ch hµng Ch©u ¢u, hä ®· x¸c ®Þnh ®îc lo¹i kh¸ch hµng kh¸c nhau mµ hµnh vi cña hä ¶nh hëng ®Õn s¶n phÈm ¨n uèng. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Sau ®©y lµ mét sè ¶nh hëng cña hä ®Õn s¶n phÈm ¨n uèng. Nh÷ng kh¸ch hµng kh«ng bÞ dao ®éng Nh÷ng kh¸ch hµng tÝnh to¸n Nh÷ng ngêi ®Æc biÖt quan t©m tíi søc khoÎ Nh÷ng kh¸ch hµng sµnh ¨n Nh÷ng kh¸ch hµng ®¬n gi¶n Nh÷ng ngêi dÔ ¨n uèng Nh÷ng kh¸ch hµng phµm ¨n Nh÷ng ngêi thÝch c¸i l¹ Nh÷ng ngêi quan t©m tíi m«i trêng Vò ThÞ B«ng - Líp: 6061 5 B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa Du lÞch Theo nhh÷ng ¶nh hëng ®ã ®Õn s¶n phÈm ¨n uèng th× c¸c lo¹i kh¸ch kh«ng hoµn toµn ph©n lËp mµ ®an xen nhau cã thÓ xem r»ng mìi kh¸ch hµng thuéc mét ®oan thÞ trêng. Tõ ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a kh¸ch hµng ®èi víi thùc phÈm hay ®å ¨n nµo ®ã. TiÕp theo, cÇn ph¶i nghiªn cøu vÒ møc thu nhËp b×nh qu©n cña mçi ngêi, ®ã lµ mét yÕu tè kh¸ quan träng. V× kh«ng ph¶i ai còng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n víi møc thùc ®¬n cã thÕ nªn viÖc nghiªn cøu møc thu nhËp cña kh¸ch hµng gióp chóng ta ®a ra ®îc møc thùc ®¬n hîp lý ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. 2. X¸c ®Þnh môc tiªu: Khi bíc vµo kinh doanh, dï ë bÊt cø lÜnh vùc nµo ®i ch¨ng n÷a, mäi doanh nghÖp lu«n x¸c ®Þnh cho m×nh mét môc tiªu. ThÕ nªn trong lÜnh vùc ¨n uèng còng lu«n x¸c ®Þnh cho m×nh mét môc tiªu nhÊt ®Þnh, lu«n tù ®Æt ra cho m×nh nh÷gn c©u hái ®Ó thùc hiÖn. ChÝnh v× thÕ, ta ph¶o ®Æt ra cho m×nh môc tiªu cã thÓ lµ vÒ nh©n tè kh¸ch hµng, tù ®a ra cho m×nh mét c©u hái lµ m×nh muèn vô ®èi tîng kh¸ch nµo, ®ã lµ kh¸ch b×nh d©n hay kh¸ch VIP hoÆc c¶ hai. 3. X©y dùng chiÕn lîc Marketing: Ngµy nay, lý thuyÕt Marketing ®· ®îc vËn dông phæ biÕn trong c¸c c¬ së kinh doanh ¨n uèng t¹i nhiÒu níc ph¸t triÓn trªn trªn thÕ giíi. Nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ do c¸c nhµ kinh doanh muèn cã ®îc nh÷ng s¶n phÈm ®a d¹ng ®Ó thÝch hîp víi tõng lo¹i thÞ trêng cô thÓ. §Ó cã ®îc mét chiÕn l¬c, mét thiÕt kÕ cho s¶n phÈm trong kinh doanh ¨n uèng, tríc tiªn cÇn ph¶i nghiªn cøu chi tiÕt kh¸ch hµng tiÒm Èn. ChÝnh quy m« vµ ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña kh¸ch hµng tiÒm Èn sÏ cã ¶nh hëng tíi thÓ lo¹i, quy m«, vÞ trÝ, thø h¹ng cña cã së kinh doanh. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh ¨n uèng trong kinh doanh du lÞch quèc tÕ c©n fhtiÕt ph¶i ph©n loÞa thÞ trêng theo quèc tÞch bëi v× phong tôc, tËp qu¸n trong ¨n uèng ¶nh hëng tíi së thÝch vµ hµnh vi cña ngêi tiªu dïng. VÊn ®Ò doanh nghiÖp cÇn quan t©m lµ nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÐu cña s¶n phÈm. Trong nhiÒu trêng hîp, doanh nghiÖp sÏ cè g¾ng ®a ra nh÷ng s¶n phÈm riªng biÖt so víi c¸c s¶n phÈm cña c¸c dèi thñ c¹nh trnah (b»ng c¸ch t¹o ra mét c¸i g× ®ã míi l¹, ®éc ®¸o. Mét doanh nghiÖp