Tài liệu Diễn biến cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực châu á

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu ********************** VÊn ®Ò ®ang ®îc quan t©m nhÊt cña §¶ng vµ Nhµ níc, tËp trung ®Çu t nh©n lùc vµo c«ng t¸c ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin, dïng lµm mét trong nh÷ng mòi nhän ®ét ph¸ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ hßa nhËp víi nÒn kinh tÕ chung cña céng ®ång c¸c níc trong khu vùc. Môc ®Ých cña c«ng t¸c tin häc trong s¶n xuÊt kinh doanh lµ cung cÊp th«ng tin chñ yÕu cho c¸c ®èi tîng: ChÝnh phñ, nhµ doanh nghiÖp vµ bªn thø ba. Th«ng tin do tin häc cung cÊp gióp cho ChÝnh phñ x¸c ®Þnh vÒ c¸c kho¶n thuÕ mµ doanh nghiÖp ph¶i nép ®ãng gãp ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng X· héi chñ nghÜa, tin häc hãa trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò cÊp thiÕt cÇn ®îc quan t©m hiÖn nay nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Xö lý th«ng tin tù ®éng nhê c«ng cô m¸y tÝnh gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tiÕp cËn nhanh víi thÞ trêng, ®ång thêi cã chÝnh s¸ch ®iÒu khiÓn hîp lý kÞp thêi gi÷a cung vµ cÇu trong c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh, hßa nhËp víi c¬ chÕ kinh tÕ míi - mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng phong phó ®a vµ d¹ng. §©y còng lµ mét trong nh÷ng cho ng©n s¸ch Nhµ níc, th«ng qua c¸c chØ tiªu vÒ doanh sè, c¸c chi phÝ ®· bá ra .... §èi víi doanh nghiÖp, th«ng tin do tin häc mang l¹i gióp cho doanh nghiÖp n©ng cao hiÖu qu¶ tæ chøc s¶n xuÊt, lµ c¬ së ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ trong doanh nghiÖp, c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ®a l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ tèi u nhÊt. Cßn ®èi víi c¸c bªn thø ba lµ nh÷ng kh¸ch hµng, c¸c ®èi tîng kinh doanh trong vµ ngoµi níc, ngêi lµm c«ng ¨n l¬ng... , ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ ®Çu t th«ng qua c¸c th«ng tin do tin häc cung cÊp kÞp thêi ®Çy ®ñ, sÏ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, g¾n liÒn víi lîi Ých l©u dµi cña hä. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng ®ã cña c«ng t¸c tin häc. Sau nh÷ng ngµy tham kh¶o thùc tÕ, cïng víi kiÕn thøc ®· häc vµ nhê sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy c« khoa C«ng nghÖ th«ng tin,. Em ®· thùc hiÖn ®Ò tµi “Qu¶n lý tiÒn l¬ng“. 1 Ch¬ng I: Ph©n tÝch hÖ thèng qu¶n lý tiÒn l¬ng I.1. Hãû thäúng tiãön læång. Hãû thäúng lao âäüng tiãön læång bao gäöm táút caí nhæîng giai âoaûn tênh tiãön læång vaì baïo caïo vãö tçnh hçnh lao âäüng trong xê nghiãûp. Hãû thäúng thæûc hiãûn viãûc tênh toaïn tiãön læång phaíi traí cho cäng nhán viãn, taûo caïc baíng baïo caïo vãö lao âäüng tiãön læång cáön thiãút cho ban laînh âaûo cuîng nhæ caïc cå quan khaïc åí ngoaìi xê nghiãûp. Xæí lyï tiãön læång bao gäöm viãûc tênh thuãú thu nháûp phaíi thu cho nhaì næåïc, kháúu træì tiãön âoïng goïp cho quyî hæu bäøng, baío hiãøm xaî häüi, baío hiãøm y tãú, .... Vç váûy hãû thäúng lao âäüng tiãön læång phaíi cung cáúp âáöy âuí thäng tin cáön thiãút cho viãûc âiãöu haình cuía näüi bäü xê nghiãûp vaì cho caïc cå quan phaïp lyï åí ngoaìi xê nghiãûp. Mäüt säú nåi cáön phaíi âæåüc cung cáúp thäng tin âãún nhæ :  Nhán viãn : Tiãön læång seî âæåüc lÜnh trong kyì læång.  