Tài liệu Decuongthuctap

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 534 |
  • Lượt tải: 0
hoanghuynh427956

Tham gia: 27/02/2017

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG *** KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH Số 02 Nguyễn Đình Chiểu – TP Nha Trang – Khánh Hòa ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC THỰC TẬP 1.1. Mục đích Thực tập giúp sinh viên củng cố kiến thức và tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại các doanh nghiệp hoặc tại các đơn vị sự nghiệp có thu. Cụ thể hơn, qua đợt thực tập sinh viên sẽ thu nhận được những kỹ năng thực hành công tác kế toán ở doanh nghiệp/đơn vị sự nghiệp có thu/ngân hàng thương mại, kỹ năng phân tích, đánh giá như : + Kỹ năng tổ chức công tác kế toán tài chính trong đơn vị phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh và quản lý của đơn vị; + Kỹ năng triển khai thực hiện các phần hành kế toán của đơn vị; kiểm soát nội bộ + Kỹ năng tổng hợp và phân tích một lĩnh vực, một khía cạnh hay toàn bộ hoạt động của đơn vị; + Khả năng triển khai công tác kế toán quản trị và công tác kiểm soát nội bộ phù hợp với đặc thù của đơn vị; + Khả năng thực hiện chức năng kiểm toán tại công ty kiểm toán 1.2. Yêu cầu <1> + Sinh viên tự chọn một địa điểm thực tập. Địa điểm thực tập là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu, ngân hàng thương mại. + Tìm hiểu về đặc điểm hoạt động SXKD, công tác quản lý, công tác kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và những vấn đề có liên quan. + Chọn và tìm hiểu một đề tài thuộc phạm vi chuyên ngành đào tạo, tìm hiểu, đánh giá thực tế vận dụng đề tài đó ở đơn vị, viết báo cáo thực tập (hoặc khóa luận thực tập). 2. Nội dung và đề cương thực tập 2.1 Một số quy định a. Địa điểm thực tập + Doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực hoạt động SXKD (doanh nghiệp: sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, xây lắp, thương mại dịch vụ, …), thuộc các thành phần kinh tế (doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,….) + Đơn vị sự nghiệp có thu + Công ty kiểm toán + Ngân hàng thương mại/Đơn vị kế toán nhà nước không có thu (chỉ áp dụng cho đối với khóa luận tốt nghiệp) (Sinh viên thực tập cùng địa điểm không được phép trùng nhau về chuyên đề/đề tài) b. Thời gian thực hiện <2> + Thực tập nghề nghiệp: 8 tuần (4 TC) + 2 học phần: 3TC/HP + Khóa luận tốt nghiệp: 15 tuần (10TC) c. Quy trình Sinh viên chọn 1 chuyên đề/đề tài liên quan đến chuyên ngành đào tạo được vận dụng tại đơn vị thực tập; Tìm hiểu và viết báo cáo thực tập (hoặc khóa luận tốt nghiệp). Báo cáo thực tập (hoặc khóa luận tốt nghiệp). + Báo cáo thực tập nghề nghiệp: Những sinh viên làm báo cáo thực tập phải học thêm hai môn. + Khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên làm khóa luận không phải học thêm hai môn. Điều kiện cần để làm khóa luận: Theo quy định của nhà trường. 