Tài liệu Dự án xây dựng nhà máy nước sử dụng nguồn nước mặt sông hồng

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

C«ng ty kinh doanh n−íc s¹ch Hµ Néi B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng Nhµ m¸y n−íc sö dông nguån n−íc mÆt S«ng Hång C«ng suÊt ®ît I: 150.000 m3/ngµy Tãm t¾t Viwase th¸ng 3/2007 Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng Nhµ m¸y n−íc sö dông nguån n−íc mÆt S«ng Hång C«ng suÊt ®ît I: 150.000 m3/ngµy Môc lôc I. Cë së ph¸p lý: 3 II. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t−: 3 III. Môc tiªu cña Dù ¸n: 4 IV. Ph¹m vi khu vùc nghiªn cøu: 4 V. D©n sè phôc vô vµ nhu cÇu dïng n−íc 5 VI. §Ò xuÊt kü thuËt 6 VII. Tµi chÝnh – Kinh tÕ 9 VIII. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 10 2 Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång I. Cë së ph¸p lý ƒ QuyÕt ®Þnh sè 50/2000/Q§-TTg ngµy 24/4/2000 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc Quy ho¹ch hÖ thèng cÊp n−íc Tp Hµ néi ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h−íng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2020 ƒ Th«ng b¸o sè 120/TB-VPCP ngµy 14/6/2004 cña V¨n phßng ChÝnh phñ chØ ®¹o cña Thñ t−íng ChÝnh phñ viÖc ®Çu t− c¸c Dù ¸n tiÕp theo nhµ m¸y n−íc mÆt s«ng §µ. ƒ §iÒu chØnh qui ho¹ch chung x©y dùng thñ ®« Hµ Néi ®Õn n¨m 2020, ®· ®−îc ChÝnh phñ phª duyÖt. ƒ QuyÕt ®Þnh sè 63/1998/Q§-TTg cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt §Þnh h−íng ph¸t triÓn CÊp n−íc ®« thÞ ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020. ƒ V¨n b¶n sè 2405/UB-KH&§T ngµy 13/6/2005 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi göi Së GTCC Hµ Néi vµ C«ng ty Kinh doanh n−íc s¹ch Hµ Néi chÊp thuËn cho phÐp C«ng ty N−íc vµ M«i tr−êng ViÖt Nam (VIWASE) thùc hiÖn hoµn chØnh, bæ sung mét sè néi dung kh«ng thùc hiÖn ®−îc cña B¸o c¸o NCTKT dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y n−íc tõ nguån n−íc mÆt s«ng Hång do t− vÊn ¸o kh«ng triÓn khai thùc hiÖn ®Çy ®ñ theo yªu cÇu cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− t¹i V¨n b¶n sè 6119/BKHT§&GS§T ngµy 27/9/2004. ƒ C¸c v¨n b¶n tháa thuËn, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c Bé, ban ngµnh trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng vÒ Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi do VIWASE vµ T− vÊn ¸o lËp. II. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t− ƒ Theo QuyÕt ®Þnh sè 50/2000/Q§-TTg ngµy 24/4/2000 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt Qui ho¹ch hÖ thèng cÊp n−íc thµnh phè Hµ Néi ®Õn n¨m 2010 vµ §Þnh h−íng ®Õn 2020, nhu cÇu dïng n−íc cña thµnh phè Hµ Néi ®Õn n¨m 2010 lµ 1.046.000 m3/ngµy. TÝnh ®Õn t¹i thêi ®iÓm th¸ng 9/2005, tæng c«ng suÊt cña c¸c nhµ m¸y n−íc trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi kho¶ng 460.000 m3/ngµy. Cïng víi viÖc x©y dùng NMN mÆt s«ng §µ G§I cÊp cho Hµ Néi 200.000 m3/ngµy, cÇn ph¶i x©y dùng NMN mÆt s«ng Hång G§I c«ng suÊt 150.000 m3/ngµy ®Ó ®−a tæng c«ng suÊt cÊp n−íc cña c¸c nhµ m¸y n−íc lªn 1.022.000 m3/ngµy ®¸p øng ®ñ nhu cÇu dïng n−íc ®Õn n¨m 2010. ƒ HÖ thèng cÊp n−íc hiÖn cã kh«ng ®ñ n¨ng lùc ®¸p øng nhu cÇu dïng n−íc ®ang t¨ng lªn rÊt nhanh chãng. ƒ NMN mÆt s«ng §µ cung cÊp 200.000 m3/ngµy; NMN mÆt s«ng Hång c«ng suÊt 150.000 m3/ngµy, cïng víi c¸c nhµ m¸y n−íc ngÇm, tæng c«ng suÊt cÊp n−íc cña tÊt c¶ c¸c nhµ m¸y n−íc mÆt vµ n−íc ngÇm trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi ®Õn n¨m 2010 lµ 1.022.000 m3/ngµy. 3 Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång ƒ III. ƒ IV. Nguån n−íc ngÇm ®· khai th¸c ®¹t ®Õn giíi h¹n, kh«ng thÓ khai th¸c thªm (HiÖn ®ang khai th¸c víi s¶n l−îng 600 000 m3/ng, trong khi tr÷ l−îng cho phÐp khai th¸c tèi ®a lµ 700 000 m3 /ng). Môc tiªu cña Dù ¸n Môc tiªu c¬ b¶n cña Dù ¸n X©y dùng nhµ m¸y n−íc sö dông nguån n−íc mÆt lµ cung cÊp bæ sung mét l−îng n−íc ®¸ng kÓ cho thµnh phè Hµ Néi, gãp phÇn cïng víi c¸c nhµ m¸y n−íc kh¸c sÏ ®−îc më réng hoÆc x©y dùng trong t−¬ng lai n©ng tæng c«ng suÊt cña hÖ thèng cÊp n−íc Hµ Néi lªn trªn mét triÖu m3 /ngµy giai ®o¹n ®Õn n¨m 2010, nhê ®ã chñ ®éng ®¸p øng ®−îc nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi theo quy ho¹ch ph¸t triÓn chung cña Thñ ®«. Ph¹m vi khu vùc nghiªn cøu ƒ Khu vùc nghiªn cøu cña dù ¸n lµ toµn bé thµnh phè Hµ Néi c¶ néi thµnh vµ ngo¹i thµnh theo quy ho¹ch ®iÒu chØnh cña thµnh phè ®· ®−îc ChÝnh phñ phª duyÖt. ƒ Tuy nhiªn, khu vùc nghiªn cøu chñ yÕu (kÕt hîp víi dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y n−íc sö dông nguån n−íc mÆt s«ng §µ do Tæng c«ng ty Vinaconex thùc hiÖn) lµ vµnh ®ai phÝa T©y vµ phÝa Nam khu vùc néi thµnh theo vßng cung ch¹y tõ bê Nam cÇu Th¨ng Long cho ®Õn khu vùc tiÕp gi¸p víi s«ng Hång ë phÝa Nam Hµ Néi (vïng V¨n §iÓn, Yªn Mü huyÖn Thanh Tr×). 