Cå quan thuãú : Nhán viãn traí bao nhiãu tiãön thuãú thu nháûp.  Cå quan baío hiãøm xaî häüi, quyî hæu : Tiãön æïng traí cho cå quan baío hiãøm xaî häüi âäúi våïi tæìng nhán viãn.  Phoìng taìi vuû : Phán bäø chi phê læång vaìo giaï thaình saín pháøm.  Phoìng täø chæïc lao âäüng, ban laînh âaûo, ... Caïc giai âoaûn tênh læång trong xê nghiãûp âæåüc chia nhæ sau.  Bäü pháûn cháúm cäng. Coï traïch nhiãûm theo doîi giåì cäng lao âäüng cuía tæìng nhán viãn, chuáøn bë kiãøm tra baïo caïo cháúm cäng, cuîng nhæ chuáøn bë caïc theí cháúm cäng. Trong mäüt phán xæåíng coï nhán viãn laìm theo giåì, ta goüi laì cäng nháût, bàõt buäüc phaíi cháúm cäng khi vaìo ca vaì khi tan ca trãn theí cháúm cäng. Cuäúi kyì læång, theí cháúm cäng cuía nhán viãn phaín aïnh säú giåì maì nhán viãn âaî laìm âäúi våïi mäüt cäng âoaûn naìo âoï. Bäü pháûn cháúm cäng chëu traïch nhiãûm thu giæî caïc theí cháúm cäng vaì âäúi chiãúu dæî kiãûn trãn caïc theí naìy våïi baín baïo caïo täøng kãút säú giåì cäng, theo tæìng cäng âoaûn do 2 phán xæåíng gåíi lãn. Theí cháúm cäng âæåüc ghi lãn mäüt baíng cháúm cäng. Nhán viãn àn læång thaïng khäng cháúm cäng khi vaìo ra (1 ca) nhæ nhán viãn cäng nháût àn læång theo giåì. Nhán viãn naìy do caïc bäü pháûn coï chæïc nàng theo doîi åí phoìng ban cháúm cäng caïc ngaìy coï âi laìm viãûc vaìo baíng cháúm cäng. Ngoaìi ra bäü pháûn cháúm cäng naìy cuîng theo doîi thåìi gian vàõng màût cuía cäng nhán viãn. Vàõng màût coï thãø coï nhiãöu lyï do : Tai naûn lao âäüng, nghè pheïp, thai saín, äúm âau,.... Thåìi gian vàõng màût seî âæåüc tênh læång khaïc nhau tuìy theo loaûi vàõng màût. Âãún kyì tênh læång bäü pháûn cháúm cäng gåíi baíng cháúm cäng cho bäü pháûn tênh læång. Táút caí caïc cäng viãûc åí âáy âãöu âæåüc thæûc hiãûn bàòng tay trãn giáúy. - Bäü pháûn tênh læång. Coï traïch nhiãûm cáûp nháût âáöy âuí thäng tin tæì caïc baíng cháúm cäng, vaì tênh toaïn cho ra baíng thanh toaïn tiãön læång. Âãø tênh âæåüc læång, bäü pháûn cáön coï caïc nguäön thäng tin sau :  Thäng tin vãö nhán sæû (tãn, hãû säú læång, HS phuû cáúp,...) âæåüc nháûn tæì phoìng Lao âäüng tiãön læång.  Thäng tin vãö cäng trong thaïng, âæåüc nháûn tæì caïc phoìng ban, phán xæåíng.  Cäng BHXH dæûa vaìo phiãúu nghè hæåíng BHXH.  Baíng caïc khoaín tiãön thæåíng nhán viãn âaî nháûn trong thaïng (tênh åí træåìng håüp thæåíng theo læång) âãø tênh thuãú.  Baíng âån giaï caïc loaûi saín pháøm hoaìn thaình cuía tæìng âån vë âãø tênh âån giaï cäng cuía nhán viãn âäúi våïi loaûi saín pháøm âaî laìm ra.  Phiãúu laìm thãm giåì cuía cäng nhán âãø laìm cå såí tênh læång laìm thãm giåì .  Caïc khoaín phuû cáúp, khoaín taûm æïng, trong thaïng - Tiãúp theo kãú toaïn tiãún haình tênh læång cho tæìng nhán viãn. Âënh kyì tênh vaì traí læång cho caïn bäü, cäng nhán viãn âæåüc qui âënh nhæ sau : 3  Vaìo ngaìy 27 haìng thaïng, baíng cháúm cäng cuía caïn bäü cäng nhán viãn trong âån vë âæåüc gåíi âãún phoìng chæïc nàng âãø duyãût.  