Tài liệu Ds10cbc1

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Ngaøy soaïn: PPCT: 1-2 Tuaàn: 1 CHÖÔNG I: MEÄNH ÑEÀ –TAÄP HÔÏP §1 Meänh ñeà vaø Meänh ñeà chöùa bieán I/ Muïc Tieâu : - Kieán thöùc: Hoïc sinh naém ñöôïc khaùi nieäm meänh ñeà, nhaän bieát döôïc moät caâu coù phaûi laø meänh ñeà hay khoâng. Naém ñöôïc caùc khaùi nieäm meänh ñeà phuû ñònh, keùo theo,töông ñöông. Bieát khaùi nieäm meänh ñeà chöùa bieán. - Kó naêng : bieát laäp meänh ñeà phuû ñònh cuûa moät meänh ñeà,meänh ñeà keùo theo vaø meänh ñeà töông ñöông töø hai meänh ñeà daõ cho vaø xaùc ñònh tính ñuùng – sai cuûa caùc meänh ñeà naøy. Bieát chuyeån meänh ñeà chöùa bieán thaønh meänh ñeà baèng caùch: hoaëc gaùn cho bieán moät giaù trò cuï theå treân mieàn xaùc ñònh cuûa chuùng, hoaëc gaùn caùc kí hieäu  vaø  vaøo phía tröôùc noù. Bieát söû duïng caùc kí hieäu  vaø  trong caùc suy luaän toaùn hoïc Bieát caùch laäp meänh ñeà phuû ñònh cuûa moät meänh ñeà chöùa kí hieäu  vaø  . II/ Chuaån bò phöông tieän daïy hoïc. a/ thöïc tieån : HS bieát xaùc ñònh caâu ñuùng – caâu sai – chöa phaûi caâu. b/phöông tieän: +taøi lieäu: SGK- SGV - phieáu baøi taäp . + Thieát bò daïy hoïc: phaán baûng . c/phöông phaùp: vaán ñaùp + ñoùng kòch III/ Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng. Tieát 1 ( goàm caùc tieåu muïc laø 1,2,3,4.) Hoaït ñoäng cuûa hs vaø giaùo vieân Noäi dung caàn ghi nhôù HS : Laøm BT1 I/Meänh Ñeà . Meänh Ñeà Chöùa Bieán GV : goïi 1 vaøi HS nhaän xeùt giaùo vieân toùm laïi 1. Meänh ñeà nhöõng caâu phaùt bieåu khaúng ñònh ñuùng hoaëc khaúng ñònh sai goïi laø meänh ñeà. HS: Haõy phaùt bieåu 1 caâu laø meänh ñeà? Moãi meänh ñeà phaûi hoaëc ñuùng hoaëc sai HS ‡ nhaän xeùt Moät MÑ khoâng theå vöøa ñuùng vöøa sai GV: Phaùt bieåu 2 caâu cho hoïc sinh nhaän xeùt . a/ Caùc baïn ñaõ laøm baøi taäp chöa ? b/ Neáu baïn veà muoän thì toâi aên côm tröôùc. GV : Höôùng daãn HS xem SGK HS: Laøm BT 3 SGK GV: Haõy cho 1 MÑ chöùa bieán? HSTL. HS ‡ nhaän xeùt 2. MÑ chöùa bieán Chöa laø MÑ nhöng khi cho bieán = 1 giaù trò cuï theå thì noù trôû thaønh MÑ II. Phuû ñònh cuûa MÑ P: Haø Noâi laø thuû ñoâ cuûa nöôùc phaùp 1 Trang 1 : HaøNoäi khoâng phaûi laø thuû ñoâ nöôùc Phaùp. Neáu P ñuùng thì P sai, neáu P sai thì P ñuùng. P 1 2 GV:Goïi 2 HS : HS cho 1 MÑ; hs phuû ñònh laïi. GV ghi baûng. GV: Cho caâu noùi: “Neáu traùi ñaát khoâng coù nöôùc thì khoâng coù söï soáng” HS : Cho bieát ví duï vöøa cho coù phaûi laø mñ chöa III/ Meänh Ñeà Keùo Theo neáu laø mñ thì tìm choå khaùc nhau voiöù