Tài liệu De_va_dap_an_kiem_tra_olympic_hoa_10_lan_1

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng THPT Chuyeân Thaêng Long – Ñaølaït Toå Hoaù hoïc ****** ÑEÀ KIEÅM TRA OLIMPIC LÔÙP 10 LẦN 1 Thôøi gian: 180 phuùt (Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà) *********** -----------------------------------------------------------------------Caâu 1 (5 ñieåm) 1. Hoaøn thaønh vaø caân baèng caùc phaûn öùng sau baèng phöông phaùp thaêng baèng electron. a. CuFeSx + O2 �� � Cu2O + Fe3O4 + SO2 b. S + O2 �� � SO2 + SO3 2. Hoaøn thaønh vaø caân baèng caùc phöông trình phaûn öùng sau baèng phöông phaùp ion electron. a. MnO4- + SO32- + ? �� � Mn2+ + SO42- +? b. Al + NOx- + OH- + H2O �� �… 3. Hoaøn thaønh caùc phöông trình phaûn öùng sau: � a. NaCl + H2SO4 ñaëc, noùng �� � b. NaBr + H2SO4 ñaëc, noùng �� � c. NaClO + PbS �� � d. Cl2 + Ca(OH)2 �� e. Ag + HClO3 �� � f. NH3 + I2 tinh theå �� � 4. Cho bieát traïng thaùi lai hoaù cuûa nguyeân töû trung taâm vaø caáu truùc hình hoïc cuûa caùc phaân töû vaø ion sau: BrF5, Ni(CN)42-, CrO42-, HSO3-. Caâu 2 (5 ñieåm) 1. Hoaøn thaønh chuoãi phaûn öùng: HCl S H2SO4 Cl2 Na2S2O3 S SO2 Na2SO3 SO2Cl2 Na2SO4 H2SO4 Na2S SOCl2 SO2 Na2S2O3 HCl Na2SO4 2. Ñeå ñieàu cheá FeS ngöôøi ta cho saét taùc duïng vôùi löu huyønh noùng chaûy. Quaù trình naøy ñöôïc thöïc hieän trong khí cacbonic khoâ, khoâng ñöôïc tieán haønh trong khoâng khí. Haõy giaûi thích vì sao ñieàu cheá FeS khoâng ñöôïc tieán haønh trong khoâng khí, vieát caùc phöông trình phaûn öùng minh hoaï. 3. Baèng thuyeát lai hoaù giaûi thích söï taïo thaønh ioân phöùc Cu(NH 3)42+ vaø söï taïo thaønh phöùc chaát trung hoaø Fe(CO)5. 4. Giaûi thích ngaén goïn caùc yù sau: a. NF3 khoâng coù tính bazô nhö NH3. b. SnCl2 laø chaát raén, SnCl4 laø chaát loûng soâi ôû 114,10C. c. NO2 coù khaû naêng nhò hôïp deã daøng trong khi ñoù ClO2 khoâng coù khaû naêng ñoù. d. Cho hoãn hôïp KIO3 vaø KI vaøo dung dòch AlCl3 thaáy xuaát hieän keát tuûa keo traéng. Caâu 3 (5 ñieåm) 1. Hôïp chaát A ñöôïc taïo thaønh töø caùc ion ñeàu coù caáu hình electron cuûa khí hieám Argon. Trong 1 phaân töû A coù toång soá haït proton, nôtron, electron laø 164. a. Xaùc ñònh CTPT cuûa A, bieát A taùc duïng vôùi 1 nguyeân toá (ñôn chaát) coù trong A theo tyû leä mol 1:1 taïo thaønh chaát B. Vieát CT