Tài liệu Diễn biến cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực châu á

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n 1: Lµm b¶n mÉu phÇn mÒm Mét doanh nghiÖp ®Æt hµng thiÕt kÕ mét phÇn mÒm ®Ó tÝnh l¬ng s¶n phÈm vµ l¬ng thêi gian. L¬ng theo thêi gian dïng cho c¸n bé ë c¸c phßng ban qu¶n lý víi mét tÖp c¬ së d÷ liÖu ban ®Çu gåm cã hä tªn c¸n bé, hÖ sè l¬ng, hÖ sè phô cÊp vµ c¸c kho¶n khÊu trõ. L¬ng theo thêi gian = (hÖ sè l¬ng+hÖ sè phô cÊp) x 210.000® – c¸c kho¶n khÊu trõ. L¬ng s¶n phÈm dïng cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trong c¸c ph©n xëng víi tÖp d÷ liÖu ban ®Çu gåm cã hä tªn c«ng nh©n, sè lîng s¶n phÈm lo¹i 1, sè lîng s¶n phÈm lo¹i 2, sè lîng s¶n phÈm lo¹i 3 mµ mçi c«ng nh©n lµm ra. Theo quy ®Þnh cña doanh nghiÖp, 1 s¶n phÈm lo¹i 1 ®îc tr¶ 1000®, 1 s¶n phÈm lo¹i 2 ®îc tr¶ 800®, 1 s¶n phÈm lo¹i 3 ®îc tr¶ 600®. Ngoµi ra ®Ó khuyÕn khÝch c«ng nh©n n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ngêi ta cßn ®Æt ra chÕ ®é tiÒn thëng. Nh÷ng c«ng nh©n cã sè lîng s¶n phÈm lo¹i 1 th× ®îc hëng thªm 30% tiÒn l¬ng s¶n phÈm, lo¹i 2 ®îc hëng 25% l¬ng s¶n phÈm, lo¹i 3 lµ 20%, lo¹i 4 lµ 15%, lo¹i 5 lµ 10%, lo¹i 6 lµ 5%, lo¹i 7 lµ 1% l ¬ng s¶n phÈm. C¸c lo¹i thëng tõ 1 ®Õn 7 do bé phËn OTK cña nhµ m¸y x¸c ®Þnh vµ n»m trong tÖp d÷ liÖu ban ®Çu vÒ danh s¸ch nh÷ng ngêi ®îc hëng l¬ng s¶n phÈm. H·y lµm mét b¶n mÉu phÇn mÒm ®Ó giíi thiÖu víi kh¸ch hµng. Ngµy c«ng ®ñ lµ 26 ngµy. Më ®Çu §Ò ¸n bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: Tæng quan vÒ thiÕt kÕ phÇn mÒm. Ng«n ng÷ sö dông Giíi thiÖu vÒ doanh nghiÖp, s¬ ®å luång th«ng tin, s¬ ®å luång d÷ liÖu cña doanh nghiÖp ThuËt to¸n chÝnh cña ch¬ng tr×nh. C¸c form tiªu biÓu. KÕt luËn Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o ®· híng dÉn em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy. V× ®Ò ¸n nµy cßn míi so víi hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ cña em nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu xãt, em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng lêi nhËn xÐt, phª b×nh vµ gîi ý cña thÇy gi¸o cïng c¸c b¹n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Tæng quan vÒ phÇn mÒm 1. §«i nÐt vÒ phÇn mÒm. Theo TS. Roger Pressman th× phÇn mÒm (software) bao gåm c¸c ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh, c¸c cÊu tróc d÷ liÖu, c¸c tµi liÖu sö dông. Tõ nh÷ng n¨m 1950, khi lÇn ®Çu tiªn xuÊt hiÖn chiÕc m¸y tÝnh vµ ®ång thêi còng xuÊt hiÖn phÇn mÒm. PhÇn mÒm ®· tr¶i qua tiÕn tr×nh ph¸t triÓn vµ ®îc biÓu diÔn trong b¶ng sau ®©y: Thêi kú thø I 1950-1960 Thêi kú thø II 1960-1970 Thêi kú thø III 1970-1990 Thêi kú thø IV 1990 ®Õn nay  Xö lý theo bé  Ng«n ng÷ thÕ  Ng«n ng÷ thÕ  C¸c ng«n ng÷ hÖ II. hÖ III. v¹n n¨ng.  Ng«n ng÷ m¸y,  NhiÒu ngêi  Th¬ng m¹i  HT ®Ó b¸n. hîp ng÷. dïng. hãa.  S¶n phÈm ®¬n  Ngµnh c«ng  B¾t ®Çu th¬ng  HT ph©n t¸n. chiÕc. nghiÖp. m¹i hãa trªn  TrÝ tuÖ nh©n thÞ trêng. t¹o.  M¹ng n¬t¬r«n. 2. C¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh. Mçi phÇn mÒm ®Òu ®îc thiÕt kÕ b»ng c¸ch sö dông mét ng«n ng÷ lËp tr×nh víi bèn tõ vùng h¹n chÕ vµ mét v¨n ph¹m x¸c ®Þnh. Ng«n ng÷ lËp tr×nh ®îc chia lµm nhiÒu thÕ hÖ. 3. Vßng ®êi ph¸t triÓn cña phÇn mÒm. Vßng ®êi ph¸t triÓn cña phÇn mÒm lµ mét qóa tr×nh tõ lóc ra ®êi cho ®Õn c¸c bíc ph¸t triÓn tiÕp sau ®ã vµ thêng ®îc biÓu diÔn b»ng s¬ ®å th¸c níc. M« h×nh th¸c níc kh¸i qu¸t qóa tr×nh s¶n xuÊt mét phÇn mÒm tõ viÖc ph©n tÝch tíi b¶o tr×. Bíc 1: C«ng nghÖ hÖ thèng. Bíc 2: Ph©n tÝch yªu cÇu. Bíc 3: ThiÕt kÕ phÇn mÒm. Bíc 4: M· ho¸. Bíc 5: KiÓm thö. Bíc 6: B¶o tr×. 4. Lµm b¶n mÉu phÇn mÒm.S¶n phÈm phÇn mÒm M« h×nh quy tr×nh lµm b¶n mÉu phÇn®Çu mÒm tiªn®îc biÓu diÔn b»ng h×nh vÏ sau ®©y: Lµm mÞn Yªu cÇu cña KÕt thóc b¶n mÉu Kh¸ch hµng KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ b¶n mÉu ThiÕt kÕ nhanh X©y dùng b¶n mÉu B¾t ®Çu Chøc n¨ng cña ch¬ng tr×nh  TÝnh l¬ng, thëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo tõng th¸ng lµm viÖc.  B¸o c¸o l¬ng th¸ng cho tõng ®¬n vÞ thµnh viªn theo thêi gian, theo s¶n phÈm s¶n xuÊt.  B¸o c¸o l¬ng theo lo¹i s¶n phÈm.  Qu¶n lý sè lîng, lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt. Yªu cÇu d÷ liÖu ®Çu vµo cña bµi to¸n  CËp nhËt d÷ liÖu vÒ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp ( hå s¬ nh©n sù), hÖ sè l¬ng, hÖ sè thëng, hÖ sè phô cÊp, c¸c kho¶n khÊu trõ, d÷ liÖu vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp….  CËp nhËt d÷ liÖu vÒ c¸c b¶ng chÊm c«ng trong ngµy. C¸c b¸o c¸o ®Çu ra  B¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt trong ngµy (b¶ng chÊm c«ng).  B¸o c¸o tiÒn l¬ng,… cña c¸n bé qu¶n lý.  B¸o c¸o tiÒn l¬ng, thëng…cña c«ng nh©n ph©n xëng.  B¸o c¸o tæng hîp tiÒn c«ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn doanh nghiÖp.  