4 Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång V. D©n sè phôc vô vµ nhu cÇu dïng n−íc a. Dù b¸o nhu cÇu n−íc 5 Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång b. B¶ng c©n ®èi nhu cÇu – kh¶ n¨ng cung cÊp N¨m 2003 2004 Khu vùc Nam s«ng 398,000 446,000 Hång Khu vùc B¾c s«ng 95,000 77,000 Hång Nhµ m¸y n−íc s«ng §µ Nhµ m¸y n−íc s«ng Hång Tæng céng 493,000 523,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 477,001 541,001 556,001 571,001 571,001 566,001 114,000 139,000 164,000 154,000 154,000 164,000 - - 200,000 200,000 200,000 400,000 - - - 150,000 150,000 300,000 591,001 680,001 920,0011,075,0011,075,0011,430,001 Nhu cÇu 913,6691,032,604 1,151,538 1,205,383 1,259,2281,313,0721,366,9171,420,762 Nhu cÇu – Kh¶ n¨ng cung cÊp VI. 420,669 509,604 560,537 525,382 339,227 238,071 291,916 -9,239 §Ò xuÊt kü thuËt a. Th«ng sè thiÕt kÕ G§-1 G§-2 150.000 300.000 cho nhu cÇu néi bé nhµ m¸y xö lý: 1,06 1,06 ƒ C«ng suÊt tÝnh to¸n: m3/ngµy 159.000 318.000 ƒ C«ng suÊt tÝnh trßn: m3/ngµy 160.000 320.000 1,852 3,704 ƒ C«ng suÊt cña nhµ m¸y: m3/ngµy ƒ HÖ sè tÝnh ®Õn l−îng n−íc dïng m3/s ƒ PhÇn x©y dùng cña c«ng tr×nh thu vµ tr¹m b¬m n−íc th« thiÕt kÕ cho c«ng suÊt 300.000 m3/ngµy ƒ Côm xö lý sÏ thiÕt kÕ theo c¸c ®¬n nguyªn 150.000 m3/ngµy (c«ng suÊt tÝnh to¸n 160.000 m3/ngµy). ƒ MÆt b»ng nhµ m¸y vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî ®¶m b¶o cho c«ng suÊt 300.000 m3/ngµy. 6 Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång ƒ Nguån n−íc th«: N−íc s«ng Hång ƒ ChÊt l−îng n−íc sau xö lý: ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh sè 1329/2002/BYT/QD ngµy 18/4/2002. ƒ N−íc th¶i tõ nhµ m¸y x¶ ra m«i tr−êng ph¶i ®¹t tiªu chuÈn M«i tr−êng TCVN 59452005 ƒ Bïn t¹o ra ph¶i ®−îc xö lý vµ x¶ th¶i phï hîp b. Néi dung ®Çu t− c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ƒ C«ng tr×nh thu vµ tr¹m b¬m I ƒ C¸c c«ng tr×nh trong tr¹m xö lý gåm ph¶n øng, kÕt b«ng, l¾ng, läc, bÓ chøa, khö trïng, tram b¬m n−íc s¹ch, tr¹m biÕn ¸p, ƒ C«ng tr×nh xö lý bïn, ƒ TuyÕn ®−êng èng truyÒn dÉn c. VÞ trÝ c«ng tr×nh Ph−¬ng ¸n I. C«ng tr×nh thu n−íc t¹i cèng Liªn M¹c, tr¹m xö lý ®Æt t¹i c¸nh ®ång x· Th−îng C¸t 7 Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång Ph−¬ng ¸n II. C«ng tr×nh thu n−íc trùc tiÕp t¹i bê s«ng Hång, c¸ch cèng Liªn M¹c kho¶ng 3 km, tr¹m xö lý ®Æt t¹i c¸nh ®ång x· Th−îng C¸t VÞ trÝ dù kiÕn cho Tr¹m xö lý: 8 Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång d. Qui m« sö dông ®Êt (cho qui m« c«ng suÊt 500.000 m3/ngµy) 1. DiÖn tÝch dù kiÕn cho nhµ m¸y xö lý n−íc: 600 x 330 = 198.000 m2 = 19,80 ha, bao Bao gåm: - Côm xö lý n−íc vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî: 400x330=132.000 m2= 13,20 ha - C«ng tr×nh thu håi vµ xö lý cÆn: 200 x 330=66.000 m2=6,60 ha 2. DiÖn tÝch dù kiÕn cho c«ng tr×nh thu vµ tr¹m b¬m n−íc th«: kho¶ng 2.000 m2 VII. Tµi chÝnh - Kinh tÕ a. Tæng møc ®Çu t− b. Gi¸ n−íc TT Ph−¬ng ¸n huy ®éng vèn Giai ®o¹n I (®/m3) 1 Tr−êng hîp 1: Vèn ng©n s¸ch cÊp, vèn tù cã vµ vèn vay Quü hç trî ph¸t triÓn (6,6% n¨m). 