nhöõng MÑ ñaõ bieát (GV gôïi yù ñeå hs tìm ra lieân töø neáu …thì ) a/Meänh ñeà keùo theo Cho hai meänh ñeà P vaø Q. Meänh ñeà “ Neáu Hoaït ñoäng 2: (hoaït doäng nhoùn) P thì Q” ñöôïc goïi laø meänh ñeà keùo theo. GV : Goïi hs trong nhoùm thaønh laäp meänh ñeà keùo Kí hieäu: P  Q theo,HS khaùc nhaän xeùt meänh ñeà vöøa thaønh laäp ñoïc ”P keùo theo Q”, hay “Töø P suy ra Q”, ñuùng hay sai . GV : Cho theâm vaøi tình huoáng veà meänh keùo theo ñuùng vaø meänh ñeà keùo theo sai HS: döïa vaøo meänh ñeà keùo theo ñuùng –sai ñoù ruùt MÑ P  Q chæ sai khi P “Ñ” vaø Q “S” ra keát luaän veà tính ñuùng sai cuûa meänh ñeà keùo theo. HS: Xem vd 4 Caùc ñònh lí toaùn hoïc thöøông laø nhöõng MÑ ñuùng vaø thöøng coù daïng: P  Q . Trong ñoù: P: giaû thuyeát, Q: keát luaän 6 HS: laøm BT P laø ñieàu kieän ñuû ñeå coù Q Hoaëc Q laø ÑK caàn ñeå coù P Tieát 2 GV: cho ví duï meänh ñeà P  Q yeâu caàu hs caû lôùp laäp meänh ñeà Q  P IV. MÑ Ñaûo – Hai MÑ Töông Ñöông GV: Neáu hbh coù hai ñöôøng cheùo vuoâng goùc vôùi nhau thì hbh ñoù laø moät hình thoi. **Meänh ñeà Q  P laø meänh ñeà ñaûo cuûa HS: Haõy laäp MÑ daûo cuûa MÑ treân? Roài xeùt tính meänh ñeà P  Q Ñöôïc, S cuûa 2 meänh ñeà? HSTL. HS ‡ nhaän xeùt (MÑ töông ñöông ghi trong SGK ) HS : xem ví duï 5 vaø thaønh laäp meänh ñeà töông ñöông cuûa ví duï sau VD: P: “ Tam giaùc ABC laø tam giaùc ñeàu “ Q: “tam giaùc ABC coù hai trung tuyeán baèng nhau vaø co ùmoät goùc baèng 600 GV: cho HS thaûo luaän theo nhoùm khoaûng 2 phuùt goïi 1 soá em trình baøy HS khaùc nhaän xeùt ruùt ra keát luaän giaùo vieân ghi baûng Trang 2 HS: xem vd6,7,8,9 Laøm BT8,9,10,11 V/ Caùc Kí Hieäu  vaø  a/ Kí Hieäu  SGK b/ kí hieäu  SGK IV/ Cuûng Coá Kieán Thöùc: Yeâu caàu HS phaûi laäp döôïc caùc meänh ñeà keùo theo, meänh ñeà töông ñöông , phuû ñònh meänh ñeà coù chöùa bieán. V / Nhaän Xeùt Daën Doø : HS laøm caùc baøi taäp SGK. Ngaøy: PPCT:3 Tuaàn: 2 LUYEÄN TAÄP (§1) I.Muïc tieâu:  veà kieán thöùc :OÂn taäp cho hs caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà meänh ñeà vaø aùp duïng meänh ñeà vaøo suy luaän toaùn hoïc.  Veà kó naêng :- trình baøy caùc suy luaän toaùn hoïc. - nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù moät vaán ñeà. II.Chuaån bò phöông tieän daïy hoïc: *Thöïc tieãn: kieán thöùc cuõ veà mñeà, mñeà phuû ñònh,mñeàkeùo theo, mñeà töông döông, ñk caàn, ñk ñuû,, ñk caàn vaø ñuû, mñeà chöùa bieán. *Phöông tieän daïy hoïc: sgk , phaán traéng + maøu, baûng keû saün ôû bt12 ;17.. * Phöông phaùp daïy hoïc: pp luyeän