Tài liệu Du lich

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu. NÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay ®ang trªn ®µ t¨ng trëng, ®êi sèng cña nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi ngµy cµng cã xu híng t¨ng lªn. §ã lµ mét trong nh÷ng lý do ®Ó gi¶i thÝch t¹ sao trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngêi ViÖt Nam ®i ra níc ngoµi du lÞch ngµy cµng nhiÒu. §©y chÝnh lµ c¬ héi mµ c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh quèc tÕ cÇn ph¶i n¾m lÊy. MÆt kh¸c, ®îc Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, víi c¬ chÕ chÝnh s¸ch th«ng tho¸ng, ngµnh du lÞch níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®¸ng ghi nhËn. ¦íc tÝnh n¨m 2002: lîng kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®¹t 2628000 lît ngêi, lîng kh¸ch du lÞch néi ®Þa ®¹t kho¶ng 13000000 lît ngêi. Sè lîng c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh kh«ng ngõng t¨ng lªn. TÝnh ®Õn n¨m 2002, c¶ níc ®· cã 130 c«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ, 900 c«ng ty l÷ hµnh néi ®Þa. Cã thÓ nãi, kinh doanh l÷ hµnh nãi chung hay kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng nãi riªng ®ang ë trong m«i trêng c¹nh tranh hÕt søc gay g¾t. Sè lîng kh¸ch ViÖt nam ®i ra níc ngoµi du lÞch t¨ng víi tèc ®é chËm h¬n vµ kh«ng thÓ theo kÞp tèc ®é t¨ng cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ. ChÝnh v× vËy ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng hiÖn t¹i ®ang ph¶i ®èi mÆt víi kh«ng Ýt khã kh¨n. Víi nh÷ng lý do ®ã, em ®· lùa chän ®Ò tµi: “ Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng cña Chi nh¸nh C«ng ty DÞch Vô Du LÞch BÕn Thµnh t¹i Hµ Néi.” Trong qua tr×nh nghiªn cøu, em ®· sö dông ph¬ng ph¸p: thu thËp xö lý th«ng tin, ph¬ng ph¸p luËn cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, ph¬ng ph¸p thèng kª, ph¬ng ph¸p ®å thÞ vµ mét sè ph¬ng ph¸p kh¸c. Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng cña chi nh¸nh c«ng ty DÞch Vô Du LÞch BÕn Thµnh t¹i Hµ Néi. Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng t¹i chi nh¸nh 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 1 C¬ së lý luËn vÒ kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng (outbound). 1.1. C¸c Kh¸I niÖm C¬ b¶n 1.1.1. Kinh doanh l÷ hµnh: Theo nghÜa réng: Dùa vµo c¸ch tiÕp cËn “ l÷ hµnh” lµ thùc hiÖn viÖc di chuyÓn tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kh¸c b»ng bÊt kú ph¬ng tiÖn g×, víi bÊt kú lý do nµo, bÊt kú thêi gian nµo, cã hay kh«ng trë vÒ n¬i xuÊt ph¸t lóc ®Çu, th× kinh doanh l÷ hµnh ®îc hiÓu lµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh»m cung cÊp c¸c dÞch vô ®· ®îc s¾p ®Æt tríc theo ®óng yªu cÇu cña con ngêi trong sù di chuyÓn ®ã. Theo nghÜa hÑp: Trong thùc tÕ ®Ó tiÖn lîi, dÔ dµng trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®Ó ph©n biÖt kinh doanh l÷ hµnh víi c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c trong du lÞch th× ngêi ta ®Þnh nghÜa kinh doanh l÷ hµnh lµ kinh doanh ch¬ng tr×nh du lÞch. ë ViÖt Nam trong c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, qu¶n lý nhµ níc vÒ du lÞch ngêi ta ®Þnh nghÜa kinh doanh l÷ hµnh nh sau: Kinh doanh l÷ hµnh lµ viÖc x©y dùng, b¸n vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch nh»m môc ®Ých sinh lîi. 1.1.2. C¸c lo¹i h×nh vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh l÷ hµnh: 1.1.2.1. C¸c lo¹i h×nh kinh doanh l÷ hµnh: Th«ng t sè 04/2001/tt-tcdl ngµy 24-12-2001 cña Tæng côc Du lÞch ph©n lo¹i kinh doanh l÷ hµnh thµnh 2 lo¹i chÝnh, ®ã lµ: + Kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa. + Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ.  Kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa: lµ viÖc x©y dùng, b¸n vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch du lÞch néi ®Þa.  Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ: lµ viÖc x©y dùng, b¸n vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch du lÞch quèc tÕ. 1.1.2.2. §iÒu kiÖn kinh doanh l÷ hµnh: Th«ng t sè 04/2001/TT-TCDL ngµy 24-12-2001 cña Tæng côc Du lÞch quy ®Þnh ®iÒu kiÖn kinh doanh l÷ hµnh nh sau: + §èi víi kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cÇn: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã ph¬ng ¸n kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa. Ph¬ng ¸n kinh doanh thùc hiÖn theo mÉu ë phô lôc 01. Nép tiÒn ký quü 50 000 000 ®ång ViÖt Nam §¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + §èi víi kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ cÇn: 1. Cã giÊy phÐp kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ. 2. Nép tiÒn ký quü 250 000 000 ®ång ViÖt Nam. 3. §¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Cã Ýt nhÊt 03 híng dÉn viªn ®îc cÊp thÎ híng dÉn viªn du lÞch. 1.1.3. Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng : 1.1.3.1. Kh¸i niÖm: Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng lµ viÖc x©y dùng, b¸n vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cho c«ng d©n ViÖt Nam hoÆc ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam ®i ra níc ngoµi du lÞch. 1.1.3.2. ý nghÜa cña ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng: ý nghÜa tÝch cùc: + T¹o c«ng ¨n viÖc lµm. + T¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn mét sè ngµnh cã liªn quan ®Õn du lÞch nh : giao th«ng vËn t¶i, bu chÝnh viÔn th«ng, ng©n hµng… + N©ng cao d©n trÝ cña ngêi d©n khi hä thùc hiÖn nh÷ng chuyÕn du lÞch ra níc ngoµi. + T¨ng cêng giao lu gi÷a c¸c nÒn v¨n ho¸, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ chÝnh trÞ - x· héi. ý nghÜa tiªu cùc: + Cã thÓ coi ®©y lµ lÜnh vùc nhËp khÈu t¹i chç, dÉn ®Õn hiÖn tîng ngo¹i tÖ “ch¶y” ra níc ngoµi. + Khi ngêi d©n ®i ra níc ngoµi du lÞch hä cã thÓ tiÕp nhËn nh÷ng th«ng tin kh«ng cã lîi, kh«ng phï hîp víi v¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc. + Sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng cã thÓ g©y ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa. 1.2. c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng cña chi nh¸nh: Trong ho¹t ®éng kinh doanh c¸c c«ng ty l÷ hµnh thêng chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau. Nh÷ng nh©n tè ®ã ®îc gäi lµ m«i trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp, ngêi ta thêng nghiªn cøu díi ba gãc ®é nh sau: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.1. M«i trêng vÜ m«: Bao gåm nh÷ng yÕu tè bªn ngoµi ph¹m vi cña doanh nghiÖp nhng cã thÓ g©y ra nh÷ng ¶nh hëng lín ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®îc m«i trêng vÜ m«, h¬n n÷a sù thay ®æi ph¸t triÓn cña m«i rtêng vÜ m« lµ khã cã thÓ dù ®o¸n tríc vÝ dô nh tû gÝa, c«ng nghÖ.. MÆt kh¸c ¶nh hëng cña nh÷ng thay ®æi trong m«i trêng hoµn toµn kh¸c nhau ®èi víi tõng doanh nghiÖp. C¸c t¸c ®éng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo vai trß, vÞ trÝ, kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp vµ kh«ng ph¶i mçi thay ®æi cña m«i trêng ®Òu ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 1.2.2. M«i trêng c¹nh tranh trùc tiÕp : Chøa ®ùng nh÷ng yÕu tè cã t¸c ®éng t¬ng ®èi trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. M«i trêng nµy gåm ba thµnh phÇn chñ yÕu lµ kh¸ch hµng, c¸c nhµ cung cÊp vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. §Ó nghiªn cøu t¸c ®éng cña m«i trêng c¹nh tranh trùc tiÕp ®Õn doanh nghiÖp, Michael Porter ®· ®a ra 5 thÕ lùc c¬ b¶n: Sù x©m nhËp thÞ trêng cña c¸c doanh nghiÖp míi. C¸c doanh nghiÖp míi th©m nhËp vµo thÞ trêng sÏ trë thµnh ®èi thñ c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng. Sù c¹nh tranh diÔn ra trªn hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc tõ ph©n chia thÞ trêng ®Õn c¸c nguån cung cÊp, c¸c ho¹t ®éng khuyÕn m¹i. ThÕ lùc cña c¸c nhµ cung cÊp. C¸c nhµ cung cÊp cã thÓ t¸c ®éng tíi t¬ng lai vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp nãi riªng vµ c¶ ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung. Hä cã thÓ t¨ng gi¸ b¸n hoÆc h¹ thÊp chÊt lîng ®Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn cao h¬n. Tuú vµo hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn cô thÓ, doanh nghiÖp cã thÓ h¹n chÕ bít søc Ðp cña c¸c nhµ cung cÊp. ThÕ lùc cña ngêi mua ( kh¸ch du lÞch, hÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm ) ngêi mua cã thÓ sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nh Ðp gi¸, gi¶m khèi lîng mua hoÆc ®ßi hái víi chÊt lîng cao h¬n. Cêng ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c ®èi thñ : Møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c ®èi thñ trong mét sè ngµnh c«ng nghiÖp ( bao gåm c¶ l÷ hµnh du lÞch ) ngµy cµng t¨ng, thÓ hÞªn ë nh÷ng cuéc chiÕn tranh vÒ gi¸, c¸c chiÕn dÞch khuyÕn m¹i, c¸c s¶n phÈm míi liªn tôc ®îc tung ra. Kh¶ n¨ng cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ: C¸c s¶n phÈm nµy lµ c¸c s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp sÏ lµm ¶nh hëng ®Õn møc gi¸, thÞ trêng cña c¸c s¶n phÈm hiÖn cã. §Ó chèng chäi l¹i c¸c s¶n phÈm thay thÕ, c¸c doanh nghiÖp thêng lùa chän c¸c ph¬ng ¸n nh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm hoÆc t¹ ra nh÷ng c¶n trë ®èi víi kh¸ch hµng ( ngêi mua ) khi thay ®æi c¸c nhµ cung cÊp. S¶n phÈm du lÞch mang 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh÷ng nÐt ®éc ®¸o riªng vµ hiÖn nay s¶n phÈm thay thÕ cßn rÊt h¹n chÕ. Tuy vËy nÕu xÐt theo quan ®iÓm cña mét vïng, mét tuyÕn hoÆc mét lo¹i h×nh du lÞch th× kh¶ n¨ng thay thÕ còng cã thÓ kh«ng ph¶i lµ nhá. 1.2.3. M«i trêng bªn trong doanh nghiÖp : TÊt c¶ c¸c chiÕn lîc, chÝnh s¸ch cã hiÖu qu¶ ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ së ph©n tÝch kü lìng t×nh h×nh néi bé doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu. ViÖc ph©n tÝch thêng gÆp khã kh¨n, thiÕu kh¸ch quan v× nhiÒu lý do kh¸c nhau. ®Ó cã thÓ khai thh¸c tèt thêi c¬ vµ h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng rñi ro, c¸c nhµ qu¶n lý cÇn thiÕt ph¶i vËn dông tèi ®a søc m¹nh vµ kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu cña chÝnh b¶n th©n doanh nghiÖp. 