2.2 Đề cương chi tiết A. THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP Báo cáo thực tập nghề nghiệp tối đa 60 trang A4, nội dung bao gồm: Chương 1: Giới thiệu công ty 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.2 Tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất tại đơn vị 1.3 Đánh giá khái quát tình hình tài chính BẢNG 1: BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH KẾT QUẢ VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP STT Chỉ tiêu ĐVT <3> 2015 2016 CHÊNH LỆCH +/% Chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động 1 Doanh thu Trong đó: Doanh thu hàng XK 2 Lợi nhuận trước thuế 3 Lợi nhuận sau thuế 4 Tổng vốn kinh doanh bình quân 5 Tổng vốn chủ sở hữu bình quân 6 Tổng số lao động 7 Thu nhập bình quân 8 Tổng nộp ngân sách (đã nộp) II Chỉ tiêu tài chính 1 Khả năng thanh toán + Khả năng thanh toán TQ +Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn + Khả năng thanh toán nhanh 2 Đòn bẩy tài chính 3 ROA 4 ROE 5 ROI Nhận xét I Chương 2: Tổ chức công tác kế toán 2.1 Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp 2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán <4> (Vẽ quy trình và nêu rõ chức năng nhiệm vụ của từng nhân viên kế toán) 2.1.2 Tổ chức chứng từ kế toán tại doanh nghiệp (Bảng danh mục chứng từ sử dụng tại doanh nghiệp) 2.1.3 Tổ chức tài khoản kế toán (Bảng hệ thống tài khoản kế toán tại doanh nghiệp) 2.1.4 Tổ chức ghi sổ kế toán (hình thức sổ kế toán) (Bảng danh mục sổ sử dụng tại đơn vị) 2.1.5 Báo cáo kế toán (Danh mục các loại báo cáo kế toán tại đơn vị: Báo cáo kế toán quản trị và báo cáo kế toán tài chính) 2.2 Mô tả khái quát các phần hành kế toán tại đơn vị Chương 3: Thực trạng công tác kế toán (phần hành kế toán)/(kiểm soát nội bộ)/(kiểm toán) tại ……….. 2.1 Những vấn đề chung (Thực trạng không nêu lý thuyết) 2.2 Thực trạng công tác kế toán/kiểm soát nội bộ/kiểm toán …. tại …… 2.2.1 Các nội dung trong từng phần hành 2.2.2 Mô tả công việc kế toán của từng nội dung trong phần hành kế toán (Từ chứng từ, tài khoản, định khoản, sổ, thông tin lên báo cáo) Chương 4: Nhận xét, đánh giá 3.1 Nhận xét, đánh giá (Đánh giá ưu điểm và tồn tại của công tác kế toán) <5> 3.2 Một số kiến nghị (Nếu có) 3.3 Những kỹ năng tích lũy từ thực tập Ghi chú Các chuyên đề gợi ý: Chuyên đề về kế toán tại doanh nghiệp SXKD + Kế toán Vốn bằng tiền + Kế toán tiền lương + Kế toán TSCĐ + Kế toán NVL và công cụ dụng cụ + Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh + Kế toán thuế + Kế toán mua bán hàng hóa + Kế toán phân phối lợi nhuận + Kế toán công nợ +……… Chuyên đề kế toán tại đơn vị sự nghiệp có thu + Kế toán các khoản thu + Kế toán các khoản chi thường xuyên/chi ngân sách nhà nước + Kế toán TSCĐ +………. Kiểm soát nội bộ (Kiểm soát thu/chi………..) Quy trình Kiểm toán các đối tượng kế toán tại các công ty kiểm toán <6> * Một số trường hợp đối với thực tập sinh tiềm năng, sẽ làm việc với Trưởng bộ môn để xác định chuyên đề thực tập phù hợp B. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Sinh viên làm việc với GVHD để lựa chọn đề tài phù hợp với thực tế doanh nghiệp) Sinh viên thực hiện khóa luận thực hiện nội dung 3 chương Mở đầu Chương 1: Cơ sở lý thuyết (Liệt kê cơ sở pháp lý liên quan đến kế toán, thuế, bảo hiểm xã hội,… đến thời điểm hiện hành – tối đa 5 trang) Chương 2: Giới thiệu địa điểm thực tập Chương 2: Thực trạng công tác…… tại………. Chương 3: Nhận xét, đánh giá và một số kiến nghị Kết luận (Cần trình bày những kỹ năng tích lũy được qua thực hiện khóa luận) 3. Trình bày báo cáo thực tập/khóa luận tốt nghiệp 3.1 Thực tập nghề nghiệp: + Viết tay + Trình bày trên giấy A4, có dòng kẻ (theo quy định ghi sổ kế toán) 3.2 Khóa luận tốt nghiệp Trình bày theo tiêu chuẩn của báo cáo khoa học 4. Tổ chức thi: <7> + Thực tập nghề nghiệp: Vấn đáp + Khóa luận tốt nghiệp: Bảo vệ TRƯỞNG BỘ MÔN KẾ TOÁN Võ Thị Thùy Trang <8>
- Xem thêm -