1.750 2 Tr−êng hîp 2: Vèn tù cã, vèn vay Quü hç trî ph¸t triÓn (6,6% n¨m) vµ Liªn doanh. 1.718 3 Tr−êng hîp 3: Vèn vay th−¬ng m¹i (11,4%/n¨m); cã hç trî l·i suÊt vay (3,3%/n¨m). 1.824 9 Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång c. Mét sè chØ sè kinh tÕ - tµi chÝnh Ph−¬ng ¸n 1: LÊy n−íc th« t¹i cèng Liªn m¹c - HÖ sè thu håi vèn néi bé tµi chÝnh - Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng - Tû lÖ Lîi Ých trªn chi phÝ FIRR : 8.49% NPV : 371,241. B/C : 1.29 Ph−¬ng ¸n 2: LÊy n−íc th« t¹i Th−îng C¸t - HÖ sè thu håi vèn néi bé tµi chÝnh - Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng - Tû lÖ Lîi Ých trªn chi phÝ VIII. FIRR : 9.68% NPV : 489,051.53 B/C : 1.37 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ ƒ Theo QuyÕt ®Þnh sè 50/2000/Q§-TTg ngµy 24/4/2000 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt Qui ho¹ch hÖ thèng cÊp n−íc thµnh phè Hµ Néi ®Õn n¨m 2010 vµ §Þnh h−íng ®Õn 2020, nhu cÇu dïng n−íc cña thµnh phè Hµ Néi ®Õn n¨m 2010 lµ 1.046.000 m3/ngµy. TÝnh ®Õn t¹i thêi ®iÓm th¸ng 9/2005, tæng c«ng suÊt cña c¸c nhµ m¸y n−íc trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi kho¶ng 460.000 m3/ngµy. Cïng víi viÖc x©y dùng NMN mÆt s«ng §µ G§I cÊp cho Hµ Néi 200.000 m3/ngµy, cÇn ph¶i x©y dùng NMN mÆt s«ng Hång G§I c«ng suÊt 150.000 m3/ngµy ®Ó ®−a tæng c«ng suÊt cÊp n−íc cña c¸c nhµ m¸y n−íc lªn 1.022.000 m3/ngµy ®¸p øng ®ñ nhu cÇu dïng n−íc ®Õn n¨m 2010 ƒ §èi víi Thµnh phè Hµ Néi, bªn c¹nh nhiÒu nhµ m¸y n−íc ngÇm cã c«ng suÊt nhá n»m trùc tiÕp trªn ®Þa bµn thµnh phè th× viÖc ®ång thêi cã hai nhµ m¸y n−íc mÆt c«ng suÊt lín lµ NMN mÆt s«ng §µ vµ NMN mÆt s«ng Hång sÏ ®¶m b¶o cho Hµ Néi lu«n lu«n ®−îc an toµn vÒ mÆt an ninh x· héi vµ chÝnh trÞ; sù hµi hoµ trong viÖc x©y dùng míi, c¶i t¹o vµ vËn hµnh m¹ng l−íi ®−êng èng truyÒn dÉn vµ ph©n phèi n−íc. §ång thêi sù c¹nh tranh lµnh m¹nh cña c¸c ®¬n vÞ cÊp n−íc lín trªn ®Þa bµn thµnh phè theo c¬ chÕ thÞ tr−êng sÏ t¹o ra mét dÞch vô cÊp n−íc æn ®Þnh h¬n, tèt h¬n, gi¸ thµnh b¸n n−íc sÏ ®−îc h¹ thÊp ®Õn møc cã thÓ. ƒ C¸c ph©n tÝch vÒ nhu cÇu, kü thuËt, tµi chÝnh, nguån n−íc, mèi liªn hÖ vïng cho thÊy viÖc ®Çu t− x©y dùng Nhµ m¸y n−íc xö lý n−íc s«ng Hång cã tÝnh kh¶ thi cao, ®¸p øng ®¬îc nhu cÇu n−íc cho c¸c ho¹t ®éng d©n sinh còng nh− ph¸t triÓn cña Thñ ®« Hµ néi. ƒ Trong qu¸ tr×nh lËp B¸o c¸o ®Çu t−, Chñ ®Çu t− vµ T− vÊn ®· nhËn ®−îc nhiÒu ý kiÕn tõ c¸c c¬ quan liªn quan nh− Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t−, Bé