Tài liệu Do an dtcs han ho quang 1 chieu

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 107 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________ lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y kü thuËt hµn ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ®¸p øng c¸c yªu cÇu ngµy cµng cao vÒ c«ng nghÖ vµ vËt liÖu. NhiÒu ph¬ng ph¸p hµn míi xuÊt hiÖn, c¸c c«ng nghÖ míi ®îc ¸p dông réng r·i trong kü thuËt hµn. C¸c c«ng nghÖ hµn cæ ®iÓn chñ yÕu lµ thñ c«ng vµ kh«ng liªn tôc ®ang dÇn dÇn trë nªn l¹c hËu. TÝnh hiÖu qu¶ vµ tÝnh kinh tÕ cña hÇu hÕt c¸c c¬ së c«ng nghiÖp tõ c¸c nhµ m¸y ®iÖn, chÕ t¹o m¸y mãc, khai th¸c vµ läc dÇu, kÕt cÊu x©y dùng, ho¸ chÊt, dîc phÈm, ph©n bãn... ®Òu liªn quan chÆt chÏ ®Õn sù øng dông hîp lý c¸c c«ng nghÖ hµn. Hµn lµ c«ng nghÖ phøc t¹p, phèi hîp nhiÒu ngµnh khoa häc vµ kü thuËt tõ vËt lý, ho¸ häc, luyÖn kim, c¬ khÝ, tù ®éng ho¸ ®Õn kü thuËt ®iÖn vµ ®iÖn tö. Kho¶ng mêi n¨m gÇn ®©y, nhiÒu c«ng nghÖ hµn míi ®îc øng dông réng r·i ë níc ta vµ sÏ tiÕp tôc cã vai trß quan träng trong t¬ng lai. ChÝnh v× vÊn ®Ò nµy mµ em ®· ®îc thiÕt kÕ nguån hµn hå quang mét chiÒu sö dông m¹ch chØnh lu Thyristor víi nhiÒu tÝnh n¨ng vît tréi so víi c¸c lo¹i nguån hµn th«ng thêng ®ang sö dông réng r·i ë níc ta vµ dÔ dµng ®¸p øng cho nhu cÇu tù ®éng ho¸ s¶n xuÊt. Néi dung b¶n ®å ¸n thiÕt kÕ bao gåm: 1. Ch¬ng I : C«ng nghÖ hµn hå quang mét chiÒu 2. Ch¬ng II : §Ò suÊt vµ lùa chän ph¬ng ¸n 3. Ch¬ng III : ThiÕt kÕ m¹ch lùc 4. Ch¬ng IV : ThiÕt kÕ s¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn. Víi c¸c th«ng sè yªu cÇu lµ : Dßng hµn cùc ®¹i : 150 A §iÖn ¸p kh«ng t¶i : 60 V Ch¬ng I C¤NG NGHÖ HµN hå quang mét chiÒu 1 NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________ 1. §Þnh nghÜa hµn hå quang ®iÖn : Hµn lµ ph¬ng ph¸p dïng ®Ó liªn kÕt hai hoÆc nhiÒu chi tiÕt l¹i víi nhau. ViÖc thùc hiÖn liªn kÕt sö dông nguån nhiÖt hoÆc nhiÖt vµ ¸p lùc ®Ó nung ®iÓm nèi tíi tr¹ng th¸i hµn. Sau ®ã kim lo¹i tù kÕt tinh hoÆc cã lùc Ðp ®Ó c¸c phÇn tö liªn kÕt l¹i t¹o thµnh mèi hµn. Ph¬ng ph¸p hµn sö dông n¨ng lîng ®iÖn t¹o ra hå quang ®Ó nung ®iÓm nèi ®îc gäi lµ hµn hå quang ®iÖn. 2. Hå quang ®iÖn hµn : Hå quang ®iÖn hµn lµ mét d¹ng phãng ®iÖn trong kh«ng khÝ. Gièng víi mäi m«i trêng khÝ kh¸c, ë nhiÖt ®é thÊp, kh«ng khÝ hoµn toµn c¸ch ®iÖn. Nhng trong mét sè ®iÒu kiÖn kÝch thÝch ( NhiÖt, siªu ©m, tia R¬n-ghen,... ), kh«ng khÝ bÞ ion ho¸ vµ cã kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn díi t¸c dông cña ®iÖn trêng. §Ó ®îc râ rµng, díi ®©y ta xÐt ®Æc tÝnh tÜnh - quan hÖ dßng ¸p cña hå quang ®iÖn : Uh(V) B A C D a. Giai ®o¹n A-B ( Måi hå quang) : 60 Ih(A) 3 10 Ban ®Çu, nhiÖt ®é m«i trêng thÊp nªn muèn g©y ®îc hå quang cÇn cã ®iÖn ¸p lín. §Ó gi¶m ®îc ®iÖn ¸p måi ( Umåi ) mµ vÉn g©y ®îc hå quang, ngêi ta cho 2 ®iÖn cùc ( que hµn vµ chi tiÕt hµn) tiÕp xóc víi nhau g©y ra dßng ®o¶n m¹ch. NÕu dßng ®o¶n m¹ch lín th× t¹i chç tiÕp xóc kh«ng khÝt sÏ ph¸t sinh nhiÖt lîng lín nung nãng kim lo¹i chç ®ã tíi tr¹ng th¸i nãng ch¶y. Khi t¸ch c¸c ®iÖn cùc ra xa nhau ( 1- 3 mm) lµm cho c¸c cÇu nãng ch¶y bÞ kÐo dµi vµ th¾t l¹i, mËt ®é dßng qua cÇu ®ã t¨ng tíi møc nhiÖt ph¸t sinh biÕn chóng thµnh h¬i kim lo¹i vµ t¹o nªn hiÖn tîng ph¸t x¹ nhiÖt ®iÖn tö. C¸c e- gi¶i phãng khái Katèt ( cùc ©m). Díi t¸c dông cña ®iÖn trêng Anèt-Katèt vµ nhiÖt ®é cao, c¸c e- ®ã b¾n ph¸ kho¶ngkh«ng khÝ gi÷a Katèt-Anèt t¹o ra c¸c ion. C¸c