Tài liệu Đột phá 8+ thi thpt quốc gia môn hóa

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 308 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Đột phá 8+ thi thpt quốc gia môn hóa
Sở hữu ngay “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266 Đột phá 8+ môn Hóa học kì thi THPT Quốc gia Mục lục MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC .............................................................. 5 PHẦN 1: LỚP 12 .........................................................................................................................19 1. Este – Lipit ........................................................................................................................ 20 2. Cacbohiđrat ...................................................................................................................... 47 3. Amin – Amino axit – Peptit – Protein ................................................................................ 67 4. Polime .............................................................................................................................103 5. Đại cương kim loại .......................................................................................................... 115 6. Kim loại kiềm – Kiềm thổ – Nhôm ...................................................................................165 7. Sắt và một số kim loại quan trọng .................................................................................. 205 PHẦN 2: LỚP 11 VÀ LỚP 10 ...................................................................................................... 231 1. Nguyên tử – Bảng tuần hoàn – Liên kết hóa học ........................................................... 232 2. Phản ứng hóa học .......................................................................................................... 249 3. Sự điện li ........................................................................................................................ 260 4. Phi kim ............................................................................................................................ 275 5. Đại cương hóa hữu cơ ................................................................................................... 313 6. Hiđrocacbon ....................................................................................................................322 7. Ancol – Phenol ................................................................................................................350 8. Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic ................................................................................... 372 4 Sở hữu ngay “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266 2 Cn(H2O)m . 47 Sở hữu ngay “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266 2 : : 2 48 Sở hữu ngay “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266 . 6 5 H CH2OH H 4 3 H 1 H HOCH2 1 OH HO O H 2 O 2 OH H 3 OH O H OH 6 4 5 CH2OH H 2 : 49 Sở hữu ngay “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266 2 (C6H O5)n 6 (C6H O5)n 6 H O5 H7O2(OH) ]n. 50 Sở hữu ngay “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266 : : H2O H2 Sở hữu ngay 2 C6H12O6 2 CO “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266 . 2 A. B. 5. C. D. 2. OH 2 A. C. 2 C12H22O11 H2O B. D. H (en m) C6H12O6 C6H12O6 2 2C12H22O11 C (OH)2 (C12H21O11 )2 C 2H2O 52 Sở hữu ngay “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266 A. 2. B. C. D. 5. 6 (C6H1 O5 )n nH2O A. 2. H B. H O5)n nC6H12O6 C. D. 5. 53 Sở hữu ngay “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266 ( ) X H2O ( ) A O H ( ) ( ) H2O m n n A H O E H2O X G A. C. B. D. ( ) (C6H1 O5 )n nH2O ( ) C6H12O6 nC6H12O6 2C2H5OH 2CO2 ( ) 6nCO2 5nH2O / n (C6H1 O5 )n 6nO2 (1) X H2O (2) B2 ( )A ( ) H2O H2O A n n n HB HCO X E n A. C. H2O B. D. n (2) CH2OH CHOH] CHO B 2 H2O ( ) CH2OH CHOH] COOH ( ) 6nCO2 5nH2O HCO n CH2OH CHOH] COOH 2HB CO2 CH2OH CHOH] COO H2O (C6H1 O5 )n 6nO2 54 Sở hữu ngay “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266 không A. B. C. Cn(H2O)m. D. A. C. B. D. 2 SO A. B. C. D. A. 2. B. C. 5. D. A. C. B. D. 55 Sở hữu ngay “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266 không thủy phân A. C. B. D. thủy phân thủy phân A. B. C. A 27 18 A. O / H 2A 15 B. D. m C. D. . thủy phân 2 2 1m 2m m 56 Sở hữu ngay “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266 C6H12O6 H2 C6H1 O6 2 A. C. B. D. C6H12O6 18 18 B 2 H2O H2 C6H1 O6 1m 1m 2HB 2 A. C. nB 2 B. D. 5.1 5m B 2 H2O 5 m H m 1 m : 5 1 m H 2HB m m 57 Sở hữu ngay “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266 A. B. 2 2 1m 1m A. H 18 18 1m m 9 D. C. D. 1m B. 1m C. 2 1 1m m 8 : 58 Sở hữu ngay “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266 2 A. B. C. D. C. D. 2 2 H m 1 m 8 55 .1 17 1 A. 5 B. = 1 nA 2 =n thủy phân = 2n 59 Sở hữu ngay “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266 A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. SO 2 A. B. C. D. A. B. C. D. A. C. B. D. 60 Sở hữu ngay “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266 (C6H1 O5 )n C6H12O6 nC2H5OH nH2O 5 C nCO2 H nC6H12O6 2C2H5OH 2CO2 2.nC6H12O6 2n.n(C6H1 O5 )n A. C. B. D. men 5 C C6H12O6 18 18 1m A. 66. 2m B. V V C2H5OH O2 1 VC2H5OH VC2H5OH VH2O VC2H5OH 1 CH COOH H2O VH2O 2 A. B. mCH COOH 2 mCH COOH Sở hữu ngay C. VC2H5OH : “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, 2C2H5OH 2CO2 2 1 1 2 H5 .6 D. C. 12 D. m 2m C2H5OH O2 CH COOH H2O 2m 2m bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266 Ví [C6H7 O2 (OH)3 ] H2 SO4 đặc , 3 HNO3 [C6H7 O2 (ONO2 )3 ] A. 222,7 b T H2SO4 (C6H10O5 ) B. 178,2 khí CO2 ( 50 A. C. 6 O2 ? B. D. CO2 VCO2 1: 5 H2O 22,4 (C6H10O5 ) h 6 562,5 A. 1,25 0,6 : 50 162 50 27 50 22,4 41,48 27 6 CO2 6 O2 50 162 115 B. 30 35 C C. 186,8 D. 129,3 97,2 162 : 6 CO2 C6H12O6 G h 5 H2 O Ví v : Ví 6 CO2 97,2 HNO3 , 3 H2O , Chú ý: 1 : C. D. 2C2H5OH 2CO2 115 46 2,5 ( ) H 100 225 100 562,5 40 62 Sở hữu ngay “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266 A. B. H2O (C6H1 O5 )n H C. men nC6H12O6 7 km 162 n 2. n nC2H5OH 2 7 85 81 1 nC2H5OH A. 2nC2H5OH 2nCO2 7 162 7 km 81 595 km 81 B. H2O (C6H1 O5 )n VC2H5OH 5. nC2H5OH 6 2 H mC2H5OH 595 81 C. nC6H12O6 2 D. m men mC2H5OH 6 79k D. 2nC2H5OH 2nCO2 2 . 8 18 m m A. B. 59 297 n nH O C. D. 2 km n 6 km 63 Sở hữu ngay “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266 A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. C. B. H5 2 A. 2 B. C. A. B. C. D. A. B. C. D. 6CO2 6H2O n 67 k C6H12O6 2 6O2 2 2 A. C. B. D. 64 Sở hữu ngay “BẢO BỐI” giúp em bứt phá điểm 9, 10, bấm vào đây http://m.me/ccbook.vn hoặc gọi 024.3399.2266
- Xem thêm -