kinh doanh ¨n uèng cÇn ph¶i biÕt râ m¹ng líc th¬ng m¹i cña ®Þa bµn ®Ó lùa chän c¸c nhµ cung øng tuú theo tÝnh chÊt cña s¶n Vò ThÞ B«ng - Líp: 6061 6 B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa Du lÞch phÈm võa ®¶m b¶o nh÷ng lîi Ých vÒ kinh tÕ. Ph¶i nghiªn cøu cô thÓ chñng lo¹i hµng ho¸ cña c¸c nhµ kinh doanh, c¸c møc gi¸ cña hä, kh¶ n¨ng chuyªn chë thuËn tiÖn, thêi gian vµ sù ®Òu ®Æn trong cung øng…Nguyªn liÖu cÇn thiÕt trong kinh doanh cÇn ph¶i lùa chän kü cµng vµ theo tiªu chuÈn hiÖ ®¹i vÒ an toµn, vÖ sinh l¬ng thùc thùuc phÈm. Ngoµi ra, cÇn ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch chi tiÕt vÒ thiÕt kÕ bªn trong, trang bÞ néi thÊt cña phßng ¨n, quÇn ¸o ®ång phôc cña nh©n viªn, chñng lo¹i mãn ¨n vµ sù ph©n bè chóng theo thêi gian trong mét ngµy. §iÓm thuËn lîi nhÊt cña kinh doanh ¨n uèng so víi kinh doanh lu tró lµ s¶n phÈm cô thÓ trong kinh doanh ¨n uèng lµ rÊt n¨ng ®éng, cã thÓ dÔ dµng thay ®æi theo sù yªu cÇu cña ngêi tiªu dïng. V× lÏ ®ã, s¨n phÈm trong kinh doanh ¨n uèng cã tÝnh linh ho¹t h¬n vµ dÔ qu¶n lý h¬n ®è víi c¸c chuyªn gia Marketing. H¬n n÷a, nã l¹i dÏ c¶i tiÕn, dÏ thay ®æi b»ng s¶n phÈm míi. Trong trêng hîp thay ®æi mét s¶n phÈm, hiÖn t¹i cÇn ph¶i ph©n tÝch c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn s¶n phÈm vµ kh¸ch hµng. Cô thÓ cÇn ph©n tÝch nh÷ng mÆt m¹nh vµ mÆt yÕu c¶u s¶n phÈm. CÇn ®a ra mét cuéc ®iÒu tra kh¸ch hµng b»ng c¸ch lµm mét b¶ng phiÕu hái ®¸p còng cã thÓ b»ng mét ph¬ng ph¸p phæ biÕn lµ trng bµy ®å ¨n uèng nh»m ®¸nh gi¸ sù u thÝch cña kh¸ch hµng. Tõ ®ã, theo sù ph¶n øng cña kh¸ch hµng sÏ ®¸nh gi¸ chÊt lîng, tÝnh thÈm mÜ cña ®å ¨n, thøc uèng. Mét c¸ch t¬ng tô kh¸c lµ triÓn l·m c¸c mãn ¨n. Môc ®Ých lµ ®Ó tr×nh diÔn tµi nghÖ cña ®Çu bÕp vµ c¸c nh©n viªn phôc vô. Nh÷ng ph¬ng ph¸p kÓ trªn kh«ng nh÷ng phôc vô cho viÖc nghiªn cøu nhu cÇu mµ cßn lµm t¨ng tÝnh hÊp dÉn cho c¸c s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh ¨n uèng ®Ó tõ ®ã qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu cña m×nh. Thùc ®¬n cña nhµ hµng còng chÝnh lµ mét h×nh thøc qu¶n c¸o h÷u hiÖu nh»m thóc tiÕn tiªu thô s¶n phÈm. Thùc ®¬n cÇn ph¶i thiÕt kÕt khÐo lÐo nh»m ®¹t ®îc môc tiªu Marketing cña nhµ hµng. Khi thiÕt lËp thùc ®¬n, cÇn ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt. Thùc tÕ cho thÊy thùc ®¬n ®îc ghi trªn giÊy cã nhiÒu lîi thÕ h¬n nÕu ®îc ghi trªn b¶ng. Nh÷ng mãn ¨n ®Æc s¶n trong ngµy theo nguyªn t¾c cÇn ph¶i ®a vµo mét thùc ®¬n riªng. 