Tài liệu đồ án kỹ sư xây dựng chung cư an dương vương (lào cai)

  • Số trang: 349 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 610 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN MUÏC LUÏC PHAÀN I: KIEÁN TRUÙC 1.1. GIÔÙI THIEÄU VEÀ COÂNG TRÌNH...............................................................................10 1.2. KYÕ THUAÄT HAÏ TAÀNG ÑOÂ THÒ................................................................................10 1.3. GIAÛI PHAÙP KIEÁN TRUÙC.........................................................................................10 1.3.1. MAËT BAÈNG VAØ PHAÂN KHU CHÖÙC NAÊNG..........................................................10 1.3.2. HÌNH KHOÁI............................................................................................................11 1.3.3. MAËT ÑÖÙNG..........................................................................................................11 1.3.4. HEÄ THOÁNG GIAO THOÂNG....................................................................................11 1.4. GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT...........................................................................................11 1.4.1. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN..................................................................................................11 1.4.2. HEÄ THOÁNG NÖÔÙC................................................................................................11 1.4.3. THOÂNG GIOÙ CHIEÁU SAÙNG...................................................................................12 1.4.4. PHOØNG CHAÙY THOAÙT HIEÅM................................................................................12 1.4.5. CHOÁNG SEÙT.........................................................................................................12 1.4.6. HEÄ THOÁNG THOAÙT RAÙC.......................................................................................12 PHAÀN 2: KEÁT CAÁU CHÖÔNG 1. TOÅNG QUAN VEÀ THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU NHAØ CAO TAÀNG............................17 1.1. LÖÏA CHOÏN VAÄT LIEÄU...........................................................................................17 1.2. HÌNH DAÏNG COÂNG TRÌNH....................................................................................17 1.2.1. THEO PHÖÔNG NGANG......................................................................................17 1.2.2. THEO PHÖÔNG ÑÖÙNG.........................................................................................18 1.3. CAÁU TAÏO CAÙC BOÄ PHAÄN LIEÂN KEÁT....................................................................18 1.4. TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU NHAØ CAO TAÀNG...............................................................18 1.4.1. SÔ ÑOÀ TÍNH..........................................................................................................18 1.4.2. TAÛI TROÏNG...........................................................................................................18 1.4.3. TÍNH TOAÙN HEÄ KEÁT CAÁU......................................................................................19 CHÖÔNG 2. LÖÏA CHOÏN GIAÛI PHAÙP KEÁT CAÁU..............................................................20 2.1. HEÄ KEÁT CAÁU SAØN.................................................................................................20 2.1.1. HEÄ SAØN SÖÔØN......................................................................................................20 2.1.2. HEÄ SAØN OÂ CÔØ......................................................................................................20 2.1.3. SAØN KHOÂNG DAÀM (KHOÂNG COÙ MUÕ COÄT)..........................................................20 2.1.4. SAØN KHOÂNG DAÀM ÖÙNG LÖÏC TRÖÔÙC.................................................................21 2.1.5. KEÁT LUAÄN.............................................................................................................21 2.2. HEÄ KEÁT CAÁU CHÒU LÖÏC CHÍNH..........................................................................22 2.3. VAÄT LIEÄU...............................................................................................................22 2.4. SÔ BOÄ BOÁ TRÍ COÄT VAÙCH VAØ KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN.....................................23 2.4.1. CHOÏN CHIEÀU DAØY SAØN......................................................................................23 SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 1 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN 2.4.2. CHOÏN TIEÁT DIEÄN DAÀM.........................................................................................24 2.4.3. CHOÏN SÔ BOÄ TIEÁT DIEÄN COÄT...............................................................................24 2.4.4. CHOÏN SÔ BOÄ TIEÁT DIEÄN VAÙCH THANG MAÙY, SAØN CAÀU THANG.......................30 CHÖÔNG 3. TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH...........................................................31 3.1. TÓNH TAÛI.................................................................................................................31 3.1.1. SAØN VAÊN PHOØNG - CAÊN HOÄ - HAØNH LANG - BAN COÂNG.................................32 3.1.2. SAØN PHOØNG HOÏP, SIEÂU THÒ.................................................................................32 3.1.3. SAØN VEÄ SINH........................................................................................................32 3.1.4. SAØN MAÙI SAÂN THÖÔÏNG.......................................................................................33 3.2. HOAÏT TAÛI...............................................................................................................35 3.3. TOÅNG TAÛI TAÙC DUÏNG LEÂN CAÙC OÂ BAÛN............................................................36 3.3.1. ÑOÁI VÔÙI BAÛN KEÂ...................................................................................................36 3.3.2. ÑOÁI VÔÙI BAÛN DAÀM...............................................................................................36 3.3.3. SÔ ÑOÀ TÍNH..........................................................................................................36 3.4. CAÙC BÖÔÙC TÍNH TOAÙN CHO TÖØNG OÂ BAÛN SAØN...............................................37 3.4.1. SAØN BAÛN KEÂ BOÁN CAÏNH.....................................................................................37 3.4.2. SAØN BAÛN DAÀM.....................................................................................................37 3.5. TÍNH COÁT THEÙP......................................................................................................40 3.6. KIEÅM TRA ÑOÄ VOÕNG SAØN....................................................................................46 3.6.1. TÍNH ÑOÄ VOÕNG F1 DO TOAØN BOÄ TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG NGAÉN HAÏN................49 3.6.2. TÍNH ÑOÄ VOÕNG F2 DO TAÛI TROÏNG DAØI HAÏN TAÙC DUÏNG NGAÉN HAÏN................51 3.6.3. TÍNH ÑOÄ VOÕNG F3 DO TAÛI TROÏNG DAØI HAÏN TAÙC DUÏNG DAØI HAÏN.....................51 3.7. KIEÅM TRA KHAÛ NAÊNG CHOÁNG XUYEÂN THUÛNG CUÛA SAØN..............................52 CHÖÔNG 4. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO CAÀU THANG....................................................54 4.1. KIEÁN TRUÙC.............................................................................................................54 4.2. THIEÁT KEÁ CAÀU THANG TAÀNG ÑIEÅN HÌNH...........................................................54 4.2.1. PHÖÔNG AÙN CHÒU LÖÏC......................................................................................54 4.2.2. TAÛI TROÏNG...........................................................................................................55 4.2.2.1. TAÛI TROÏNG TREÂN BAÛN THANG (q1)..................................................................55 4.2.2.2. TAÛI TROÏNG TREÂN BAÛN CHIEÁU NGHÆ (q2)........................................................56 4.2.3. TÍNH TOAÙN BAÛN THANG.......................................................................................56 4.2.3.1. SÔ ÑOÀ TÍNH.......................................................................................................56 4.2.3.2. TÍNH TOAÙN THEÙP CAÀU THANG TAÀNG ÑIEÅN HÌNH...........................................58 4.2.3.3. TÍNH TOAÙN DAÀM THANG (DAÀM CHIEÁU NGHÆ)...............................................60 CHÖÔNG 5. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC MAÙI.................................64 5.1. KIEÁN TRUÙC.............................................................................................................64 5.2. LÖÏA CHOÏN TIEÁT DIEÄN CAÙC CAÁU KIEÄN..............................................................64 5.2.1. KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN........................................................................................64 5.2.2. VAÄT LIEÄU SÖÛ DUÏNG.............................................................................................65 5.2.3. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO TÖØNG CAÁU KIEÄN........................................................65 5.2.3.1. KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN....................................................................................65 SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 2 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN 5.2.3.2. 5.2.3.3. 5.2.3.4. 5.2.3.5. 5.2.3.6. TÍNH TOAÙN BAÛN THAØNH...................................................................................68 TÍNH TOAÙN SAØN ÑAÙY BEÅ NÖÔÙC......................................................................71 TÍNH TOAÙN DAÀM NAÉP VAØ DAÀM ÑAÙY HOÀ NÖÔÙC...........................................74 TÍNH TOAÙN COÄT HOÀ NÖÔÙC..............................................................................83 KIEÅM TRA NÖÙT BAÛN THAØNH VAØ BAÛN ÑAÙY......................................................83 CHÖÔNG 6. ÑAËC TRÖNG ÑOÄNG HOÏC COÂNG TRÌNH...................................................87 6.1. CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT................................................................................................87 6.2. TÍNH TOAÙN CAÙC DAÏNG DAO ÑOÄNG..................................................................88 6.3. KHOÁI LÖÔÏNG VAØ TAÂM KHOÁI LÖÔÏNG TÖØNG TAÀNG............................................90 6.4. CHU KYØ DAO ÑOÄNG RIEÂNG VAØ TYÛ SOÁ KHOÁI LÖÔÏNG THAM GIA....................91 6.5. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG GIOÙ TAÙC DUÏNG LEÂN COÂNG TRÌNH..............................92 6.5.1. THAØNH PHAÀN TÓNH CUÛA TAÛI TROÏNG GIOÙ............................................................92 6.5.2. THAØNH PHAÀN ÑOÄNG CUÛA TAÛI TROÏNG GIOÙ........................................................95 CHÖÔNG 7. TÍNH TOAÙN VAØ BOÁ TRÍ COÁT THEÙP KHUNG TRUÏC 6..................................105 7.1. MOÂ HÌNH COÂNG TRÌNH......................................................................................105 7.2. CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP TAÛI......................................................................................106 7.3. CAÁU TRUÙC TOÅ HÔÏP.............................................................................................106 7.4. TÍNH TOAÙN VAØ BOÁ TRÍ THEÙP DAÀM KHUNG TRUÏC 6.........................................108 7.4.1. LYÙ THUYEÁT TÍNH TOAÙN CAÁU KIEÄN CHÒU UOÁN TIEÁT DIEÄN CHÖÕ NHAÄT (COÁT ÑÔN) ..................................................................................................................................... 109 7.4.2. TÍNH TOAÙN DAÀM CUÏ THEÅ B30............................................................................112 7.4.3. BAÛNG TÍNH THEÙP DAÀM B30, B12........................................................................119 7.5. TÍNH TOAÙN VAØ BOÁ TRÍ THEÙP COÄT KHUNG TRUÏC 6.........................................133 7.5.1. LYÙ THUYEÁT TÍNH TOAÙN COÄT...............................................................................133 7.5.1.1. VAÄT LIEÄU.........................................................................................................133 7.5.1.2. TÍNH TOAÙN......................................................................................................133 7.5.2. TÍNH TOAÙN COÄT CUÏ THEÅ....................................................................................137 7.5.3. BAÛNG TÍNH THEÙP COÄT KHUNG TRUÏC 6.............................................................140 7.6. KIEÅM TRA OÅN ÑÒNH TOÅNG THEÅ COÂNG TRÌNH: (TÍNH TOAÙN THEO TRAÏNG THAÙI GIÔÙI HAÏN 2)...............................................................................................................209 7.6.1. KIEÅM TRA ÑOÄ CÖÙNG.........................................................................................209 7.6.2. KIEÅM TRA CHOÁNG LAÄT.......................................................................................211 CHÖÔNG 8. TÍNH TOAÙN MOÙNG CHO KHUNG TRUÏC 6................................................212 8.1. GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH...................................................................................212 8.2. ÑIEÀU KIEÄN ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH..................................................................212 