Bäü pháûn kãú toaïn tiãön læång càn cæï vaìo khäúi læåüng saín pháøm, kãút quaí hoüp thi âua, âån giaï tiãön læång âæåüc giao âãø giao tênh tiãön læång traí cho nhán viãn . - Caïc cäng viãûc åí pháön naìy âãöu âæåüc nháûp vaìo baíng tênh Excel âãø tênh læång. - Caïc âiãöu khoaín aïp duûng âãø tênh læång åí Cäng ty hiãûn nay. - Nhæîng quy âënh chung Viãûc chi traí læång cho CBCNV trong Cäng ty phuû thuäüc vaìo mæïc âäü hoaìn thaình kãú hoaûch SXKD cuía Cäng ty vaì âæåüc thæûc hiãûn theo caïc nguyãn tàõc sau : 1. Tiãön læång traí cho ngæåìi lao âäüng theo nguyãn tàõc phán phäúi theo lao âäüng vaì laìm cäng viãûc gç, giæî chæïc vuû gç thç traí læång theo cäng viãûc âoï, chæïc vuû âoï, khuyãún khêch ngæåìi lao âäüng thæûc hiãûn täút nhiãûm vuû âæåüc giao. 2. Tiãön læång traí cho ngæåìi lao âäüng càn cæï vaìo nàng suáút, cháút læåüng, hiãûu quaí cäng taïc, mæïc âäü âoïng goïp cuía ngæåìi lao âäüng vaì kãút quaí hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh chung cuía Cäng ty, baío âaím cäng bàòng giæîa caïc âån vë vaì caï nhán cuía ngæåìi lao âäüng . 3. Tiãön læång traí cho ngæåìi lao âäüng gäöm coï : Tiãön læång âæåüc traí theo læång thåìi gian hoàûc læång saín pháøm dæûa trãn hãû säú cáúp báûc chæïc vuû, kãø caí caïc khoaín phuû cáúp quy âënh taûi nghë âënh 26/CP ngaìy 23/5/93 cuía Chênh phuí. I.2. Nguäön vaì caïch phán bäø tiãön læång. 2.1 - Nguäön hçnh thaình vaì caïch xaïc âënh quyî tiãön læång . 2.1.1 - Nguäön hçnh thaình quyî tiãön læång gäöm coï. - Quyî læång saín pháøm : bàòng âån giaï saín pháøm âæåüc cå quan quaín lyï Nhaì næåïc xeït duyãût giao haìng nàm nhán våïi saín læåüng kãú hoaûch saín pháøm saín xuáút kinh doanh cuía Cäng ty . - Quyî læång sæía chæîa låïn cuía nghaình âæåìng mêa (thiãút bë âæåìng vaì phæång tiãûn váûn taíi). 4 - Quyî læång bäø sung. - Quyî læång laìm thãm giåì. - Quyî læång tæì caïc dëch vuû khaïc (xáy dæûng cå baín, kinh doanh váûn taíi, cäng taïc xáy làõp phaït sinh trong kyì). 2.1.2 - Nguäön tiãön læång (V) âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: V = (Vâg x Csxkd) + Vbs + Vtg + V khaïc. Trong âoï : - Vâg : âån giaï tiãön læång do cå quan Nhaì næåïc coï tháøm quyãön giao. - Csxkd : Chè tiãu saín xuáút kinh doanh tênh âån giaï tiãön læång - Vbs : Quyî tiãön læång bäø sung aïp duûng âäúi våïi âån vë âæåüc giao âån giaï tiãön læång theo saín pháøm . - Vtg : Quyî tiãön læång laìm thãm giåì tênh theo säú giåì thæûc tãú laìm thãm nhæng khäng væåüt quaï quy âënh cuía Bäü luáût Lao âäüng . - V khaïc : Quyî læång tæì caïc dëch vuû XDCB, kinh doanh váûn taíi, xáy làõp, .... I.3 - Kãú hoaûch giao quyî tiãön læång vaì trêch laûi : 1 - Âäúi våïi Nhaì maïy, xê nghiãûp (goüi tàõt laì âån vë ). Quyî tiãön læång cuía caïc âån vë âæåüc Cäng ty giao thäng qua âån giaï læång saín pháøm vaì saín læåüng saín xuáút kinh doanh cuía âån vë âæåüc duyãût; læång bäø sung; læång thãm giåì vaì thæûc hiãûn quyãút toaïn quyî tiãön læång 6 thaïng mäüt láön cuìng våïi quyãút toaïn taìi chênh theo caïc chè tiãu kãú hoaûch âaî giao âån vë. Âån giaï tiãön læång saín pháøm cuía caïc âån vë âæåüc giao càn cæï vaìo caïc chè tiãu sau : - Tiãön læång cáúp báûc vaì caïc khoaín phuû cáúp bçnh quán. - Saín læåüng kãú hoaûch âæåüc giao. - Täúc âäü tàng tiãön læång nhoí hån täúc âäü tàng nàng suáút lao âäüng . 