Tài liệu Doc vi bat ki ai

  • Số trang: 217 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 138 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Đã đăng 6896 tài liệu

Mô tả:

- - TS. DAVID J. LIEBERMAN • • DÉ KHÔNG BI LÙA DOl VÀ LOI DUNG . . . Cac két qua nghiên cûu trong cuon sach này âuqc âua ra dtfa trên phu'dng phap S.N.A.P - cich thûc bài ban âé phân dch và tlm hiéu dnh cich trong ph�m vi cho phép mà không làm méch long â6i tu'qng Ôu'qc phân dch. Phtidng phap này dtja trên nhûng phân dch vé tâm ly, chû không chi Ôdn thuan dtja trên ngôn ngû cu chi, trtfc giac hay vô âoan. . DQC vi bîft kY . , l ai BQC VJ BKT là AI Bàn quyèn tiéng Vi�t© Công ty Co phan Sâch Thâi Hà Website: www.thaihabooks.com Cuon sâch d1tc1c xuat bàn theo hf;fp ûong chuyén nh1tc1ng bàn quyen giùa Công ty Co phan Sâch Thâi Hà và tac già David J. Lieberman. YOU CAN READ ANYONE Copyright© 2007 by David J. Lieberman, Ph.D Vietnamese traJ;).slation Copyright© publication in Vietnam by Thaihabooks JSC, Vietnam Ali rights reserved. David J. Lieberman DQC vi bat ky ai Bé không bi lüa doi và lçti dt:Jng Quynh Lê djch Tràn Vii Nhân hi�u dinh NHA XUAT BAN D�I HQC KINH Ti! QUOC DÂN Mue luc • Sir • d1:1ng cuon sach này thé nào? 1 11 Phan 1 Bày câu hoi cd bàn HQC cach phat hi�n ra diéu ngùdi khac nghi hay càm nh�n m<)t cach dè dàng và nhanh ch6ng trong bat ky hoàn cành nào. Chuang 1: ueu doi phuang co dang che giS'u di�u gi không? 1 17 Dùng dé b�n bi lâm vào tinh tr�ng "vai thua · che mât thanh"! Lân toi khi b�ri nghi ngà ai do dang giâu giê'm diêu gi, hay sù d1,mg nhimg thù thu�t này dé phat hi�n ra diêu d6- dù nguài d6 co là con cai, dông nghi�p, nhân viên hay b�n bè cùa b�n. Chuang 2: DS'u hieu tan thành hay phan doi: ueu anh ta co thich di�u do không? 1 33 Khi không thé phat hien duqc li�u ho c6 thich ho�c ghét ai d6 hay diê'u gi do không, co thé ap ·DOC VI BAT K� ®ill>WRE AI dl,lng nhüng bi�n phap này dê' tlm hiê'u diê'u anh ta th11c Sl.f nghi, dù cho anh ta c6 n6i gl di chang nüa. Chuang 3: Li�u dol phuang co th\fC S\f t\f tin? 1 49 B�m muon biêt nguài dang doi di�n voi minh c6 th11 c S\f sà hüu môt ngôi nhà ti�n nghi hay không? Nhân viên xuâ't sâc cùa b9n c6 th11c S\f së nghi vi�c nê'u không duqc tang luang? Lân toi khi dang th11c hi�n tham van, dàm phan hay th�m chi chi là chai tu la kha, hay ap dl,mg cac bi�n phap này dê' nâm th6p doi phuang. Chuang 4: MQi chuy�n... co th1,tc là v�y? 1 67 Buoi hQp cùa nguài dong nghi�p da diên ra thê' nào? B9n gai cùa tay hàng x6m moi c6 là nguài dê tinh hay luc nào cüng barn riêt anh ta? Nhân viên cùa b9.n c6 thl.fC S\f vui vè voi công tac moi? Nhüng thù thu�t sau