ion nµy chuyÓn ®éng ®Þnh híng theo ®iÖn trêng Anèt-Katèt t¹o ra cét hå quang. C¸c ion d¬ng tíi ®Ëp vµo Katèt l¹i lµm b¾n ra c¸c e - gäi lµ hiÖn tîng ph¸t x¹ ®iÖn tö thø cÊp. ¸nh sang hå quang lµ do n¨ng lîng cña c¸c ion d¬ng kh«ng khÝ khi t¸i hîp víi c¸c e- thµnh c¸c phÇn tö khÝ trung hßa. Trong giai ®o¹n nµy, cêng ®é diÖn trêng t¨ng lµm dßng t¨ng. b. Giai ®o¹n B-C : Khi hå quang ®· h×nh thµnh, nhiÖt ®é cña ®iÖn cùc vµ m«i trêng cao lµm cho c¸c e- dÔ t¸ch khái Katèt, khÝ dÔ bÞ ion hãa nªn chØ cÇn ®iÖn thÕ nhá còng ®ñ t¹o ra ®iÖn trêng duy tr× sù ch¸y cña hå quang. Trong thêi gian nµy, mËt ®é dßng cña mét phÇn trªn bÒ mÆt Katèt t¨ng dÇn trong khi sè ®iÖn tÝch ph¸t x¹ cña Katèt gi¶m. MËt ®é dßng trªn mét phÇn diÖn tÝch Katèt t¨ng nhng tÝnh dÉn ®iÖn cña kho¶ng kh«ng khÝ gi÷a hai ®iÖn cùc t¨ng m¹nh h¬n nªn dßng t¨ng, ®iÖn trë kh«ng khÝ Rkk gi¶m lµm cho Uh gi¶m mµ hå quang vÉn tån t¹i. Cuèi giai ®o¹n nµy lµ hiÖn tîng h×nh thµnh ®iÓm s¸ng Katèt. c. Giai ®o¹n C-D : NÕu gi÷ nguyªn chiÒu dµi hå quang ( kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÖn cùc) th× dßng t¨ng nhng ¸p coi nh kh«ng ®æi. Cã ®iÒu ®ã lµ do mËt ®é dßng ®iÖn trong 2 NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________ giai ®o¹n nµy ®· ®¹t tíi tr¹ng th¸i cùc ®¹i vµ kh«ng ®æi cßn diÖn tÝch ph¸t x¹ l¹i t¨ng dÇn lµm cho ®iÖn trë cña líp kh«ng khÝ gi÷a 2 ®iÖn cùc gi¶m, dßng ®iÖn hµn t¨ng nhng ®iÖn ¸p hµn Uh = Ih.Rkk gÇn nh kh«ng ®æi. Trong thùc tÕ thêng sö dông ®o¹n ®Æc tÝnh nµy ®Ó hµn. C«ng thøc thùc nghiÖm ®Æc trng cho ®o¹n ®Æc tÝnh nµy lµ : Uhq = a + b.lchq (V) Trong ®ã : a : Tæng ¸p r¬i trªn mót Katèt vµ Anèt - H»ng sè phô thuéc vËt liÖu hµn. b : ¸p r¬i trªn mét ®¬n vÞ dµi cña cét hå quang. lchq : ChiÒu dµi cét hå quang ( Kho¶ng c¸ch gi÷a Anèt- Katèt). d. Giai ®o¹n sau ®iÓm D : T¹i ®iÓm D, toµn bé diÖn tÝch Katèt ®· ph¸t x¹ víi mËt ®é dßng cùc ®¹i. V× vËy, muèn t¨ng dßng hµn lªn n÷a th× ®iÖn ¸p còng ph¶i t¨ng. 3. C¸c d¹ng nguån ®iÖn hµn chÝnh : Cã 3 nhãm nguån hµn phæ biÕn lµ : * BiÕn ¸p hµn. * M¸y ph¸t ®iÖn hµn mét chiÒu hoÆc tæ hîp ®éng c¬ ®èt trong + m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu. * ChØnh lu hµn. a. BiÕn ¸p hµn : BiÕn ¸p hµn lµ lo¹i phæ biÕn nhÊt ®èi víi ph¬ng ph¸p hµn b»ng dßng xoay chiÒu. Kh¸c víi biÕn ¸p ®iÖn lùc th«ng thêng, nã võa lµ mét biÕn ¸p võa lµ mét trë kh¸ng ®iÒu chØnh ®iÖn ®Ó t¨ng cêng cho hå quang æn ®Þnh. b. M¸y ph¸t ®iÖn hµn mét chiÒu : M¸y gåm mét ®éng c¬ dÞ bé 3 pha hoÆc ®éng c¬ ®èt trong vµ mét m¸y ph¸t hµn mét chiÒu. Trong thiÕt bÞ nµy, n¨ng lîng ®iÖn xoay chiÒu sÏ biÕn thµnh c¬ n¨ng råi tõ c¬ n¨ng l¹i biÕn thµnh n¨ng lîng ®iÖn mét chiÒu. V× qua nhiÒu lÇn biÕn ®æi nh vËy nªn hiÖu suÊt cña lo¹i nµy rÊt thÊp. c. ChØnh lu hµn : M¸y gåm biÕn ¸p vµ c¸c van chØnh lu. M¸y hµn lo¹i nµy cã rÊt nhiÒu u ®iÓm nh : HiÖu suÊt cao, ®é tin cËy cao, dÏ ®¸p øng nhu cÇu tù ®éng hãa, kÝch thíc gän,... V× nh÷ng lÝ do ®ã mµ chØnh lu hµn cÇn ®îc ph¸t triÓn trong thùc tÕ s¶n xuÊt. 4. C¸c yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi nguån ®iÖn hµn : Mét nguån ®iÖn hµn muèn ®îc sö dông cÇn ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu sau : * §Æc tÝnh ngoµi cña nguån hµn t¹i ®iÓm lµm viÖc ph¶i dèc h¬n ®Æc tÝnh tÜnh cña hå quang t¹i ®iÓm ®ã. §Æc tÝnh ngoµi cµng dèc th× dßng hµn cµng æn ®Þnh, chÊt lîng mèi hµn cµng cao. Khi hµn víi dßng nhá th× ®Æc tÝnh ngoµi ph¶i dèc h¬n so víi khi hµn víi dßng