1.3. Quy tr×nh kinh doanh ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi: Qu¸ tr×nh kinh doanh ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi gåm 5 giai ®o¹n sau ®©y: Giai ®o¹n 1: ThiÕt kÕ ch¬ng tr×nh Giai ®o¹n 2: X¸c ®Þnh gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n cña ch¬ng tr×nh Giai ®o¹n 3: Tæ chøc qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch Giai ®o¹n 4: Tæ chøc kªnh tiªu thô (ph©n phèi) c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch Giai ®o¹n 5: Tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch C¸c ho¹t ®éng hç trî sau khi thùc hiÖn xong c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. ThiÕt kÕ ch¬ng tr×nh - - Nghiªn cøu thÞ trêng X©y dùng môc ®Ých cña ch¬ng tr×nh du lÞch. ThiÕt kÕ ch¬ng tr×nh du lÞch. Chi tiÕt hãa ch¬ng tr×nh du lÞch. TÝnhto¸n chi phÝ Tæchøc xóc tiÕn - X¸c ®Þnh gi¸ thµnh. - Tuyªn truyÒn - X¸c ®Þnh gi¸ b¸n. - Qu¶ng c¸o - X¸c ®Þnh ®iÓm hßa vèn. - KÝch thÝch ngêi tiªu dïng. - KÝch thÝch ngêi tiªu thô Tæchøc kªnhtiªuthô - Lùa chän c¸c kªnh tiªu thô. - Qu¶n lý c¸c kªnh tiªu thô. Tæ chøc thùc hiÖn - Tháa thuËn - ChuÈn bÞ thùc hiÖn - Thùc hiÖn - KÕt thuc. S¬ ®å 1- Quy tr×nh kinh doanh ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. 1.3.1. Giai ®o¹n 1: ThiÕt kÕ ch¬ng tr×nh du lÞch  Nghiªn cøu thÞ trêng Mét c«ng ty l÷ hµnh muèn b¸n ®îc s¶n phÈm cña m×nh th× s¶n phÈm ®ã ph¶i ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu mong muèn cña kh¸ch hµng môc tiªu vµ ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña hä. V× vËy, khi b¾t tay vµo viÖc x©y dùng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mét ch¬ng tr×nh du lÞch, ta ph¶i thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖ gi÷a néi dung c¬ b¶n cña chuyÕn víi ®Æc ®iÓm cña thÞ trêng kh¸ch mµ ta híng ®Õn, cô thÓ cã n¨m mèi quan hÖ sau: + Quan hÖ 1: C¸c tuyÕn ®iÓm cã trong ch¬ng tr×nh ph¶i nh»m phôc vô cho môc ®Ých ®i du lÞch cña kh¸ch. + Quan hÖ 2: §é dµi ch¬ng tr×nh du lÞch ph¶i phï hîp víi thêi gian rçi giµnh cho du lÞch . + Quan hÖ 3 : Thêi ®iÓm b¾t ®Çu nghØ ng¬i cña kh¸ch sÏ cã ¶nh hëng ®Õn quyÕt ®Þnh tæ chøc chuyÕn ®i vµo thêi gian nµo cña nhµ thiÕt kÕ. Tuy nhiªn, quyÕt ®Þnh nµy kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i sau thêi ®iÓm mµ cã thÓ tríc nhng kh«ng qu¸ l©u. + Quan hÖ 4: Møc gi¸ cña ch¬ng tr×nh ph¶i lµm sao phï hîp víi thu nhËp vµ kh¶ n¨ng chi tiªu cho c¸c nhu cÇu vui ch¬i, gi¶i trÝ, ®i du lÞch... cña ®a sè kh¸ch. + Quan hÖ 5: C¬ cÊu, sè lîng, chñng lo¹i c¸c dÞch vô lu tró, vËn chuyÓn, ¨n uèng... ®îc lùa chän ph¶i phï hîp ®Æc ®iÓm tËp qu¸n tiªu dïng cña tõng lo¹i kh¸ch.  Nghiªn cøu kh¶ n¨ng ®¸p øng Kh¶ n¨ng ®¸p øng thêng thÓ hiÖn ë hai yÕu tè c¬ b¶n lµ: tµi nguyªn du lÞch vµ kh¶ n¨ng s½n sµng ®ãn tiÕp phôc vô kh¸ch du lÞch. V× vËy, nghiªn cøu kh¶ n¨ng ®¸p øng chÝnh lµ viÖc xem xÐt hai vÊn ®Ò sau: + Nghiªn cøu c¸c tµi nguyªn du lÞch §Ó lùa chän ®îc chÝnh x¸c, ta ph¶i c¨n cø vµo gi¸ trÞ ®Ých thùc cña tµi nguyªn gåm: - Uy tÝn vµ sù næi tiÕng cña tµi nguyªn. - Gi¸ trÞ v¨n hãa, tinh thÇn, thÈm mü... mµ tµi nguyªn ®ã cã thÓ ®em l¹i cho kh¸ch du lÞch. - §iÒu kiÖn giao th«ng, an ninh trËt tù vµ m«i trîng tù nhiªn ë n¬i cã tµi nguyªn du lÞch. - Tµi nguyªn ®îc lùa chän ph¶i phï hîp víi môc ®Ých vµ ý tëng cña ch¬ng tr×nh du lÞch. + Nghiªn cøu c¸c nhµ cung øng dÞch vô cho chuyÕn: Th«ng qua viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ trªn c¸c mÆt uy tÝn, chÊt lîng, gi¸ c¶ cña tõng lo¹i dÞch vô vµ mèi quan hÖ víi chÝnh c«ng ty l÷ hµnh, x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng vµ vÞ trÝ cña c«ng ty. Sau khi ®· nghiªn cøu cung vµ cÇu trªn thÞ trêng du lÞch, 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng kÕt hîp hai nh©n tè trªn nh thÕ nµo ®Ó cã thÓ x©y dùng mét chuyÕn du lÞch ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt c¨n cø vµo vèn (chi phÝ), c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®éi ngò nh©n viªn.  ThiÕt kÕ ch¬ng tr×nh du lÞch: + X©y dùng ý tëng cña ch¬ng tr×nh du lÞch: §©y lµ bíc khã kh¨n nhÊt cña quy tr×nh, ®ång thêi lµ bíc quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh ch¬ng tr×nh ®ã cã thµnh c«ng, cã hÊp dÉn ®îc kh¸ch mua hay kh«ng? Th«ng thêng, mét ý tëng s¸ng t¹o ®îc thÓ hiÖn ë mét tªn gäi l«i cuèn sù chó ý vµ nhÊt thiÕt trong néi dung chuyÕn ph¶i thÓ hiÖn ®îc mét sè míi l¹ nh: tuyÕn ®iÓm míi, h×nh thøc du lÞch míi, dÞch vô ®éc ®¸o... + X¸c ®Þnh giíi h¹n cña gi¸ vµ thêi gian: Sau khi thùc hiÖn c¸c bíc 1, 2, 3; ph¶i ®a ra ®îc kho¶ng gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n cho phÐp còng nh kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó thùc hiÖn mét chuyÕn du lÞch. §©y lµ c¨n cø ®Ó qua ®ã, lùa chän c¸c ph¬ng ¸n vÒ vËn chuyÓn, lu tró, ¨n uèng, tham quan... + X©y dùng tuyÕn hµnh tr×nh c¬ b¶n: Sau khi ®· qua 5 bíc kh¸i qu¸t nªu trªn, ta b¾t ®Çu ®i vµo x©y dùng mét lé tr×nh, lÞch tr×nh víi kh«ng gian vµ thêi gian cô thÓ. Kh«ng gian vµ thêi gian nµy ph¶i nèivíi nhau theo mét tuyÕn hµnh tr×nh nhÊt ®Þnh t¹o thµnh bé khung trong ®ã ®· ®îc cµi ®Æt c¸c dÞch vô. + X©y dùng ph¬ng ¸n vËn chuyÓn: Ph¶i tÝnh ®îc sè km di chuyÓn, ®Þa h×nh ph¶i ®i qua. Tõ ®ã lùa chän ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn thÝch hîp cho mçi chÆng. Ngêi x©y dùng ch¬ng tr×nh du lÞch ph¶i lu ý ®Õn kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm du lÞch cã trong ch¬ng tr×nh, x¸c ®Þnh ®îc n¬i dõng ch©n ë ®©u, trong thêi gian bao l©u... Ngoµi ra cÇn lu ý ®Õn tèc ®é, sù an toµn, tiÖn lîi vµ møc gi¸ cña c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn lùa chän. Bªn c¹nh ®ã, trong mét sè trêng hîp, giíi h¹n vÒ quü thêi gian lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n vËn chuyÓn. + X©y dùng ph¬ng ¸n lu tró, ¨n uèng: ViÖc quyÕt ®Þnh lùa chän kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng ph¶i c¨n cø vµo c¸c yÕu tè chñ yÕu: vÞ trÝ vµ thø h¹ng cña c¬ së, møc gi¸, chÊt lîng phôc vô, sè lîng dÞch vô vµ mèi quan hÖ cña c¬ së lu tró vµ ¨n uèng ®ã víi chÝnh b¶n th©n doanh nghiÖp l÷ hµnh. MÆt kh¸c, mét yÕu tè quan träng n÷a lµ sù thuËn tiÖn: Kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng ph¶i ë gÇn ®iÓm du lÞch chø kh«ng thÓ s¾p xÕp cho kh¸ch du lÞch ®i Hoa L nhng l¹i tè chøc ¨n tra ë nhµ hµng Hoa S÷a ë Hµ Néi. Sau khi ®· hoµn tÊt viÖc lùa chän nh÷ng dÞch vô chñ yÕu, ph¶i bæ sung thªm c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ, mua s¾m vµ c¸c dÞch vô kh¸c nh»m t¹o nªn sù 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phong phó hÊp dÉn cña ch¬ng tr×nh; chi tiÕt hãa lÞch tr×nh theo tõng buæi, tõng ngµy. 1.3.2. Giai ®o¹n 2: X¸c ®Þnh gi¸ thµnh, gi¸ b¸n cña ch¬ng tr×nh du lÞch. 1.3.2.1. X¸c ®Þnh gi¸ thµnh cña ch¬ng tr×nh du lÞch: Gi¸ thµnh cña ch¬ng tr×nh du lÞch: Lµ toµn bé c¸c chi phÝ thùc sù mµ c«ng ty l÷ hµnh ph¶i chi tr¶ ®Ó tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. Chi phÝ ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh cña chuyÕn ®I ®îc chia lµm hai lo¹I : _ Chi phÝ biÕn ®æi: lµ c¸c chi phÝ g¾n trùc tiÕp víi sù tiªu dïng riªng biÖt vµ cã thÓ tÝnh riªng cho tõng kh¸ch gåm: chi phÝ buång ngñ, vÐ tham quan, … _ Chi phÝ cè ®Þnh: Bao gåm tæng chi phÝ vµ c¸c dÞch vô mµ mäi thµnh viªn trong ®oµn tiªu dïng chung, kh«ng bãc t¸ch cho tõng kh¸ch riªng lÎ. C«ng thøc tÝnh gi¸ thµnh:  Cho c¶ ®oµn kh¸ch: Z = NCv + Fc Trong ®ã: Z: Gi¸ thµnh cña ch¬ng tr×nh du lÞch Cv: Chi phÝ biÕn ®æi trªn mét kh¸ch Fc: Chi phÝ cè ®Þnh cña ch¬ng tr×nh. N: Sè lîng kh¸ch tham quan ch¬ng t×nh du lÞch.  Cho mét kh¸ch: c * Zk = Cv + F N Trong ®ã: Zk: Gi¸ thµnh cña ch¬ng tr×nh trªn mét kh¸ch. Cv: Chi phÝ biÕn ®æi trªn mét kh¸ch Fc: Chi phÝ cè ®Þnh cña ch¬ng tr×nh. N: Sè lîng kh¸ch tham gia ch¬ng tr×nh du lÞch 1.4.2.2. X¸c ®Þnh gi¸ b¸n cña ch¬ng tr×nh du lÞch. Gi¸ b¸n ch¬ng tr×nh du lÞch cña chuyÕn ®i ®îc cÊu thµnh bëi c¸c yÕu tè, thµnh phÇn nh: gi¸ thµnh, chi phÝ kh¸ch, chi phÝ b¸n, lîi nhuËn vµ thuÕ VAT … Gi¸ b¸n ®îc thÓ hiÖn b»ng c«ng thøc sau: G = Z + Ck + Cb + P +T Trong ®ã: G: Gi¸ b¸n ch¬ng tr×nh du lÞch cña chuyÕn ®i tÝnh cho mét kh¸ch. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Z: Gi¸ thµnh ch¬ng tr×nh du lÞch cña chuyÕn ®I tÝnh cho mét kh¸ch. Ck: Chi phÝ kh¸c (khÊu hao tµi s¶n, qu¶n lý, x©y dùng ch¬ng tr×nh, …). Cb: Chi phÝ b¸n. P: Lîi nhuËn. T: ThuÕ VAT. 1.3.3. Giai ®o¹n 3: Tæ chøc xóc tiÕn B¶n chÊt cña ho¹t ®éng xóc tiÕn chÝnh lµ truyÒn tin vÒ ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi cña kinh doanh vµ thuyÕt phôc kh¸hc mua ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. §Ó truyÒn tin vµ thuyÕt phôc kh¸ch mua ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi, doanh nghiÖp l÷ hµnh cã thÓ tæ chøc hçn hîp c¸c ho¹t ®éng sau ®©y: + Tuyªn truyÒn + Qu¶ng c¸o + KÝch thÝch ngêi tiªu dïng (kh¸ch du lÞch) + KÝch thÝch ngêi tiªu dïng (c¸c ®¹i lý b¸n bu«n, ®¹i lý b¸n lÎ, b¸n hµng c¸ nh©n). Do ®Æc tÝnh cña ch¬ng tr×nh du lÞch nhµ kinh doanh l÷ hµnh cÇn tËp trung nguån lùc vµo viÖc sö dông phèi hîp c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o b»ng in Ên, tham gia c¸c héi trî triÓn l·m, võa sö dông chiÕn lîc ®Èy (tøc lµ më c¸c ®ît kÝch thÝch ngêi tiªu dïng), võa sö dông chiÕn lîc kÐo (tøc lµ më c¸c ®ît kÝch thÝch kh¸ch du lÞch). C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cÇn ®îc qu¶ng c¸o b»ng in Ên trªn c¸c tËp gÊp (brochure) mét c¸ch kÞp thêi cho c¸c thÞ trêng môc tiªu tríc khi ch¬ng tr×nh du lÞch ®îc thùc hiÖn tõ 3 ®Õn 4 th¸ng. VÝ dô: Ngay sau ngµy lÔ N«-en c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh ë V¬ng Quèc Anh ®· ®Çu qu¶ng c¸o c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch mïa hÌ n¨m sau ®Õn tõng thÞ trêng môc tiªu. 1.3.4. Giai ®o¹n 4: Tæ chøc c¸c kªnh tiªu thô ch¬ng tr×nh du lÞch. §©y lµ mét trong nh÷ng giai ®o¹n c¬ b¶n nhÊt vµ ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp l÷ hµnh, do ®ã cÇn lùa chän ®îc c¸c ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn tèt nhÊt cã thÓ nh»m tiªu thô ®îc khèi lîng s¶n phÈm tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu. Giai ®o¹n nµy bao gåm c¸c c«ng viÖc chÝng nh lµ lùa chän kªnh tiªu thô vµ qu¶n lý c¸c kªnh tiªu thô ch¬ng tr×nh du lÞch. Kh¸c víi hµng ho¸ th«ng thêng, hµng trao ®æi gi÷a hai bªn cung vµ cÇu trong du lÞch kh«ng ph¶i lµ vËt thÓ mµ phÇn lín lµ dÞch vô. Trong qu¸ tr×nh trao ®æi s¶n phÈm du lÞch vµ tiÒn tÖ kh«ng lµm thay ®æi quyÒn së h÷u vµ còng kh«ng x¶y ra 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sù dÞch chuyÓn s¶n phÈm. Ngêi tiªu dïng (kh¸ch du lÞch) cã quyÒn sö dông trong cïng mét kh«ng gian vµ thêi gian nhÊt dÞnh cïng mét