Tài liệu Dự án quản lý pcb tại việt nam

  • Số trang: 144 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÔ TAI NGUYÊN VA MÔI TRƯƠNG TÔNG CUC MÔI TRƯƠNG DỰ ÁN QUẢN LÝ PCB TẠI VIỆT NAM BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TCMT/ATMT Tên gói thầầu: CS18/VEA – Phát triển website BÁO CÁO TỔNG KÊẾT Công ty Cổ phầần Nghiên cứu và Phát triển công nghệ PIELAB Mục lục Mục lục 2 Danh mục Hình vẽ 5 Danh mục Bảng biểu 6 1 7 Thông tin chung: 1.1 Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam.....................................................................7 1.2 Gói thầu CS18/VEA.........................................................................................9 2 Bảng kê kinh phí thực hiện gói thầu 13 3 Nhân lực tham gia 14 4 Kế hoạch thực hiện 16 5 Các hoạt động đã thực hiện và kết quả đạt được 18 5.1 Các báo cáo trình nộp.....................................................................................18 5.2 Tóm lược các hoạt động đã được thực hiện....................................................18 5.2.1 Nhiệm vụ 1: Đưa trang web "pops.org.vn" chính thức hoạt động..........18 5.2.2 Nhiệm vụ 2 – Kiểm tra toàn bộ trang web, hệ thống quản lý thông tin, và xây dựng các kế hoạch để nâng cấp và bảo trì.......................................................24 5.2.3 Nhiệm vụ 3 – Nâng cấp trang web hiện tại.............................................30 5.2.4 Nhiệm vụ 4 - Duy trì trang web, trong đó có chứa hệ thống MIS..........34 5.3 Các công việc của nhiệm vụ 4 trong năm 2012...........................................3839 5.3.1 Tháng 1..............................................................................................3839 5.3.2 Tháng 2..............................................................................................3839 5.3.3 Tháng 3..............................................................................................3839 5.3.4 Tháng 4..............................................................................................3839 5.3.5 Tháng 5..............................................................................................3839 5.3.6 Tháng 6..............................................................................................3839 5.3.7 Tháng 7..............................................................................................4041 5.3.8 Tháng 8..............................................................................................4244 2 5.3.9 Tháng 9..............................................................................................4345 5.3.10 Tháng 10............................................................................................4547 5.3.11 Tháng 11............................................................................................4648 5.3.12 Tháng 12............................................................................................4648 5.3.13 Kết Luận.............................................................................................4749 5.3.14 Tổng hợp về hiện trạng trang web......................................................4850 5.4 Các công việc của nhiệm vụ 4 trong năm 2013...........................................5255 5.4.1 Tháng 1..............................................................................................5255 5.4.2 Tháng 2..............................................................................................5255 5.4.3 Tháng 3..............................................................................................5255 5.4.4 Tháng 4..............................................................................................5255 5.4.5 Tháng 5..............................................................................................5255 5.4.6 Tháng 6..............................................................................................5255 5.4.7 Tháng 7..............................................................................................5255 5.4.8 Tháng 8..............................................................................................5356 5.4.9 Tháng 9..............................................................................................5356 5.4.10 Tháng 