lín h¬n. * Dßng ng¾n m¹ch kh«ng qu¸ lín. Thêng th× dßng ng¾n m¹ch ®îc chän trong kho¶ng 1,3 tíi 1,4 lÇn dßng hµn ®Þnh møc ®Ó m¸y kh«ng bÞ qu¸ t¶i, mèi hµn ®Ñp vµ ®¶m b¶o chÊt lîng. Theo ®Ò tµi cã : Ing¾n = 1,3.200 = 260 (A) * §iÖn ¸p kh«ng t¶i lín h¬n ®iÖn ¸p khi cã t¶i ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc g©y hå quang vµ hµn ®îc dÔ dµng. Theo ®Ò tµi cho ®iÖn ¸p lóc kh«ng t¶i lµ 60 V, em chän kho¶ng ®iÖn ¸p hµn lµ 10 ®Õn 40 V. 3 NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________ * Tèc ®é biÕn thiªn dßng kh«ng qu¸ lín (  10 A/ms) ®Ó tr¸nh hiÖn tîng b¾n hå quang lµm cho kh«ng hµn ®îc. * §iÒu chØnh ®îc dßng hµn : M¸y ph¶i cã mét sè ®Æc tÝnh ngoµi kh¸c nhau, ®é dèc ®Æc tÝnh khi chuyÓn sang dßng nhá ph¶i t¨ng. 5. ChÕ ®é lµm viÖc cña m¸y hµn : Mçi m¸y hµn hå quang ®Òu cã nh÷ng th«ng sè ®Þnh møc riªng nh : ¸p ®Þnh møc, dßng ®Þnh møc,... Tuy nhiªn, ®Ó lµm viÖc ë c¸c chÕ ®é kh¸c ®Þnh møc th× cÇn ph¶i xÐt theo hÖ sè lµm viÖc liªn tôc  ( ®èi víi hµn hå quang tay) vµ hÖ sè ®ãng m¹ch liªn tôc B ( víi m¸y hµn hå quang tù ®éng). P (B )%  Víi : tch .100% tch  tkhongtai tch : Thêi gian ch¸y cña hå quang. tkhongtai : Thêi gian nghØ ®Ó thay que hµn vµ lµm s¹ch mèi hµn. ë chÕ ®é chuÈn : ( B)% = 60  65 % . Khi cÇn lµm viÖc liªn tôc h¬n th× cÇn gi¶m dßng hµn ®Ó m¸y kh«ng bÞ qu¸ t¶i. §Ó chuyÓn tõ chÕ ®é lµm viÖc A sang chÕ ®é lµm viÖc B cÇn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn : I B I A TA TB ( TA,TB - Thêi gian hå quang ch¸y ë chÕ ®é A,B) NÕu chu k× lµm viÖc ë 2 chÕ ®é b»ng nhau th× : I A2 PB  2 .PA IB Chu k× lµm viÖc cña m¸y hµn hå quang tay thêng kh«ng qu¸ 5 phót. 4 NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________ Ch¬ng II §Ò xuÊt vµ lùa chän ph¬ng ¸n 1. S¬ ®å khèi : M¹ch lùc T¶i M¹ch ®k M¹ch lùc gåm cã m¸y biÕn ¸p, m¹ch chØnh lu, läc. M¹ch ®k lµ s¬ ®å ph¸t xung ®iÒu khiÓn c¸c van cña bé chØng lu. 2. Mét sè ph¬ng ¸n thiÕt kÕ : Tríc tiªn, ta cÇn ph¶i lùa chän m¹ch chØnh lu cho phï hîp c¸c yªu cÇu nguån hµn, sau ®ã sÏ chän s¬ ®å ®iÒu khiÓn thÝch hîp. Díi ®©y sÏ ph©n tÝch 3 lo¹i m¹ch chØnh lu ®Ó lùa chän : * S¬ ®å cÇu 3 pha ®èi xøng. * S¬ ®å cÇu 3 pha kh«ng ®èi xøng. * S¬ ®å 1 pha hai nöa chu k×. a. S¬ ®å cÇu 3 pha ®èi xøng: F - S¬ ®å gåm 6 Thyristor chia thµnh 2 nhãm : + Nhãm Katèt chung : T1, T3 vµ T5. + Nhãm Anèt chung : T2, T4 vµ T6. - §iÖn ¸p c¸c pha thø cÊp m¸y biÕn ¸p : U2a = 2U 2 sin U2b = U2c = U2a T1 T3 T5 U2b Ud U2c Rh T4 2 2U 2 sin(  ) 3 4 2U 2 sin(  ) 3 id L T6 T2 G Gãc më  ®îc tÝnh tõ giao ®iÓm cña c¸c nöa h×nh sin. Ud - Ho¹t ®éng cña s¬ ®å : C¸c van ®îc më b»ng xung ®iÒu khiÓn vµ kho¸ tù nhiªn, c¸c xung ®iÒu khiÓn lÖch nhau /3 ®îc lÇn lît ®a ®Õn c¸c Thyristor theo thø tù : 1,2,3,4,5,6,1,.. Mçi Thyristor më sÏ kho¸ ngay Thyristor kh¸c l¹i : id 1 = /6 +  : T1 më, T5 kho¸. 2 = 3/6 +  : T2 më, T6 kho¸. 5  U2a 1 U2b U2c 3 5  6 2 4 i1  i2   NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________ 1 = 5/6 +  : T3 më, T1 kho¸. 1 = 7/6 +  : T4 më, T2 kho¸. 1 = 9/6 +  : T5 më, T3 kho¸. 