8.2.1. ÑÒA TAÀNG...........................................................................................................212 8.2.2. ÑAÙNH GIAÙ ÑIEÀU KIEÄN ÑÒA CHAÁT......................................................................213 8.2.3. LÖÏA CHOÏN MAËT CAÉT ÑÒA CHAÁT ÑEÅ TÍNH MOÙNG.............................................214 8.2.4. ÑAÙNH GIAÙ ÑIEÀU KIEÄN ÑÒA CHAÁT THUYÛ VAÊN....................................................214 SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 3 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN 8.3. LÖÏA CHOÏN GIAÛI PHAÙP NEÀN MOÙNG.................................................................214 8.4. CÔ SÔÛ TÍNH TOAÙN..............................................................................................214 8.4.1. CAÙC GIAÛ THIEÁT TÍNH TOAÙN................................................................................214 8.4.2. CAÙC LOAÏI TAÛI TROÏNG DUØNG TÍNH TOAÙN.........................................................215 8.5. PHÖÔNG AÙN 1: COÏC BTCT ÑUÙC SAÜN...............................................................215 8.5.1. TAÛI TROÏNG.........................................................................................................215 8.5.1.1. TAÛI TROÏNG TÍNH TOAÙN...................................................................................215 8.5.1.2. TAÛI TROÏNG TIEÂU CHUAÅN...............................................................................217 8.5.2. SÔ BOÄ CHIEÀU SAÂU ÑAÙY ÑAØI VAØ CAÙC KÍCH THÖÔÙC........................................219 8.5.3. CAÁU TAÏO COÏC..................................................................................................220 8.5.3.1. VAÄT LIEÄU.........................................................................................................220 8.5.3.2. KÍCH THÖÔÙC COÏC.........................................................................................220 8.5.4. SÖÙC CHÒU TAÛI COÏC...........................................................................................221 8.5.4.1. THEO VAÄT LIEÄU LAØM COÏC.............................................................................221 8.5.4.2. THEO CHÆ TIEÂU CÖÔØNG ÑOÄ ÑAÁT NEÀN..........................................................222 8.5.5. XAÙC ÑÒNH SOÁ LÖÔÏNG COÏC..............................................................................228 8.5.6. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC...............................................................231 8.5.6.1. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC CUÛA MOÙNG M2...............................231 8.5.6.2. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC CUÛA MOÙNG M8...............................233 8.5.6.3. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC CUÛA MOÙNG M7...............................234 8.5.7. KIEÅM TRA OÅN ÑÒNH ÑAÁT NEÀN (TÍNH TOAÙN THEO TTGH II)..................................235 8.5.7.1. KIEÅM TRA MOÙNG M2 (bxh = 2500x3000)......................................................237 8.5.7.2. KIEÅM TRA MOÙNG M8 (bxh = 2500x4000)......................................................239 8.5.7.3. KIEÅM TRA MOÙNG M7 (bxh = 3000x4000)......................................................240 8.5.8. KIEÅM TRA LUÙN MOÙNG COÏC (TÍNH TOAÙN THEO TTGH II)....................................242 8.5.8.1. KIEÅM TRA LUÙN MOÙNG M2.............................................................................242 8.5.8.2. KIEÅM TRA LUÙN MOÙNG M7.............................................................................244 8.5.8.3. KIEÅM TRA LUÙN MOÙNG M8.............................................................................245 8.5.8.4. KIEÅM TRA ÑIEÀU KIEÄN LUÙN LEÄCH GIÖÕA CAÙC MOÙNG...................................247 8.5.9. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO ÑAØI COÏC (TÍNH TOAÙN THEO TTGH I).........................248 8.5.9.1. VAÄT LIEÄU.........................................................................................................248 8.5.9.2. KIEÅM TRA ÑIEÀU KIEÄN CHOÏC THUÛNG.............................................................248 8.5.9.3. TÍNH TOAÙN THEÙP CHO ÑAØI MOÙNG................................................................251 8.5.10. KIEÅM TRA COÏC TRONG QUAÙ TRÌNH VAÄN CHUYEÅN VAØ CAÅU LAÉP.................254 8.6. PHÖÔNG AÙN 2: COÏC KHOAN NHOÀI..................................................................256 8.6.1. CAÁU TAÏO COÏC..................................................................................................256 8.6.1.1. VAÄT LIEÄU.........................................................................................................256 8.6.1.2. KÍCH THÖÔÙC COÏC.........................................................................................256 8.6.2. TÍNH TOAÙN SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA COÏC................................................................257 8.6.2.1. THEO CÖÔØNG ÑOÄ VAÄT LIEÄU..........................................................................257 8.6.2.2. THEO CHÆ TIEÂU CÖÔØNG ÑOÄ ÑAÁT NEÀN..........................................................257 8.6.3. XAÙC ÑÒNH SOÁ LÖÔÏNG COÏC..............................................................................263 8.6.4. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC...............................................................266 8.6.4.1. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC CUÛA MOÙNG M2...............................266 8.6.4.2. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC CUÛA MOÙNG M8...............................268 8.6.4.3. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC CUÛA MOÙNG M7...............................269 8.6.5. KIEÅM TRA OÅN ÑÒNH ÑAÁT NEÀN (TÍNH TOAÙN THEO TTGH II)..................................271 SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 4 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN 8.6.5.1. KIEÅM TRA MOÙNG M2 (bxh = 2800x2800)......................................................272 8.6.5.2. KIEÅM TRA MOÙNG M8 (bxh = 3000x4000)......................................................273 8.6.5.3. KIEÅM TRA MOÙNG M7 (bxh = 2800x4600)......................................................274 8.6.6. KIEÅM TRA LUÙN MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI (TÍNH TOAÙN THEO TTGH II).............276 8.6.6.1. KIEÅM TRA LUÙN MOÙNG M2.............................................................................276 8.6.6.2. KIEÅM TRA LUÙN MOÙNG M7.............................................................................278 8.6.6.3. KIEÅM TRA LUÙN MOÙNG M8.............................................................................280 8.6.6.4. KIEÅM TRA ÑIEÀU KIEÄN LUÙN LEÄCH GIÖÕA CAÙC MOÙNG...................................281 8.6.7. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO ÑAØI COÏC (TÍNH TOAÙN THEO TTGH I).........................282 8.6.7.1. VAÄT LIEÄU.........................................................................................................282 8.6.7.2. KIEÅM TRA ÑIEÀU KIEÄN CHOÏC THUÛNG.............................................................282 8.6.7.3. TÍNH TOAÙN THEÙP CHO ÑAØI MOÙNG................................................................284 8.6.8. SO SAÙNH VAØ LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN MOÙNG.................................................288 8.6.8.1. TOÅNG HÔÏP VAÄT LIEÄU......................................................................................288 8.6.8.2. ÑIEÀU KIEÄN KYÕ THUAÄT.....................................................................................288 8.6.8.3. ÑIEÀU KIEÄN THI COÂNG.....................................................................................288 8.6.8.4. ÑIEÀU KIEÄN KINH TEÁ.........................................................................................288 8.6.8.5. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC..................................................................................289 8.6.8.6. LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN MOÙNG..................................................................289 PHAÀN 3: THI COÂNG CHÖÔNG 1. KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TRÌNH..................................................................291 1.1. VÒ TRÍ XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH........................................................................291 1.2. ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH.....................................................................................291 1.3. ÑAËC ÑIEÅM CAÁU TAÏO COÂNG TRÌNH..................................................................291 1.3.1. KIEÁN TRUÙC.........................................................................................................291 1.3.2. KEÁT CAÁU............................................................................................................291 1.3.3. NEÀN MOÙNG.......................................................................................................291 1.4. ÑIEÀU KIEÄN THI COÂNG........................................................................................292 1.4.1. TÌNH HÌNH CUNG ÖÙNG VAÄT TÖ.........................................................................292 1.4.2. MAÙY MOÙC VAØ CAÙC THIEÁT BÒ THI COÂNG...........................................................292 1.4.3. NGUOÀN NHAÂN COÂNG XAÂY DÖÏNG...................................................................292 1.4.4. NGUOÀN NÖÔÙC THI COÂNG.................................................................................293 1.4.5. NGUOÀN ÑIEÄN THI COÂNG...................................................................................293 1.4.6. GIAO THOÂNG TÔÙI COÂNG TRÌNH.........................................................................293 1.4.7. THIEÁT BÒ AN TOAØN LAO ÑOÄNG...........................................................................293 1.5. NHAÄN XEÙT...........................................................................................................293 CHÖÔNG 2. THI COÂNG EÙP COÏC.................................................................................294 2.1. KHAÙI NIEÄM VAØ ÑAËC ÑIEÅM................................................................................294 2.2. CHOÏN PHÖÔNG AÙN EÙP COÏC............................................................................294 SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 5 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN 2.3. TÍNH SOÁ LÖÔÏNG COÏC.........................................................................................294 2.4. CHOÏN MAÙY EÙP COÏC..........................................................................................296 2.5. CHOÏN CAÅU PHUÏC VUÏ MAÙY EÙP........................................................................297 2.6. TRÌNH TÖÏ THI COÂNG COÏC EÙP............................................................................299 2.6.1. CAÙC BÖÔÙC THI COÂNG COÏC EÙP........................................................................299 2.6.2. MOÄT SOÁ LÖU YÙ TRONG QUAÙ TRÌNH THI COÂNG EÙP COÏC...................................300 2.7. AN TOAØN LAO ÑOÄNG TRONG THI COÂNG EÙP COÏC..........................................305 CHÖÔNG 3. THI COÂNG EÙP CÖØ THEÙP VAØ ÑAØO ÑAÁT....................................................306 3.1. THI COÂNG TÖÔØNG VAÂY.....................................................................................306 3.1.1. LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN...................................................................................306 3.1.2. TÍNH TOAÙN TÖÔØNG CÖØ THEÙP LARSEN...............................................................306 3.1.3. CHOÏN MAÙY THI COÂNG CÖØ...............................................................................310 3.1.4. THI COÂNG ÑOÙNG CÖØ THEÙP...............................................................................310 3.2. ÑAØO VAØ THI COÂNG ÑAÁT....................................................................................312 CHÖÔNG 4. THIEÁT KEÁ BIEÄN PHAÙP THI COÂNG ÑOÅ BEÂ TOÂNG LOÙT MOÙNG VAØ ÑAØI MOÙNG ÑIEÅN HÌNH...................................................................................................................316 4.1. ÑOÅ BEÂ TOÂNG LOÙT MOÙNG...................................................................................316 4.2. ÑOÅ BEÂ TOÂNG ÑAØI MOÙNG...................................................................................317 4.2.1. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG BEÂ TOÂNG ÑAØI MOÙNG....................................................317 4.2.2. COÂNG TAÙC COÁT THEÙP ÑAØI MOÙNG...................................................................317 4.2.3. COÂNG TAÙC COÁP PHA ÑAØI MOÙNG....................................................................318 4.2.4. CHOÏN MAÙY THI COÂNG......................................................................................321 CHÖÔNG 5. THIEÁT KEÁ BIEÄN PHAÙP THI COÂNG COÄT, DAÀM, SAØN..................................326 5.1. NHIEÄM VUÏ...........................................................................................................326 5.2. PHAÂN TÍCH CAÙC PHÖÔNG AÙN THI COÂNG CHO COÂNG TRÌNH.......................326 5.2.1. SO SAÙNH PHÖÔNG AÙN......................................................................................326 5.2.2. CHOÏN PHÖÔNG AÙN...........................................................................................326 5.3. TÍNH TOAÙN KHOÁI LÖÔÏNG BEÂ TOÂNG CHO TAÀNG ÑIEÅN HÌNH...........................327 5.4. CHOÏN MAÙY THI COÂNG......................................................................................329 5.4.1. CHOÏN CAÀN TRUÏC THAÙP....................................................................................329 5.4.2. CHOÏN MAÙY VAÄN THAÊNG..................................................................................332 5.4.3. CHOÏN MAÙY BÔM BEÂ TOÂNG...............................................................................332 5.4.4. CHOÏN XE TROÄN – VAÄN CHUYEÅN BEÂ TOÂNG VAØ MAÙY ÑAÀM.............................334 5.5. COÂNG TAÙC COÁP PHA.........................................................................................334 5.5.1. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO COÁP PHA SAØN...........................................................334 5.5.2. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO COÁP PHA DAÀM (400X600)........................................338 5.5.3. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO COÁP PHA COÄT...........................................................344 5.6. THI COÂNG DAÀM, SAØN, COÄT................................................................................348 5.6.1. THI COÂNG DAÀM SAØN.........................................................................................348 5.6.2. THI COÂNG COÄT...................................................................................................350 5.6.3. SÖÛA CHÖÕA NHÖÕNG KHUYEÁT TAÄT DO THI COÂNG BEÂ TOÂNG..............................351 SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 6 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN CHÖÔNG 6. AN TOAØN LAO ÑOÄNG..............................................................................353 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. TOÅNG QUAN.......................................................................................................353 AN TOAØN LAO ÑOÄNG KHI THI COÂNG COÏC EÙP................................................353 AN TOAØN LAO ÑOÄNG TRONG THI COÂNG HOÁ MOÙNG, TAÀNG HAÀM.................353 ÑAØO ÑAÁT BAÈNG MAÙY ÑAØO GAÀU NGHÒCH......................................................353 ÑAØO ÑAÁT THUÛ COÂNG.........................................................................................354 AN TOAØN LAO ÑOÄNG TRONG COÂNG TAÙC BEÂ TOÂNG.......................................354 COÂNG TAÙC XAÂY VAØ HOAØN THIEÄN...................................................................356 AN TOAØN KHI VAÄN CHUYEÅN CAÙC LOAÏI MAÙY................................................358 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO..................................................................................................360 SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 7 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 8 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN 1.1. GIÔÙI THIEÄU VEÀ COÂNG TRÌNH - Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, möùc ñoä ñoâ thò hoùa ngaøy caøng taêng, möùc soáng vaø nhu caàu cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng ñöôïc naâng cao keùo theo nhieàu nhu caàu aên ôû, nghæ ngôi, giaûi trí ôû moät möùc cao hôn, tieän nghi hôn. Maët khaùc vôùi xu höôùng hoäi nhaäp, coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc, hoaø nhaäp vôùi xu theá phaùt trieån cuûa thôøi ñaïi neân söï ñaàu tö xaây döïng caùc coâng trình nhaø ôû cao taàng thay theá caùc coâng trình thaáp taàng, caùc khu daân cö ñaõ xuoáng caáp laø raát caàn thieát. Vì vaäy, chung cö An Döông Vöông ra ñôøi nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ôû cuûa ngöôøi daân cuõng nhö thay ñoåi boä maët caûnh quan ñoâ thò töông xöùng vôùi taàm voùc cuûa moät ñaát nöôùc ñang treân ñaø phaùt trieån. Toïa laïc taïi trung taâm thò xaõ Laøo Cai, coâng trình naèm ôû vò trí thoaùng vaø ñeïp seõ taïo ñieåm nhaán ñoàng thôøi taïo neân söï haøi hoaø, hôïp lyù vaø hieän ñaïi cho toång theå qui hoaïch khu daân cö. 1.2. KYÕ THUAÄT HAÏ TAÀNG ÑOÂ THÒ - Coâng trình naèm treân truïc ñöôøng giao thoâng chính thuaän lôïi cho vieäc cung caáp vaät tö vaø giao thoâng ngoaøi coâng trình. Heä thoáng caáp ñieän, caáp nöôùc trong khu vöïc ñaõ hoaøn thieän ñaùp öùng toát caùc yeâu caàu cho coâng taùc xaây döïng. Khu ñaát xaây döïng coâng trình baèng phaúng, hieän traïng khoâng coù coâng trình cuõ, khoâng coù coâng trình ngaàm beân döôùi ñaát neân raát thuaän lôïi cho coâng vieäc thi coâng vaø boá trí toång bình ñoà. 1.3. GIAÛI PHAÙP KIEÁN TRUÙC - - - 1.3.1. MAËT BAÈNG VAØ PHAÂN KHU CHÖÙC NAÊNG Maët baèng coâng trình hình chöõ nhaät coù khoeùt loõm, chieàu daøi 44,8m chieàu roäng 27,2m chieám dieän tích ñaát xaây döïng laø 1218,56m 2. Coâng trình goàm 12 taàng (keå caû 1 taàng baùn haàm), chöa keå taàng maùi, coát 0.00m ñöôïc choïn ñaët taïi coát chuaån truøng vôùi coát maët ñaát töï nhieân (thaáp hôn coát saøn taàng treät 1,50m). Coát taàng haàm taïi coát -1,50m. Chieàu cao coâng trình laø 48,10m tính töø coát 0.00m ñeán coát saøn naép hoà nöôùc maùi. Taàng Haàm: thang maùy boá trí ôû giöõa, choã ñaäu xe oâtoâ xung quanh. Caùc heä thoáng kyõ thuaät nhö beå chöùa nöôùc sinh hoaït, traïm bôm, traïm xöû lyù nöôùc thaûi ñöôïc boá trí hôïp lyù giaûm toái thieåu chieàu daøi oáng daãn, coù boá trí theâm caùc boä phaän kyõ thuaät veà ñieän nhö traïm cao theá, haï theá, phoøng quaït gioù. Taàng treät: duøng laøm sieâu thò nhaèm phuïc vuï nhu caàu mua baùn, caùc dòch vuï vui chôi giaûi trí... cho caùc hoä gia ñình cuõng nhö nhu caàu chung cuûa khu vöïc. Taàng 2 – 11: boá trí caùc caên hoä phuïc vuï nhu caàu ôû. Taàng saân thöôïng: boá trí caùc phoøng kyõ thuaät, maùy moùc, ñieàu hoøa, thieát bò veä tinh, ... Nhìn chung giaûi phaùp maët baèng ñôn giaûn, taïo khoâng gian roäng ñeå boá trí caùc caên hoä beân trong, söû duïng loaïi vaät lieäu nheï laøm vaùch ngaên giuùp toå chöùc khoâng gian linh hoaït raát phuø hôïp vôùi xu höôùng vaø sôû thích hieän taïi, coù theå deã daøng thay ñoåi trong töông lai. 1.3.2. HÌNH KHOÁI Hình daùng cao vuùt, vöôn thaúng leân khoûi taàng kieán truùc cuõ ôû döôùi thaáp vôùi kieåu daùng hieän ñaïi, maïnh meõ, nhöng cuõng khoâng keùm phaàn meàm maïi, theå hieän qui moâ vaø taàm voùc cuûa coâng trình töông xöùng vôùi chieán löôït phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc. SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 9 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN - - 1.3.3. MAËT ÑÖÙNG Söû duïng, khai thaùc trieät ñeå neùt hieän ñaïi vôùi cöûa kính lôùn, töôøng ngoaøi ñöôïc hoaøn thieän baèng sôn nöôùc. 