10............................................................................................5356 5.4.11 Tháng 11............................................................................................5356 5.4.12 Tháng 12............................................................................................5356 5.4.13 Các chức năng chính của website hiện tại của hệ thống.....................5457 5.5 Các công việc của nhiệm vụ 4 trong năm 2014...........................................7376 5.5.1 Tháng 1..............................................................................................7376 5.5.2 Tháng 2..............................................................................................7376 5.5.3 Tháng 3..............................................................................................7376 5.5.4 Tháng 4..............................................................................................7376 5.5.5 Tháng 5..............................................................................................7376 5.5.6 Tháng 6..............................................................................................7376 5.5.7 Tháng 7..............................................................................................7376 5.5.8 Tháng 8..............................................................................................7477 3 5.5.9 Tháng 9..............................................................................................7477 5.5.10 Tháng 10............................................................................................7477 5.5.11 Tháng 11............................................................................................7477 5.5.12 Tháng 12............................................................................................7477 5.5.13 Kết Luận.............................................................................................7578 5.5.14 Các chức năng chính của website của hệ thống..................................7679 5.5.15 Các thay đổi của hệ thống..................................................................9296 5.5.16 Các lỗi phát sinh và sửa lỗi.............................................................106111 6 Kết luận và Kiến nghị 6.1 111116 Đánh giá mặt mạnh/mặt hạn chế của website..........................................111116 6.1.1 Các mặt mạnh.................................................................................111116 6.1.2 Các mặt hạn chế.............................................................................112117 6.2 Những vấn đề trong sử dụng phần mềm mã nguồn mở...........................112117 6.3 Đề xuất sau khi kết thúc gói thầu............................................................113118 6.3.1 Đề xuất chung.................................................................................113118 6.3.2 Đề xuất về công nghệ.....................................................................113118 PHỤ LỤC 1. Giấy phép hoạt động trang POPS.ORG.VN 114120 PHỤ LỤC 2. Các hình ảnh website mới sau khi nâng cấp 115121 PHỤ LỤC 3. Phương pháp luận thiết kế giao diện người dùng 122130 PHỤ LỤC 4: Cấu hình bảo mật hệ thống 129137 PHỤ LỤC 5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng trang web POPS.ORG.VN 133141 Mục lục 2 Danh mục Hình vẽ 4 Danh mục Bảng biểu 5 1 6 Thông tin chung: 1.1 Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam.....................................................................6 4 1.2 Gói thầu CS18/VEA.........................................................................................7 2 Bảng kê kinh phí thực hiện gói thầu 11 3 Nhân lực tham gia 12 4 Kế hoạch thực hiện 14 5 Các hoạt động đã thực hiện và kết quả đạt được 16 5.1 Các báo cáo trình nộp.....................................................................................16 5.2 Tóm lược các hoạt động đã được thực hiện....................................................16 5.2.1 Nhiệm vụ 1: Đưa trang web "pops.org.vn" chính thức hoạt động..........16 5.2.2 Nhiệm vụ 2 – Kiểm tra toàn bộ trang web, hệ thống quản lý thông tin, và xây dựng các kế hoạch để nâng cấp và bảo trì.......................................................18 5.2.3 Nhiệm vụ 3 – Nâng cấp trang web