1 = 11/6 +  : T6 më, T4 kho¸. - TrÞ trung b×nh ®iÖn ¸p trªn t¶i : §iÖn ¸p Ud = VF - VG lµ kho¶ng c¸ch tõ ®êng bao trªn ®Õn ®êng bao díi. 6 2 Ud = 5  6   6 2U 2 sin .d   3 6U 2 cos  b. S¬ ®å cÇu 3 pha kh«ng ®èi xøng: Trong s¬ ®å sö dông 3 Thyristor ( ë nhãm Katèt chung) vµ 3 §ièt. Trªn ®å thÞ, ud1 lµ thµnh phÇn ®iÖn ¸p t¶i do nhãm Katèt chung t¹o ra, cßn u d2 lµ thµnh phÇn ®iÖn ¸p t¶i do nhãm Anèt chung t¹o ra. V× m¹ch cã ®iÖn c¶m lín nªn dßng t¶i ®îc n¾n th¼ng ( id =Id). Ta cã : TrÞ ®iÖn ¸p tøc thêi trªn t¶i : Ud = ud1 - ud2 TrÞ trung b×nh cña ®iÖn ¸p t¶i : Ud = Ud1 - Ud2 Víi : U d1  U d2 3 2 3  2 5   6 3 6  2U 2 sin .d  2   6 11  6 VËy :  7 6  F T1 U2a T3 T5 U2b Ud U2c Rh 4 UD d D6 D2 G  U 2 cos U2a U2b U2c 1 3 5  3 6 2U 2 sin .d  U2 2 2 6 4 id 3 6 U d  U 2 (1  cos ) 2 c. S¬ ®å chØnh lu 1 pha 2 nöa chu k×: iT1  iD4  T1 i2a S¬ ®å sö dông 2 Thyristor vµ 1 m¸y U21 Ud biÕn ¸p cã ®iÓm gi÷a. §Ó cã dßng t¶i liªn tôc, ta chän L sao U1 L cho L >> R. V× vËy, gãc më lµ  th× gãc U22 Rh t¾t dßng lµ  =  + , id cã gi¸ trÞ b»ng Io  khi  =  vµ  =  =  +  . Ud  TrÞ trung b×nh cña ®iÖn ¸p : e T2 Ud = id L 21 2 2U 2 cos   H×nh d¸ng cña ®iÖn ¸p trªn van :  id  e22  6 id Io  NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________ Khi T1 dÉn dßng, ta cã : uT2 = u22 - u21 Khi T2 dÉn dßng, ta cã : uT1 = u21 - u22 §iÖn ¸p ngîc lín nhÊt mçi van ph¶i chÞu : Ungmax = 2 2 U2 = 2,83U2 Gi¸ tri trung b×nh dßng ®iÖn ch¹y trong Ud e21 mçi van : ID  Id 2 e22   3. Ph©n tÝch vµ lùa chän ph¬ng ¸n: a. ChØnh lu cÇu 3 pha ®èi xøng:  2.U2 - ¦u ®iÓm : Tõng cÆp van thay nhau dÉn nªn dßng trung b×nh qua van chØ b»ng 1/3 lÇn dßng t¶i. C«ng suÊt m¸y biÕn ¸p xÊp xØ c«ng suÊt t¶i nªn hiÖu suÊt cao. - Nhîc ®iÓm : Trªn ®êng dÉn cña dßng cã 2 van nªn sôt ¸p gÊp ®«i, kh«ng thÝch hîp cho c¸c m¹ch ®ßi hái ®iÖn ¸p thÊp nhng dßng lín. M¹ch nhiÒu van nªn tèn kÐm trong chÕ t¹o, phøc t¹p trong thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt m¹ch ®iÒu khiÓn. b. ChØnh lu cÇu 3 pha kh«ng ®èi xøng: - ¦u ®iÓm : S¬ ®å ®¬n gi¶n h¬n. Thay 3 Thyristor b»ng 3 §ièt nªn gi¸ thµnh gi¶m, m¹ch ®iÒu khiÓn ®¬n gi¶n h¬n. - Nhîc ®iÓm : §iÖn ¸p chØnh lu chøa nhiÒu thµnh phÇn sãng hµi nªn ®ßi hái bé läc tèt. Gièng nh s¬ ®å ®èi xøng, sôt ¸p trªn c¸c van lín nªn kh«ng thÝch hîp víi m¹ch cÇn ®iÖn ¸p thÊp nhng dßng lín. c. ChØnh lu 1 pha 2 nöa chu k×: : ChØnh lu 1 pha 2 nöa chu k× cã rÊt nhiÒu u ®iÓm ®Ó sö dông lµm nguån hµn M¹ch ®¬n gi¶n, dÔ vËn hµnh vµ söa ch÷a. Sè van Ýt nªn gi¸ thµnh h¹, m¹ch ®iÒu khiÓn ®¬n gi¶n ( ChØ cã 2 kªnh ®iÒu khiÓn). Do sôt ¸p trªn c¸c van nhá nªn thÝch hîp víi chÕ ®é lµm viÖc cña m¸y hµn. * KÕt luËn : Qua ph©n tÝch c¸c ph¬ng ¸n ®· ®Ò xuÊt, em chän chØnh lu 1 pha 2 nöa chu k× lµm m¹ch lùc. 7 NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________ Ch¬ng III ThiÕt kÕ m¹ch lùc 1. S¬ ®å m¹ch lùc : K MBA L T1 R Que hµn ~ 380V Chi tiÕt hµn T2 M¹ch ®iÒu khiÓn Víi : K- TiÕp ®iÓm Role b¶o vÖ qu¸ t¶i. MBA - M¸y biÕn ¸p lùc. T1, T2 - Thyristor. L - Cuén c¶m kh¸ng. R - §iÖn trë Sum. 2. ThuyÕt minh s¬ ®å : Khi tiÕp ®iÓm K ®ãng, ®iÖn ¸p 1 pha 220V ®îc cÊp vµo cuén s¬ cÊp MBA. Cuén thø cÊp cña MBA cã ®iÖn ¸p U 2. Khi hµn, dßng ®iÖn xoay chiÒu tõ MBA qua bé chØnh lu biÕn thµnh dßng 1 chiÒu cÊp cho hå quang hµn. Cuén kh¸ng L trong m¹ch cã t¸c dông lµm cho dßng chØnh lu kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. §iÖn trë Sum cã t¸c dông håi tiÕp dßng vÒ m¹ch ®iÒu khiÓn. R¬le K cã t¸c dông b¶o vÖ qu¸ t¶i dµi h¹n. 3. TÝnh to¸n lùa chän thiÕt bÞ : a. C¸c th«ng sè: - Gãc më cña Thyristor : Chän  = 600 ( Thay ®æi gãc më  ®Ó ®iÒu khiÓn dßng ®iÖn). - Dßng ®iÖn ®Þnh møc : I®m = 150 A. - §iÖn ¸p kh«ng t¶i : U0 = 60 V. - §iÖn ¸p líi : 220V,50Hz b. TÝnh chän thyristor : MBA c«ng suÊt cì chôc KVA thuéc MBA c«ng suÊt nhá, sôt ¸p trªn ®iÖn trë t¬ng ®èi lín ( kho¶ng 4%), sôt ¸p trªn ®iÖn kh¸ng Ýt h¬n ( kho¶ng 1,5%). Sôt ¸p trªn cuén c¶m : 1,5%. Sôt ¸p trªn ®iÖn trë : 4%. Sôt ¸p trªn mét Thyristor : 1V.  §iÖn ¸p ®iÒu chØnh khi kh«ng t¶i lµ Udo = 60 + 60 . 0,04 + 60 . 0,015 + 1 =64,3V  U2  U2  Ud 0 . 2 2 . cos  64,3.3,14.2 2 2 142,8(V ) 8 NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________  §iÖn ¸p ngîc lín nhÊt mçi thyristor ph¶i chÞu: Uim = 2 2 U2 =2 2 . 142,8 = 403,8 V  Gi¸ tri trung b×nh dßng ®iÖn ch¹y trong mçi thyristor ID  I 150  75 A 2 2 Chän chÕ ®é lµm m¸t cho thyristor lµ qu¹t giã  HÖ sè dù tr÷ vÒ ¸p ku = 1,6  HÖ sè dù tr÷ vÒ dßng ®iÖn ki = 1,2 VËy ®iÖn ¸p thùc tÕ mçi thyristor ph¶i chÞu ®îc lµ Utt = ku . Uim =1,6 . 403,8= 646 V dßng ®iÖn thùc tÕ mçi thyristor ph¶i chÞu ®îc lµ Itt = ki . ID = 1,2 . 75 = 90 A Tra b¶ng trong s¸ch " §iÖn tö c«ng suÊt " cña NguyÔn BÝnh ta chän thyristor lo¹i C159 do Mü chÕ t¹o. C¸c th«ng sè cña C159  Uim : 700 V  Ihd : 110 A  TÇn sè : f = 50 Hz  toff : 30 s  di / dt : 800 A / s  du / dt : 300V / s c. TÝnh to¸n m¸y biÕn ¸p: TrÞ hiÖu dông ®iÖn ¸p thø cÊp U2 = 142,8V  Tû sè m¸y biÕn ¸p: m U 2 142,8  0,376 U1 380 9 NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________ TrÞ hiÖu dông dßng ®iÖn thø cÊp: I2 = ID = 75 A TrÞ hiÖu dông dßng ®iÖn s¬ cÊp: I1 = m . I2 = 0,376 . 75 = 28,2 A C«ng suÊt biÓu kiÕn m¸y biÕn ¸p phÝa thø cÊp : S2 = 2U2.I2 = 2 . 142,8 . 75 = 21420 VA C«ng suÊt biÓu kiÕn m¸y biÕn ¸p phÝa s¬ cÊp : S1 = U1.I1380 . 28,2 = 10716 VA  C«ng suÊt biÓu kiÕn m¸y biÕn ¸p : S S1  S 2 10716  21420  16068VA 2 2 HÖ sè dù tr÷ c«ng suÊt lµ 1,5%  C«ng suÊt thùc cña m¸y biÕn ¸p: S =16068(1 + 0,015) = 16309,7 VA Chän m¹ch tõ d¹ng E , tiÕt diÖn trô gi÷a ®îc tÝnh theo c«ng thøc: Q k S f trong ®ã: k = 5  6 víi m¸y biÕn ¸p kh«. S : c«ng suÊt biÓu kiÕn cña m¸y biÕn ¸p. f : tÇn sè nguån ®iÖn xoay chiÒu. Q 5 16309 90,3cm 2 50 M¹ch tõ cã d¹ng nh h×nh vÏ , sö dông t«n silic, tæn thÊt 1,3 W/kg, träng lîng riªng 7,5 kg/dm3. B Trong ®ã: a = 10 cm 10 NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________ b = 12,5 cm c = 4 cm h = 20 cm H = 36 cm B = 10 cm C = 43 cm TiÕt diÖn th« cña trô: a .B = 10 . 10 = 100 cm2 TiÕt diÖn hiÖu qu¶ cña trô : 0,95 . 100 = 95 cm2 Chän tõ c¶m B = 1,1 T Sè vßng d©y quÊn s¬ cÊp: Sè U1 380 vßng  164 4 4 , 44 . f . Q . B 4 , 44 . 50 . 95 . 10 . 1 , 1 vßng d©y quÊn thø cÊp: n1  n2 = n1 . m = 164 . 0,376 = 62 vßng Chän mËt ®é dßng ®iÖn J1 = J2 = 2,75 A/mm2 TiÕt diÖn d©y dÉn s¬ cÊp : TiÕt diÖnI 1d©y28dÉn ,2 thø cÊp: mm2 10,3 JI1 2,75 75 mm2 S 2 d©y  2 dÉn  ch÷27,3 Chän J 2 2,75 S1   nhËt víi kÝch thíc tra b¶ng trong s¸ch "ThiÕt kÕ m¸y biÕn ¸p" cña Ph¹m V¨n B×nh -Lª V¨n Doanh . KÝch thíc d©y dÉn s¬ cÊp: S1 = 10,3 mm2 = 3,28 mm x 3,28 mm KÝch thíc d©y dÉn thø cÊp: S2 = 27,3 mm2 =3,80 mm x 7,40 mm B¸n kÝnh trong cña vßng trßn ngo¹i tiÕp trô gi÷a 50 2  50 2 70,7 mm Lång vµo trô mét èng quÊn d©y lµm b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn dµy 1mm cã b¸n kÝnh trong 72 mm. VËy b¸n kÝnh trong cña d©y quÊn lµ 73 mm.  D©y quÊn s¬ cÊp:  164 vßng chia lµm ba líp (2 . 60 + 44) 11 NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________  Gi÷a hai líp ®Æt mét líp giÊy c¸ch ®iÖn dµy 0,1 mm  BÒ dµy d©y quÊn s¬ cÊp e1 = 3 . 3,28 + 0,2 = 10,04 mm  B¸n kÝnh trung b×nh cña d©y quÊn s¬ cÊp 73 + 5 = 78 mm  ChiÒu dµi d©y dÉn s¬ cÊp 2 . 78 . 10-3 . 