Tài liệu Digital_Mar_Plan-mindmap

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 139 |
  • Lượt tải: 0
lequangtien

Đã đăng 59 tài liệu

Mô tả:

Hệ thống phân phối 4ps Khả năng cung cấp Sản phẩm Ai là người mua Sức mua hết Mục tiêu Marketing Mục tiêu tăng sale ngắn hạn Tăng sale + nhận diện Tăng Nhận diện hay mục tiêu khác Khách hàng mục tiêu Khách hiện tại Khách hàng tiềm năng Story tellings / Viral concept Khác biệt hóa Thông điệp truyền thông Đối tượng Tính dễ dàng Nhóm trực tiếp Nhóm ảnh hưởng Brand Promiss KPIs Timelines Kế hoạch truyền thông Ngân sách Chiến thuật truyền thông Media tracking Nhân sự Brand voice House of brand Story board Chiến lược truyền thông Issues Production team Products issues Vendor list Other issues Crisis Management Communication angles Creative concepts Emotional angles Call-To-Actions 1. Tổng quan thị trường 2. Thị phần hiện tại 3. Brand survey Khảo sát thị trường Banner Display ads 4. Đối thủ cạnh tranh Google Display ads Digital Mar Plan 5. Sản phẩm CPC/CPM/CPA Facebook ads Paid media Advertorial Sponsor box Video ads Mobile ads E-stores/deals/booking SWOT - Điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức. Hiện trạng hiện tại về doanh thu và chất lượng sản phẩm/ dịch vụ Website/micro sites Facebook Fanpage/ groups SEO Local checkin Thương hiệu cá nhân G+, Linkedin,Blogs Video channels Media Plan Owned media Re-targeting/marketing Apps / Tools/ Widgets IVR Email Marketing Online seeding Internal Activation Online Events Blogs Slogan Creative infogaphics Typo graphics VVC Earned Media Sponsorship Affiliate networks Editorial Customer Relations Management Other content marketing CRO Analytics CTA CRM Automation systems Controls/ Mornitoring
- Xem thêm -