5 - Quyî læång cho bäü maïy quaín lyï phuûc vuû Cäng ty vaì dæû phoìng toaìn Cäng ty âæåüc tênh bçnh quán bàòng 25% âån giaï saín pháøm toaìn Cäng ty. - Ngoaìi ra quyî læång cuía âån vë trêch dæû phoìng 5% - 7% âãø chi cho caïc træåìng håüp ngæìng viãûc do khaïch quan cuía âån vë. 2 Caïc hçnh thæïc traí læång trong Cäng ty. 2.1 - Âäúi tæåüng vaì càn cæï traí læång saín pháøm 1.1 - Âäúi tæåüng : a/ Giaïm âäúc, phoï giaïm âäúc, kãú toaïn træåíng Cäng ty, chuí tëch Cäng ty chuyãn traïch . b/ Lao âäüng håüp âäöng khäng thåìi haûn, coï thåìi haûn. c/ Lao âäüng theo cäng viãûc. 2.1.2 - Càn cæï traí læång saín pháøm : Âäúi tæåüng taûi muûc a,b theo quy âënh åí trãn (1.1) âæåüc traí læång saín pháøm càn cæï vaìo - Ngaìy cäng laìm viãûc thæûc tãú (theo baíng cháúm cäng). - Hãû säú cáúp báûc cäng viãûc : laì hãû säú âæåüc xáy dæûng theo chãú âäü phæïc taûp, âiãöu kiãûn cäng viãûc vaì khäúi læåüng cäng viãûc maì ngæåìi lao âäüng âaím nhiãûm. Âäúi våïi nhaì maïy, xê nghiãûp : mäüt säú phuû cáúp cho caïc chæïc danh trong khi chåì phán haûng nhaì maïy taûm thåìi nhæ sau : - Giaïm âäúc, phoï giaïm âäúc caïc âån vë hiãn âang xãúp mæïc læång cå baín theo nghaûch chuyãn viãn, phuû cáúp chæïc danh taûm thåìi hæåíng theo mæïc phuû cáúp cho træåíng phoï phoìng doanh nghiãûp haûng I, cuû thãø : + Giaïm âäúc : Phuû cáúp bàòng 0,4 mæïc læång täúi thiãøu. + Phoï giaïm âäúc : phuû cáúp bàòng 0,3 mæïc læång täúi thiãøu. - Mæïc phuû cáúp cuía træåíng phoï phoìng, quaín âäúc, phoï quaín âäúc phán xæåíng taûm xãúp theo doanh nghiãûp haûng II, cuû thãø: + Træåíng phoìng, quaín âäúc : Phuû cáúp bàòng 0,2 mæïc læång täúi thiãøu. 6 + Phoï phoìng, Phoï quaín âäúc, træåíng ca : Phuû cáúp bàòng 0,15 mæïc læång täúi thiãøu. Ngoaìi ra caïc mæïc phuû cáúp theo quy âënh cuía Nhaì næåïc âæåüc aïp duûng nhæ sau + Traïch nhiãûm phuû cáúp bàòng 0,1 mæïc læång täúi thiãøu cho caïc cæång vë täø træåíng saín xuáút, täø træåíng cäng taïc, thuí quyî. + Âäüc haûi : Phuû cáúp bàòng 0,1 mæïc læång täúi thiãøu cho caïc cæång vë laìm viãûc trong mäi træåìng noïng, âäüc haûi, nguy hiãøm. + Ca 3 : phuû cáúp bàòng 35% mæïc tiãön læång cáúp báûc âäúi våïi lao âäüng âi ca liãn tuûc trong 8 ngaìy tråí lãn trong mäüt thaïng vaì 30% mæïc læång cáúp báûc cho caïc træåìng håüp laìm viãûc ban âãm coìn laûi. 2.2- Caïc hçnh thæïc traí læång : Coï 3 hçnh thæïc : 2.2.1 - Traí læång thåìi gian (thaïng): CB + Læång chæïc vuû +  Læång thaïng Læång = Phuû cáúp Ngaìy x cäng thæûc tãú âæåüc duyãût 26 2.2.2 - Traí læång saín pháøm (cho táûp thãø, âån vë). Quyî læång saín pháøm = Âån giaï læång saín pháøm læåüng thæûc hiãûn. x saín - Våïi quyî læång saín pháøm, sau khi trêch näüp khoaín dæû phoìng vãö Cäng ty vaì trêch tiãön àn giæîa ca, coìn laûi âæåüc chia theo cäng thæïc sau : (i=1,n; n laì säú lao âäüng laìm ra saín pháøm cuía âån vë ) Våïi : Hcb + Hcb Hcb+Hcbáûc+Kcvuû+Kt ca 3 * K Ki = Ctt ca3 + n Kcv+Ktn+Kdh+Ktn * 26 26 Trong âoï : Hcb : hãû säú læång cáúp báûc, K cvuû , Ktn , Kâh , Kthn laì hãû säú phuû cáúp chæïc vuû, traïch nhiãûm, âäüc haûi, thám niãn. 7 + Kca3 = 1,75. Cäng thæûc tãú âæåüc tênh caí cäng pheïp trong tiãu chuáøn, nghè viãûc riãng coï læång, âi hoüc, âaìo taûo, bäöi dæåîng. 