164 = 40,2 m  D©y quÊn thø cÊp:  Gi÷a d©y quÊn s¬ cÊp vµ thø cÊp ®Ó kho¶ng c¸ch 8 mm  62 vßng chia lµm ba líp (2 . 27 + 8)  Gi÷a hai líp ®Æt mét líp giÊy c¸ch ®iÖn dµy 0,1 mm  BÒ dµy d©y quÊn thø cÊp e2 = 3 . 3,8 + 0,2 = 11,6 mm  B¸n kÝnh trung b×nh cña d©y quÊn s¬ cÊp 73 +10,04 +8 +5,8 = 96,84 mm  ChiÒu dµi d©y dÉn s¬ cÊp: 2 . 96,84 . 10-3 . 62 = 37,7 m d.TÝnh chän cuén c¶m L : Cuén kh¸ng cã t¸c dông duy tr× chÕ ®é dßng liªn tôc vµ san ph¼ng ®iÖn ¸p ®Çu ra.Do vËy chän cuén kh¸ng ®óng tiªu chuÈn sÏ gióp duy tr× hå quang vµ n©ng cao chÊt lîng mèi hµn. Trong s¬ ®å m¹ch lùc cuén kh¸ng L m¾c nèi tiÕp víi phô t¶i lµ thuÇn trë. Cuén c¶m L ®îc chän sao cho tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: XL = Rd K sb2  1 vµ XL  5Rd ,víi XL = 2wL Chän tØ sè nhÊp nh« ®Çu ra : Ksb = 100 §iÖn trë t¶i lín nhÊt khi hå quang cha ch¸y : Rdmax = VËy ta cã: L= Rd U0 I ngan = 2 K sb  1 2 2f 60 1,3 I d = = 60 = 1,3 150 0,3 100 2  1 2 2 3,14 50 Chän cuén kh¸ng cã gi¸ trÞ L = 50 mH . 12 0,3  = 0,048 H NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________ Ch¬ng IV thiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn 1. Nguyªn t¾c ®iÓu khiÓn thyristor : a. Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn th¼ng ®øng tuyÕn tÝnh: §å thÞ ®iÖn ¸p cña nguyªn t¾c ®îc thÓ hiÖn trªn H×nh 4-1. us ucm - Usm us 0  ucm    t H×nh 4-1: Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn th¼ng ®øng tuyÕn tÝnh. Nguyªn t¾c nµy sö dông kh©u so s¸nh ®Ó so s¸nh 2 ®iÖn ¸p : - §iÖn ¸p ®ång bé (us) : Lµ ®iÖn ¸p ®ång bé víi ®iÖn ¸p ®Æt trªn 2 cùc An«t-Kat«t cña Thyistor, thêng ®Æt vµo ®Çu ®¶o cña kh©u so s¸nh. - §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn (ucm) : Lµ ®iÖn ¸p mét chiÒu, cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc biªn ®é, thêng ®Æt vµo ®Çu kh«ng ®¶o cña kh©u so s¸nh. Lóc ®ã hiÖu ®iÖn thÕ ®Çu vµo kh©u so s¸nh lµ : ud = ucm - us Mçi khi us = ucm th× kh©u so s¸nh lËt tr¹ng th¸i, ta nhËn ®îc "sên xuèng" cña ®iÖn ¸p ®Çu ra cña kh©u so s¸nh. "Sên xuèng" nµy th«ng qua ®a hµi mét tr¹ng th¸i æn ®Þnh t¹o ra mét xung ®iÒu khiÓn. 13 NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________ Nh vËy, b»ng c¸ch biÕn ®æi Ucm ngêi ta cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc thêi ®iÓm xuÊt hiÖn xung ra tøc lµ ®iÒu chØnh ®îc gãc më . Gi÷a  vµ Ucm cã quan hÖ sau: U   . cm U sm LÊy Ucm max = Usmax b. Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn th¼ng ®øng "Arccos" : §å thÞ ®iÖn ¸p cña nguyªn t¾c ®îc thÓ hiÖn trªn H×nh 4-2. Nguyªn t¾c nµy còng sö dông kh©u so s¸nh ®Ó so s¸nh 2 ®iÖn ¸p : - §iÖn ¸p ®ång bé (us) : Lµ ®iÖn ¸p vît tríc ®iÖn ¸p trªn 2 cùc Anèt vµ Katèt (uAK = Um . sint) cña Thyristor mét gãc b»ng /2 : us = Um . cost. - §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn (Ucm) : Lµ ®iÖn ¸p mét chiÒu cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc biªn ®é theo hai chiÒu d¬ng vµ ©m. us uA us uAK  0 ucm   t H×nh 4-2: Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn th¼ng ®øng "arccos" NÕu ®Æt us vµo cæng ®¶o vµ Ucm vµo cæng kh«ng ®¶o cña kh©u so s¸nh th× khi us=ucm ( Khi kh©u so s¸nh lËt tr¹ng th¸i ), ta sÏ nhËn ®îc mét xung rÊt m¹nh ë ®Çu ra kh©u so s¸nh. Kh©u so s¸nh lËt tr¹ng th¸i khi : Um . cos = Ucm Do ®ã :  U cm   Um   = arcos Khi : Ucm = Um th×  = 0. Ucm = 0 th×  = /2. Ucm = - Um th×  = . Nh vËy khi ®iÒu chØnh Ucm tõ +Um ®Õn -Um ta cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc gãc  tõ 0 ®Õn . c. Chän nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn : Trong ®å ¸n nµy, em chän thiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn Thyristor theo nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn th¼ng ®øng tuyÕn tÝnh. 14 NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________ 2. ThiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn Thyristor : a. Mét sè yªu cÇu ®èi víi m¹ch ®iÒu khiÓn : - §é lín cña ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÒu khiÓn : Kh«ng vît qu¸ trÞ sè cho phÐp ë sæ tay tra cøu nhng ph¶i ®¶m b¶o më ®îc Thyristor ë mäi ®iÒu kiÖn lµm viÖc. Tæn hao c«ng suÊt trung b×nh trªn cùc khiÓn ph¶i nhá h¬n gi¸ trÞ cho phÐp. - §é réng xung ®iÒu khiÓn : Thêi gian tån t¹i xung ®iÒu khiÓn ph¶i ®¶m b¶o cho dßng qua Thyristor t¨ng tõ 0 ®Õn IThmax. NÕu t¨ng ®é réng xung ®iÒu khiÓn sÏ cho phÐp gi¶m nhá biªn ®é xung. - §é dèc sên tríc cña xung : §é dèc cµng cao th× viÖc më Thyristor cµng dÔ vµ ®é nãng côc bé cña Thyristor cµng gi¶m. - §é tin cËy cña m¹ch ®iÒu khiÓn ph¶i cao, ®¶m b¶o lµm viÖc ®óng trong c¸c ®iÒu kiÖn cã thÓ cã cña m«i trêng xung quanh. b. S¬ ®å khèi m¹ch ®iÒu khiÓn Thyristor :  S¬ ®å khèi §ång Pha khyÕch ®¹i xung ®iÖn ¸p tùa K H×nh 4-3. S¬ ®å khèi m¹ch ®iÒu khiÓn Thyristor  Khèi ®ång pha Khèi nµy cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh ®iÓm gèc ®Ó tÝnh gãc ®iÒu khiÓn. Nã cã gãc pha liªn hÖ chÆt chÏ víi ®iÖn ¸p m¹ch lùc. Th«ng thêng, khèi ®ång pha cßn lµm nhiÖm vô c¸ch ly m¹ch ®iÒu khiÓn cã ®iÖn ¸p thÊp víi m¹ch lùc cã ®iÖn ¸p cao. Trong ®å ¸n nµy, em sö dông biÕn ¸p ®ång pha cã tØ sè biÕn ®æi 220/15.  Khèi t¹o ®iÖn ¸p tùa Lµ kh©u t¹o ®iÖn ¸p cã d¹ng cè ®Þnh, cã chu k× lµm viÖc theo nhÞp cña ®iÖn ¸p ®ång pha. - Kh©u t¹o ®iÖn ¸p r¨ng ca dïng Transistor : 15 NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________ H×nh 4-4. S¬ ®å nguyªn lý vµ ®å thÞ thêi gian ®ång bé dïng tô vµ Transistor  Khi UAC > 0: Transistor T1 bÞ b·o hoµ. UC = U (U lµ sôt ¸p trªn T1).  Khi UAC < 0 T1 ng¾t, tô C ®îc n¹p tõ nguån Udc qua R2 vµ R3  Ta cã : tn¹p = C (R2 + R3) ln (1 - UC / Udc)  = C (R2 + R3) ln (1 - U®k / Udc) Chän R1 >> R3 sao cho tn¹p >> tx¶  Khèi so s¸nh Lµm nhiÖm vô so s¸nh gi÷a ®iÖn ¸p ®ång bé (r¨ng ca) víi ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U®k. ë thêi ®iÓm c©n b»ng hai ®iÖn ¸p, khèi so s¸nh lËt tr¹ng th¸i ®Ó ph¸t ra xung ®iÒu khiÓn. Xung ®iÒu khiÓn ë ®Çu ra cã d¹ng xung vu«ng. Em sö dông khuÕch ®¹i thuËt to¸n.  Khèi t¹o xung Cã nhiÖm vô t¹o ra c¸c xung cã h×nh d¹ng phï hîp ®Ó më ch¾c ch¾n m¹ch van ë mäi chÕ ®é lµm viÖc. C¸c xung ®îc khëi ®éng nhê m¹ch so s¸nh. Cã thÓ chän dßng kÝch lín, ®iÖn ¸p nhá hoÆc ngîc l¹i nhng ph¶i ®¶m b¶o c«ng suÊt tiªu t¸n nhá h¬n c«ng suÊt cho phÐp. §é réng xung ®îc quyÕt ®Þnh bëi thêi gian dßng qua Thyristor ®¹t ®Õn gi¸ trÞ dßng cµi ( Tra trong sæ tay nghiªn cøu øng víi lo¹i Thyristor sö dông). H×nh 4-5. S¬ ®å t¹o ®é réng xung  Gäi tx lµ ®é réng xung: tx = C (R1 // R2).  Chän C = 0,47 - 0,1 F.  Chän R1 vµ R2 sÏ ®îc ®é réng xung tx thÝch hîp. c. S¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn : Sö dông s¬ ®å ®iÒu khiÓn mét kªnh tiªu biÓu ph¸t triÓn thªm ®Ó ®îc s¬ ®å ®iÒu khiÓn hai kªnh theo nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn th¼ng ®øng tuyÕn tÝnh.  T¸c dông cña c¸c linh kiÖn ( Ph©n tÝch cho 1 kªnh, t¬ng tù víi kªnh cßn l¹i )  Transistor T1 vµ tô C1 lµ bé t¹o diÖn ¸p r¨ng ca. 16 NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________  OA dïng ®Ó so s¸nh hai tÝn hiÖu ucm vµ ®iÖn ¸p r¨ng ca.  