1.3.4. HEÄ THOÁNG GIAO THOÂNG Giao thoâng ngang trong moãi ñôn nguyeân laø heä thoáng haønh lang. Heä thoáng giao thoâng ñöùng laø thang boä vaø thang maùy. Thang boä goàm 2 thang, moät thang ñi laïi chính vaø moät thang thoaùt hieåm. Thang maùy coù 2 thang maùy chính vaø 1 thang maùy chôû haøng vaø phuïc vuï y teá coù kích thöôùc lôùn hôn. Thang maùy boá trí ôû chính giöõa nhaø, caên hoä boá trí xung quanh loõi phaân caùch bôûi haønh lang neân khoaûng ñi laïi laø ngaén nhaát, raát tieän lôïi, hôïp lyù vaø baûo ñaûm thoâng thoaùng. 1.4. GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT - - - - - 1.4.1. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN Heä thoáng tieáp nhaän ñieän töø heä thoáng ñieän chung cuûa thò xaõ vaøo nhaø thoâng qua phoøng maùy ñieän. Töø ñaây ñieän seõ ñöôïc daãn ñi khaép nôi trong coâng trình thoâng qua maïng löôùi ñieän noäi boä. Ngoaøi ra, khi bò söï coá maát ñieän coù theå duøng ngay maùy phaùt ñieän döï phoøng ñaët ôû taàng haàm ñeå phaùt. 1.4.2. HEÄ THOÁNG NÖÔÙC Nguoàn nöôùc ñöôïc laáy töø heä thoáng caáp nöôùc khu vöïc vaø daãn vaøo beå chöùa nöôùc ôû taàng haàm roài baèng heä bôm nöôùc töï ñoäng nöôùc ñöôïc bôm ñeán töøng phoøng thoâng qua heä thoáng gen chính ôû gaàn phoøng phuïc vuï. Sau khi ñöôïc xöû lyù nöôùc thaûi ñöôïc ñöa vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc chung cuûa khu vöïc. 1.4.3. THOÂNG GIOÙ CHIEÁU SAÙNG Boán maët cuûa coâng trình ñieàu coù ban coâng thoâng gioù chieáu saùng cho caùc phoøng. ÔÛ giöõa coâng trình boá trí 2 loã thoâng taàng dieän tích 18,2m 2 ñeå thoâng gioù. Ngoaøi ra coøn boá trí maùy ñieàu hoøa ôû caùc phoøng. 1.4.4. PHOØNG CHAÙY THOAÙT HIEÅM Coâng trình beâ toâng coát theùp (BTCT) boá trí töôøng ngaên baèng gaïch roãng vöøa caùch aâm vöøa caùch nhieät. Doïc haønh lang boá trí caùc hoäp choáng chaùy baèng caùc bình khí CO 2. Caùc taàng laàu ñeàu coù hai caàu thang boä ñuû ñaûm baûo thoaùt ngöôøi khi coù söï coá veà chaùy noå. Beân caïnh ñoù treân ñænh maùi coøn coù hoà nöôùc lôùn phoøng chaùy chöõa chaùy. 1.4.5. CHOÁNG SEÙT Choïn söû duïng heä thoáng thu seùt chuû ñoäng quaû caàu Dynasphire ñöôïc thieát laäp ôû taàng maùi vaø heä thoáng daây noái ñaát baèng ñoàng ñöôïc thieát keá ñeå toái thieåu hoùa nguy cô bò seùt ñaùnh. 1.4.6. HEÄ THOÁNG THOAÙT RAÙC Raùc thaûi ôû moãi taàng ñöôïc ñoå vaøo gen raùc, ñöôïc boá trí ôû taàng haàm vaø seõ coù boä phaän ñöa raùc ra ngoaøi. Gen raùc ñöôïc thieát keá kín ñaùo, kyõ caøng ñeå traùnh laøm boác muøi gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 10 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 11 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN BAÕI XE BAÕI XE 500 500 800 1500 500 2300 1050 700 D 1500 4100 BAÕI XE 700 6400 6400 BAÕI XE 1500 700 700 400 1500 400 E 1400 BAÕI XE BAÕI XE BAÕI XE BAÕI XE BAÕI XE 3100 3650 7200 P KYÕ THUAÄT ÑIEÄN TW 950 700 800 700 500 BAÕI XE 400 BAÕI XE 2000 2425 BAÕI XE 2625 7200 P KYÕ THUAÄT THOÂNG TIN LIEÂN LAC TW 4400 27200 500 C 3500 1600 1700 2675 1600 2525 700 A P.DÒCH VUÏ CHUNG KHO P.GIAËT UÛI P.MAÙY BÔM 6400 i = 20% B 6800 500 6800 6800 4000 6800 6800 6800 44800 1 2 3 4 5 6 7 8 MAËT BAÈNG TAÀNG HAÀM TL.1/100 B 2101 900 875 1100 1825 2070 1200 330 2800 800 3250 600 1200 1350 4000 1350 1200 600 3250 800 2800 330 1200 2070 1825 1100 875 900 2101 950 1600 200 800 1200 800 1950 1500 950 950 1600 1600 1600 950 800 1200 1000 1400 200 800 1100 950 1350 200 900 600 450 700 700 700 450 1600 1500 750 750 1500 1600 450 700 700 700 450 700 700 1150 2900 1050 1550 850 650 900 1000 1100 3300 650 900 1400 1350 200 2900 6400 950 500 1550 1950 1500 800 800 2100 E 850 1960 550 1390 1400 2300 2600 950 1830 750 800 950 3240 1400 550 1700 2125 1960 1670 2670 100 1725 700 100 1900 900 700 1390 3900 3500 860 800 650350 1200 900 1050 2314 2600 1830 1350 RAÙC 900 1400 1000 1200 1400 800 1600 1000 950 1600 P.KHAÙCH 950 950 LOÂGIA 800 1200 330 2800 800 6800 1600 450 700 700 700 450 600 900 1050 850 800 1200 1600 950 800 1100 200 1000 1400 1350 2900 200 1600 P.NGUÛ 02 1500 500 2300 500 900 650 800 200 750 950 1950 1500 1500 2070 1825 750 400 3250 600 1200 1350 800 1100 P.NGUÛ 01 LOÂGIA 6800 1500 1550 1600 1500 1350 950 1950 3240 2125 700 500 P.NGUÛ 03 1100 1200 3300 2300 700 450 200 3300 900 650 500 875 160 1550 900 600 450 700 700 LAØM VIEÄC 900 950 1050 700 900 100 1725 800 1670 700 2670 1820 100 1900 3900 800 2900 500 600 1050 A BEÁP 1500 1500 6400 3500 1000 1820 WC 2670 WC 700 WC 160 1200 160 900 1420 WC 1830 GIAËT-PHÔI 700 500 1350 3450 KT ÑIEÄN 650350 1200 950 1400 2670 1700 3900 550 1900 100 700 1670 860 800 2600 2300 950 100 1725 P.NGUÛ 01 2101 1200 160 4400 950 B BEÁP 250 P.KHAÙCH 1500 7200 1960 900 700 LOÂGIA 2125 1390 3240 1400 750 B' 950 2000 1700 950 160 2800 1830 2600 2300 1400 900 1200 4000 1350 1350 1350 1390 3930 1050 900 1200 350650 3500 550 1400 1200 350650 1820 2670 800 1670 700 1900 100 1050 800 27200 C 1725 2125 750 A 1700 100 1550 3240 C' 700 900 7200 1960 D 2100 4000 6800 1350 1200 600 4000 3250 800 6800 2800 330 1200 2070 1825 6800 1100 875 900 2101 6800 44800 1 2 3 3' 4 5 5' 6 B MAËT BAÈNG TAÀNG ÑIEÅN HÌNH TL.1/100 SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 12 7 8 A ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 13 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN + 48.100 2000 SAØN MAÙI 3600 CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN SAØN HN + 46.100 CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN + 42.500 SAÂNTHÖÔÏNG 3600 CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN + 38.900 TAÀNG 10 + 31.700 TAÀNG 9 + 28.100 TAÀNG 8 + 24.500 TAÀNG 7 + 20.900 TAÀNG 6 + 17.300 TAÀNG 5 + 13.700 TAÀNG 4 + 10.100 TAÀNG 3 + 6.500 TAÀNG 2 3600 TAÀNG 11 + 35.300 CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN 3600 CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN 3600 CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN 3600 CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN 3600 CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN 49600 3600 CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN 3600 CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN 3600 CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN 3600 CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN 5000 CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN + 1.500 TAÀNG 1500 TREÄT -3.300 6800 6800 6800 4000 6800 6800 6800 44800 8 7 6 5 4 MAËT CAÉT NGANG A-A TL.1/100 SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 14 3 2 1 ± 0.000 MÑTN 1500 CAO ÑOÄ SAØN HOAØN THIEÄN -1.500 HAÀM ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN CHÖÔNG 1. TOÅNG QUAN VEÀ THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU NHAØ CAO TAÀNG 1.5. LÖÏA CHOÏN VAÄT LIEÄU - Vaät lieäu xaây döïng caàn coù cöôøng ñoä cao, troïng löôïng nhoû, khaû naêng choáng chaùy toát. Nhaø cao taàng thöôøng coù taûi troïng raát lôùn. Neáu söû duïng caùc loaïi vaät lieäu treân taïo ñieàu kieän giaûm ñöôïc ñaùng keå taûi troïng cho coâng trình, keå caû taûi troïng ñöùng cuõng nhö taûi troïng ngang do löïc quaùn tính. Vaät lieäu coù tính bieán daïng cao: khaû naêng bieán daïng deûo cao coù theå boå sung cho tính naêng chòu löïc thaáp. Vaät lieäu coù tính thoaùi bieán thaáp: coù taùc duïng toát khi chòu taùc duïng cuûa taûi troïng laëp laïi (ñoäng ñaát, gioù baõo). SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 15 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN - Vaät lieäu coù tính lieàn khoái cao: coù taùc duïng trong tröôøng hôïp taûi troïng coù tính chaát laëp laïi khoâng bò taùch rôøi caùc boä phaän coâng trình. Vaät lieäu coù giaù thaønh hôïp lyù. Trong ñieàu kieän taïi Vieät Nam hay caùc nöôùc thì vaät lieäu BTCT hoaëc theùp laø caùc loaïi vaät lieäu ñang ñöôïc caùc nhaø thieát keá söû duïng phoå bieán trong caùc keát caáu nhaø cao taàng. 1.6. HÌNH DAÏNG COÂNG TRÌNH 1.6.1. THEO PHÖÔNG NGANG - Nhaø cao taàng caàn coù maët baèng ñôn giaûn, toát nhaát laø löïa choïn caùc hình coù tính chaát ñoái xöùng cao. Trong caùc tröôøng hôïp ngöôïc laïi coâng trình caàn ñöôïc phaân ra caùc phaàn khaùc nhau ñeå moãi phaàn ñeàu coù hình daïng ñôn giaûn. Caùc boä phaän keát caáu chòu löïu chính cuûa nhaø cao taàng nhö vaùch, loõi, khung caàn phaûi ñöôïc boá trí ñoái xöùng. Trong tröôøng hôïp caùc keát caáu naøy khoâng theå boá trí ñoái xöùng thì caàn phaûi coù caùc bieän phaùp ñaëc bieät choáng xoaén cho coâng trình theo phöông ñöùng. Heä thoáng keát caáu caàn ñöôïc boá trí laøm sao ñeå trong moãi tröôøng hôïp taûi troïng sô ñoà laøm vieäc cuûa caùc boä phaän keát caáu roõ raøng maïch laïc vaø truyeàn taûi moät caùch mau choùng nhaát tôùi moùng coâng trình. Traùnh duøng caùc sô ñoà keát caáu coù caùc caùnh moûng vaø keát caáu daïng coâng son theo phöông ngang vì caùc loaïi keát caáu naøy raát deã bò phaù hoaïi döôùi taùc duïng cuûa ñoäng ñaát vaø gioù baõo. 1.6.2. THEO PHÖÔNG ÑÖÙNG - Ñoä cöùng cuûa keát caáu theo phöông thaúng ñöùng caàn phaûi ñöôïc thieát keá ñeàu hoaëc thay ñoåi ñeàu giaûm daàn leân phía treân. Caàn traùnh söï thay ñoåi ñoät ngoät ñoä cöùng cuûa heä keát caáu (nhö laøm vieäc thoâng taàng, giaûm coät hoaëc thieát keá daïng coät haãng chaân cuõng nhö thieát keá daïng saøn daät caáp). Trong caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät noùi treân ngöôøi thieát keá caàn phaûi coù caùc bieän phaùp tích cöïc laøm cöùng thaân heä keát caáu ñeå traùnh söï phaù hoaïi ôû caùc vuøng xung yeáu. 1.7. CAÁU TAÏO CAÙC BOÄ PHAÄN LIEÂN KEÁT - Keát caáu nhaø cao taàng caàn phaûi coù baäc sieâu tónh cao ñeå trong tröôøng hôïp bò hö haïi do caùc taùc ñoäng ñaëc bieät noù khoâng bò bieán thaønh caùc heä bieán hình. Caùc boä phaän keát caáu ñöôïc caáu taïo laøm sao ñeå khi bò phaù hoaïi do caùc tröôøng hôïp taûi troïng thì caùc keát caáu naèm ngang saøn, daàm bò phaù hoaïi tröôùc so vôùi caùc keát caáu thaúng ñöùng: coät, vaùch cöùng. 1.8. TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU NHAØ CAO TAÀNG 1.8.1. SÔ ÑOÀ TÍNH - Trong giai ñoaïn hieän nay, nhôø söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa maùy tính ñieän töû, ñaõ coù nhöõng thay ñoåi quan troïng trong caùch nhìn nhaän phöông phaùp tính toaùn coâng trình. Khuynh höôùng ñaëc thuø hoaù vaø ñôn giaûn hoaù caùc tröôøng hôïp rieâng leû ñöôïc thay theá baèng khuynh höôùng toång quaùt hoaù. Ñoàng thôøi khoái löôïng tính toaùn soá hoïc khoâng coøn laø moät trôû ngaïi nöõa. Caùc phöông phaùp môùi coù theå duøng caùc sô ñoà tính saùt vôùi thöïc teá hôn, coù theå xeùt tôùi söï laøm vieäc phöùc taïp cuûa keát caáu vôùi caùc moái quan heä phuï thuoäc khaùc nhau trong khoâng gian. Vieäc tính toaùn keát caáu nhaø cao taàng neân aùp duïng nhöõng coâng ngheä môùi ñeå coù theå söû duïng moâ hình khoâng gian nhaèm SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 16 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN taêng möùc ñoä chính xaùc vaø phaûn aùnh söï laøm vieäc cuûa coâng trình saùt vôùi thöïc teá hôn. 1.8.2. TAÛI TROÏNG - Keát caáu nhaø cao taàng ñöôïc tính toaùn vôùi caùc loaïi taûi troïng chính sau ñaây:  Taûi troïng thaúng ñöùng (thöôøng xuyeân vaø taïm thôøi taùc duïng leân saøn).  Taûi troïng gioù (gioù tónh vaø neáu coù caû gioù ñoäng).  Taûi troïng ñoäng cuûa ñoäng ñaát (cho caùc coâng trình xaây döïng trong vuøng coù ñoäng ñaát). - Ngoaøi ra, khi coù yeâu caàu keát caáu nhaø cao taàng cuõng caàn phaûi ñöôïc tính toaùn kieåm tra vôùi caùc tröôøng hôïp taûi troïng sau:  Do aûnh höôûng cuûa söï thay ñoåi nhieät ñoä.  Do aûnh höôûng cuûa töø bieán.  Do sinh ra trong quaù trình thi coâng.  Do aùp löïc cuûa nöôùc ngaàm vaø ñaát. - Khaû naêng chòu löïc cuûa keát caáu caàn ñöôïc kieåm tra theo töøng toå hôïp taûi troïng, ñöôïc quy ñònh theo caùc tieâu chuaån hieän haønh. 1.8.3. TÍNH TOAÙN HEÄ KEÁT CAÁU - Heä keát caáu nhaø cao taàng caàn thieát ñöôïc tính toaùn caû veà tónh löïc, oån ñònh vaø ñoäng löïc. - Caùc boä phaän keát caáu ñöôïc tính toaùn theo traïng thaùi giôùi haïn thöù nhaát (TTGH 1). - Khaùc vôùi nhaø thaáp taàng trong thieát keá nhaø cao taàng thì vieäc kieåm tra oån ñònh toång theå coâng trình ñoùng vai troø heát söùc quan troïng (TTGH 2). Caùc ñieàu kieän caàn kieåm tra goàm:  Kieåm tra oån ñònh toång theå.  Kieåm tra ñoä cöùng toång theå. SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 17 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN CHÖÔNG 2. LÖÏA CHOÏN GIAÛI PHAÙP KEÁT CAÁU 2.1. HEÄ KEÁT CAÁU SAØN - Trong coâng trình heä saøn coù aûnh höôûng raát lôùn tôùi söï laøm vieäc khoâng gian cuûa keát caáu. Vieäc löïa choïn phöông aùn saøn hôïp lyù laø ñieàu raát quan troïng. Do vaäy, caàn phaûi coù söï phaân tích ñuùng ñeå löïa choïn ra phöông aùn phuø hôïp vôùi keát caáu cuûa coâng trình. Ta xeùt caùc phöông aùn saøn sau: - 2.1.1. HEÄ SAØN SÖÔØN - -     Caáu taïo: bao goàm heä daàm vaø baûn saøn. Öu ñieåm: Tính toaùn ñôn giaûn. Ñöôïc söû duïng phoå bieán ôû nöôùc ta vôùi coâng ngheä thi coâng phong phuù neân thuaän tieän cho vieäc löïa choïn coâng ngheä thi coâng. Nhöôïc ñieåm: Chieàu cao daàm vaø ñoä voõng cuûa baûn saøn raát lôùn khi vöôït khaåu ñoä lôùn, daãn ñeán chieàu cao taàng cuûa coâng trình lôùn neân gaây baát lôïi cho keát caáu coâng trình khi chòu taûi troïng ngang vaø khoâng tieát kieäm chi phí vaät lieäu. Khoâng tieát kieäm khoâng gian söû duïng. 