dây së giup b9n nh�n biê't diê'u môt nguài th11c Sl.f càm thây kê' cà khi anh ta c6 kin mi�ng dên thê' nào chang nüa. Chuang 5: Do mue de) quan tâm: Li�u anh ta co th\fc S\f quan tâm hay b9.n chi dang ling phi thài gian? 1 81 Dôî tuQng h�n hà c6 thich b� không? DOng nghi�p c6 th\fC S1.f muon giup b� hoàn thành công 6 vi� không? Khâch D A VI D J. L I E B E R M A N hàng tiêm nang c6 thl,lC S1,1' quan tâm tOi sàn phâin cUa bi;ID hay không? Hay sir d\lllg nhüng thu thu�t này dé kMm phâ chân ttrang S1,1' vi� Chuang 6: Dông minh hay ke pha ho�i: Thl,l'c ra hQ dang a phia nào? 1 95 Liêu nguài d6 c6 dang ung hô b�n hay không? Nêu nghi ngà ai d6 c6 ve nhu dang ung hô b�n, song thvc ra l�i là nguài làm hong nhüng nÔ Ive cua b�n, nhüng biên phap này sè vô cùng hüu dt,mg. Chuang 7: DQc vj cam xuc: Co phai b�n dang n6i chuy�n voi m(}t nguài ôn hoa không? 1 111 Chi cân qua quan sat thông thuàng ho�c dam ba phut tro chuyên, b�n ding c6 thê'biêt duqc do co phài nguài CO nhfrng dau hiêu bat on hay b�o ll,l'C tiem tàng không. Hay chiê'm the thuqng phong trong viêc chu dông nh�n biê't diê'u cân tim kiêm - à bat ky ai - và diê'u cân h6i dê' bào vê bàn thân b�n và nhüng nguài quan trQng dô'i voi b�n. f>QC V! B .(T KY Al fr\ �U10Füliii0 pot Li�u dôi ph1t<1ng c6 dang che giâ'u diêu gi không? );;> Dau hi�u tan thành hay phàn doi: Li�u anh ta c6 thich diêu d6 không? );;> Li�u doi phu<1ng c6 tht,tc st,t tt,t tin? );;> MQi chuy�n ... c6 tht,tc là v�y? );;> Do mûe dô quan tâm: Li�u anh ta c6 tht,tc st,t quan tâm hay b�n chi dang lang phi thài gian? );;> Dong minh hay ke phâ ho�i: Tht,tc ra hQ dang à phia nào? );;> DQc vi càm xuc: C6 phài b�n dang n6i chuy�n vé1i nguài ôn hoa và an toàn hay không? DOC V! B A T K Y A l 15 Chuo'ng 1 Li'u loi phltang co la ng che giau 4iéu gl không? "St;i chân th�t c6 thé là dch giài quyét tot nh:h, nhring ding d.n nh& rang theo phridng phap lo<].Ï trü, không trung thljc là cach giài quyét tot thü nhL" G e o r g e Ca r l i n TThi nghi ngèl nguèli khâc dang che giau chuyen gi, �ông thuèlng b;;tn c6 ba hu6'ng giài quyét: môt là hoi trl)'c tiép nguèli d6, hai là lèl di và ba là co gâng thu th�p thêm thông tin. Néu b;;tn chon câch thu nhat, c6 the không chi khién nguèli d6 càng phèmg ve hO'n mà con khién b;;tn bi nhin nh�n theo câch b;;tn không he mong muon, nhu là nguèli mâc benh hoang tu6'ng ho�c do ghen ghét, do kY. mà hoi hQ nhU' v�y, và do d6 moi quan he cùa hai nguèli se bi xau di. Câch thu hai chi gây h;;ti ho�c khién b�n g�p kh6 khan thêm mà thôi. Câch cuoi cùng së giup b;;tn tiét kiem thèli gian toi da, nhung ciing c6 the gây h;;ti cho b�n néu b;;tn bi bât g�p dang rinh mo khâp nO'i dé lay thông tin. Bat cu khi nào nh�n thay c6 dau hieu không thành th�t 6' dâu d6 - nhuviec nghi ngèl con câi cùa b�n "chai" thuoc, cap du6'i bien thù hay b;;tn bè không trung thl)'c - hay âp d1,mg môt trong nhiîng thù thu�t du6'i dây de biét liêu nguèli d6 c6 thl)'c sl)'làm v�y không. 