s¶n phÈm du lÞch vÉn b¸n ®îc nhiÒu lÇn cho nhiÒu lît ngêi tiªu dïng chØ kh¸c nhau vÒ thêi ®iÓm diÔn ra sù s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. S¶n phÈm du lÞch chØ t¹m thêi chuyÓn dÞch quyÒn sö dông, cßn quyÒn së h÷u tríc sau cÇn vËn ®éng trong tay nhµ kinh doanh du lÞch sù vËn ®éng b×nh thêng cña ho¹t ®éng kinh tÕ du lÞch kh«ng chØ ®îc quyÕt ®Þnh bëi c«ng viÖc mua cña ngêi tiªu dïng du lÞch vµ viÖc tiªu thô cña ngêi cung øng mµ cßn ®îc quyÕt ®Þnh bëi ho¹t ®éng tæ hîp nh»m kÕt nèi cung cÇu du lÞch cña ho¹t ®éng trung gian. Nhµ kinh doanh l÷ hµnh trë thµnh trung gian cña trung gian, sau ®ã b¸n nhiÒu lÇn, tõ ®ã lµm cho viÖc mua vµ b¸n s¶n phÈm du lÞch t¸ch thµnh hai kh©u t¬ng ®èi ®éc lËp víi nhau. Ch¬ng tr×nh du lÞch víi ý nghÜa lµ s¶n phÈm hoµn chØnh do nhµ kinh doanh l÷ hµnh s¶n xuÊt ra vµ ®îc chuyÓn ®Õn kh¸ch du lÞch th«ng qua c¸c ®¹i lý du lÞch. Nh vËy trong trêng hîp nµy c¸c c«ng ty l÷ hµnh võa ®ãng vai lµ ngêi mua s¶n phÈm cña nhµ s¶n xuÊt du lÞch ®¬n lÎ, võa lµ ngêi s¶n xuÊt ra ch¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch du lÞch th«ng quan ®¹i lý cña m×nh hoÆc cã quan hÖ lµm ¨n mét m×nh. C¨n cø vµo mèi quan hÖ víi du lÞch mµ c¸c kªnh tiªu thô ®îc ph©n thµnh 2 lo¹i: Kªnh tiªu thô s¶n phÈm trùc tiÕp vµ kªnh tiªu thô s¶n phÈm gi¸m tiÕp. Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm nguån kh¸ch cña doanh nghiÖp mµ lùa chän kªnh tiªu thô thÝch hîp. Doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh cã thÓ lùa chän c¸c kªnh tiªu thô s¶n phÈm cho phï hîp víi tõng thÞ trêng môc tiªu. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (1) Doanh nghiÖp s¶n xuÊt ch¬ng tr×nh du lÞch Chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn (2) (3) C«ng ty göi kh¸ch §¹i lý du lÞch b¸n bu«n §¹i lý du (4) lÞch b¸n (5) lÎ (6) ngêi tiªu dïng ch¬ng tr×nh du lÞch (6) S¬ ®å 2: HÖ thèng kªnh tiªu thô ch¬ng tr×nh du lÞch.  Kªnh tiªu thô s¶n phÈm trùc tiÕp: Kªnh (1), (2) Doanh nghiÖp l÷ hµnh giao dÞch trùc tiÕp víi kh¸ch th«ng qua bÊt cø mét trung gian nµo. Sö dông nguån lùc cña doanh nghiÖp ®Õn chµo vµ b¸n hµng trùc tiÕp cho kh¸ch du lÞch, hoÆc trùc tiÕp sö dông v¨n phßng lµm c¬ së b¸n ch¬ng tr×nh du lÞch sö dông hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng nèi m¹ng tæ chøc b¸n ch¬ng tr×nh du lÞch cho du kh¸ch t¹i nhµ (th¬ng m¹i ®iÖn tö).  Kªnh tiªu thô s¶n phÈm gi¸n tiÕp: Kªnh (3), (4), (5), (6). §Æc biÖt cña lo¹i kªnh nµy lµ qu¸ tr×nh mua b¸n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp l÷ hµnh ®îc uû nhiÖm cho c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh ®éc lËp kh¸c lµm ®¹i lý tiªu thô hoÆc víi t c¸ch lµ doanh nghiÖp l÷ hµnh göi kh¸ch. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt ch¬ng tr×nh du lÞch sÏ chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm vÒ s¶n phÈm mµ m×nh uû th¸c, vÒ chÊt lîng c¸c dÞch vô cã trong ch¬ng tr×nh sÏ b¸n cho kh¸ch. Bªn c¹nh viÖc tæ chøc c¸c kªnh tiªu thô, doanh nghiÖp cßn ph¶i ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn ®Ó hç trî thªm cho qu¸ tr×nh b¸n hµng nh tuyªn truyÒn trªn b¸o chÝ, b¸o nãi, b¸o viÕt vÒ c¸c ®iÓm du lÞch míi, c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch míi. §èi víi kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp ho¹t ®éng víi t c¸ch lµ ngêi mua cho kh¸ch hµng cña hä. Hä lµ nh÷ng doanh nghiÖp kinh doanh ®éc lËp, hä cã quyÒn h¹n vµ chiÕm lîc kinh doanh riªng, trong nhiÒu trêng hîp quan ®iÓm cña c¸c doanh 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiÖp l÷ hµnh göi kh¸ch, c¸c ®¹i lý l÷ hµnh rÊt kh¸c víi quan ®iÓm cña doanh nghiÖp l÷ hµng nhËn kh¸ch muèn tiªu thô ®îc nhiÒu ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi th× doanh nghiÖp l÷ hµng nhËn kh¸ch cÇn dµnh nhiÒu u ®·i cho doanh nghiÖp l÷ hµnh göi kh¸ch, c¸c ®¹i lý tøc lµ thùc hiÖn chiÕn lîc ®Èy. 1.3.5. Tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch: 1.3.5.1. Tho¶ thuËn víi kh¸ch hoÆc c«ng ty göi kh¸ch: Môc ®Ých cña giai ®o¹n nµy lµ ph¶i ®¹t ®îc sù thèng nhÊt vÒ néi dung ch¬ng tr×nh cña chuyÕn ®i lµ gi¸ c¶ víi kh¸ch du lÞch. Trong trêng hîp c«ng ty l÷ hµnh quan hÖ víi c«ng ty göi kh¸ch hoÆc ®¹i lý b¸n th× ph¶i nhËn ®îc "th«ng b¸o kh¸ch" gåm c¸c th«ng tin vÒ danh s¸ch c¸c ®oµn kh¸ch, sè lîng kh¸ch, sè visa, hé chiÕu, thêi gian, ®Þa ®iÓm xuÊt vµ nhËp c¶nh, tuyÕn th¨m quan, yªu cÇu vÒ dÞch vô híng dÉn, xe, kh¸ch s¹n, h×nh thøc thanh to¸n vµ c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt kh¸c nh ®ãn tiÕp quµ tÆng, tiÖc chia tay. 1.3.5.2. ChuÈn bÞ néi dung ch¬ng tr×nh theo yªu cÇu, lËp hå s¬ ®oµn giao cho híng dÉn. Bao gåm c¸c c«ng viÖc sau: + X©y dùng lÞch tr×nh, lé tr×nh chi tiÕt cô thÓ víi ®Çy ®ñ ho¹t ®éng, thêi gian vµ ®Æc ®iÓm tiÕn hµnh. + ChuÈn bÞ c¸c dÞch vô nh: §Æt chç ngñ, ®Æt ¨n víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô lu tró vµ ¨n uèng. Khi tiÕn hµnh cÇn nªu râ c¸c yªu cÇu vÒ sè lîng kh¸ch, thêi gian lu tró ë kh¸ch s¹n, sè l¬ng phßng ngñ theo tõng lo¹i … chuÈn bÞ c¸c ph¬ng ¸n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c cÊn ®Ò cã thÓ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch. Bªn c¹nh ®ã, cã thÓ ph¶i thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc sau theo yªu cÇu cña kh¸ch, ®Æt chç, mua vÐ m¸y bay cho kh¸ch, ®Æt chç, mua vÐ tµu ho¶. §iÒu ®éng vµ giao nhiÖm vô cho híng dÉn: Bµn giao hå s¬ ®oµn gåm c¸c giÊy tê cÇn thiÕt, c¸c lo¹i vÐ, håi phiÕu, tiÒn mÆt t¹m øng … ®¶m b¶o yªu cÇu giao nhiÖm vô râ rµng trªn sæ s¸ch. 1.3.5.3. TriÓn khai thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch: C«ng viÖc chñ yÕu cña giai ®o¹n nµy do híng dÉn viªn vµ c¸c nhµ cung cÊp ®¶m nhiÖm cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi phßng ®iÒu hµnh bao gåm: - §ãn tiÕp kh¸ch: §èi víi nh÷ng ®oµn kh¸ch quan träng (VIP) th× bªn c¹nh híng dÉn cßn cã nh©n viªn phßng ®iÒu hµnh. C¸c yªu cÇu ®Æt ra lµ: NhiÖt t×nh, vui vÎ, lÞch sù, g©y ®îc Ên tîng ban ®Çu cho kh¸ch. - Híng dÉn th¨m quan: Theo ®óng lÞch tr×nh ®· quy ®Þnh, nÕu cã nh÷ng t×nh huèng bÊt thêng x¶y ra nh chËm m¸y bay, kh¸ch èm, tai n¹n …. Híng dÉn 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 viªn ph¶i nhanh chãng xö lý theo c¸c ph¬ng ¸n cã s½n vµ b¸o c¸o vÒ phßng ®iÒu hµnh. - TiÔn kh¸ch: Trng cÇu ý kiÕn cña kh¸ch du lÞch th«ng qua c¸c nhËn xÐt. NÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp, cã thÓ tÆng mçi du kh¸ch mét mãn quµ nhá cã biÓu tîng vµ ®Þa chØ cña c«ng ty. 1.3.5.4.Ho¹t ®éng sau khi kÕt thóc ch¬ng tr×nh du lÞch cña chuyÕn ®i: Bao gåm: + Híng dÉn viªn lµm b¸o c¸o tæng hîp vµ thanh to¸n + Gi¶i quyÕt nh÷ng phµn nµn, nh÷ng kiÕn nghÞ cña kh¸ch (nÕu cã). + Thanh to¸n víi C«ng ty göi kh¸ch vµ c¸c nhµ cung cÊp. + H¹ch to¸n chuyÕn ®i cña ch¬ng tr×nh du lÞch. 1.4. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng: 1.4.1. C¸c chØ tiªu tuyÖt ®èi ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh tour 1.4.1.1. ChØ tiªu tæng doanh thu tõ kinh doanh tour ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh quy m« vµ kÕt qu¶ kinh doanh tour cña doanh nghiÖp. Nã kh«ng chØ ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh tour cña doanh nghiÖp mµ cßn dïng ®Ó xem xÐt tõng lo¹i tour cña doanh nghiÖp ®ang ë giai ®o¹n nµo trong chu kú sèng cña nã. MÆt kh¸c lµm c¬ së ®Ó tÝnh to¸n chØ tiªu lîi nhuËn thuÇn vµ c¸c chØ tiªu t¬ng ®èi ®Ó ®¸nh gi¸ vÞ thÕ, hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng thøc tÝnh tæng doanh thu kinh doanh tour trong kú ph©n tÝch: tr = n  PiQi i 1 tr lµ tæng doanh thu tõ c¸c chuyÕn du lÞch ®îc thùc hiÖn trong kú ph©n tÝch Pi lµ gi¸ b¸n cho mét kh¸ch cña chuyÕn du lÞch thø i Qi lµ sè lîng kh¸ch trong chuyÕn du lÞch thø 1.4.1.2. ChØ tiªu tæng chi phÝ kinh doanh tour trong kú ph©n tÝch ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tÊt c¶ c¸c phÝ tæn ®Ó thùc hiÖn kinh doanh c¸c tour trong kú ph©n tÝch. C«ng thøc tÝnh tæng chi phÝ kinh doanh tour trong kú ph©n tÝch: tc = n  Ci i 1 tc lµ t¨ng chi phÝ kinh doanh c¸c chuyÕn du lÞch trong kú ph©n tÝch 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ci lµ chi phÝ chuyÕn du lÞch thø i 1.5.1.3. ChØ tiªu lîi nhuËn thuÇn tõ kinh doanh tour ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cuèi cïng tour th«ng qua c¸c chuyÕn du lÞch trong kú ph©n tÝch cña doanh nghiÖp. C«ng thøc lîi nhuËn kinh doanh tour trong kú ph©n tÝch:  = tr – tc  lµ lîi nhuËn trong kú ph©n tÝch 1.4.1.4. ChØ tiªu vÒ tæng sè ngµy kh¸ch thùc hiÖn ChØ tiªu tæng sè ngµy kh¸ch thùc hiÖn ph¶n ¸nh sè lîng s¶n phÈm tiªu thô cña doanh nghiÖp th«ng qua sè lîng ngµy kh¸ch. C«ng thøc tæng sè ngµy kh¸ch thùc hiÖn trong kú ph©n tÝch: tnk = n  tiQi i 1 tnk lµ tæng sè ngµy kh¸ch thùc hiÖn trong kú ph©n tÝch (®¬n vÞ tÝnh ngµy kh¸ch) ti: ®é dµi cña tour thø i Qi lµ sè lîng kh¸ch tham gia chuyÕn du lÞch thø i 1.4.1.5. ChØ tiªu tæng sè lît kh¸ch §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh sè lîng kh¸ch tham gia mua tour trong kú ph©n tÝch. C«ng thøc tÝnh tæng sè lît kh¸ch thùc hiÖn trong kú ph©n tÝch: tlk = n  QiNi i 1 tlk: Tæng sè lît kh¸ch thùc hiÖn trong kú ph©n tÝch (®¬n vÞ tÝnh lît kh¸ch) Qi: sè lîng kh¸ch tham gia chuyÕn du lich thø i Ni: chuyÕn du lÞch thø i 1.4.2. C¸c chØ tiªu t¬ng ®èi ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ bÞ ®éng: ChØ tiªu hiÖu qu¶: Tõ gi¸c ®é qu¶n trÞ kinh doanh, hiÖu qu¶ kinh doanh ®îc hiÓu lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån nh©n tµi vËt lùc c¶u doanh nghiÖp ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao nhÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh víi tæng chi phÝ thÊp nhÊt. §Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp, cÇn ph¶i dùa voµ hÖ thèng c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh, hÖ thèng chØ tiªu nµy bao gåm: chØ tiªu hiÖu qu¶ tæng qu¸t, chØ tiªu doanh lîi. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ tiªu hiÖu qu¶ tæng qu¸t ChØ tiªu hiÖu qu¶ tæng qu¸t ph¶n ¸nh cø mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ chi phÝ bá ra, hoÆc ®¬n vÞ tiÒn tÖ vèn bá ra cho viÖc kinh doanh tour th× thu vµo ®îc bao nhiªu ®¬n vÞ tiÒn tÖ. Do vËy, hÖ sè ph¶i lín h¬n 1 th× kinh doanh tour míi cã hiÖu qu¶ vµ hÖ sè cµng lín h¬n 1 bao nhiªu th× hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng cao bÊy nhiªu vµ ngîc l¹i. C«ng thøc tÝnh hiÖu qu¶ tæng qu¸t: H= tr tc hoÆc H= tr tv H : HiÖu qu¶ chung (®¬n vÞ tÝnh lÇn hoÆc %) tr : Tæng doanh thu tc : Tæng chi phÝ tv : Tæng vèn ChØ tiªu doanh lîi: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®¬n vÞ tiÒn tÖ chi phÝ bá ra hoÆc 1 ®¬n vÞ tiÒn tÖ vèn cho kinh doanh chuyÕn du lÞch th× ®em l¹i bao nhiªu phÇn tr¨m lîi nhuËn. NÕu chØ tÝnh chØ tiªu doanh lîi b»ng lîi nhuËn trªn chi phÝ th× cha ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn kinh doanh tour mµ cha ®îc tÝnh ®Õn, v× chi phÝ cho kinh doanh lu«n nhá h¬n vèn ®Çu t cho kinh doanh tour. V× vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸ckh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn ®Çu t cho kinh doanh tour cÇn ph¶i tÝnh chØ tiªu nµy b»ng lîi nhuËn trªn vèn (bao gåm c¶ vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng). C«ng thøc tÝnh doanh lîi: P =  x 100 tc hoÆc P =  x 100 tv hoÆc P =  x 100 P : Tû suÊt lîi nhuËn trong kú ph©n tÝch (®¬n vÞ tÝnh %).  : Lîi nhuËn thuÇn trong kú ph©n tÝch. tc : Tæng chi phÝ kinh doanh tour. tv : Tæng vèn ®Çu t kinh doanh tour. tr : Tæng doanh thu tõ kinh doanh tour trong kú ph©n tÝch. CH¦¥NG 2 16 tr Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 THùC TR¹NG C¤NG T¸C Tæ CHøC KINH DOANH L÷ HµNH QuèC TÕ BÞ §éng CñA CHI NH¸NH C¤NG TY DÞCH Vô DU LÞCH BÕN THµNH T¹I Hµ NéI 2.1. Giíi thiÖu chung. 2.1.1 Giíi thiÖu vÒ C«ng ty DÞch vô Du lÞch BÕn Thµnh. C«ng ty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh (tªn giao dÞch lµ BÕn Thµnh Tourist) lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc thµnh lËp tõ n¨m 1989 theo quyÕt ®Þnh sè 741/Q§ UB. Cã trô së chÝnh ®Æt t¹i sè 4 – 6 Hå HuÊn NghiÖp – QuËn 1 – Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Trong gÇn 15 n¨m ho¹t ®éng, BÕn Thµnh lu«n lµ mét trong sè c¸c ®¬n vÞ l÷ hµnh quèc tÕ hµng ®Çu ViÖt Nam. C«ng ty lµ thµnh viªn cña nhiÒu tæ chøc du lÞch trªn thÕ giíi nh HiÖp héi du lÞch Ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng (PATA), HiÖp héi du lÞch NhËt B¶n (JATA), vµ HiÖp héi du lÞch MÜ (ASTA). BÕn Thµnh Tourist ®· vinh dù ®ãn nhËn Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng III (n¨m 1995) vµ h¹ng II (n¨m 1999). §Õn nay, c«ng ty ®· thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖ víi trªn 40 h·ng l÷ hµnh quèc tÕ cña 25 quèc gia vµ vïng l·nh thæ, cã v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Ph¸p, Australia vµ hiÖn ®ang xóc tiÕn thµnh lËp v¨n phßng t¹i thÞ trêng NhËt B¶n. C«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh réng r·i trªn nhiÒu lÜnh vùc víi c¸c chøc n¨ng chÝnh sau: Tæ chøc c¸c tour du lÞch trong níc vµ quèc tÕ: c¸c tour ra níc ngoµi chñ yÕu tËp trung vµo c¸c níc §«ng Nam ¸ (ASEAN), HångK«ng, Trung Quèc, Hµn Quèc, Anh, Ph¸p, §øc, Hµ Lan, MÜ … §èi víi c¸c tour kh¸ch n íc ngoµi ®Õn víi ViÖt Nam víi nhiÒu lo¹i h×nh ®a d¹ng phong phó nh: du lÞch v¨n ho¸, du lÞch sinh th¸i, du lÞch biÓn, ch¬ng tr×nh du lÞch cho cùu chiÕn binh, ch¬ng tr×nh du lÞch kÕt hîp héi th¶o, … Cung cÊp c¸c dÞch vô vËn chuyÓn du lÞch, ®¹i lý hµng kh«ng, dÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng vµ c¸c dÞch vô kh¸c phôc vô du lÞch, v¨n phßng cho thuª, kh¸ch s¹n, nhµ hµng, vò trêng, karaoke… Trùc tiÕp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ®¶m tr¸ch ho¹t ®éng nµy lµ phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ trung t©m th¬ng m¹i nhËp khÈu víi m¹ng líi réng kh¾p. C«ng ty tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i, cöa hµng phôc vô du kh¸ch, s¶n xuÊt chÕ biÕn hµng ho¸ phôc vô du lÞch vµ xuÊt khÈu. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DÞch vô kiÒu hèi, thu ®æi ngo¹i tÖ, thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ tÝn dông nh VISA CARD, MASTER CARD, JCB, Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµng b¹c, ®¸ quý… DÞch vô ®Çu t ph¸t triÓn du lÞch t¹i c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh bao gåm hai lÜnh vùc chÝnh: ®Çu t trong níc vµ liªn doanh ®Çu t víi níc ngoµi. Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña BÕn Thµnh Tourist ®îc ph©n bè réng kh¾p trªn 3 miÒn tæ quèc. C«ng ty ®· më v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i §µ N½ng, chi nh¸nh c«ng ty t¹i Hµ Néi, vµ trô së chÝnh ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Sau ®©y lµ mét sè tªn vµ ®Þa chØ cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh: Trô së chÝnh: 4 – 6 Hå HuÊn NghiÖp – QuËn 1 – Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Trung t©m dÞch vô l÷ hµnh: 86 – Lý Tù Träng - QuËn 1 – Thµnh phè Hå ChÝ Minh. V¨n phßng du lÞch: 45 – Bïi ViÖn - QuËn 1 – Thµnh phè Hå ChÝ Minh. V¨n phßng du lÞch: 73 – 75 - §ång Khëi - QuËn 1 – Thµnh phè Hå ChÝ Minh. V¨n phßng du lÞch: 89A – Hµm Nghi - QuËn 1 – Thµnh phè Hå ChÝ Minh. V¨n phßng du lÞch – phßng vÐ hµng kh«ng: 51 – NguyÔn HuÖ QuËn 1 – Thµnh phè Hå ChÝ Minh. V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i §µ N½ng: 210 – B¹ch §»ng – Thµnh phè §µ N½ng. Chi nh¸nh BÕn Thµnh Tourist t¹i Hµ Néi: 42B – Lª §¹i Hµnh – Hai Bµ Trng – Hµ Néi. 2.1.2 Chi nh¸nh c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh t¹i Hµ Néi. 2.1.2.1 Giíi thiÖu vÒ chi nh¸nh: Ngµy 2 th¸ng 5 n¨m 1994 Ban gi¸m ®èc cña BÕn Thµnh Tourist ®· cho ban hµnh quy chÕ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh t¹i Hµ Néi. ViÖc thµnh lËp chi nh¸nh c«ng ty t¹i Hµ Néi sÏ ®em l¹i nhiÒu thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh: KhuÕch tr¬ng tªn hiÖu cña c«ng ty t¹i miÒn B¾c. ThuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn nèi ch¬ng tr×nh t¹i c¸c tuyÕn ®iÓm ë miÒn B¾c (®Æc biÖt lµ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch xuyªn ViÖt). 