taäp. III.Noäi dung : 1. Kieåm tra baøi cuõ Hoûi: Haõy ñònh nghóa meänh ñeà keùo theo, MÑ phuû ñònh, MÑ töông ñöông ? Hoûi: Haõy neâu ÑK caàn, ñieàu kieän ñuû, ÑK caàn vaø ñuû? (HSTL. GV NX) Hoaït ñoäng cuûa GV Hoïat ñoäng cuûa HS Noäi dung - Laøm BT1 - 4 HSTL Baøi taâp 1 (1- 9 SGK ) HS ‡ nhaän xeùt, bs a. laø MÑ c. MÑ chöùa bieán - GV NX b. MÑ chöùa bieán d. MÑ Baøi taâp 2 (2- 9 SGK ) Laøm BT2 - 4 HSTL a. Ñöôïc c. Ñöôïc HS ‡ nhaän xeùt, bs b. S d.S - GV NX Baøi taâp 3 (3- 9 SGK ) - Laøm BT3 a. – Neáu a+b chia heát cho c thì a vaø b Trang 3 - GV NX - 4 HSTL HS ‡ nhaän xeùt, bs Laøm BT4 - GV NX - 3 HSTL ghi treân baûng HS ‡ nhaän xeùt, bs Laøm BT5 - GV NX Laøm BT7 - GV NX - 3 HSTL ghi treân baûng HS ‡ nhaän xeùt, bs - 4 HSTL ghi treân baûng HS ‡ nhaän xeùt, bs cuøng chia heát cho c b. a vaø b cuøng chia heát cho c laø ÑK Ñuû ñeå a + b chia heát cho c c. a + b chia heát cho c laø ÑK Caàn ñeå a vaø b cuøng chia heát cho c Baøi taâp 4 (4- 9 SGK ) a. ÑK Caàn vaø Ñuû ñeå 1 soá chia heát cho 9 laø toång caùc chöõ soá chia heát cho 9 b. ÑK Caàn vaø Ñuû ñeå 1 töù giaùc laø hình thoi laø hình bình haønh coù 2 ñöôøng cheùo vuoâng goùc c. ÑK Caàn vaø Ñuû ñeå phöông trình baäc 2 coù 2 No phaân bieät laø bieät thöùc  > 0 Baøi taäp 5 ( 5 – 10) a. xR: x.1 = x b. xR:x+x = 0 c.  xR: x + (-x) = 0 Baøi taäp 7 ( 5 – 10) a. nN: n khoâng chia heát cho n (Ñ) b. xQ : x2  2 (Ñ) c. xR : x x + 1 (S) d. xR : 3x  x2 + 1 (S) IV. Toång keát: -nhaéc laïi caùc k/n ñaõ oân trong baøi. V. Veà nhaø - Xem tröôùc baøi môùi Ngaøy: PPCT: 4 Tuaàn: 2 Baøi 2: Taäp Hôïp I. Muïc tieâu Kieán thöùc : Hieåu ñöôïc khaùi nieäm taäp hôïp , taäp con , hai taäp hôïp baèng nhau. Kyõ naêng : , , , , , \, CE A Söû duïng ñuùng caùc kyù hieäu ����� Bieát bieåu dieãn taäp hôïp baèng caùc caùch :lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp hoaëc chæ ra tính chaát ñaëc tröng cuûa taäp hôïp. Vaän duïng caùc khaùi nieäm taäp con , hai taäp hôïp baèng nhau vaøo giaûi baøi taäp. Thöïc hieän ñöôïc caùc pheùp toaùn laáy giao , hôïp cuûa hai taäp hôïp, phaàn buø cuûa moät taäp con trong nhöõng ví duï ñôn giaûn Trang 4 II/Chuaån bò GV: Soaïn giaùo aùn, SGK Hoïc sinh xem laïi baøi taäp hôïp ñaõ ñöôïc hoïc ôû lôùp 9 III/ Tieán trình baøi hoïc GV Ôû lôùp 6 caùc em ñaõ laøm quen vôùi khaùi nieäm taäp hôïp, taäp con , taäp hôïp baèng nhau.Haõy cho ví duï veà moät vaøi taäp hôïp? Moãi HS hay moãi vieân phaán laø moät phaàn töû cuûa taäp hôïp HÑ1:GV nhaän xeùt,toång keát Hoaït ñoäng cuûa HS HS nhôù laïi khaùi