Tài liệu Dkyi_mm03a

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 268 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT HÀN KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2011 ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN Cho cơ sở dữ liệu gồm các bảng như sau: - Bảng DMSACH MASACH TENSACH TACGIA KH01 Tin học đại cương KH02 Thủ thuật Excel 2010 Phạm Quang Huy TM01 Toán kinh tế TM02 Quản trị dự án NHAXB NAMXB SOTRANG Đỗ Công Đức 0 120 NXB Hà Nội 2010 272 Phạm Thúy Diệu NXB Trẻ 2009 57 Nguyễn Quang Dũng NXB tài chính 2010 300 - Bảng DOCGIA MADG HOTEN NGAYSINH GIOITINH DIACHI DG01 Nguyễn Văn An DIENTHOAI 12/1/1990 nam MM04A 0904636363 DG02 Trần Anh 2/1/1983 nam MM02B 0905020202 DG03 Lê Thị Liễu 1/1/1989 nữ MM04A 0906363636 - Bảng MUONTRA MADG MASACH MANV NGAYMUON NGAYTRA SOLUONG GHICHU NGAYHEN DG01 KH01 NV03 12/2/2010 12/8/2010 2/7/2010 2 DG02 KH02 NV02 12/2/2010 5/7/2010 1 DG01 TM01 NV02 15/2/2011 15/8/2011 2 Qui định khóa chính của các bảng như sau: Bảng DMSACH DOCGIA MUONTRA Khóa chính MaSach MaDG MaSach, MaDG, Ngaymuon Yêu cầu: 1. Hãy viết lệnh SQL để tạo cấu trúc các bảng trên. 2. Lập danh sách những độc giả chưa trả sách (cột Ngaytra trống) gồm các thông tin: MaDG, Hoten, Masach, Ngaymuon, Ngayhen. 3. Lập danh sách những độc giả của lớp MM04A có mượn sách ở thư viện. View gồm -1- có các trường sau: MaDG, Hoten, Masach, Tensach, Ngaymuon, Ngayhen, Ngaytra. 4. Viết lệnh SQL để liệt kê ngày có tổng số lượng sách được mượn lớn hơn tổng số lượng sách mà độc giả có mã là “DG01” đã mượn gồm các cột sau: Ngaymuon, Tongsoluong. 5. Thống kê trong thư viện có bao nhiêu sách của mỗi nhà xuất bản. 6. Tính tổng số sách do độc giả “Nguyễn Văn An” mượn nhưng chưa trả. 7. Thêm một bản ghi mới vào bảng DMSach; dữ liệu phù hợp nhưng không được nhập giá trị null. 8. Thay đổi ngày hẹn trả của độc giả “DG01” thành 1/7/2010; và xóa sách “Toán kinh tế” trong bảng DMSach. 9. Tính số sách mượn trung bình trong 1 ngày. 10. Liệt kê những sách trong thư viện nhưng chưa từng có người mượn, sắp xếp theo thứ tự tăng dần của tác giả. 11. Hiển thị thông tin về cuốn sách được mượn nhiều nhất gồm: Masach, Tensach, tacgia. 12. Hiển thị những cuốn sách lượng mượn trung bình trong 1 lần lớn hơn 2. 13. Hiển thị những cuốn sách được mượn trong tháng 2 năm 2011. 14. Tính tổng số lượng sách được mượn trong tháng 3 năm 2010. 15. Hiển thị những độc giả chưa bao giờ mượn sách. GV RA ĐỀ Lê Viết Trương Nguyễn Phương Tâm -2-
- Xem thêm -