18 DAVID J. LIEBERMAN Thù thu�t 1: f>Qc tâm tri Thù thu�t này da tùng dtrQ'c gi6'i thiêu trong môt cuon sâch khâc cùa tôi là Ditng dê" bi lita thêm fân nii'a1• Ap dQng thù thu�t này hàu nhtr se bào dàm dtrQ'c viêc tim ra chân tu6'ng S\1' viêc chi sau vài phot. N6 c6 hiêu quà ttrdng t\1' nhtr môt bài kiém tra Rorschach2• Bài kiém tra này garn môt lo�t nhfrng· dau ffi\l'C dltQ'C d�t cân xung theo tÙ'ng C�p v6'i nhau. Ngtrài tham gia bài kiém tra së dltQ'C yêu cau n6i ra càm nh�n cùa hQ ve hinh dâng cùa câc dau m1,l'c, tÙ' d6 ngtrài ta khâm phâ ra thâi dô hay suy nghi mà hQ dang che giau. Thù thu�t dQc tâm tri ciing c6 chung môt nguyên tâc âp dt.mg nhtr bài kiém tra n6i trên, nhtrng b�n sir d1).ng n6 theo môt câch hoàn toàn m6'i - không phài dùng m1,l'c mà là lài n6i. Hay sir d1).ng nhfrng câu h6i không mang tinh két tôi ngtrèti dtrQ'c h6i mà chi âm chi t6'i S\1' viêc. Sau d6, ddn giàn là dânh giâ phàn U:ng trà lài cùa hQ dé tim ra dièu hQ dang muon che giau. B�n c6 thé bàn t6'i môt chù de nh�y càm roi quan sât xem ngtrài d6 c6 thoài mâi hay quan tâm t6'i chù de d6 hay không. Hay xem môt vi d\1 trong thvc té sau dây. 1 2 David J. Lieberman (1998), Never be lied to again, New York, NY : St. Martin's. Bài ki�m tra Rorschach du'c;lc d�t theo tên nhà tâm ly hQc ngu'iti Thw Si Herm a n n Rorschach, thu'itng du'c;lc slt d1,1ng d� khai thâc thông tin trong tru'itng hc;lp doi tu'qng không muon bi�u d�t nhi1ng suy n g hi cùa h Q . DO C V I BAT KY AI 19 Vf Dl) THl/C T� Giam doc ph1,1 trach ban hàng nghi ngo mQt trang cac nhân viên kinh doanh cùa min h an câp v�t d1,1ng van phèng. Néu h61 tn.tc tiép "Co phài cô dang lay trQm d'ô cùa công ty không?" së khién ngU'oi bi nghi ngo phèng b! ngay l�p tÛ'c, d An tôi vi�c muon ti m ra chân tU'ông sl,l'"vi�c tro nên kho khan hdn . Néu cô ta không làm vi�c do, di nhiên cô ta së noi vôi gia m doc là minh không l ay trQ m . Ng U'Q'c l;;�i, d ù co lay trQ m di chang n li'a, cô ta cüng së noi doi l à không hè làm v�y. Thay vào vi�c hài trl,l'c di�n, ngU'oi giam doc khôn ngoan nên noi mQt dièu gi do tU'ông chÙ'ng vô h;;�i, n h U': "Jill, không biét cô co g i up dU'Q'c tôi vi�c này không . D U'ong n h U' d;;�o này co ai do trang phèng kinh doanh dang lay v�t d vng van phèng d� mang vè nhà. Cô co h U'ông giài quyét nào cha vi�c này không?" roi bin h tinh quan sat phàn