2.2.3 - Tiãön læång laìm thãm giåì. Âäúi våïi nhán viãn laìm thãm giåì thç tiãön læång laìm thãm âæåüc tênh nhæ sau : Tiãön læång laìm thãm = Âån giaï SP laìm thãm x säú giåì laìm thãm - Âäúi tæåüng saín pháøm laìm thãm gäöm caïc cäng viãûc sau : + nghiÖm thu s¶n phÈm, tiÕp thu s¶n phÈm.... Khäng tênh læång thãm giåì cho caïc bäü pháûn quaín lyï giaïn tiãúp. Näüi dung cäng viãûc phaíi âæåüc Giaïm âäúc duyãût træåïc khi thæûc hiãûn vaì âàng kyï våïi phoìng chæïc nàng âãø kiãøm tra theo doîi, thanh toaïn. 2.2.3 - Baíng hãû säú læång theo cáúp báûc cäng viãûc cuía Cäng ty : TT Chæïc danh, cäng viãûc Hãû säú cáúp báûc cäng viãûc 1 Giaïm âäúc Cäng ty 2,2 2 PGÂ, Kãú toaïn træåíng, Bê thæ Âaíng uíy, Chuí tëch Cäng Âoaìn cuía Cäng ty 2,0 3 Giaïm âäúc caïc âån vë vaì tæång âæång, Træåíng phoìng ban, Phoï bê thæ Âaíng UÍy, Phoï Chuí tëch Cäng âoaìn, Bê thæ Âoaìn thanh niãn cuía Cäng ty 1,8 4 Phoï giaïm âäúc caïc âån vë vaì tæång âæång, Phoï phoìng ban Cäng ty, træåíng chi nhaïnh 1,6 5 Quaín âäúc, træåíng ca, træåíng phoìng caïc âån vë, phoï chi nhaïnh 1,4 6 Phoï quaín âäúc, phoï træåíng ca, phoï phoìng caïc âån vë ... 1,3 7 Caïc täø træåíng saín xuáút, cäng taïc. 1,2 8 Bçnh quán nhán viãn coìn laûi. 1,1 8 Hãû säú 1,1 bçnh quán, Giaïm âäúc Cäng ty giao cho Giaïm âäúc caïc nhaì maïy, xê nghiãûp, træåíng caïc âån vë cuìng táûp thãø âån vë càn cæï vaìo tênh cháút cäng viãûc âënh hãû säú cho CBCNV cuía mçnh mäüt caïch håüp lyï, hãû säú cao nháút phaíi nhoí hån 1,2 vaì tháúp nháút bàòng 0,8. 2.2.4 - Tiãön læång traí cho caïn bäü, cäng nhán viãn theo hai kyì, cuû thãø: - Kyì I : Khoaíng tæì ngaìy 12 âãún 15 cuía thaïng . - Kyì II : Vaìo cuäúi thaïng (khäng quaï ngaìy 5 thaïng sau). Læång cuía CBCNV âæåüc nháûn laì : Täøng læång = Læång TG + Læång SP + Læång thãm giåì + Tiãön àn. * Chuï yï : Nãúu laì nhán viãn thæí viãûc (Âaûi hoüc, Cao âàóng, Trung cáúp, Cäng nhán kyî thuáût) thç âæåüc traí 70% mæïc læång báûc 1 theo ngaình nghãö âaìo taûo theo qui âënh cuía Bäü luáût lao âäüng. Hãút thåìi gian thæí viãûc, nãúu âaût yãu cáöu vaì âæåüc bäú trê cäng taïc thç xãúp læång theo thang baíng læång Nhaì næåïc qui âënh. I.4: Caïc khoaín âoïng cho ngán saïch. 4.1. Trêch âoïng BHXH, BHYT, KPCÂ. Viãûc trêch âoïng BHXH, BHYT, KPC cuía Cäng ty âæåüc thæûc hiãûn nhæ sau : - Täøng säú trêch laì 25%, trong âoï: + 6% âæåüc trêch træì vaìo læång nhán viãn theo mæïc læång cå baín (læång cáúp báûc) : 5% thuäüc BHXH, 1% thuäüc BHYT. + 19% âæåüc trêch vaìo giaï thaình saín pháøm, säú naìy âæåüc trêch nhæ sau:  2% trêch cho KPC trêch theo täøng quyî læång thæûc tãú cuía cäng nhán saín xuáút saín pháøm.  17% trêch theo täøng læång cå baín cuía cäng nhán saín xuáút âæåüc duyãût. Trong âoï 15% cho BHXH, 2% cho BHYT. 4.2. Thuãú thu nháûp. Cäng ty aïp duûng caïch tênh thuãú thu nháûp luîy tiãún tæìng pháön do Uíy ban Thæåìng vuû Quäúc häüi thäng qua ngaìy 6-2-1997 nhæ sau: 9 Báû c Thu nháûp bçnh quán thaïng/ ngæåìi Thuãú suáút (%) 1 Âãún 2 tr.â 0 2 Trãn 2tr.â ---> 3 tr.â 10 3 Trãn 3tr.â ---> 4 tr.â 20 4 Trãn 4tr.â ---> 6 tr.â 30 5 Trãn 6tr.â ---> 8 tr.â 40 6 Trãn 8tr.â ---> 10 tr.â 50 7 Trãn 10tr.