Tài liệu Dinhky2_mm03a

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 238 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Câu 1: Tạo khung nhìn để hiển thị thông tin chi tiết bán hàng gồm: Makhachhang,tencongty,sohoadon,ngaydathang,mahang,giaban,soluong,thanhtien với thanhtien=giaban*soluong. Câu 2: Hiển thị thông tin tổng tiền của mỗi hóa đơn đặt hàng gồm :sohoadon,makhachhang,tencongty,thanhtien. Câu 3: Hiển thị bảng lương nhân viên :Manhanvien,hoten(hoten=ho+ten),ngaysinh,luongcoban,phucap,thucnhan( thucnhan=luo ngcoban+phucap). Câu 4: Hiển thị những khách hàng có hóa đơn mua hàng với số tiền nhiều nhất. Câu 5: Hiển thị nhà cung cấp mặt hàng. Câu 6: Hiển thị khách hàng với các thông tin sau: Makhachhang,tencongty,diachi,ghichu với ghi chú là khách hàng tiềm năng nếu có từ 2 hóa đơn đặt hàng trở lên,còn lại bỏ trống. Câu 7: Xóa những nhà cung cấp chưa bao giờ cung cấp hàng. Câu 8: Hiển thị mặt hàng có số lượng bán nhiều nhất.
- Xem thêm -