nieäm taäp hôïp. Cho 1 vaøi ví duï Ghi baûng I. Khaùi Nieäm Taäp Hôïp 1. Taäp hôïp vaø phaàn töû VD : -Taäp hôïp caùc HS lôùp 10A5 -Taäp hôïp nhöõng vieân phaán trong hoäp phaán -Taäp hôïp caùc soá töï nhieân *Neáu a laø phaàn töû cuûa taäp X, KH: a � X (a thuoäc X) *Neáu a khoâng laø phaàn töû cuûa taäp X , KH :a � X (a khoâng thuoäc X) 2Coù 2 caùch cho moät taäp hôïp: HÑ 1 :HS laøm Caùch 1 : Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp vieäc theo nhoùm vaø HÑ 1 (SGK) ñöa ra keát quaû nhanh nhaát */ Nhaán maïnh: moãi phaàn töû cuûa taäp hôïp lieät keâ moät laàn HÑ2 : GV nhaän xeùt , toång keát */ Nhaán maïnh : moät taäp hôïp cho baèng hai caùch, töø lieät keâ chuyeån sang tính chaát ñaëc tröng vaø ngöôïc laïi */Khi noùi ñeán taäp hôïp laø noùi ñeán caùc phaàn töû cuûa noù . Tuy nhieân coù nhöõng taäp hôïp khoâng chöùa phaàn töû naøo � Taäp roãng - Cho VD veà 1 taäp roãng HÑ2 : HS laøm vieäc theo nhoùm Nhoùm 1+2+3 :caâu a/ Nhoùm 4+5+6 :caâu b/ HS cho keát quaû nhanh nhaát Caùch 2 : Chæ roõ caùc tính chaát ñaëc tröng cho caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp HÑ2(SGK) Laøm BT3 HSTL HS ‡ nx 3 Taäp roãng laø taäp hôïp khoâng chöùa phaàn töû naøo. KH ; � Trang 5 2/ Taäp con vaø taäp hôïp baèng nhau II. Taäp Hôïp Con *Ñ N : (SGK) A �B � (  x , x�A � x � B) */ Ta coøn vieát A � B baèng caùch B �A */ Tính chaát (A � B vaø B � C ) � ( A � C) A �A ,  A � �A ,  A # Bieåu ñoà Ven A B A B � Vd : Saép xeáp caùc taäp hôïp sau theo thöù tö :taäp hôïp tröôùc laø taäp con cuûa taäp hôïp sau N*, Z , N, R ,Qï ÑA : N* �N �Z �Q �R HÑ 3: BT6 Hd : Lieät keâ caùc phaàn töû taäp A,B */ Chuù yù : KH “ �” dieãn taû quan heä giöõa moät phaàn töû vôùi 1 taäp hôïp. KH “ �” dieãn taû quan heä giöõa hai taäp hôïp Vd : xeùt taäp hôïp S laø taäp taát caû caùc taäp con cuûa {a,b}. Caùc phaàn töû cuûa S laø �, {a}, {b}, {a,b} a � {a,b} , {a} �{a, b}. Ñuùng hay sai ? HÑ 3 : HS laøm BT6 theo nhoùm a �{a,b} . Sai Söûa laïi : a �{a,b} {a} �{a,b}. Ñuùng HÑ4 :HS laøm vieäc Trang 6 theo nhoùm - Laøm BT6  Taäp hôïp baèng nhau II. Taäp Hôïp Baèng Nhau (SGK) CUÛNG COÁ Caâu1 : Coù bao nhieâu caùch cho moät taäp hôïp ? Caâu2 : Ñ N taäp con , hai taäp hôïp baèng nhau Caâu3 : Vieát taäp hôïp sau baèng caùch lieät keâ caùc phaàn töû A={x�R / (2x – x2) (2x2-3x2) =0} Caâu4 : Tìm taát caû caùc taäp X sao cho {a,b} � X � {a,b,c,d} Caâu5 : Cho caùc taäp hôïp A={x � R / -5 �x � 4} , B={x � R / 7 �x<14 } , C={x � R / x>2}, D={x � R / x � 4} Ngaøy: PPCT: 5 Tuaàn 3 HSTL HSTL HSTL