C¸c b¸o c¸o theo lo¹i s¶n phÈm, theo ®¬n vÞ, theo hÖ sè l¬ng, theo lo¹i thëng… Gi¶i ph¸p phÇn mÒm  Ng«n ng÷ sö dông: Visual Basic 6.0, C++.  C¬ së d÷ liÖu: Microsoft Access 97.  M«i trêng lµm viÖc: Windows 98. S¬ ®å thuËt to¸n chÝnh cña ch¬ng tr×nh Begin Chän th¸ng lµm viÖc S Th¸ng>= § 2 Chän ®¬n vÞ S CËp nhËt d÷ liÖu § M· ®¬n vÞ=’TH’ §Ó d÷ liÖu cña c¸c ®¬n vÞ vµo tÖp CSDL Chän ®¬n vÞ cã Ws=H\T Lªn b¸o c¸o tæng Lªn b¸o c¸o KÕt EndluËn C¸c kÕt qu¶ bíc ®Çu Ch¬ng tr×nh tÝnh l¬ng gióp c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh tr¶ c«ng cho nh©n viªn cña m×nh theo ®Þnh kú. X©y dùng ch¬ng tr×nh tÝnh l¬ng chuÈn lµ mét viÖc khã kh¨n, ®ßi hái ph¶i cã tr×nh ®é vµ ph¶i cã kinh nghiÖm. Trong ®Ò ¸n nµy, em ®· tr×nh bµy mét c¸ch kh¸i qu¸t quy tr×nh lµm b¶n mÉu phÇn mÒm tÝnh l¬ng. Qua ®ã cã thÓ thÊy ®îc c¸c s¬ ®å luång th«ng tin, s¬ ®å luång d÷ liÖu cña doanh nghiÖp. Theo dâi ®îc t×nh h×nh s¶n xuÊt trong ngµy qua b¶ng chÊm c«ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. TÝnh l¬ng cho c¸n bé, c«ng nh©n theo thêi gian vµ theo s¶n phÈm. In c¸c b¸o c¸o tiÒn l¬ng hµng th¸ng. Ph¬ng híng hoµn thiÖn §Ó ch¬ng tr×nh ngµy cµng hoµn thiÖn vµ cã thÓ sö dông réng r·i víi nhiÒu chøc n¨ng th× ngoµi nh÷ng tÖp hå s¬ nh©n sù, tiÒn l¬ng thêi gian, tiÒn l¬ng s¶n phÈm, ®¬n vÞ… nªn cã hç trî c¬ së d÷ liÖu sau: Nªn bæ sung thªm th«ng tin nh: hÖ sè ®éc h¹i ®èi víi c«ng nh©n ë ph©n xëng, khu vùc, tiÒn ®îc øng hµng th¸ng… L¬ng nÒn Ngµy nghØ, tiÒn thëng nh©n dÞp lÔ tÕt… §Ò ¸n vÒ tÝnh l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ c¸c c«ng cô sö dông cßn rÊt míi mÎ so víi hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ cña em. §ã lµ c«ng viÖc khã vµ ®ßi hái ph¶i cã tr×nh ®é, kinh nghiÖm chuyªn m«n cao. ChÝnh v× thÕ mµ ®Ò ¸n kh«ng thÓ tr¸nh khái nhiÒu thiÕu xãt, em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña thÇy gi¸o TS. Hµn ViÕt ThuËn vµ c¸c b¹n ®Ó hoµn thiÖn ®Ò ¸n nµy h¬n n÷a. S¬ ®å ifd cña doanh nghiÖp Thêi gian §¬n vÞ Tæ trëng Phßng KT-TV Gi¸m ®èc Hµng ngµy B¶ng chÊm c«ng Nh Ëp vµo Cuèi th¸ng KiÓ m tra B¶ ng ®· kiÓm tra CSD L Xö lý d÷ B¸ o c¸o LË p b¸o c¸o tæng S¬ ®å dfd cña doanh nghiÖp B¸o c¸o tæng hîp Gi¸m ®èc Tæ trëng B¶ng chÊm c«ng B¸o c¸o Tæng hîp b¸o c¸o 4.0 KiÓm tra 1.0 B¶ng chÊm c«ng ®· kiÓm tra Phßng KT - TV CSDL (§¬n vÞ) Lªn b¸o c¸o 3.0 NhËp vµo m¸y 2.0 KiÓm tra
- Xem thêm -