Û'ng cùa ngU'oi nhân viên . Néu cô ta h èi l;;�i và co vè h û"ng thu vôi dè tài này, anh ta co thé t;;� m an tâm ràng cô ta không l ay ti'Qm, con n éu cô ta dQt nhiên trô nên không thoài mai và tim cach thay dc1i âe tài thi ro ràng cô ta co dQng cd không trang sang. NgU'ai giani doc khi do së nh�n ra s l,l' chuyén h U'ông dQt ngQt trang tha l dQ và hành vi cùa nhân viên. (f>Qc ChU'dng 3 dé bi �t thêm vè cac dau hi�u Jo lâng và bâ't a n . ) Néu c ô g a i d o hoàn toàn trang s;;�ch, c o l é c ô t a s ë dU'a ra h U'ông giài q uyét cùa minh và vui vè khi dU'Q'c sep hèi y kien . NgU'Q'c l ï;�i, cô ta së co bi�U hi�n không thoài mai ré5 �t và co lë së co ca m doan vôi sep ràng cô không dai nào làm vi�c nhU' v�y. Không co l i do gi d� cô ta phài thanh minh nhU' v�y, trü phi cô là ngU'ai c6 ca m giac tQi 161. Môt câch khâc d� âp dQng thù thuât này là n6i to suy nghi cùa minh vè môt viêc d�c biêt nào d6 (dieu mà b�n nghi nguÔ'i d6 dang c6 dau hiêu giau giém) roi quan sât phàn Ullg cùa hQ. Hay xem vi d\1 dtr&i dây dé .thay çâch này duQ'c âp d\lng thé nào: .2.0 D AV I D J. L I E B E R M A N VI Dl) THl/C T� MQt ph1,1 nil' nh�n thay b�n trai cé mÇt so biéu hi�n ky cvc và nghi ngo anh ta dang sÙ' d1,1ng thuoc kich thich - cé thé là theo chi dinh cùa bck si. Cô ta cé thé néi to suy nghi cùa mlnh theo kiéu : "Cé ng u'oi dùng thuoc mà cU' dinh ninh mlnh không bi ngu'oi ngoài phat hi�n, nhu' thé th�t mat h ll'ng anh nhi?" ho�c: "Em vlia dQc du'qc m Çt bài b ao néi ràng 33% so ngu'oi lôn chung ta dëu co th li m Çt lo�i thuoc kich thich nào d6 it nhat m9t l ân trang doi day." MQt cach gian tiép, cô ta da khdi tru ng chù dè và quan sat phàn U'ng cùa b c;m trai xem cé dung là a n h ta dang lén l ut chdi thuoc không . Néu không cé chuy�n dé, châc hân anh ta së tham gia vào câu chuy�n m Çt cach hào h ltng, côn néu ng u'Qc l<;�i, châc chân anh ta së dai chù dë. Thù thu�t này con c6 the duc;tc sir dvng bâng câch yêu cau dU'o'ng S1,t dU'a ra lài khuyên. VI Dl) THl/C T� MQt g i am doc b «$nh vi«$n nghi ngo m9t bac Si d u'Ôi quyèn uong ru'QU trang g i o làm vi�c. B à t a c é thé hài : "Bac s i Smith này, tôi m uon xin anh l oi khuyên . Dong nghi«$p cùa tôi t<;�i mÇt b�nh Vi «$n nghi n go bac Si du'Oi quyèn uong ru'QU trang gio làm vi�c. Anh cé l oi khuyên nào dé cô ay biét du'Qc st,t th�t mà không làm mat long ngu'oi bac si dé không?" Và cüng nhu' nhil'ng tru'ong hqp khac, néu là ngu'oi m ac IÔi, châc chân vi bac si trang câu chuy�n së cé cam g i ac không thoài m ai. Neu không uong ru'QU trang g i o làm, hân a n h ta së vui vé tl m kiem g iài p h ap voi sep cùa m ln h . DO C V ! BAT K Y Al 2.1
- Xem thêm -