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Chñ ®éng tæ chøc b¸n vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ë miÒn B¾c. Së dÜ, Ban gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh thµnh lËp chi nh¸nh t¹i Hµ Néi. §ã lµ v× Hµ Néi lµ trung t©m V¨n Ho¸ - Kinh tÕ – ChÝnh trÞ ë miÒn B¾c. thuËn lîi vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, lµ ®Çu mèi giao th«ng cña c¸c tØnh phÝa B¾c, lµ ®iÓm du lÞch hÊp dÉn. Ngµy 16/03/1994 Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· ra quyÕt ®Þnh sè 1832/Q§ - UB cho phÐp c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh ®îc më chi nh¸nh t¹i Hµ Néi. Ngµy20/05/1995 Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi ®· ra quyÕt ®inh sè 922/Q§ - UB cho phÐp c«ng ty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh trªn ®Þa bµn Hµ Néi, chi nh¸nh ®Æt t¹i 34 Hoµ M· - QuËn Hai Bµ Trng. Ngµy 26/05/1994 Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t Hµ Néi cÊp giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 303751 cho chi nh¸nh. Do kh«ng thuª ®îc mÆt b»ng t¹i 34 Hoµ M·. §Þa ®iÓm kinh doanh cña chi nh¸nh ®· ®îc chuyÓn tíi 95V Lý Nam §Õ – QuËn Hoµn KiÕm theo quyÕt ®Þnh sè 2735/Q§ - UB ngµy 27/10/1994. HiÖn nay, chi nh¸nh ®îc ®Æt t¹i 42B Lª §¹i Hµnh. Chi nh¸nh ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ c«ng ty, h¹ch to¸n mét c¸ch ®éc lËp vµ thùc hiÖn viÖc nèi tour víi trung t©m ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Hµng n¨m, chi nh¸nh ®îc c«ng ty giao kÕ ho¹ch thùc hiÖn. Doanh thu cña chi nh¸nh thu ®îc nhê viÖc nèi tour ra B¾c vµ viÖc chñ ®éng tù khai th¸c, thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. 2.1.2.2 Tæ chøc bé m¸y t¹i Chi nh¸nh Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng Iboun d Tæ Outbound Phßng Outbound vµ Néi ®Þa Phßng kÕ to¸n Ph¸t triÓn thÞ trêng Tæ xe Phßng Hµnh chÝnh LÔ C«n t©n g ®oµn S¬ ®å 3: C¬ cÊu tæ chøc Chi nh¸nh Tæ néi ®Þa 19 Phßng vÐ m¸y bay §¶ng T¹p vô Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty dÞch vô du lÞch BÕn Thµnh t¹i Hµ Néi Ngµy 2/5/1994, Gi¸m ®èc C«ng ty ®· cho ban hµnh quy chÕ ho¹t ®éng Chi nh¸nh, KÕ to¸n trëng Chi nh¸nh do Tæng C«ng ty bæ nhiÖm. HiÖn t¹i, toµn bé Chi nh¸nh gåm 28 ngêi: (1) Gi¸m ®èc Chi nh¸nh: Lµ ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt cña Chi nh¸nh, ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Chi nh¸nh; chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng c«ng ty vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh. Gi¸m ®èc Chi nh¸nh cã nhiÖm vô lËp b¸o c¸o hµng th¸nh, hµng quý, hµng n¨m vµ lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh tr×nh gi¸m ®èc c«ng ty. Gi¸m ®èc Chi nh¸nh cã quyÒn tuyÓn lùa, sa th¶i nh©n viªn díi quyÒn cã sù chÊp nhËn cña Gi¸m ®èc C«ng ty. (2) Phã Gi¸m ®èc Chi nh¸nh: Lµ ngêi chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh vµ trùc tiÕp qu¶n lÝ, §iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn trong Chi nh¸nh. Phã gi¸m ®èc lµ ngêi kÝ kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c (c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng…) trªn thÞ tr êng, tham mu cho Gi¸m ®èc Chi nh¸nh vÒ c¸c ho¹t ®éng chung cña Chi nh¸nh. (3) Phßng hµnh chÝnh: Nh©n viªn cã nhiÖm vô qu¶n lÝ hµnh chÝnh, lu gi÷ c¸c v¨n b¶n, giÊy tê liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh. (4) Phßng kÕ to¸n: Bé phËn nµy cã tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o ®Þnh k× vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh tr×nh Gi¸m ®èc C«ng ty vµ b¸o c¸o phßng kÕ to¸n – Tµi vô cña C«ng ty. KÕ to¸n thùc hiÖn chøc n¨ng h¹ch to¸n l·i lç, hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh, chi tr¶ l¬ng cho nh©n viªn, h¹ch to¸n thuÕ ®èng gãp, t¸ch b¹ch c¸c chi phÝ gi÷a trung t©m vµ Chi nh¸nh. Thñ quü lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt tµi chÝnh cña Chi nh¸nh, cã nhiÖm vô thu, chi tiÒm mÆt còng nh c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n kh¸c cña Chi nh¸nh. (5) Phßng Inbound: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi hoÆc kh«ng trän gãi vµo ViÖt Nam. V× Chi nh¸nh kh«ng cã bé phËn híng dÉn nªn híng dÉn viªn thuéc bé phËn nµy cã riªng còng nh bé phËn Outbound vµ néi ®Þa. (6) Phßng Outbound vµ néi ®Þa: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi ra níc ngoµi vµ néi ®Þa. Nh©n viªn phô tr¸ch cã tr¸ch nhiÖm lµm dÞch vô Visa xuÊt nhËp c¶nh, th«ng tin t vÊn cho kh¸ch, göi bu phÈm hé kh¸ch… (7) Phßng b¸n vÐ m¸y bay: Nh©n viªn cã nhiÖm vô nhËn, lu gi÷ th«ng tin, xö lý vÒ viÖc ®Æt vµ mua b¸n vÐ m¸y bay cho c¸c ®oµn kh¸ch cña Chi nh¸nh còng nh thùc hiÖn c¸c dÞch vô th¬ng m¹i kh¸c mµ C«ng ty ®ang kinh doanh. 20
- Xem thêm -