Lewis, CTCT cuûa A vaø B. b. Cho A vaø B taùc duïng vôùi moät löôïng vöøa ñuû broâm ñeàu thu ñöôïc chaát raén X. Maët khaùc, cho m gam Y (chæ coù hoaù trò n) taùc duïng heát vôùi oxi thu ñöôïc a gam oxit, neáu cho m gam kim loaïi Y taùc duïng heát vôùi X thu ñöôïc b gam muoái. Bieát a = 0,68b. Hoûi Y laø kim loaïi gì? 0 0 2. Cho E Fe2+ /Fe = - 0,44V; E Fe3+ /Fe2+ = + 0,775 V 0 a. Tính E Fe3+ /Fe b. Tính haèng soá caân baèng K cuûa phaûn öùng: 3Fe2+ = 2Fe3+ + Fe Coù theå keát luaän gì veà ñoä beàn cuûa Fe2+. c. Giaûi thích vì sao trong moâi tröôøng kieàm tính khöû cuûa Fe 2+ taêng leân. 0 d. Thieát laäp sô ñoà pin dung ñieän cöïc hidroâ tieâu chuaån ñeå xaùc ñònh theá ñieän cöïc E Fe2+ /Fe . Caâu 4 (5 ñieåm) 1. Cho 0,01 mol NH3, 0,1 mol CH3NH2 vaø 0,11 mol HCl vaø vaøo H 2O ñöôïc 1 lít dung dòch. Tính pH cuûa dung dòch thu ñöôïc ? pK = 10,6 pK H O = 14 + Cho pK NH + = 9,24 , , 4 CH3NH3 2 2. Trong bình kín dung tích V lít chöùa 5,08 gam iot vaø 0,04 gam hidroâ ôû nhieät ñoä 430 0C. Toác ñoä ban ñaàu cuûa phaûn öùng laø 1,44.10 -5 mol.phuùt-1. Sau moät thôøi gian (taïi thôøi ñieåm t) soá mol HI laø ��� 0,015 mol vaø khi phaûn öùng: H2 + I2 �� � 2HI ñaït traïng thaùi caân baèng thì soá mol HI laø 0,03 mol. a. Tính haèng soá caân baèng Kp, Kc, Kn, Kx vaø haèng soá toác ñoä cuûa phaûn öùng thuaän, phaûn öùng nghòch. b. Tính toác ñoä taïo thaønh HI taïi thôøi ñieåm t. 3. Xaùc ñònh ñoä tan cuûa AgSCN trong dung dòch NH 3 0,003M. Bieát: TAgSCN = 1,1.10-12 vaø haèng soá phaân li cuûa phöùc [Ag(NH3)2]+ baèng 6.10-8. Caâu 5. (5 ñieåm) 1. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 4,741 gam ñôn chaát X trong oxi roài cho toaøn boä saûn phaåm thu ñöôïc haáp thuï heát vaøo 100 ml dung dòch NaOH 25% coù khoái löôïng rieâng d = 1,28 g/ml ñöôïc dung dòch A. Noàng ñoä cuûa NaOH trong dung dòch A giaûm ñi 1/4 so vôùi noàng ñoä cuûa noù trong dung dòch ban ñaàu. Dung dòch A coù khaû naêng haáp thuï toái ña 17,92 lít khí CO2 (ñktc). Xaùc ñònh ñôn chaát X vaø saûn phaåm ñaát chaùy cuûa noù. 2. Cho 3,64 gam moät hoãn hôïp oxit, hidroâxit vaø cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò II taùc duïng vôùi 117,6 gam dung dòch H2SO4 10% thu ñöôïc 448 ml moät chaát khí (ñkc) vaø dung dòch 10,867% cuûa moät hôïp chaát. Noàng ñoä dung dòch laø 0,543 mol/lit