hiện tại.............................................24 5.2.4 Nhiệm vụ 4 - Duy trì trang web, trong đó có chứa hệ thống MIS..........28 6 Kết luận và Kiến nghị 6.1 31 Đánh giá mặt mạnh/mặt hạn chế của website.................................................31 6.1.1 Các mặt mạnh.........................................................................................31 6.1.2 Các mặt hạn chế.....................................................................................31 6.2 Những vấn đề trong sử dụng phần mềm mã nguồn mở...................................32 6.3 Đề xuất sau khi kết thúc gói thầu....................................................................32 6.3.1 Đề xuất chung........................................................................................32 6.3.2 Đề xuất về công nghệ.............................................................................33 PHỤ LỤC 1. Giấy phép hoạt động trang POPS.ORG.VN 34 PHỤ LỤC 2. Các hình ảnh website mới sau khi nâng cấp 35 PHỤ LỤC 3. Phương pháp luận thiết kế giao diện người dùng 44 PHỤ LỤC 4: Cấu hình bảo mật hệ thống 50 5 PHỤ LỤC 5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng trang web POPS.ORG.VN 53 Mục lục 2 Danh mục Hình vẽ 4 Danh mục Bảng biểu 5 1 6 Thông tin chung: 1.1 Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam.....................................................................6 1.2 Gói thầu CS18/VEA.........................................................................................7 2 Bảng kê kinh phí thực hiện gói thầu 11 3 Nhân lực tham gia 12 4 Kế hoạch thực hiện 14 5 Các hoạt động đã thực hiện và kết quả đạt được 16 5.1 Các báo cáo trình nộp.....................................................................................16 5.2 Tóm lược các hoạt động đã được thực hiện....................................................16 5.2.1 Nhiệm vụ 1: Đưa trang web "pops.org.vn" chính thức hoạt động..........16 5.2.2 Nhiệm vụ 2 – Kiểm tra toàn bộ trang web, hệ thống quản lý thông tin, và xây dựng các kế hoạch để nâng cấp và bảo trì.......................................................18 5.2.3 Nhiệm vụ 3 – Nâng cấp trang web hiện tại.............................................23 5.2.4 Nhiệm vụ 4 - Duy trì trang web, trong đó có chứa hệ thống MIS..........27 6 Kết luận và Kiến nghị 6.1 31 Đánh giá mặt mạnh/mặt hạn chế của website.................................................31 6.1.1 Các mặt mạnh.........................................................................................31 6.1.2 Các mặt hạn chế.....................................................................................31 6.2 Những vấn đề trong sử dụng phần mềm mã nguồn mở...................................32 6.3 Đề xuất sau khi kết thúc gói thầu....................................................................32 6 6.3.1 Đề xuất chung........................................................................................32 6.3.2 Đề xuất về công nghệ.............................................................................33 PHỤ LỤC 1. Giấy phép hoạt động trang POPS.ORG.VN 34 PHỤ LỤC 2. Các hình ảnh website mới sau khi nâng cấp 35 PHỤ LỤC 3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng trang web POPS.ORG.VN 44 7 Danh mục Hình vẽ Hình 1. Giao diện trang chủ lần 1................................................................................27 Hình 2. Giao diện trang chủ lần 2................................................................................28 Hình 3. Giao diện trang chủ POPs đạt được khi triển khai........................................115 Hình 4. Giao diện trang PCB đạt được khi triển khai................................................116 Hình 5. Hiển thị tin nổi bật trên trang chủ.................................................................117 Hình 6. Hiển thị tin theo từng chuyên mục................................................................117 Hình 7. Thư viện ảnh trang chủ.................................................................................118 Hình 8. Chi tiết thư viện ảnh......................................................................................118 Hình 9. Xem video trên hệ thống...............................................................................119 