HSTL HSTL Baøi 3 : Caùc pheùp toaùn taäp hôïp Kieán thöùc : Hieåu ñöôïc caùc pheùp toaùn giao , hôïp cuûa hai taäp hôïp , hieäu cuûa hai taäp hôïp , phaàn buø cuûa moät taäp con . Kyõ naêng : , , , , , \, CE A Söû duïng ñuùng caùc kyù hieäu ����� Thöïc hieän ñöôïc caùc pheùp toaùn laáy giao , hôïp cuûa hai taäp hôïp, phaàn buø cuûa moät taäp con trong nhöõng ví duï ñôn giaûn Bieát duøng bieåu ñoà Ven ñeå bieåu dieãn giao , hôïp cuûa hai taäp hôïp II/Chuaån bò GV: Soaïn giaùo aùn, SGK Hoïc sinh xem laïi baøi taäp hôïp ñaõ ñöôïc hoïc ôû lôùp 9 III. TIEÁN HAØNH 1. Kieåm tra baøi cuõ Hoûi: Coù bao nhieâu caùch cho taäp hôïp? 2. Baøi giaûngTrôï giuùp GV Hoaït ñoäng HS Ghi baûng Trang 7 - Laøm BT 1 Nhaán maïnh : Laáy taát caû caùc phaàn töû cuûa hai taäp hôïp, phaàn töû naøo chung laáy 1 laàn Goïi HS traû lôøi */ Nhaán maïnh : laáy phaàn töû chung cuûa hai taäp hôïp Goïi HS traû lôø - Laøm BT2 HS traû lôøi - Laøm BT3 GV nhaän xeùt , toång keát */ nhaán maïnh HS caùch laáy giao, hôïp ,phaàn buø 1. Pheùp hôïp Ñ N (SGK) A �B={x/x �A hoaëc x �B} Bieåu ñoà Ven 2. Pheùp giao Ñn:SGK A �B={x/x �A vaø x �B} Bieåu ñoà Ven 3. Hieäu cuûa hai taäp hôïp Ñ n : SGK A\B={x/x �A vaø x �B} Bieåu ñoà Ven 4. Pheùp laáy phaàn buø Ñ n:SGK ; KH: CA B Bieåu ñoà Ven Vd: CZN laø taäp hôïp caùc soá nguyeân aâm Phaàn buø cuûa caùc soá leû trong taäp Z laø taäp caùc soá chaún CUÛNG COÁ Caâu 1:Ñ N giao , hôïp , hieäu hai taäp hôïp BTVN: SGK Ngaøy soaïn: Baøi 3 : Caùc taäp hôïp soá PPCT: 6 Tuaàn: 3 I. Muïc tieâu Kieán thöùc : Bieát ñöôïc caùc taäp soá töï nhieân, nguyeân , höûu tæ, thöïc Kyõ naêng : , , , , , \, CE A Söû duïng ñuùng caùc kyù hieäu ����� Thöïc hieän ñöôïc caùc pheùp toaùn laáy giao , hôïp cuûa hai taäp hôïp, phaàn buø cuûa moät taäp con trong nhöõng ví duï ñôn giaûn Bieát duøng bieåu ñoà Ven ñeå bieåu dieãn giao , hôïp cuûa hai taäp hôïp Trang 8 II/Chuaån bò GV: Soaïn giaùo aùn, SGK Hoïc sinh xem laïi baøi taäp hôïp ñaõ ñöôïc hoïc ôû lôùp 9 III. TIEÁN HAØNH 1. Kieåm tra baøi cuõ Hoûi: Coù bao nhieâu caùch cho taäp hôïp? 2. Baøi giaûng Hoaït ñoäng cuûa GV HS - Hoûi:Haõy neâu caùc taäp soá maø em ñaõ hoïc? - 1HSTL HS ‡ nhaän xeùt, bs Noäi dung I. Caùc taäp hôïp soá ñaõ hoïc 1. Taäp soá töï nhieân N N= {0,1,2,3,4,….} N* = {1,2,3,….