R7, C3, D1 kh©u truyÒn xung.  T3, T5, R9, R10, R11, R12, BAX, R14 lµ kh©u khuÕch ®¹i xung. 17 380V~ 18 1 2 R R 4 3 C + 15V R R T + 15V 2 T 1 2 u cm R 21 u cm 1 13K C C 13K R +OA R 20 -15V + OA - +15V -15V +OA +15V D 8 R 19 R R 8 7 T 7 D D D 2 1 7 + 20V R + 20V 9 R 14 R T T R 4 15 3 10 R 3 16 4 11 D R D BAX R 6 R T T BAX 17 5 12 D D 6 5 R R 18 13 NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________ NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________  Nguyªn lý ho¹t ®éng cña s¬ ®å: - ë nöa chu kú ®Çu khi ®iÖn ¸p t¹i A cao h¬n ®iÖn ¸p t¹i B, transistor T1 dÉn dßng, tô C1 phãng ®iÖn qua transistor T1 vµ sau OA ta nhËn ®îc xung d¬ng +Vsat, do ®ã T3 dÉn dßng vµ T5 bÞ kho¸. Khi ®ã ë kªnh ®iÒu khiÓn kia transistor T2 bÞ kho¸ vµ tô C2 ®îc n¹p tõ nguån +15V, ®Õn khi UC2  Ucm th× OA lËt tr¹ng th¸i vµ ®iÖn ¸p sau OA lµ -V sat , sau ®ã xung ©m nµy ®îc trén víi xung d¬ng lÊy tõ bé ph¸t xung chïm ®Ó t¹o thµnh mét chïm xung ©m ®iÒu khiÓn ®ãng transistor T4. Khi T4 ®ãng th× T6 më cho dßng ch¹y qua vµ ë biÕn ¸p xung sÏ xuÊt hiÖn xung ®Ó ®iÒu khiÓn thyristor. - ë nöa chu kú sau khi ®iÖn ¸p ë A ©m h¬n ë B th× T1 kho¸, C1 ®îc n¹p ®Õn khi UC1  Ucm th× sau OA ta sÏ nhËn ®îc xung ©m, xung nµy còng trén víi xung d¬ng tõ bé ph¸t xung chïm ®Ó ®îc mét chïm xung ©m, khi ®ã T3 kho¸, T5 dÉn dßng vµ biÕn ¸p xung xuÊt hiÖn xung ®iÒu khiÓn thyristor. Cßn ë kªnh kia do T2 th«ng nªn kh«ng cã xung ®iÒu khiÓn thyristor. - Bé ph¸t xung chïm sau mét pha qu¸ ®é sÏ ph¸t ra chïm xung sin ch÷ nhËt, ta sö dông mét diot ®Ó chÆn xung ©m. Sau ®ã chïm xung d¬ng sÏ qua mét bé khuÕch ®¹i råi ®îc ®a qua mét diot ®Ó chÆn triÖt ®Ó c¸c xung ©m råi ®a tíi c¸c kªnh ®iÒu khiÓn. d. TÝnh to¸n chi tiÕt vµ lùa chän thiÕt bÞ : ë m¹ch ®iÒu khiÓn ta sö dông hai kªnh ®iÒu khiÓn gièng nhau cho nªn khi tÝnh to¸n ta chØ tÝnh cho mét kªnh cßn kªnh kia ta chän c¸c th«ng sè gièng nh kªnh ®îc tÝnh to¸n. Thyristor C 354 cã : UG = 10 V IG = 150 mA §é réng xung : tx = 500 s.  Nguån Sö dông c¸c nguån chuÈn DC : 15 V; 20V ®Ó cung cÊp cho m¹ch ®iÒu khiÓn.  PhÝa thø cÊp m¸y BAX Chän R13 = 27 . Diot D5 chän lo¹i 1N5401. 19 NguyÔn ViÖt Anh T§H1-K44 ThiÕt nguån hµn hå quang mét chiÒu _________________________________________________________________________________ Sôt ¸p trªn Diot lµ 1 V. §iÖn ¸p thø cÊp cña m¸y biÕn ¸p xung lµ : U2 = 150.10-3.27 + 1 = 15 (V)  Bé khuyÕch ®¹i Tû sè biÕn ¸p cña BAX chän n = 2 . §iÖn ¸p ®Æt lªn cuén s¬ cÊp BAX : U1 = 2 .15  20 (V) Dßng ®iÖn : I1 = 0,15 / 2 = 0,1 (A) Chän T5 lµ 2SD468  = 85  240 Pc = 900 mW VCBO = 25 V VEBO = 5V Tj = 150 oC Chän IC = 0,1 A ;  = 100 th× IB = 100 /100 = 1 (mA) Chän T3 lµ lo¹i 2SC828 (lo¹i NPN) cã: Ic =50 mA  = 120 IB = 50 /120 = 0.42 (mA ) Pc = 400 mW VCBO = 30 V VEBO = 7 V Tj =150 oC  TÝnh chän m¸y biÕn ¸p xung Chän lâi lµ vËt liÖu s¾t tõ  330 víi lâi cã d¹ng E,I lµm viÖc trªn mét phÇn ®Æc tÝnh tõ ho¸, B = 0,7 Tesla, H = 50 A/m. H×nh 4.6. M¹ch tõ m¸y biÕn ¸p xung Víi c¸c kÝch thíc : Q = 1,63 cm2 (TiÕt diÖn m¹ch tõ) a = 1,2 cm H = 3,6 cm c = 1,2 cm B = 1,6 cm h = 3 cm Nguån cung cÊp E = 20 V. Dßng thø cÊp qui ®æi vÒ s¬ cÊp I1 = 0,3 A. §é réng xung tx = 500 s. Theo s¸ch "§iÖn tö c«ng suÊt - NguyÔn BÝnh" chän lâi E,I (12x6). Sè vßng d©y s¬ cÊp : W 1 B E .tx s .K .Q K = 0,76 hÖ sè l¾p ®Çy. 20
- Xem thêm -