vaø khoái löôïng rieâng laø 1,09 g/cm 3. Haõy cho bieát nhöõng hôïp chaát gì coù trong hoãn hôïp. - - - - - - HẾT - - - - - - HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM ÑEÀ OLYMPIC HOAÙ 10 - LAÀN 1 Caâu 1: 2 2x  2 2 0 1 2 8 4 3 1. a. Cu Fe S x  O2 � Cu2 O  Fe3 O  S O 4 2 Chaát khöû: CuFeSx Chaát oxi hoùa: O2 Söï oxi hoùa Söï khöû 2 2 x  2  2 1 8 HSC 4 3 Cu Fe S x  (11  12 x)e  3 Cu  3 Fe  3x S O2  4e  2O 2 4 (11  12 x) 12 CuFeSx + (11+12x) O2  6Cu2O + 4Fe3O4 + 12xSO2 0 2 4 6 b. S  O 2  a S  b S Chaát khöû: S Chaát oxi hoùa: O2 Söï oxi hoùa Söï khöû 0 4 HSC 6 (a  b) S  (4a  6b)e  a S  b S O2  4e  2O 2 2 (2a  3b) 2(a+b)S + (2a+3b)O2  2aSO2 + 2bSO3 2. a. MnO4- + SO3- + H+  Mn2+ + SO42- + H2O Chaát khöû: SO3Chaát oxi hoùa: MnO4HSC Moâi tröôøng: H+ Söï oxi hoùa 2SO3- + H2O – 2e  SO42- + 2H+ x5 + 2+ Söï khöû MnO4 + 8H + 5e  Mn + 4H2O x2 +  2+ 22MnO4 + 5SO3 + 6H 2Mn + 5SO4 + 3H2O b. Al + NOx + OH + H2O  AlO2- + NH3 Chaát khöû: Al Chaát oxi hoùa: NOxHSC Moâi tröôøng: OHSöï oxi hoùa Al + 4OH- - 3e  AlO2- + 2 H2O x (2x+2)  Söï khöû NOx + (x+3)H2O + (2x+2)e NH3 + (2x+3)OH x3  (2x+2)Al + 3NOx + (2x-1)OH + (5-x)H2O (2x+2)AlO2 + 3NH3 t 0 � Na2SO4 + 2HCl 2.a. 2NaCltt + H2SO4ñaëc �� t 0 � NaHSO4 + HCl NaCltt + H2SO4ñaëc �� t 0 � Na2SO4 + Br2 + SO2+ 2H2O b. 2NaBr + 2H2SO4ñaëc �� t 0 � 2NaHSO4 + Br2 + SO2+ 2H2O 2NaBr + 3H2SO4ñaëc �� c. 4NaClO + PbS  4 NaCl + PbSO4 d. Cl2 + Ca(OH)2 raén,aåm  CaOCl2 + H2O 2Cl2 + 2Ca(OH)2 loaõng  Ca(ClO)2 + CaCl2 + 2H2O e. 6Ag + 6HClO3  AgCl + 5AgClO3 + 3H2O f. 2NH3+3 I2  NI3.NH3 + 3HI 3. Phaân töû vaø ion BrF5 Ni(CN)42CrO42HSO3- Traïng thaùi lai hoùa sp3d2 dsp2 d3s sp3 Caáu truùc hình hoïc Choùp ñaùy vuoâng Vuoâng phaúng Töù dieän ñeàu Choùp ñaùy tam giaùc Caâu 2: 1. S + Na2SO3  Na2S2O3 Na2S2O3 + 2HCl  2NaCl + S + SO2 + H2O S + 2HNO3  H2SO4 + 2NO H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl t 0 � MnCl2 + Cl2 + 2H2O 4HClñaëc + MnO2 �� t 0 � SO2 S + O2 �� SO2 + Cl2  SO2Cl2 SO2Cl2 + H2O  H2SO4 + 2HCl t 0 � CuSO4 + SO2 +2H2O 2H2SO4 ñaëc + Cu �� SO2 + PCl5  SOCl2 + POCl3 SOCl2 + H2O  H2SO3 + 2HCl t 0 � 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O 3S + 6NaOHñaëc �� 2Na2SO3 + O2  2Na2SO4 t 0 � Na2S + 4CO Na2SO4 + 4C �� 2Na2S + 2O2 + H2O  Na2S2O3 + 2NaOH Na2S2O3 + 4Cl2 + 5H2O  Na2SO4 +H2SO4 + 8HCl 2. Khoâng