Hình 10. Tìm kiếm văn bản theo từ khóa...................................................................119 Hình 11. Xem chi tiết văn bản...................................................................................120 Hình 12. Hỏi đáp các vấn đề về bảo vệ môi trường...................................................120 Hình 13. Diễn đàn về các chủ đề về môi trường........................................................121 Hình 14. Blog cá nhân các bài về môi trường của các thành viên..............................121 Hình 1. Giao diện trang chủ lần 1............................................................................2126 Hình 2. Giao diện trang chủ lần 2............................................................................2227 Hình 3. Giao diện trang chủ POPs đạt được khi triển khai......................................3538 Hình 4. Giao diện trang PCB đạt được khi triển khai..............................................3639 Hình 5. Hiển thị tin nổi bật trên trang chủ...............................................................3740 Hình 6. Hiển thị tin theo từng chuyên mục.............................................................3740 Hình 7. Thư viện ảnh trang chủ...............................................................................3841 Hình 8. Chi tiết thư viện ảnh...................................................................................3942 Hình 9. Xem video trên hệ thống............................................................................3942 Hình 10. Tìm kiếm văn bản theo từ khóa................................................................4043 Hình 11. Xem chi tiết văn bản.................................................................................4144 8 Hình 12. Hỏi đáp các vấn đề về bảo vệ môi trường.................................................4245 Hình 13. Diễn đàn về các chủ đề về môi trường.....................................................4245 Hình 14. Blog cá nhân các bài về môi trường của các thành viên...........................4346 9 Danh mục Bảng biểu Bảng 1. Bảng kê kinh phí theo nhiệm vụ.....................................................................13 Bảng 2. Nhân lực tham gia gói thầu.............................................................................15 Bảng 3. Kế hoạch thực hiện theo nhiệm vụ.................................................................16 Bảng 4. Kế hoạch nhân lực theo nhiệm vụ...................................................................17 Bảng 5. Phần cứng chạy website.................................................................................35 Bảng 6. Quy trình thực hiện quá trình bảo trì, công việc thực hiện hàng tuần.............37 Bảng 1. Bảng kê kinh phí theo nhiệm vụ................................................................1116 Bảng 2. Nhân lực tham gia gói thầu........................................................................1318 Bảng 3. Kế hoạch thực hiện theo nhiệm vụ.............................................................1419 Bảng 4. Kế hoạch nhân lực theo nhiệm vụ..............................................................1521 Bảng 5. Phần cứng chạy website.............................................................................2933 Bảng 6. Quy trình thực hiện quá trình bảo trì, công việc thực hiện hang tuần.........3035 10 1 Thông tin chung: 1.1 Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam Thông tin chi tiết về dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam” được trình bày trong năm chương đầu của Văn kiện Dự án. Một cách tóm tắt, Dự án được xây dựng để hỗ trợ cho việc thực hiện NIP (Chiến lược Quốc gia về Bảo vệ Môi trường) và đạt được cam kết của Việt Nam về PCB trong Công ước Stockholm. Với mục đích chung là “xây dựng năng lực quốc gia của Việt Nam nhằm quản lý PCB và lưu giữ an toàn một lượng lớn PCB tại các tỉnh trình diễn nhằm tiêu hủy trong tương lai”, dự án được tài trợ bởi Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), cơ chế cấp vốn tạm thời cho Công ước Stockholm, thông qua Ngân hàng Xây dựng và Phát triển Quốc tế (IRBD) (sau này sẽ gọi là Ngân hàng thế giới), và được thực hiện bởi Tổng cục Môi trường (VEA), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE); Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT), Bộ Công thương (MOIT); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Dự án được chia thành 5 Hợp phần, thực hiện trong 5 năm (2010 – 2015). Hợp phần 1: Hoàn thiện khung pháp lý quản lý PCB và Kế hoạch hành động quốc gia quản lý PCB - Trên cơ sở những phát hiện về hạn chế và tồn tại trong báo cáo đánh giá khung pháp lý, hợp phần này sẽ giúp Việt Nam xây dựng hệ thống chính sách pháp lý quản lý PCB hợp lý. Ngoài ra, hợp phần này sẽ tiến hành một đợt kiểm kê PCB quốc gia dựa trên những phân tích nhanh và phân tích trong phòng thí nghiệm. Hợp phần 2: Trình diễn quản lý PCB - Mục tiêu của hợp phần này là trình diễn các hoạt động quản lý PCB hợp lý theo Kế hoạch quản lý PCB được xây dựng trong hợp phần 1. Kết quả của hợp phần này sẽ giúp Việt Nam đánh giá tính hiệu quả của Kế hoạch quản lý PCB vừa được xây dựng và xác định các phần cần phải cải tiến trước khi áp dụng trên toàn quốc. Ngoài ra, hợp phần này sẽ giúp quản lý, lưu giữ an toàn một lượng chất thải chứa PCB được phát hiện. Hợp phần 3: Tăng cường năng lực - Các mục tiêu và hợp phần dự án này bao gồm: (i) tăng cường năng lực cho các bên liên quan trong quản lý PCB; (ii) huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý PCB. Hợp phần này quan trọng không chỉ 11 trong việc thu hút sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý PCB hợp lý thông qua những hiểu biết về mối nguy của PCB đối với sức khỏe và môi trường mà cũng giúp tuân thủ khung quản lý PCB được Chính phủ Việt Nam xây dựng. Hợp phần 4: Giám sát và đánh giá - Mục tiêu của hợp phần này bao gồm: (i) theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động của dự án; (ii) thay đổi các hoạt động của dự án nếu cần thiết nhằm đảm bảo cho sự thành công của dự án; (iii) Đánh giá tính hiệu quả và bền vững của dự án trong việc tuân thủ các quy định của Công ước Stockholm và giảm thiểu các rủi ro về sức khỏe và môi trường đối với tài nguyên thiên nhiên và cộng đồng dân cư. Hợp phần 5: Quản lý dự án - Hợp phần này sẽ hỗ trợ việc thành lập và vận hành 2 Ban quản lý Dự án nhằm đảm bào thực hiện thành công dự án Hai Ban quản lý (BQL) Dự án VEA/ISA PMU và EVN PMU được thành lập, có trụ sở đạt tại VEA và EVN, để hỗ trợ thực hiện dự án do VEA/ISEA và EVN thực hiện. BQL VEA/ISEA do các cán bộ của VEA và ISEA đảm nhiệm; tương tự, BQL EVN do các cán bộ của EVN đảm nhiệm. Hai BQL Dự án đều được trợ giúp bởi các Tư vấn được tuyển chọn và Dự án trả lương cho các Tư vấn này. Nguồn kinh phí do GEF tài trợ sẽ được dùng để triển khai các hoạt động của Dự án sẽ được dùng để triển khai các hoạt động của Dự án, bao gồm việc xây dựng và đưa vào hoạt động một trang web về Quản lý PCB để phục vụ cho các hoạt động của Dự án cũng như cung cấp cho người đọc những thông tin chung về các chính sách và quy định và thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến quản lý PCB một cách hiệu quả. Trang web về PCB này sẽ được liên kết đến trang web về các hợp chất POP đã được xây dựng trước đó của Tổng cục Môi trường. Trong pha chuẩn bị của Dự án (PDF-B), một trang web về POP/PCB (pops.org.vn) và một hệ thống quản lý thông tin về PCB đã được xây dựng, tuy nhiên trang web cần phải được chính thức đưa vào hoạt động và nâng cấp để đáp ứng được yêu cầu của Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam và của việc thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam. Điều quan trọng là trang web này sẽ được cập nhật và đưa vào hoạt động trực tuyến, và Hệ thống quản lý thông tin (MIS) sẽ được tích hợp vào trang web. 12 1.2 Gói thầu CS18/VEA Gói thầu CS18/VEA của Dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam” được xây dựng nhằm nâng cấp trang web hiện tại lên thành một trang web mới (trang web về Công ước Stockholm tại Việt Nam). Mục đích của trang web mới là phổ biến các hoạt động của Dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam”, hỗ trợ các bên tham gia trong việc thực hiện Dự án một cách hiệu quả trong việc trao đổi thông tin cũng như chỉ ra các hoạt động của Việt Nam trong trong việc thực hiện Công ước Stockholm về các chất POP. Tổng cục Môi trường đứng ra tìm kiếm một công ty tư vấn để thực hiện gói thầu. Tư vấn được tuyển chọn và ký hợp đồng theo quy trình đấu thầu của Chính phủ Việt Nam và theo hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới (tháng 5, 2004 sửa đổi ngày 01/10/2006). Mục tiêu của gói thầu: Tư vấn cho BQL DA về các thủ tục pháp lý cần thiết và tiến hành các thủ tục để trang web “pops.org.vn", đã được xây dựng cơ bản trong pha chuẩn bị của Dự án, có thể được đưa vào hoạt động một cách hợp pháp;  Hoàn thành việc thiết kế hệ thống sao cho phù hợp với các kết quả dự kiến của Dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam” nói riêng và các hoạt động khác về việc thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam nói chung;  Hoàn thành các chức năng, cài đặt và đưa trang web hiện hành vào hoạt động; nâng cấp trang web để đáp ứng một số yêu cầu khác trong việc thực hiện Dự án "Quản lý PCB Việt Nam". Trang web nâng cấp dự kiến sẽ ổn định hơn, nhiều chức năng nâng cao hơn, giao diện hấp dẫn và thân thiện hơn, đạt được chất lượng tốt nhất, hỗ trợ bảo mật thông tin, và sẵn sàng tích hợp với Hệ thống quản lý thông tin (MIS) mới.  Duy trì trang web hoạt động ổn định trong khoảng thời gian ít nhất là bốn năm của Dự án. Nhiệm vụ của Tư vấn: Tư vấn thực hiện 4 nhiệm vụ chính như sau: Tư vấn thực hiện bốn nhiệm vụ chính như sau: Nhiệm vụ 1 – Đưa trang web "pops.org.vn" chính thức hoạt động: Trang web “pops.org.vn” do Cục Kiểm soát ô nhiễm (TCMT), đầu mối về Công ước Stockholm ở Việt Nam, quản lý với mục đích cung cấp thông tin về công 13 tác quản lý POP/ PCB tại Việt Nam. Do đó, trang web cần phải tuân thủ các luật và quy định của Việt Nam như "Luật Công nghệ thông tin 2006", "Nghị định 97/2008/CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet". Tư vấn thực hiện tư vấn cho cơ quan quản trị web và tiến hành các thủ tục cần thiết để trang web được cấp phép hoạt động. Nhiệm vụ 2 – Kiểm tra toàn bộ trang web, hệ thống quản lý thông tin, và xây dựng các kế hoạch để nâng cấp và bảo trì Nhiệm vụ cụ thể bao gồm: - Thực hiện kiểm tra toàn diện trang web hiện hành. Mục tiêu chính cho việc kiểm tra này là tập trung đánh giá các chức năng như: quản lý dự án; cơ chế quản lý thông tin; an ninh mạng; và sự tương thích của trang web hiện hành với yêu cầu của Dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam"; - Đào tạo cán bộ BQLDA và các bên liên quan về hoạt động của trang web và Hệ thống quản lý thông tin, hỗ trợ cập nhật thông tin lên trang web; - Xây dựng kế hoạch để nâng cấp và bảo trì trang web trong ít nhất bốn năm hoạt động của Dự án. Việc nâng cấp này cần đáp ứng được các nội dung sau: o Hoàn thành xây dựng hệ thống sao cho phù hợp các mục tiêu của Dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam" nói riêng và các hoạt động khác về việc thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam nói chung; o Độ bảo mật cao; o Cấu hình phần cứng phù hợp để vận hành và duy trì trang web thông suốt; o Phần mềm phù hợp để chạy trên môi trường phần cứng đã đề xuất; o Hệ thống quản lý thông tin có thể chạy trên cùng một môi trường phần mềm/phần cứng của trang web đã được nâng cấp cũng như chạy một cách riêng biệt; o Quy trình quản trị trang web phù hợp bao gồm cả phân quyền cho người sử dụng; 14 o Xây dựng một phiên bản tiếng Anh của trang web để chạy song song với phiên bản Tiếng Việt; o Quy trình bảo trì trang web phù hợp trong ít nhất bốn năm; o Quy trình khắc phục sự cố, khôi phục trang web khi xảy ra những sự cố đột xuất. Tối đa 1000 người có thể truy cập trực tuyến cùng một lúc; o Trang web luôn online 100% trong bốn năm. Trong trường hợp lỗi hệ thống, hoạt động phải được khôi phục lại trong vòng 24 giờ; o Dễ dàng nâng cấp trong tương lai nếu cần thiết. - Giải thích và tư vấn BQLDA VEA/ISEA về việc nâng cấp trang web và bảo trì, lựa chọn phương án tốt nhất cho hệ thống quản lý thông tin, và chuẩn bị báo cáo đầu tiên; Nhiệm vụ 3 - Nâng cấp trang web hiện tại Tư vấn tiến hành việc nâng cấp trang web hiện tại theo kế hoạch đã được phê duyệt. Nhiệm vụ cụ thể bao gồm: - Nâng cấp trang web theo kế hoạch đã phê duyệt; - Xây dựng “sổ tay hướng dẫn sử dụng” cho việc vận hành trang web và Hệ thống MIS; - Đào tạo cán bộ BQLDA và các đơn vị liên quan về cách thức vận hành của trang web và Hệ thống MIS đã được nâng cấp; - Thực hiện kiểm tra toàn bộ trang web đã nâng cấp khi có và không có hệ thống MIS; - Thực hiện bảo hành toàn bộ hệ thống trang web trong khoảng thời gian không ít hơn sáu tháng. 