â 60 Theo biãøu thuãú, caïch tênh thuãú luîy tiãún tæìng pháön nhæ sau: Vê duû : Caï nhán A laì ngæåìi Viãût Nam coï thu nháûp thæåìng xuyãn bçnh quán trong nàm dæång lëch laì 5.250.000 âäöng. Thuãú thu nháûp caï nhán A phaíi näüp (âãún báûc 4) laì : Säú thuãú phaíi näüp 1 thaïng laì 675.000 âäöng, bao gäöm : - Thu nháûp âãún 2tr âäöng khäng phaíi näüp thuãú. - Thu nháûp trãn 2.000.000 ---> 3.000.000 â phaíi näüp theo thuãú suáút cuía báûc 2 laì : 1.000.000 x 10% = 100.000 â. - Thu nháûp trãn 3.000.000 ---> 4.000.000 â phaíi näüp theo thuãú suáút cuía báûc 3 laì : 1.000.000 x 20% = 200.000 â. - Thu nháûp trãn 4.000.000 ---> 5.250.000 â phaíi näüp theo thuãú suáút cuía báûc 4 laì : 1.250.000 x 30% = 375.000 â. Váûy täøng thuãú thu nháûp caï nhán A phaíi näüp 1 thaïng laì : 1.00.000â + 2.00.000â + 375.000â = 675.000 â. Säú thuãú thu nháûp caï nhán A phaíi näüp cho caí nàm laì : 675.000 x 12 thaïng = 8.100.000 â. * Thuãú thu nháûp bäø sung Càn cæï vaìo Phaïp lãûnh sæí âäøi mäüt säú âiãöu cuía Phaïp lãûnh thuãú thu nháûp âæåüc Uíy ban Thæåìng vuû Quäúc häüi thäng qua ngaìy 8-2-1997. Thuãú bäø sung quy âënh nhæ sau : Sau khi âaî näüp thuãú thu nháûp luîy tiãún tæìng pháön , nãúu pháön thu nháûp 10 coìn laûi bçnh quán låïn hån 8 triãûu âäöng/ thaïng. Thç phaíi näüp thuãú thu nháûp bäø sung våïi thuãú suáút 30% säú væåüt trãn 8 triãûu âäöng. 4.3: Baíng mäüt säú caïc ngaûch báûc theo qui âënh cuía Nhaì næåïc. 4.3.1 Ngaûch cäng chæïc1 1-Chuyãn viãn cao cáúp : 01.0001 Báûc 1 2 3 4 5 6 Hãû säú 4,92 5,23 5,54 5,85 6,26 7,1 2 - Chuyãn viãn chênh : 01.002 Báûc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hãû säú 3,35 3,63 3,91 4,19 4,47 4,75 5,03 5,31 5,60 3 - Chuyãn viãn chênh : 01.003 Báûc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hãû säú 1,86 2,10 2,34 2,58 2,82 3,06 3,31 3,56 3,81 4,06 4 - Caïn sæû : 01.004 Báûc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hãû 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 säú 6 8 0 2 4 6 8 0 2 5 8 1 4 7 0 3 5 - Kyî thuáût viãn âaïnh maïy : 01.005 Báûc 1 Hãû säú 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 0 2 4 6 8 0 2 5 8 1 4 7 0 3 6 - Nhán viãn âaïnh maïy : 01.006 Báûc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hãû 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2.1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 säú 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 7 - Nhán viãn kyî thuáût : 01.007 Báûc 1 2 3 4 5 6 7 8 11 9 10 11 12 13 14 15 16 Hãû 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 säú 0 2 4 6 8 0 2 4 6 9 2 5 8 1 4 7 8 - Nhán viãn phuûc vuû : 01.009 Báûc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hãû 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 säú 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 6 9 - Laïi xe cå quan : 01.010 Báûc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hãû 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 säú 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 10 - Nhán viãn baío vãû : 01.011 Báûc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hãû 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 säú 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 