Tài liệu Dmnv

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 280 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

1. Hiển thị DanhSachSX gồm các thông tin như Table DMNHANVIEN và chỉ hiển thị các nhân viên của phòng Sản Xuất và Kỹ Thuật. 2. Tạo View Tuoi30-40 gồm các thông tin như Table DMNHANVIEN và trường tuổi của các nhân viên có tuổi từ 30 đến 40. 3. Hiển thị DanhSach-DangVien để liệt kê danh sách các nhân viên là Đảng viên gồm các trường: MaNV, Họ và tên, NgaySinh, MaChucVu, NgayVaoDang. (Danh sách được sắp xếp tăng dần theo tên). 4. Hiển thị DanhSach-ThieuBang để liệt kê các nhân viên chưa nộp bằng cấp, thông tin gồm tất cả những trường của Table DMNHANVIEN .
- Xem thêm -