15 Nhiệm vụ 4 - Duy trì trang web, trong đó có chứa hệ thống MIS Hàng tháng, Tư vấn thực hiện việc bảo trì trang web (theo kế hoạch trang web chứa hệ thống MIS đã được nâng cấp với dung lượng tương đối lớn) và khắc phục các vấn đề phát sinh trong thời gian 24 giờ. Kinh phí và Kế hoạch thanh toán: Tổng kinh phí: 33.100 USD (đã bao gồm Thuế). Giai đoạn thanh toán: Việc thanh toán được thực hiện thông qua Văn phòng Quản lý PCB và được chia thành năm giai đoạn theo tiến độ hoàn thành các báo cáo:      Giai đoạn 1: 10%, sau khi hợp đồng đã ký kết; Giai đoạn 2: 20%, sau khi hoàn thành báo cáo đầu tiên; Giai đoạn 3: 20%, sau khi hoàn thành báo cáo thứ hai; Giai đoạn 4: 10% cho mỗi giai đoạn bảo trì 12 tháng (40% cho 48 tháng); Giai đoạn 5: 10%, sau khi hoàn thành báo cáo tổng hợp. 16 2 Bảng kê kinh phí thực hiện gói thầu Tên nhiệm vụ N° Mô tả Kinh phí (USD) Nhiệm vụ 1 – Đưa trang web Đăng ký giấy phép Trang thông "pops.org.vn" chính thức hoạt động 662.0 tin điện tử (ICP) cho website POPS.ORG.VN 1 Xây dựng chính sách cơ chế quản trị website Nhiệm vụ 2 – Kiểm tra toàn bộ Triển khai hệ thống hiện tại 5,850.0 trang web, hệ thống quản lý thông (website và MIS) lên server và tin, và xây dựng các kế hoạch để duy trì nó 2 nâng cấp và bảo trì Thực hiện kiểm tra toàn bộ hệ thống Xây dựng kế hoạch nâng cấp website Nhiệm vụ 3 - Nâng cấp trang web 3a. Thiết kế và phát triển 3 hiện tại 3b. Kiểm thử 3c. Công bố, bàn giao website mới 4 Nhiệm vụ 4 - Duy trì trang web, Duy trì hệ thống 3,550.0 2,662.0 887.5 19,488.0 trong đó có chứa hệ thống MIS TỔNG KINH PHÍ 33,100.0 Bảng 1. Bảng kê kinh phí theo nhiệm vụ 17 3 Nhân lực tham gia Nhân sự tham gia gói thầu bao gồm 6 chuyên gia được liệt kê theo bảng dưới đây N° Họ và tên Công ty Tư vấn Lĩnh vực phụ trách Vị trí Nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ 1: Đưa trang web "pops.org.vn" chính thức hoạt động; 1 Bùi Thế Duy Pielab Chuyên gia IT Trưởng nhóm Nhiệm vụ 2: Kiểm tra toàn bộ trang web, hệ thống quản lý thông tin, và xây dựng các kế hoạch để nâng cấp và bảo trì; Nhiệm vụ 3: Nâng cấp trang web hiện tại. Nhiệm vụ 4: Duy trì trang web, trong đó có chứa hệ thống MIS trong năm đầu tiên. 2 Vũ Quốc Huy Pielab Chuyên gia IT Lập trình viên .NET cao cấp Nhiệm vụ 2: Kiểm tra toàn bộ trang web, hệ thống quản lý thông tin, và xây dựng các kế hoạch để nâng cấp và bảo trì; Nhiệm vụ 3: Nâng cấp trang web hiện tại; Nhiệm vụ 4 - Duy trì trang web, trong đó có chứa hệ thống MIS 3 Đặng Chiến Công ChiếnCông Pielab Chuyên gia IT Chuyên gia phân tích hệ thống Nhiệm vụ 2: Kiểm tra toàn bộ trang web, hệ thống quản lý thông tin, và xây dựng các kế hoạch để nâng cấp và bảo trì; Nhiệm vụ 3: Nâng cấp trang web hiện tại; 4 Đặng Chiến Công Pielab Chuyên gia IT Nhiệm vụ 2: Kiểm tra toàn bộ trang web, hệ thống Chuyên gia đảm bảo quản lý thông tin, và xây dựng các kế hoạch để nâng chất lượng cấp và bảo trì; Nhiệm vụ 3: Nâng cấp trang web hiện tại; 5 Đặng Trung Kiên Pielab Chuyên gia thiết kế đồ họa Chuyên gia thiết kế đồ họa 6 Chu Văn Đoàn Pielab Chuyên gia IT Nhân viên phát triển/bảo trì Nhiệm vụ 3: Nâng cấp trang web hiện tại; Nhiệm vụ 2: Kiểm tra toàn bộ trang web, hệ thống quản lý thông tin, và xây dựng các kế hoạch để nâng cấp và bảo trì; Nhiệm vụ 3: Nâng cấp trang web hiện tại; Nhiệm vụ 4 - Duy trì trang web, trong đó có chứa hệ thống MIS; Bảng 2. Nhân lực tham gia gói thầu 19 4 Kế hoạch thực hiện Các nhiệm vụ được thực hiện theo kế hoạch được đề xuất trong văn bản Đề xuất kỹ thuật mà tư vấn đã trình lên Ban QLDA trước khi ký hợp đồng. Nhiệm vụ 3 được chia làm 3 nhiệm vụ con: 3a – Thiết kế và phát triển, 3b – Kiểm thử, 3c – Công bố và bàn giao website Nhiệm vụ 4 được chia làm 2 nhiệm vụ con: 4a – Bảo trì hệ thống cũ, 4b- Bảo trì hệ thống mới Nhiệm vụ1 N° 1 Nhiệm vụ 1 2 Nhiệm vụ 2 3 Nhiệm vụ 3a 4 Nhiệm vụ 3b 5 Nhiệm vụ 3c 6 Nhiệm vụ 4a 7 Nhiệm vụ 4b Tháng2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n Bảng 3. Kế hoạch thực hiện theo nhiệm vụ 1 Các nhiệm vụ theo đề xuất kỹ thuật mà tư vấn đề gửi cho Ban QLDA. 2 Quá trình thực hiện các hoạt động được thể hiện bằng biểu đồ cột ngang. 1 2 Quá trình thực hiện các hoạt động được thể hiện bằng biểu đồ cột ngang. Các nhiệm vụ theo đề xuất kỹ thuật mà tư vấn đề gửi cho Ban QLDA.
- Xem thêm -