} 2. Taäp caùc soá nguyeân Z Z = {..,-2,-1,0,1,2,…} Caùc soá -1,-2,-3,… laø caùc soá nguyeân aâm 3. Taäp hôïp caùc soá höõu tæ Q Laø nhöõng soá bieåu dieãn döôùi daïng a trong ñoù a,b  Z , b  0 b 4. Taäp soá thöïc R - Hoûi:Haõy veõ quan heä bao haøm caùc taäp hôïp soá ? - 1HSTL HS ‡ nhaän xeùt, Trong toaùn hoïc ta thöôøng gaëp caùc bs taäp con sau ñaây cuûa taäp R Ra ví duï: Cho 2 taäp hôïp A = { x R : -2  x  4} �1 � B= � ;8� �3 � a. Haõy vieát A döôùi daïng taäp con taäp R b. Haõy tìm A �B ;A �B ; A \ B ; B \ A GV NX II. Caùc taäp hôïp con thöôøng duøng cuûa R (SGK) -1HSTL HS ‡ nhaän xeùt - HS chia nhoùm laøm caâu b - Ñaïi dieän nhoùm TL Ngaøy: PPCT: 7 Trang 9 Tuaàn: 4 Baøi 5: SOÁ GAÀN ÑUÙNG VAØ SAI SOÁ I. Muïc tieâu Kieán thöùc :- Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa soá gaàn ñuùng,yù nghóa cuûa soá gaàn ñuùng. - Naém ñöôïc theá naøo laø sai soá tuyeät ñoái ,sai soá töông ñoái,ñoä chính xaùc cuûa soá gaàn ñuùng ,bieát daïng chuaån cuûa soá gaàn ñuùng . Kó naêng : -Bieát caùch quy troøn soá ,bieát caùch xaùc ñònh caùc chöõ soá chaéc cuûa soá gaàn ñuùng . - Bieát duøng kyù hieäu khoa hoïc ñeå ghi caùc soá raát lôùn vaø raát beù . II. Chuaån bò GV: Soaïn giaùo aùn. Maùy tính boû tuùi. SGK HS : Xem tröôùc baøi môùi II. tieán trình cuûa tieát hoïc 1. Kieåm tra baøi cuõ :khoâng coù . 2. Phaàn baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Noäi dung -Caùc nhoùm thöïc hieän coâng -Cho hoïc sinh chia thaønh 1.Soá gaàn ñuùng vieäc vaø cho keát quaû nhoùm vaø ño chieàu daøi cuûa Trong nhieàu tröôøng hôïp ta khoâng -So saùnh keát quaû giöõa caùc caùi baøn ,chieàu cao cuûa caùi theå bieát ñöôïc giaù trò ñuùng cuûa ñaïi nhoùm  nhaän xeùt gheá. löôïng maø ta chæ bieát soá gaàn ñuùng -Qua keát quaû cuûa caùc cuûa noù . nhoùmGiôùi thieäu soá gaàn ñuùng. Hoaït ñoäng 2 : Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Tính giaù trò gaàn ñuùng cuûa -Ñöa ra nhaän xeùt veà giaù trò gaàn ñuùng ñoù -Tính vaø ñöa ra keát quaû Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân -Yeâu caàu hoïc sinh cho giaù trò gaàn ñuùng cuûa 2 -Giaù trò gaàn ñuùng cuûa hoïc sinh ñöa ra laø giaù trò gaàn ñuùng thieáu hay gaàn ñuùng thöøa?.Nhaän xeùt veà ñoä leäch giöõ hai giaù trò gaàn ñuùng ñoù -Coù theå tính ñöôïc sai soá tuyeät ñoái cuûa a khoâng ? -Sai soá tuyeät ñoái cuûa a laø khoâng vöôït quaù bao nhieâu ? -Keát quaû ño chieàu cao cuûa moät ngoâi nhaø 15,2m  0,1m -Keát quaû ño chieàu daøi cuûa -Yeâu caàu hoïc sinh so saùnh Noäi dung 2.Sai soá tuyeät ñoái vaø sai soá töông ñoái a)Sai soá tuyeät ñoái: (sgk) ví duï :Giaû söû a =vaø moät giaù trò gaàn ñuùng cuûa noù laø a=1,41. Ta coù (1,41)2=1,9881< 2 1,41< (1,42)2=2,0164>21,42> Do ñoù  a  a  a  2  1,41  0.01 Vaäy sai soá tuyeät ñoái cuûa 