Tµi nguyªn vµ m«i tr−êng, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé X©y dùng, së Quy ho¹ch kiÕn tróc Hµ néi, vµ cña nhiÒu ®¬n vÞ liªn quan kh¸c. ƒ §Õn th¸ng 12/2006, Bé x©y dùng cã v¨n b¶n sè: 2616/BXD-HT§T ngµy 01/12/2006 göi UBND thµnh phè Hµ Néi, trong ®ã cã yªu cÇu Chñ ®Çu t− nghiªn cøu x¸c ®Þnh nhu cÇu cÊp n−íc Vïng thñ ®« vµ quy m« c¸c giai ®o¹n ®Çu t−. Trªn 10 Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång c¬ së hå s¬ ®· cã vµ tÝnh cÊp b¸ch cña Dù ¸n, kÝnh ®Ò nghÞ quý ñy ban xem xÐt vµ cho chØ ®¹o sím mét sè vÊn ®Ò d−íi ®©y: a. B¸o c¸o ®Çu t− ®−îc lËp nh»m môc tiªu ®¶m b¶o cÊp n−íc s¹ch cho nhu cÇu cña thµnh phè Hµ néi. b. ViÖc nghiªn cøu Vïng cÇn ph¶i cã sù ®Çu t− ban ®Çu lín ®Ó nghiªn cøu toµn diÖn vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, ®Þa chÊt thñy v¨n vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®¶m b¶o cã ®−îc th«ng sè thiÕt kÕ cÇn thiÕt. c. Dù ¸n ®· tÝnh ®Õn viÖc cÊp n−íc cho Hµ Néi vµ vïng l©n cËn phï hîp víi Quy ho¹ch chung. VÒ quy ho¹ch Vïng thñ ®«, ®Õn nay, c¸c tµi liÖu vÒ quy ho¹ch vïng thñ ®« ch−a hoµn chØnh, c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nhu cÇu dïng n−íc vµ quy m« ®Çu t− cho Vïng ch−a thÓ thùc hiÖn ®−îc. ViÖc gi¶ ®Þnh c¸c yÕu tè ®Çu vµo sÏ dÉn ®Õn tÝnh kh¶ thi thÊp cña Dù ¸n. d. ViÖc cÊp n−íc quy m« vïng, cho nhiÒu ®¬n vÞ hµnh chÝnh sÏ dÉn ®Õn sù khã kh¨n trong viÖc lùa chän Chñ ®Çu t− cho c«ng tr×nh. ƒ §Ò nghÞ UBND Thµnh phè Hµ Néi tr×nh Thñ t−íng ChÝnh Phñ phª duyÖt B¸o c¸o ®Çu t− ®Ó cã c¬ së cho viÖc lùa chän vÝ trÝ x©y dùng C«ng tr×nh thu-Tr¹m b¬m n−íc th« vµ Nhµ m¸y xö lý n−íc, ®ång thêi cã thÓ tiÕn hµnh ®−îc nh÷ng c«ng t¸c nghiªn cøu kh¸c tiÕp theo nh− kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, khÝ t−îng thuû v¨n, x©y dùng vµ vËn hµnh m« h×nh Pilot, x¸c ®Þnh c«ng nghÖ xö lý phï hîp phôc vô cho viÖc lËp Dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. ƒ Sau khi B¸o c¸o ®Çu t− ®−îc ChÝnh phñ phª duyÖt, ®Ò nghÞ UBND thµnh phè Hµ Néi cho triÓn khai ngay ph−¬ng ¸n ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng khu ®Êt dµnh cho x©y dùng nhµ m¸y vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c thuéc hÖ thèng n−íc mÆt S«ng Hång. 11 Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång IX. Phô lôc ƒ Mét sè h×nh ¶nh cña cèng Liªn M¹c ƒ MÆt b»ng tr¹m xö lý vµ c«ng tr×nh C«ng Liªn M¹c Tr¹m b¬m Liªn M¹c MÆt b»ng tæng thÓ Nhµ m¸y n−íc s«ng Hång G§ I. 12 Tãm t¾t B¸o c¸o ®Çu t− Dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt s«ng Hång 13
- Xem thêm -