ñieàu cheá FeS trong khoâng khí vì xaûy ra söï oxi hoùa: t 0 � FeS Fe + S �� t 0 � Fe3O4 3Fe + 2O2 �� t 0 � SO2 S + O2 �� t 0 � 2Fe2O3 + 4SO2 4FeS + 7O2 �� 3. Cu (z = 29) [Ar] 3d10 4s1 Cu – 2e  Cu2+ [Ar] 3d9    Cu2+ duøng 1    thaønh 4 seõ lieân keát Cu(NH3)42+ Fe (z = 26) [Ar] 3d6 Fe*   4s0 4p0  4s0  4p0   obitan s vaø 3 obitan p troáng ñeå toå hôïp taïo obitan lai hoùa sp3. Moãi obitan lai hoùa sp3 vôùi caëp ñieän töû töï do treân NH3 ñeå taïo thaønh phaân töû 4s2    4p0           [Ar] 3d8 Fe* duøng 1 obitan d, 1 obitan s vaø 3 obitan p troáng ñeå taïo thaønh 5 obitan lai hoùa dsp 3. Moãi obitan lai hoùa dsp3 seõ lieân keát vôùi moät phaân töû CO taïo thaønh Fe(CO) 5. 4. a. Do F coù ñoä aâm ñieän lôùn hôn cuûa H neân seõ laøm giaûm maät ñoä e cuûa nguyeân töû N trung taâm. Do ñoù NF3 khoù nhaän theâm proton H+ hôn so vôùi NH3 hay NF3 khoâng coù tính bazô nhö NH3. b. SnCl2 laø chaát raén vì trong phaân töû coù lieân keát ion. SnCl4 laø chaát loûng vì trong phaân töû coù lieân keát coäng hoùa trò. c. NO2 nhò hôïp ñöôïc laø nhôø coù caëp e ñoäc thaân naèm treân N. ClO2 thì e ñoäc thaân laøm giaûi toûa toaøn phaân töû. d. Al3+ + 3H2O  Al(OH)3 + 3H+ (1) +  IO3 + 5I + 6H 3I2 + 3H2O (2) (2) laøm dòch chuyeån (1) theo chieàu thuaän neân coù keát tuûa keo traéng taïo ra. Caâu 3: 1. a. Soá electron cuûa moãi ion laø 18. Giaû söû phaân töû A goàm a ion. Vì phaân töû A laø trung hoøa neân:  e  p 18a Goïi N laø soá nôtron n coù trong 1 phaân töû a : 36a + n =164  n = 164 – 36a Maø 1  N p 1,5  e   p   n 164  18a  n  27a  18a  164 – 36a  27a  2,6  a  3,03  e  p 54 ,  n 56 - Neáu A goàm 2 cation 1+ vaø 1 anion 2-  A laø K2S - Neáu A goàm 1 cation 2+ vaø 2 anion 1-  A laø CaCl2 A taùc duïng vôùi 1 nguyeân toá coù trong A theo tyû leä 1:1 taïo thaønh chaát B neân A laø K 2S K2S + S  K2S2 b. K2S + Br2  2KBr + S K2S2 + Br2  2KBr + 2S Vaäy chaát raén X laø S Y + O2 Y+S  Y2On ( YOn 2 )  Y2Sn ( YS n 2 ) a = Yx + 8nx b = Yx + 16nx maø a = 0,68b  Y = 9n Nhaän n = 3 ; Y = 27 Vaäy kim loïai Y laø Al. 2. a. Ta coù chu trình Hess Fe Fe3+ Fe2+ G1 = G2 + G3 n1 E 0 3 F n2 E 0 2  F  n1 E 0 3 Fe Fe Fe Fe Fe F Fe 2  3 E 0 3 2 ( 0,44)  1 0,775 = - 0.035 V Fe Fe 0 0 b. E0 = E Fe 2  Fe  E Fe 3 Fe 2  = -0,44 – 0.775 = -1,215 V 2 1, 215 0 , 0592 =10-41 K 10 Do K << neân Fe2+ beàn ôû ñieàu kieän thöôøng. [ Fe 3 ] 0 (1) c. E Fe 3  E Fe 2   0,0592 lg [ Fe 2 ] Fe Fe 3  3 maø TFe ( OH )3 [ Fe ].[OH ] TFe ( OH ) 2 [ Fe 2  ].[OH  ] 2 � TFe(OH)3 [Fe3 ]  2 [Fe ] TFe(OH)2 .[OH  ] (2) Thay (2) vaøo (1) ta coù E Fe 3   E 0 2   0,0592 lg Fe Fe Fe TFe (OH )3 TFe (OH ) 2  0,0592 lg[OH  ] Do ñoù khi [OH-] taêng thì E Fe 3 Fe giaûm  tính khöû cuûa Fe2+ taêng. d. ( ) Pt ( H 2 ) H  (C H  1M ) Fe 2 (C Fe 2  1M ) Fe () ( p H 2 1at , t 298K ) Caâu 4: 1. CH3NH2 + HCl  CH3NH3Cl 0,1 0,1 0,1 (mol) NH3 + HCl  NH4Cl 0,01 0,01 0,01 (mol) Do V= 1 (l) neân CM = n. Dung dòch chöùa CH3NH3Cl 0,1M vaø NH4Cl 0,01M CH3NH3Cl  CH3NH3+ + ClNH4Cl  NH4+ + ClCH3NH3+ CH3NH2 + H+ K1 = 10-10.6 (1) + + -9.24 NH4  NH3 + H K2 = 10 (2) Baèng pheùp tính gaàn ñuùng vaø do (1) vaø (2) laø söï ñieän li cuûa 2 axít yeáu neân ta coù 10,6 � H�  0, 01.109.24  2,875.106 � � C1.K1  C2 .K 2  0,1.10 � pH   lg � H� � � 5,54 2. a. 0,04 = 0,02(mol) 2 5,08 n I2 = = 0,02(mol) 254 H 2 + I 2 � 2HI n H2 = t bñ 0, 02 0,02 0 t1 0, 0075 0, 0075 0, 015 [] 0, 015 Do n  0 0, 03 0, 015 neân K p  K x  K n  K C   0,03 2  0, 015 2  36 v0 = kt.0,02.0,02 =1,44.10-5  v0 = 0.036 mol-1.phuùt k k 0,036 K  t � kn  t   10 3 mol-1.phuùt kn K 36 b. v1 = vt - vn = 0,036.(0,0125)2 – 10-3.(0.015)2 = 5,4.10-6 mol.phuùt-1 3. Goïi s laø ñoä tan cuûa AgSCN trong dung dòch NH3 0,003M. AgSCN  Ag+ + SCNTAgSCN = 1,1.10-12 (1) + + -8 2 Ag + 2NH3  [Ag(NH3)2] K’ = (6.10 ) (2) Toå hôïp (1) vaø (2) ta coù AgSCN + 2NH3  [Ag(NH3)2]+ + SCNK=TAgSCN.K’=1,83.10-5 [] 0,003 -2s s s (M) Theo ñònh luaät taùc duïng khoái löôïng ta coù: s2 -5 K = 1,83.10 = (0,003  2s)2 � s  1,27.10 5 (mol / l) Caâu 5: 1. m dd NaOH  V.d  100.1,28  128(g) 128.25%  32(g) 100% 32 n NaOH   0,8(mol) 40 17,92 n CO2   0,8(mol) 22, 4 Do A haáp thu toái ña CO2 neân NaOH + CO2  NaHCO3 Vaäy nNaOH = 0,8 (mol) khoâng thay ñoåi so vôùi ban ñaàu neân dung dòch chæ bò pha loaõng. Vaäy oxit laø H2O vaø X laø H2 Thöû laïi: m NaOH  4,741  2,3705(mol) 2 H 2  O2 � H 2 O n H2  m H2O  2,3705.18  42,669(g) m dd NaOH luùcsau  128  42,669  170,669(g) C%  32.100%  18, 75% 170,669 Thoûa C% giaûm ñi ¼. 2. Ta coù 10.d.C% 10.d.C% 10.1, 09.10,867 CM  �M    218 M CM 0.543 Vaäy muoái suafat taïo thaønh coù M = 218 Chæ nhaän ñöôïc laø Mg(HSO4)2 Vaäy hoãn hôïp chöùa MgO, Mg(OH)2, MgCO3
- Xem thêm -