11-nh©n viªn lµm khoa häc BËC 1 HÖ Sè 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.3.2:NGµNH GI¸O DôC : 1-GI¸O VI£N PHæ TH¤NG 1 BËC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1,3 1.5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 HÖ Sè 2-GI¸O BËC 1 HÖ Sè 2,0 VI£N BËC TRUNG CÊP Vµ CAO §¼NG §¹I HäC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 4.3.3: Ngaûch taìi chênh 1 - Kãú toaïn viãn chênh : 06.030 12 Báûc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hãû säú 3,26 3,54 3,82 4,10 4,38 4,66 4,94 5,22 5,51 2 - Kãú toaïn viãn : 06.031 Báûc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hãû säú 1,78 2,02 2,26 2,50 2,74 2,98 3,23 3,38 3,73 3,98 3 - Kãú toaïn viãn trung cáúp : 06.032 Báûc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hãû 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 säú 6 8 0 2 4 6 8 0 2 5 8 1 4 7 0 3 4 - Thuí quyî : 06.035 Báûc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hãû 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 säú 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 I.5: Mäüt säú quy âënh trong quaï trçnh náng báûc læång. Trong quaï trçnh laìm viãûc, nãúu nhán viãn khäng bë kyí luáût do caïc sai phaûm thç thåìi gian náng báûc âæåüc tênh nhæ sau :  Trçnh âäü Âaûi hoüc tråí lãn: Cæï 3 nàm náng mäüt báûc.  Dæåïi âaûi hoüc : 2 nàm náng mäüt báûc. Quaï trçnh chuyãøn ngaûch thç tuìy bàòng cáúp vaì cäng viãûc cuû thãø âæåüc giao måïi chuyãøn âæåüc. I.6: Nháûn xeït chung Tæì quaï trçnh hoaût âäüng cuía hãû thäúng åí pháön nhán sæû vaì tiãön læång cuía 1 Cäng ty, em coï mäüt säú yï kiãún sau : Nháûn xeït pháön tiãön læång  Khi coï mäüt sæû thay âäøi cuía nhán viãn aính hæåíng âãún quaï trçnh tênh læång (âäøi phoìng ban, hãû säú læång, ...) thç ngæåìi laìm læång phaíi tçm âãø sæía ráút khoï khàn , dãù sinh 13 ra nháöm láùn. Maì âiãöu naìy laì täúi kyñ vç aính hæåíng âãún thu nháûp cuía nhán viãn.  Phaíi taûo ra mäüt baíng tênh læång ráút cäöng kãönh, khoï quaín lyï, âoìi hoíi täún ráút nhiãöu thåìi gian âãø taûo ra baíng læång cho nhán viãn (quaï taíi cäng viãûc åí nhæîng kyì tênh læång). => Phaíi cáön coï nhiãöu ngæåìi âãø laìm viãûc.  Tçnh traûng traí læång khäng âuïng haûn do nhán viãn tênh læång khäng laìm këp thåìi cuîng thæåìng xuyãn xaíy ra => nhán viãn tênh læång khäng âaïp æïng âæåüc yãu cáöu cuía Cäng ty thç bë phaût. YÏ kiãún : + Cáön phaíi taûo chæång trçnh tiãön læång âãø âaïp æïng âáöy âuí caïc cäng viãûc tênh læång, âån giaín hoïa caïc cäng viãûc cho ngæåìi ngæåìi laìm. Baío âaím këp thåìi thåìi gian traí læång cho nhán viãn. + Phuûc vuû këp thåìi caïc cäng viãûc thay âäøi chènh sæía dæî liãûu, nháút laì caïc thäng säú tênh læång cuía nhán viãn. 14 CH¬NG II : PH©N TÝCH THIÕT KÕ HÖ thèng tiÒn l¬ng I : PH¢N TÝCH HÖ THèNG TH¤NG TIN (HTTT) Bíc ®Çu tiªn cña ph©n tÝch hÖ thèng th«ng tin lµ ph©n tÝch tæng thÓ c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng th«ng tin. Kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tr¹ng, thu thËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt nh»m x¸c ®Þnh nh÷ng yªu cÇu chung ®èi víi hÖ thèng. Ph¶i tr¶ lêi râ rµng vµ ®Çy ®ñ cho c¸c c©u hái,lµm g×, ®èi víi hÖ thèng. tõng vÊn ®Ò nªu ra sÏ ®îc xem xÐt,ph©n tÝch, lËt ®i lËt l¹i vÊn ®Ò nhiÒu lÇn theo c¸c gãc ®é,quan ®iÓm ph©n tÝch kh¸c nhau, tõng bíc hÖ thèng vµ tæng qu¸t ho¸ ®Ó dÇn dÇn hiÓu ®îc hÖ thèng mét c¸ch tæng thÓ, hiÓu ®îc nh÷ng g× ph¶i tin häc ho¸. Cô thÓ h¬n ph¶i liÖt kª vµ m« t¶ ®Çy ®ñ c¸c qu¸ tr×nh nghiÖp vô ho¹t ®éng cña hÖ thèng, lµm râ rµng m¹ch l¹c, hiÖn tr¹ng thùc tÕ, c¸c yªu cÇu cña ngêi sö dông mµ hÖ th«ng tin sÏ thiÕt kÕ cÇn ph¶i tho¶ m·n. C¸c tr×nh nghiÖp vô nµy ph¶i ®îc m« t¶ díi d¹ng gÇn h¬n víi ngêi lµm tin häc lµ d¹ng s¬ ®å, trong ®ã thÓ hiÖn mét c¸ch c« ®äng h¬n mèi quan hÖ cô thÓ víi chøc n¨ng sö lý khi thùc hiÖn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng bao gåm c¸c giai ®o¹n thùc hiÖn ®Ô cã ®îc hÖ thèng ë møc vËt lý cã ®îc , cô thÓ lµ: *Kh¶o s¸t : M« t¶ hÖ thèng thùc ë møc ngoµi *Ph©n tÝch :M« t¶ hÖ thèng møc ý niÖm vµ x©y dùng hÖ thèng møc logic *ThiÕt kÕ : M« t¶ hÖ thèng møc vËt lý Sau khi m« t¶ ë møc vËt lý, ®Ó hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn hÖ thèng, cÇn thùc hiÖn 3 giai ®o¹n :X©y dùng/t liÖu ho¸, cµi ®Æt/chuyÓn giao, kiÓm tra /thö nghiÖm. 15 II.PHÁN CÁÚP CHÆÏC NÀNG: QUAÍN LYÏ NHÁN SÆÛ VAÌ TIÃÖN LÆÅNG QUAÍN LYÏ NHÁN SÆÛ QUAÍN LYÏ TIÃÖN LÆÅNG PHOÌNG TÄØ CHÆÏC LAO ÂÄÜNG TIÃÖN LÆÅNG PHOÌNG KÃÚ TOAÏN TAÌI CHÊNH III : Mä hçnh luäöng dæî liãûu 1:Mæïc ngæî caính SÅ ÂÄÖ LUÄÖNG DÆÎ LIÃÛU CHÆÅNG TRÇNH (MÆÏC NGÆÎ CAÍNH) Læång Qu¶n lý nh©n sù vµ tiÒn l ¬ng 16 Baïo caïo læång 2:SÅ ÂÄÖ LUÄÖNG DÆÎ LIÃÛU CHÆÅNG TRÇNH (MÆÏC ÂÈNH) Nh©n Viªn Phoìng ban Cäng, giaï SP hoaìn thaình Cháúm cäng, giaï SP (2) Cáûp nháût häö så (1) Häö så nhán viãn Baïo caïo (3) Tênh læång (4) Baïo caïo laînh âaûo, âån vë phoìng ban, nhán viãn Baïo caïo læång, thuãú, baío hiãøm ... 17 3: SÅ ÂÄÖ LUÄÖNG DÆÎ LIÃÛU PHÁN HÃÛ CÁÛP NHÁÛT HÄÖ SÅ CAÏN BÄÜ (MÆÏC DÆÅÏI ÂÈNH) Phoìng Täø chæïc, Lao âäüng tiãön læång NHÁN VIÃN Häö så nhán viãn Nháûp häö så gäúc Thay âäøi vãö hãû säú læång, phuû cáúp, ..... Thuyãn chuyãøn khen, kyí luáût, .. Ch/män, N/ngæ,î.. . Nháûp caïc thay âäøi : chuyãn män, ngoaûi ngæî,... Nháûp caïc thay âäøi : hãû säú læång, phuû cáúp, ... Hãû säú læång, PC,... Häö så nhán viãn 4:S¥ §å LUÄÖNG DÆÎ LIÃÛU PHÁN HÃÛ CHÁÚM CÄNG : (MÆÏC DÆÅÏI ÂÈNH) 18 Häö så caïn bäü PHOÌNG BAN, ÂÅN VË SP hoaìn thaình Cäng caïc loaûi Cháúm cäng laìm viãûc, BHXH, ... Vaìo giaï SP hoaìn thaình, laìm thãm giåì, ... Cháúm cäng SP hoaìn thaình 19 Læång taûm æïng, thæåíng caïc loaûi Tênh tiãön læång taûm æïng, thæåíng Tiãön læång æïng træåïc, ... 5: SÅ ÂÄÖ LUÄÖNG DÆÎ LIÃÛU PHÁN HÃÛ TÊNH LÆÅNG (MÆÏC DÆÅÏI ÂÈNH) Giaï SP hoaìn thaình Cháúm cäng Tiãön læång æïng træåïc, ... Häö så caïn bäü Láûp baíng thanh toaïn læång, thæåíng Láûp baíng thanh toaïn BHXH Täøng thu nháûp cuía nhán viãn Láûp baíng thanh toaïn thuãú Baíng thanh toaïn Baíng thanh toaïn trong thaïng næåïc 6.Thæûc thãø vaì caïc thuäüc tênh læång, thæåíng thuãú cho nhaì Baíng thanh toaïn BHXH cho cå quan baío hiãøm  Häö så HOSO (Macb, Madonvi, Madantoc, Matd_vhoa, Machinhtri, Ma_chucvu, sohoso, hoten, noisinh,.......) DONVI (Madonvi, tendonvi) DANTOC (Madantoc, tendantoc) VANHOA (Matd_vhoa, td_vanhoa) CHINHTRI (Machinhtri, T_chinhtri) 20
- Xem thêm -