4. X©y dùng bé m¸y qu¶n lý: Trong t×nh h×nh hiÖn nay bé m¸y qu¶n lý v÷ng ch¾c còng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng thÕ nªn cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét bé m¸y cã thÓ tin tëng ®Ó ®iÒu hµnh c«ng viÖc. Còng nªn ®µo t¹o hoÆc tuyÓn nh÷ng nh©n viªn cã tay nghÒ vµ tr×nh ®é chuyªn m«n, t©m huyÕt víi nghÒ, trung thùc vµ cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc. Vò ThÞ B«ng - Líp: 6061 7 B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa Du lÞch Mét c¬ së v÷ng ch¾c lµ mét c¬ sá cã bé m¸y v÷ng vµng, ph¶i lu«n cã sù hoµ hîp cña chñ víi tí, kh«ng nªn t¹o nhiÒu ¸p lùc cho cÊp díi cña m×nh. T«i ®· tõng nghe ai ®ã nãi: “NÕu lµ mét ngêi chñ th× ®iÒu cÇn thiÕt lµ t«n träng vµ yeu quý nh©n viªn cña m×nh bëi hä chÝnh lµ ch×a kho¸ kÐt cña b¹n” vËy c¸c b¹n cã nghÜ r»ng c©u nãi nµy ®óng kh«ng ? Cßn t«i th× nghÜ lµ nã rÊt ®óng v× chÝnh hä lµ ngêi trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng. 5. H×nh thµnh phong c¸ch: Víi t×nh h×nh héi nhËp hiÖn nay th× viÖc t¹o cho m×nh mét phong c¸ch riªng biÖt lµ mét ®iÒu rÊt cã lîi nhÊt lµ trong ngµnh ¨n uèng. Ph¶i lµm sao t¹o ®îc phong c¸ch Ên tîng, cã ngêi lùa chän theo phong c¸ch ch©u ¢u, còng cã ngêi lùa chän theo phong c¸ch ch©u ¸, còng ãc ngêi lùa chän theo phong cach mang ®Ëm phomg c¸ch c« rtñyÒn cña d©n téc. Nhng thËt ®¸ng tiÐc, rÊt nhiÒu nhµ hµgn hiÖn nay kh«ng ®Þnh h×nh cho m×nh mét phong c¸ch cô thÓ v× nÕu cã mét phong c¸ch riªng biÖt sÏ thu hót ®îc tÇng líp kh¸ch tiÒm n¨ng. Phong c¸ch cã thÓ lµ vÒ h×nh thøc bªn ngoµi, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, lµ sù ®Æc s¾c, s¸ng t¹o trong chÕ biÕn, còng cã thÓ lµ phong c¸ch phôc vô riªng biÖt, kh«ng ®©u cã ®îc. Qua tÊt c¶ c¸c yÕu tè nh nghiªn cøu thÞ trêng, x¸c ®Þnh môc tiªu, chiÕn lîc Marketing, xay dùn bé m¸y qu¶n lý vµ cuèi cïng lµ h×nh thµnh phong c¸ch, ta cã thÓ thÊy ®¬ch thùc tr¹ng cña c¸c nhµ hµng hiÖn nay, hä cha n¾m b¾t ®îc nÒn kinh tÕ héi nhËp, cha m¹nh d¹n ®Çu t, vÝ dô nh ®¬n vÞ t«i ®ang t×m hiÓu th× còng cã mét sè chÝnh sÊch qu¶ng c¸o, c¬ së h¹ tÇng còng kh¸ lín nhng c¸ch trang trÝ cha ®îc b¾t m¾t, næi tréi cho l¾m, cha ®Èy m¹nh vµo c«ng t¸c t×m hiÓu thÞ trêng vµ ph©n tÝch t©m lý kh¸ch. PhÇn IV: KÕt luËn Vò ThÞ B«ng - Líp: 6061 8 B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa Du lÞch Quan lÇn ®i t×m hiÓu, ®· rót ra cho t«i rÊt nhÒu ®iÒu bæ Ých, vµ gióp t«i më réng thªm kiÕn thøc ®· tiÕp thu ë trªn líp vµ t«i thÊy cuéc sèng bªn ngoµi nã kh¸c rÊt nhiÒu so víi nh÷ng g× ®· gi¶ng ë líp. §îc lµm viÖc cïng víi nh÷ng ngêi qu¶n lý, hay ®Çu bÕp cña nhµ hµng ®· gióp t«i cã c¸ch nh×n s©u réng h¬n vÒ nhµ hµng. Tuy nhiªn nhµ hµng cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nhnng nã ®ang dÇn ®îc c¶i thiÖn vµ sÏ cã mét n¬i hoµn h¶o cho du kh¸ch trong thêi gian tíi. Nhµ hµng còng cã ®éi ngò nh©n viªn nhiÖt t×nh cã cã chuyªn m«n, c«ng t¸c qu¶n lý hîp lý vµ rÊt tèt. Khi t«i ®Õn thùc tËp ë nhµ hµng ® îc hä chØ b¶o tËn t×nh vµ chØ b¶o t«i nh÷ng g× t«i kh«ng biÕt, hä gióp t«i hoµn thµnh tèt c«ng viÖc vµ víi hä t«i cã mét thiÖn c¶m, mét Ên tîng s©u s¾c. Vµ trong t¬ng lai tíi t«i rÊt hy väng sÏ cïng lµm viÖc víi nh÷ng ngêi nh hä. Vò ThÞ B«ng - Líp: 6061 9
- Xem thêm -