Tài liệu Dự án tư vấn iso 9001 cho công ty dược liệu

 • Số trang: 17 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 46 |
 • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BÀI TẬP 2 - PROJECT CHARTER DỰ ÁN TƯ VẤN ISO 9001 CHO CÔNG TY DƯỢC LIỆU Giáo viên hướng dẫn: Th.S LƯU TRƯỜNG VĂN Nhóm thực hiện: 1. NGUYỄN MINH CHÁNH 2. LÊ VĂN ðỨC 3. PHẠM HOÀNG HIỆP 4. LÊ NHỰT HẢI 3/26/2009 1 Background/Need   Công ty Dược Liệu là một doanh nghiệp nhà nước ñã cổ phần hóa cách ñây 2 năm. Công ty ñang trong quá trình chuyển ñổi hệ thống quản lý. Ban giám ñốc có tầm nhìn chiến lược và quyết ñịnh xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Quyết ñịnh này ñược sự ủng hộ rất cao của Hội ñồng quản trị và CBCNV trong công ty. 3/26/2009 2 Background/Need tư vấn ñược chọn gồm 4 người: Chánh, ðức, Hiệp và Hải. Nhóm 3/26/2009 3 Objectives Xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 cho khối văn phòng chính công ty trong thời gian 10 tháng. ðược một ñơn vị thứ ba ñánh giá và chứng nhận. 3/26/2009 4 Scope of Statements  Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2000 Phạm vi tư vấn: – Khối văn phòng chính của công ty bao gồm: • • • • • • Ban Giám ñốc Phòng Xuất nhập khẩu Phòng Tài chính - kế toán Phòng Tổ chức – Nhân sự Phòng Khoa học – Công nghệ Phòng Tồn trữ – Khối ñơn vị thực hiện (SBU): • Trung tâm Kinh doanh • Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sản xuất 3/26/2009 5 Scope of Statements Tổng Giám ñốc Phó TGð Kinh doanh P. Xuất nhập khẩu Chi nhánh Hà Nội 3/26/2009 P. Tồn trữ VPðD tại Nga Phó TGð Tài Chính P. Tài chính Kế toán Xưởng SX hương liệu Phó TGð Khoa học CN P. Tổ chức NS TT NCPT dược liệu miền trung TT Nấm dược liệu P. Khoa học công nghệ TT Kinh doanh TT nghiên cứu PT SX 6 Constrains    Tiêu chuẩn áp dụng ISO 9001: 2000. Hệ thống phải ñược một bên thứ ba chứng nhận phù hợp. Thời gian xây dựng 10 tháng kể từ ngày ký kết hợp ñồng. Hệ thống phải phù hợp với ñịnh hướng chiến lược của công ty. Làm việc với các SBU tại ñịa chỉ của SBU. Phương tiện ñi lại tự túc. 3/26/2009 7 Exclusions áp dụng tại các ñơn vị thực hiện (SBU) khác ngoài 2 ñơn vị ñã kể ở trên. Không 3/26/2009 8 Related Projects Dự án kinh doanh kho ngoại quang Dự án mở rộng nhà kho hiện tại 3/26/2009 9 Assumptions 3/26/2009 10 Master Budget trị hợp ñồng: XXX triệu ñồng Thanh toán thành 3 ñợt: Giá – ðợt 1: 30% ngay sau khi ký kết hợp ñồng. – ðợt 2: 30% sau khi tiến hành ñánh giá nội bộ lần 1. – ðợt 3: phần còn lại sau khi bên thứ 3 ñánh giá. 3/26/2009 11 Meeting and Reporting Schedule cáo nhanh tiến ñộ công việc cho Ban Giám ñốc, Ban triển khai ISO vào thứ Sáu hàng tuần (email). Giao ban hàng tháng với Ban Giám ñốc, Ban Triển khai ISO vào ngày thứ Sáu của tuần cuối tháng (họp tại Văn phòng chính - Quận 1, Tp.HCM). Báo 3/26/2009 12 Risks  Công ty ñang có dự án phát triển kinh doanh kho ngoại quang ảnh hưởng ñến phạm vi của phòng tồn trữ. Dự án mở rộng nhà kho ảnh hưởng ñến nhân sự, qui trình và phạm vi phòng tồn trữ. Cuối năm nay sẽ có ñại hội cổ ñông của công ty có khả năng ảnh huởng ñến chiến lược, cơ cấu và nhân sự quản lý. 3/26/2009 13 Phase/Timeline Dự án kéo dài liên tục trong 10 tháng. 3/26/2009 14 Key Activities Schedule - WBS du 3/26/2009 an tu van cong ty duoc lieu.mpp 15 Responsibility Matrix Bộ phận Chánh ðức Hải Hiệp Ban Giám ñốc X Phòng Tài chính - Kế toán X Phòng Tổ chức – Nhân sự X Phòng Xuất Nhập khẩu X Phòng Khoa học – Công nghệ X Phòng Tồn trữ X Trung tâm Kinh doanh X Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sản xuất 3/26/2009 X 16 TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 3/26/2009 17
- Xem thêm -