1,41 khoâng vöôït quaù 0,01  a  d thì a-d  a  a+d Khi ñoù ta vieát a = a d .d ñöôïc goïi laø ñoä chính xaùc cuûa soá gaàn ñuùng . b)Sai soá töông ñoái (sgk) Neáu a = a d thì  a  d .Do ñoù Trang 10 moät caùi baøn laø 1,2 m  0,1m -Cho keát quaû theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân ñoä chính xaùc cuûa hai soá  a   a a .Neáu noù caøng nhoû thì chaát gaàn ñuùng trong hai pheùp ño  khaùi nieäm sai soá löôïng pheùp tính toaùn ño ñaïc caøng cao.Ngöôøi ta thöôøng vieát sai soá töông ñoái töông ñoái döôùi daïng phaàn traêm. Hoaït ñoäng 3 : Hoaït ñoäng cuûa goïc sinh Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân -Hoïc sinh laøm theo yeâu caàu -Yeâu caàu hoïc sinh laøm troøn cuûa giaùo vieân soá 7126,1 ñeán haøng chuïc vaø tính sai soá tuyeät ñoùi cuûa soá quy troøn -Yeâu caàu hoïc sinh quy troøn soá 13,254 ñeán haøng phaàn traêm -Chænh söûa keát quaû cuûa caùc hoïc sinh Noäi dung 3.Soá quy troøn a. Nguyeân taéc quy troøn (sgk) Nhaän xeùt : Khi thay soá ñuùng bôûi soá quy troøn ñeán moät haøng naøo ñoù thì sai soá tuyeät ñoái cuûa soá quy troøn khoâng vöôt quaù nöûa ñôn vò cuûa haøng quy troøn . b. Caùch vieát soá quy troøn (SGK) III. Cuõng coá 1 Hoûi:Theá naøo laø sai soá tuyeät ñoái?Sai soá töông ñoái ? 2. Haõy vieát caùc soá sau döôùi daïnh thaäp phaân 3221,13657 . Ñoä chính xaùc 0, 111224 * Baøi Taäp veà nhaø : Chöông I Ngaøy: PPCT: 8 Tuaàn: 4 Baøi 5: OÂN TAÄP I. Muïc tieâu 1. Kieán thöùc - HS cuõng coá laïi kieán thöùc toaøn chöông I: Meänh ñeà , taäp hôïp , caùc oheùp toaùn veà taäp hôïp, caùc taäp hôïp soá , sai soá , soá gaàn ñuùng 2. Kyõ naêng - Giaûi caùc baøi taäp ñôn giaõn, böôùc ñaàu giaûi caùc baøi toaùn khoù II. Chuaån bò GV: soaïn giaùo aùn. SGK HS : Laøm BT chöông I III. Tieán haønh 1. Kieåm tra baøi cuõ: - Hoûi:Coù maáy caùch xaùc ñònh 1 taäp hôïp? - Hoûi:Haõy neâu ÑN veà hôïp, giao, hieäu, phaàn buø cuûa hai taäp hôïp? 2. Baøi giaûng Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung - Goïi HS ñöùng taäi choã - Laøm BT laøm BT 1,2,3,4,5, 6,5,7, - Yeâu caàu HS traû lôøi Trang 11 9, 8, 10 - GV NX - Cho HS thaûo luaän nhoùm 11,13,14, 151, 16, 17 HS ‡ nhaän xeùt, bs - GV NX - Goïi 3HS leân baûng giaûi BT 12 - GV NX - 3 HSTL HS ‡ nhaän xeùt, bs - Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm - Yeâu caàu HS traû lôøi - Ñaïi dieän nhoùm TL N ‡ nhaän xeùt, bs * Cuõng coá : - Xem kyõ phaàn: giao , hôïp, hieäu, phaàn buø cuûa caùc taäp con taäp R - Xem laïi phaàn haøm soá ôû Caáp 2 Trang 12
- Xem thêm -