2.1.2. HEÄ SAØN OÂ CÔØ - Caáu taïo: goàm heä daàm vuoâng goùc vôùi nhau theo hai phöông, chia baûn saøn thaønh caùc oâ baûn keâ boán caïnh coù nhòp beù, theo yeâu caàu caáu taïo khoaûng caùch giöõa caùc daàm phuï khoâng quaù 2m. - Öu ñieåm:  Traùnh ñöôïc coù quaù nhieàu coät beân trong neân tieát kieäm ñöôïc khoâng gian söû duïng vaø coù kieán truùc ñeïp, thích hôïp vôùi caùc coâng trình yeâu caàu thaåm myõ cao vaø khoâng gian söû duïng lôùn nhö hoäi tröôøng, caâu laïc boä... - Nhöôïc ñieåm:  Khoâng tieát kieäm, thi coâng phöùc taïp.  Khi maët baèng saøn quaù roäng caàn phaûi boá trí theâm caùc daàm chính. Vì vaäy, noù cuõng khoâng traùnh ñöôïc nhöõng haïn cheá do chieàu cao daàm chính phaûi lôùn ñeå giaûm ñoä voõng. 2.1.3. SAØN KHOÂNG DAÀM (KHOÂNG COÙ MUÕ COÄT) - Caáu taïo: goàm caùc baûn keâ tröïc tieáp leân coät. Öu ñieåm:  Chieàu cao keát caáu nhoû neân giaûm ñöôïc chieàu cao coâng trình.  Tieát kieäm ñöôïc khoâng gian söû duïng.  Deã phaân chia khoâng gian.  Deã boá trí heä thoáng kyõ thuaät ñieän, nöôùc..  Thích hôïp vôùi nhöõng coâng trình coù khaåu ñoä vöøa (6  8m).  Vieäc thi coâng phöông aùn naøy nhanh hôn so vôùi phöông aùn saøn daàm bôûi khoâng phaûi maát coâng gia coâng coáp pha, coát theùp daàm, coát theùp ñöôïc ñaët töông ñoái ñònh hình vaø ñôn giaûn. vieäc laép döïng vaùn khuoân vaø coáp pha cuõng ñôn giaûn.  Do chieàu cao taàng giaûm neân thieát bò vaän chuyeån ñöùng cuõng khoâng caàn yeâu caàu cao, coâng vaän chuyeån ñöùng giaûm neân giaûm giaù thaønh.  Taûi troïng ngang taùc duïng vaøo coâng trình giaûm do coâng trình coù chieàu cao giaûm so vôùi phöông aùn saøn daàm. SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 18 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN - Nhöôïc ñieåm:  Trong phöông aùn naøy caùc coät khoâng ñöôïc lieân keát vôùi nhau ñeå taïo thaønh khung do ñoù ñoä cöùng nhoû hôn nhieàu so vôùi phöông aùn saøn daàm, do vaäy khaû naêng chòu löïc theo phöông ngang phöông aùn naøy keùm hôn phöông aùn saøn daàm, chính vì vaäy taûi troïng ngang haàu heát do vaùch chòu vaø taûi troïng ñöùng do coät chòu.  Saøn phaûi coù chieàu daøy lôùn ñeå ñaûm baûo khaû naêng chòu uoán vaø choáng choïc thuûng do ñoù daãn ñeán taêng khoái löôïng saøn. 2.1.4. SAØN KHOÂNG DAÀM ÖÙNG LÖÏC TRÖÔÙC - Öu ñieåm: Ngoaøi caùc ñaëc ñieåm chung cuûa phöông aùn saøn khoâng daàm thì phöông aùn saøn khoâng daàm öùng löïc tröôùc seõ khaéc phuïc ñöôïc moät soá nhöôïc ñieåm cuûa phöông aùn saøn khoâng daàm:  Giaûm chieàu daøy saøn khieán giaûm ñöôïc khoái löôïng saøn daãn tôùi giaûm taûi troïng ngang taùc duïng vaøo coâng trình, cuõng nhö giaûm taûi troïng ñöùng truyeàn xuoáng moùng.  Taêng ñoä cöùng cuûa saøn leân, laøm thoaû maõn veà yeâu caàu söû duïng bình thöôøng.  Sô ñoà chòu löïc trôû neân toái öu hôn do coát theùp öùng löïc tröôùc ñöôïc ñaët phuø hôïp vôùi bieåu ñoà moâ men do taûi troïng gaây ra, laøm tieát kieäm ñöôïc coát theùp. - Nhöôïc ñieåm: tuy khaéc phuïc ñöôïc caùc öu ñieåm cuûa saøn khoâng daàm thoâng thöôøng nhöng laïi xuaát hieän moät soá khoù khaên cho vieäc choïn löïa phöông aùn naøy nhö sau:  Thieát bò thi coâng phöùc taïp hôn, yeâu caàu vieäc cheá taïo vaø ñaët coát theùp phaûi chính xaùc do ñoù yeâu caàu tay ngheà thi coâng phaûi cao hôn, tuy nhieân vôùi xu theá hieän ñaïi hoaù hieän nay thì ñieàu naøy seõ laø yeâu caàu taát yeáu. 2.1.5. KEÁT LUAÄN - Qua phaân tích caùc ñaëc ñieåm treân vaø xem xeùt caùc ñaët ñieåm veà keát caáu ta choïn phöông aùn saøn coù daàm ñeå söû duïng cho coâng trình. 2.2. HEÄ KEÁT CAÁU CHÒU LÖÏC CHÍNH - Neáu caên cöù vaøo sô ñoà laøm vieäc thì keát caáu nhaø cao taàng coù theå phaân loaïi nhö sau:  Caùc heä keát caáu cô baûn: keát caáu khung, keát caáu töôøng chòu löïc, keát caáu loõi cöùng vaø keát caáu oáng.  Caùc heä keát caáu hoãn hôïp: keát caáu khung - giaèng, keát caáu khung - vaùch, keát caáu oáng loõi vaø keát caáu oáng toå hôïp.  Caùc heä keát caáu ñaëc bieät: heä keát caáu coù taàng cöùng, heä keát caáu coù daàm truyeàn, keát caáu coù heä giaèng lieân taàng vaø keát caáu coù khung gheùp.  Moãi loaïi keát caáu treân ñeàu coù nhöõng öu nhöôïc ñieåm rieâng tuøy thuoäc vaøo nhu caàu vaø khaû naêng thi coâng thöïc teá cuûa töøng coâng trình. - Trong ñoù keát caáu khung chòu löïc keát hôïp loõi thang maùy ôû giöõa coâng trình, vaùch ôû bieân laø keát caáu chòu löïc chính cho coâng trình CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI). Phuø hôïp vôùi maët baèng kieán truùc cuõng nhö quy moâ coâng trình. 2.3. VAÄT LIEÄU - Beâ toâng söû duïng cho keát caáu beân treân vaø coïc duøng B25 vôùi caùc chæ tieâu nhö sau:  Khoái löôïng rieâng:  = 25kN/m3. SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 19 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2006 – CHUNG CÖ AN DÖÔNG VÖÔNG (LAØO CAI) GVHD KEÁT CAÁU CHÍNH: THAÀY ÑINH HOAØNG NAM – GVHD THI COÂNG: THAÀY NGUYEÃN VIEÄT TUAÁN  Cöôøng ñoä tính toaùn: Rb = 14,5MPa.  Cöôøng ñoä chòu keùo tính toaùn: Rbt = 1,05MPa.  Moâ ñun ñaøn hoài: Eb = 30 x 103MPa. - Coát theùp gaân  ≥10 duøng cho keát caáu beân treân vaø coïc duøng loaïi AIII vôùi caùc chæ tieâu:  Cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn: Rs’ = 365MPa.  Cöôøng ñoä chòu keùo tính toaùn: Rsc= 365MPa.  Cöôøng ñoä tính coát theùp ngang: Rsw = 285MPa.  Moâ ñun ñaøn hoài: Es = 2,1x105MPa. - Coát theùp trôn  <10 duøng loaïi AI vôùi caùc chæ tieâu:  Cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn: Rs = 225MPa.  Cöôøng ñoä chòu keùo tính toaùn: Rsc = 225MPa.  Cöôøng ñoä tính coát theùp ngang: Rsw = 175MPa.  Moâ ñun ñaøn hoài: Es = 2,1x105MPa.  Vöõa xi maêng - caùt, gaïch xaây töôøng:  = 18kN/m3.  Gaïch laùt neàn Ceramic:  = 20kN/m3. - Troïng löôïng rieâng cuûa vaät lieäu vaø heä soá vöôït taûi: TT Vaät lieäu Ñôn vò tính Troïng löôïng rieâng Heä soá vöôït taûi 1 Beâ toâng coát theùp daN/m3 2500 1,1 2 Vöõa XM traùt, oáp, laùt daN/m3 1800 1,3 3 Gaïch oáp laùt daN/m3 2000 1,1 4 Ñaát ñaàm neän chaët daN/m3 2000 1,2 5 Töôøng xaây gaïch theû daN/m3 2000 1,2 6 Töôøng xaây gaïch oáng daN/m3 1800 1,2 7 Beâ toâng soûi nhaùm nhaø xe daN/m3 2000 1,1 8 Beâ toâng loùt moùng daN/m3 2000 1,1 2.4. SÔ BOÄ BOÁ TRÍ COÄT VAÙCH VAØ KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN 2.4.1. CHOÏN CHIEÀU DAØY SAØN - - Quan nieäm tính: xem saøn laø tuyeät ñoái cöùng trong maët phaúng naèm ngang. Saøn khoâng bò rung ñoäng, khoâng dòch chuyeån khi chòu taûi troïng ngang. Chuyeån vò taïi moïi ñieåm treân saøn laø nhö nhau khi chòu taûi troïng ngang. Trong tính toaùn khoâng tính ñeán vieäc saøn bò yeáu do khoan loã ñeå treo caùc thieát bò kyõ thuaät nhö ñöôøng oáng ñieän laïnh thoâng gioù, cöùu hoûa cuõng nhö caùc ñöôøng oáng ñaët ngaàm khaùc trong saøn. Trong maët baèng daàm saøn taàng ñieån hình coù moät soá oâ saøn coù kích thöôùc lôùn nhö oâ saøn S4 (7,2mx6,8m), khoâng duøng heä daàm tröïc giao neân beà daøy saøn coù theå lôùn, ñoåi laïi saøn coù ñoä cöùng lôùn, laøm taêng ñoä cöùng khoâng gian SVTH: PHAN VUÕ PHÖÔNG (X061122) Trang 20
- Xem thêm -